Skip to content
Trang chủ » แบบฝึกหัด Number: เรียนรู้เลขพื้นฐานในภาษาไทย

แบบฝึกหัด Number: เรียนรู้เลขพื้นฐานในภาษาไทย

แบบฝึกหัด number

แบบฝึกหัด Number

แบบฝึกหัดเรื่องตัวเลขในชีวิตประจำวัน

ความสำคัญของตัวเลขในชีวิตประจำวัน

ตัวเลขเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในชีวิตประจำวันของเรา ความสำคัญของตัวเลขอยู่ที่การใช้และการประมวลผลข้อมูลต่างๆ เพื่อให้เราเข้าใจและใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ดังนี้

1. ภาษีและการจัดการเงิน
ตัวเลขมีบทบาทสำคัญในการดูแลและจัดการเรื่องการเงิน เช่น การคำนวณภาษีที่ต้องชำระ การวางแผนการเงิน เพื่อให้ความยาวเวลาในการชำระหนี้และการออมเงิน

2. การวัดและความเท่าเทียมในการเปรียบเทียบข้อมูล
ตัวเลขช่วยให้เราสามารถวัดและเปรียบเทียบข้อมูลต่างๆ ได้ อย่างเช่น วัดปริมาณสินค้า วัดระยะทาง หรือวัดความเร็วของเวลา

3. การวิเคราะห์และการอธิบายข้อมูล
เราใช้ตัวเลขเพื่อวิเคราะห์และอธิบายข้อมูลในชีวิตประจำวัน เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลการขาย เพื่อให้เราเข้าใจแนวโน้มและความก้าวหน้าของธุรกิจ

แบบฝึกหัดการประมวลผลตัวเลข

การประมวลผลตัวเลขเป็นสกิลที่สำคัญในการใช้งานตัวเลขให้เป็นประโยชน์ นี่คือแบบฝึกหัดที่สามารถช่วยเสริมสร้างทักษะนี้ได้

1. การคำนวณพื้นฐาน
เริ่มต้นด้วยการฝึกคำนวณเบื้องต้น เช่น การบวก ลบ คูณ และหาร เพื่อทำให้คุณเข้าใจและสามารถใช้ทักษะพื้นฐานเหล่านี้ในปัญหาประจำวันได้

2. การแก้สมการและสมการเชิงเส้น
ฝึกการแก้สมการและสมการเชิงเส้นเพื่อให้คุณเข้าใจวิธีการใช้ตัวเลขในการหาค่าของตัวแปรที่ไม่รู้จัก และใช้งานสูตรในการแก้ไขปัญหาต่างๆ

3. การใช้สูตรคำนวณ
เรียนรู้และฝึกใช้สูตรคำนวณที่เหมาะสมในการหาคำตอบที่ถูกต้องในปัญหาที่กำหนด เช่น สูตรเพื่อหาพื้นที่ ปริมาตร หรือค่าเฉลี่ย

ยุทธศาสตร์และวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับตัวเลข

เมื่อเกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับตัวเลข คุณสามารถนำรูปแบบเหล่านี้มาตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้

1. การเข้าใจและอธิบายปัญหาที่เกี่ยวข้องกับตัวเลข
เริ่มต้นด้วยการเข้าใจปัญหาที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขอย่างละเอียด เพื่อมองเห็นปัญหาที่แท้จริงและจัดหาข้อมูลที่จำเป็น

2. การพิจารณาเลือกวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม
ในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับตัวเลข คุณต้องพิจารณาและเลือกวิธีที่เหมาะสมที่สุดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ

3. การตรวจสอบและประเมินความถูกต้องของผลลัพธ์
หลังจากแก้ไขปัญหาแล้ว คุณควรตรวจสอบและประเมินความถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้ เพื่อให้แน่ใจว่าการแก้ปัญหาเป็นไปตามที่ต้องการ

การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวเลข

การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขเป็นกระบวนการที่สำคัญในการใช้ตัวเลขให้เป็นประโยชน์ นี่คือขั้นตอนที่คุณควรจัดการข้อมูลในสไตล์ที่ถูกต้อง

1. การเก็บรวบรวมและจัดเรียงข้อมูล
เริ่มต้นด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและเป็นระเบียบ เพื่อให้ง่ายต่อการนำเอาข้อมูลมาวิเคราะห์

2. การใช้สถิติเพื่อวิเคราะห์และสรุปผลข้อมูล
นำข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาวิเคราะห์โดยการใช้เครื่องมือสถิติ เพื่อสรุปผลและแสดงข้อมูลที่สามารถอ้างอิงได้

3. การสร้างกราฟและแผนภูมิเพื่อแสดงข้อมูล
การใช้กราฟและแผนภูมิเป็นวิธีที่ดีในการแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวเลข ทำให้ง่ายต่อการเข้าใจและวิเคราะห์ข้อมูล

การนำเสนอผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับตัวเลข

เมื่อคุณมีผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับตัวเลข คุณควรมีวิธีที่เหมาะสมในการนำเสนอผลลัพธ์ดังนี้

1. การอธิบายผลลัพธ์ที่ได้ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย
ทำให้ผลลัพธ์ที่ได้เข้าใจง่ายโดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย และสรุปผลข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่ชัดเจน

2. การใช้เครื่องมือเพื่อการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ
ใช้เครื่องมือเพื่อการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพเช่น พรีเซนเทชั่นซอฟ

แบบฝึกหัด Number

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: แบบฝึกหัด number ใบงานภาษาอังกฤษ ป. 1 เรื่อง numbers pdf, ใบงานภาษาอังกฤษ ป.4 เรื่อง numbers, ใบงานตัวเลขภาษาอังกฤษ 1-20, ใบงานตัวเลขภาษาอังกฤษ 1-1000, ใบงาน ตัวเลข ภาษาอังกฤษ ป. 3, ใบงานภาษาอังกฤษ ป. 3 เรื่อง numbers pdf, ใบงาน cardinal number, ใบงานภาษาอังกฤษ ป. 2 เรื่อง numbers pdf

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ แบบฝึกหัด number

แบบฝึกหัด number
แบบฝึกหัด number

หมวดหมู่: Top 35 แบบฝึกหัด Number

ดูเพิ่มเติมที่นี่: tuekhangduong.com

ใบงานภาษาอังกฤษ ป. 1 เรื่อง Numbers Pdf

Title: ใบงานภาษาอังกฤษ ป. 1 เรื่อง Numbers PDF in Thai: A Comprehensive Guide

Introduction (Word count: 75)
The numbers in any language form the foundation of communication. In order to facilitate language learning for Thai students, the ‘ใบงานภาษาอังกฤษ ป. 1 เรื่อง Numbers PDF’ (English Language Worksheet Grade 1, Numbers PDF) can be a valuable resource. This article aims to provide an in-depth overview of the ใบงานภาษาอังกฤษ ป. 1 เรื่อง Numbers PDF, helping both students and teachers understand its content, application, and benefits. Additionally, a FAQ section will address common queries related to this resource.

Understanding the ใบงานภาษาอังกฤษ ป. 1 เรื่อง Numbers PDF (Word count: 130)
The ใบงานภาษาอังกฤษ ป. 1 เรื่อง Numbers PDF serves as a valuable learning tool for Thai students in their first year of studying English. The worksheet offers detailed instructions and exercises focusing on numbers in English. It covers both cardinal and ordinal numbers and provides a range of interactive activities to enhance learning.

The content of the worksheet includes:

1. Number pronunciation: Students are encouraged to listen and repeat the pronunciation of numbers in English.
2. Cardinal numbers: This section teaches students how to write numbers correctly, from one to one hundred.
3. Ordinal numbers: Here, students learn how to describe the position of objects or people using ordinal numbers.
4. Counting exercises: A variety of counting exercises are included to practice the comprehensive use of numbers.
5. Fun activities: The worksheet concludes with engaging activities like puzzles, crosswords, or quizzes to consolidate the learned concepts.

Applying the ใบงานภาษาอังกฤษ ป. 1 เรื่อง Numbers PDF (Word count: 140)
Educators can incorporate the ใบงานภาษาอังกฤษ ป. 1 เรื่อง Numbers PDF into their teaching strategies to enhance students’ numeracy skills and English proficiency. Here are a few ways to effectively use this resource:

1. Classroom use: Teachers can distribute printed copies of the worksheet or display it on interactive whiteboards for classroom instruction.
2. Homework assignments: Students can complete the exercises in the worksheet as part of their homework, reinforcing their learning outside of the classroom.
3. Group activities: Splitting students into groups and assigning different sections of the worksheet encourages teamwork and cooperation.
4. Self-study: The ใบงานภาษาอังกฤษ ป. 1 เรื่อง Numbers PDF can also be made available for individual self-study, allowing students to practice at their own pace.

Benefits of the ใบงานภาษาอังกฤษ ป. 1 เรื่อง Numbers PDF (Word count: 120)
The ใบงานภาษาอังกฤษ ป. 1 เรื่อง Numbers PDF offers various benefits to both students and teachers:

1. Enhanced numeracy skills: The worksheet allows students to develop a solid foundation in numbers, enabling them to apply these skills in daily life.
2. Pronunciation improvement: Through pronunciation exercises, students can refine their English pronunciation and fluency.
3. Interactive learning: The worksheet’s interactive activities engage students in active learning, making the process enjoyable and memorable.
4. Easy accessibility: With the PDF format, students can conveniently access the ใบงานภาษาอังกฤษ ป. 1 เรื่อง Numbers worksheet anytime, anywhere, on various devices.

FAQs (Word count: 254)

Q1: Is the worksheet suitable for students of all English language proficiency levels?
A1: Yes, the ใบงานภาษาอังกฤษ ป. 1 เรื่อง Numbers PDF is designed for beginners, accommodating students with little to no prior English knowledge.

Q2: Are there any additional resources available to support the worksheet?
A2: While the worksheet is comprehensive, teachers can supplement it with multimedia aids like videos, flashcards, or online games.

Q3: Can the worksheet be used for self-study purposes?
A3: Absolutely! Students can independently work through the ใบงานภาษาอังกฤษ ป. 1 เรื่อง Numbers PDF to enhance their language skills without direct supervision.

Q4: How long will it take for students to master numbers using this worksheet?
A4: The duration of mastery varies for each student. However, consistent practice and reinforcement will gradually improve their understanding of numbers.

Q5: Can teachers modify the worksheet according to their students’ needs?
A5: Yes, educators can adapt the ใบงานภาษาอังกฤษ ป. 1 เรื่อง Numbers PDF by incorporating additional exercises or adjusting the difficulty level to cater to their students’ abilities.

Conclusion (Word count: 100)
The ใบงานภาษาอังกฤษ ป. 1 เรื่อง Numbers PDF is an invaluable resource that fosters numeracy skills and English language proficiency among Thai students. Offering a comprehensive learning experience, this worksheet enables students to grasp the fundamentals of numbers in English through interactive exercises. With the flexibility it provides, teachers can successfully integrate it into their lesson plans while adapting it to meet their students’ individual requirements. By utilizing the ใบงานภาษาอังกฤษ ป. 1 เรื่อง Numbers PDF, students will develop a strong base in numerical concepts while enhancing their English language journey.

ใบงานภาษาอังกฤษ ป.4 เรื่อง Numbers

Numbers are an essential part of any language, and Thai is no exception. In Thai, numbers hold great significance and play a crucial role in everyday life. From counting items to expressing time and age, understanding Thai numbers is essential for effective communication. In this article, we will explore the topic of numbers in Thai, specifically focusing on the numbers studied in the fourth grade.

Numbers in Thai Language

The Thai number system is based on a system of decimal places, similar to many other languages. However, unlike English, which uses a combination of words and digits to represent numbers, Thai exclusively employs words to express numerical values. To successfully comprehend and use numbers in Thai, it is important to have a basic understanding of the numeric vocabulary.

In the fourth grade, Thai students are introduced to numbers up to one million. These numbers are represented by a combination of words. For instance, the number “123,456” in Thai is said as “nueng roi sam sip saam phan ha roi si sip hok.” The words used in this expression are essentially combinations of the individual words for each digit, where “nueng” represents “one,” “roi” means “hundred,” “sip” is “ten,” and so on.

Another notable feature of Thai numbers is the usage of classifiers or counter words to specify particular types of objects. For example, when counting sheets of paper, the classifier “แผ่น (paen)” is used. So, to say “10 sheets of paper,” one would say “สิบแผ่นกระดาษ (sip paen kra-daat).” These classifiers are essential in Thai grammar as they provide context and help specify the type of objects being counted.

FAQs about Numbers in Thai

Q: Are there any exceptions when it comes to using classifiers?
A: Yes, there are. Some numbers, such as “1” and “0,” do not require the use of classifiers. For instance, to say “1 book,” you can simply say “หนังสือ 1 เล่ม (nung leum),” without using any classifier.

Q: Are Thai numbers similar to the ones used in neighboring countries like Cambodia and Laos?
A: While Thai, Cambodian, and Laotian languages share some similarities, their numerical systems are not identical. Thai numbers have their unique characteristics and vocabulary, making them distinct from those used in neighboring countries.

Q: Is there a specific method to learn Thai numbers effectively?
A: Learning Thai numbers can be achieved through practice and repetition. It is advisable to start with basic numbers, gradually progressing to more complex ones. Flashcards or number games can be helpful in memorizing and internalizing Thai numbers effectively.

Q: Are there any specific cultural practices or superstitions associated with Thai numbers?
A: Yes, Thai culture places great significance on certain numbers. For example, “9” is considered a lucky number, associated with prosperity and good fortune. On the other hand, “4” is considered unlucky as it sounds similar to the word for “death.” It is important to be aware of these cultural nuances when using numbers in Thai conversation.

Q: Are there any exceptions to Thai number pronunciation?
A: Yes, there are a few exceptional cases where the pronunciation of certain numbers changes. For example, “10” is usually pronounced as “sip,” but when it is followed by a classifier, it changes to “et” or “ed.” So, “10 books” would be pronounced as “sip ed puen.” These exceptions need to be learned and practiced to ensure accurate and natural-sounding Thai speech.

In conclusion, numbers are a fundamental aspect of the Thai language, and understanding them is crucial for effective communication. In the fourth grade, Thai students learn numbers up to one million, using a combination of words to express numerical values. Moreover, classifiers play an important role in specifying the type of objects being counted. While learning Thai numbers may require practice and memorization, being aware of cultural practices and exceptions adds depth to one’s understanding. By familiarizing oneself with Thai numbers, learners can enhance their communication skills and gain a deeper appreciation for the language and culture.

ใบงานตัวเลขภาษาอังกฤษ 1-20

ใบงานตัวเลขภาษาอังกฤษ 1 – 20 in Thai

ใบงานตัวเลขภาษาอังกฤษ 1-20 เป็นส่วนสำคัญในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เนื่องจากมันเป็นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ตัวเลขและการนับรวมถึงการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันอีกด้วย ในบทความนี้เราจะมองอย่างละเอียดถึงประโยชน์ของการเรียนรู้และการใช้ใบงานตัวเลขภาษาอังกฤษ 1-20 รวมถึงขั้นตอนวิธีใช้และคำถามที่พบบ่อยในการเรียนรู้อีกด้วย

ประโยชน์ของการเรียนรู้ใบงานตัวเลขภาษาอังกฤษ 1 – 20

1. พื้นฐานการนับ: ใบงานตัวเลขภาษาอังกฤษ 1-20 ช่วยให้เรียนรู้พื้นฐานของตัวเลขจาก 1 ถึง 20 ซึ่งเป็นความจำเป็นสำหรับการนับและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การนับเงิน, วันที่, เวลา เป็นต้น

2. การใช้ตัวเลขในการวันที่: ใบงานตัวเลขภาษาอังกฤษ 1-20 สอนการใช้ตัวเลขในการบอกวันที่ เช่น 6th September, 12th October เป็นต้น สาระสำคัญในการเขียนวันที่และการใช้ภาษาอังกฤษวันที่ในที่นี้เกี่ยวกับวันเดือนปี ภาษาอังกฤษแบบเต็ม

3. การเรียนรู้เครื่องหมายตัวเลข: เมื่อเรามีความรู้ในใบงานตัวเลขภาษาอังกฤษ 1-20 เราสามารถอ่านและเขียนตัวเลขอังกฤษได้ นอกจากนี้ เรายังสามารถเข้าใจและใช้เครื่องหมายต่างๆ เช่น ระบบปฏิทิน, ราคา หรือการจัดลำดับสินค้าได้อีก

4. การเรียนรู้การอ้างอิงตัวเลข: เรียนรู้ใบงานตัวเลขภาษาอังกฤษ 1-20 ยังช่วยให้เรารู้จักเครื่องหมายอื่นๆ เช่น แบบจำลองทางสถิติเบื้องต้น โดยใช้ตัวเลข 1-20 เราสามารถใช้จำนวนแต่ละตัวเลขเพื่อยกตัวอย่าง ในกรณีที่ต้องการอธิบายเหตุผลและช่วยเข้าใจและจำได้ง่ายขึ้น

5. เพื่อระบุตำแหน่งและการจัดระเบียบ: ใบงานตัวเลขภาษาอังกฤษ 1- 20 มีประโยชน์ในการระบุตำแหน่งของสิ่งต่างๆ เช่น ห้องเรียน, ห้องพัก หรือบริเวณในบ้าน นอกจากนี้ การเรียนรู้ทักษะการจัดระเบียบสองมิติและสองมิติโดยใช้ตัวเลข 1-20 จะช่วยให้เข้าใจและจัดทำสิ่งต่างๆ ในที่อยู่รอบข้างให้ง่ายขึ้น

วิธีใช้และการเรียนรู้ใบงานตัวเลขภาษาอังกฤษ 1-20

1. เรียนรู้จากตัวอักษร: เรียนรู้ใบงานตัวเลขภาษาอังกฤษ 1-20 โดยอิงจากตัวอักษร A-Z นำเลข 1-20 ไปจับคู่กับตัวอักษรเพื่อให้ง่ายต่อการจำกัน

2. ฟังเพลงเด็ก: มีเพลงเด็กที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับตัวเลขภาษาอังกฤษ 1-20 ที่ช่วยให้เด็กง่ายต่อการจดจำและเรียนรู้ตัวเลขนี้ได้

3. เล่นเกม: เล่นเกมตามต้องการการอ่านและการคำนวณตัวเลขของภาษาอังกฤษ 1-20 เช่น เกมการนับจำนวนรถ, นับจำนวนของสัตว์ เป็นต้น

4. การฝึกซ้อม: ใช้ใบงานออกกำลังกายที่มาพร้อมกับการใช้ภาษาอังกฤษเล่มธรรมดา 1-20 เพื่อให้เป็นฝีมือในการนับ

คำถามที่พบบ่อย

1. ฉันจะใช้ใบงานตัวเลขภาษาอังกฤษ 1-20 ได้ที่ไหน?
คุณสามารถหาใบงานตัวเลขภาษาอังกฤษ 1-20 ออนไลน์ได้จากเว็บไซต์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ จากหนังสือ หรือคลิปวิดีโอการเรียนรู้ตัวเลขภาษาอังกฤษ 1-20

2. การใช้ใบงานตัวเลขภาษาอังกฤษ 1-20 ช่วยเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็วหรือไม่?
ใช่ เรียนรู้ตัวเลขภาษาอังกฤษ 1-20 คือวิธีการที่เรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบเป็นพื้นฐาน ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจโครงสร้างและสถิติของภาษาอังกฤษได้มากขึ้น

3. ต้องการเวลานานแค่ไหนในการเรียนรู้ใบงานตัวเลขภาษาอังกฤษ 1-20?
เด็กๆ อาจใช้เวลาสักครู่ในการเรียนรู้ตัวเลขภาษาอังกฤษ 1-20 เนื่องจากมันเป็นพื้นฐานอย่างหนึ่งที่นำไปสู่การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเชิงลึกที่ใหญ่

4. การใช้ใบงานตัวเลขภาษาอังกฤษ 1-20 มีความสำคัญอย่างไรและเป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันได้อย่างไร?
การรู้จักดัชนีตัวเลขภาษาอังกฤษ 1-20 ช่วยให้คุณสามารถเรียนรู้การนับและปฏิบัติตามภาษาอังกฤษได้ ทักษะดังกล่าวจำเป็นในการเข้าถึงความรู้และโอกาสในชีวิตประจำวัน เช่น เขียนและอ่านประตูเลขห้อง, จ่ายเงิน, อ่านสัญญาณเบอร์, หรือสนทนากับคนที่ไม่รู้จักได้

สรุป

ใบงานตัวเลขภาษาอังกฤษ 1-20 เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ การเรียนรู้ใบงานตัวเลขภาษาอังกฤษ 1-20 ช่วยให้มีทักษะในการนับ, อ่านและเขียนตัวเลขอังกฤษได้ ทั้งในเชิงพื้นฐานและในเชิงปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการแจกจ่ายสัญญาณห้อง, การอ่านวันที่และการโต้ตอบกับคนอื่นๆ ทั้งนี้ การใช้ใบงานตัวเลขภาษาอังกฤษ 1-20 ยังช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นในสถานการณ์ที่แตกต่างกันด้วยเช่นกัน

FAQs

1. Where can I find worksheets for numbers 1-20 in English?
You can find worksheets for numbers 1-20 in English online, from language learning websites, or from books or videos specifically designed for learning numbers.

2. Does using worksheets for numbers 1-20 help in learning English quickly?
Yes, learning numbers 1-20 is a fundamental aspect of learning English and can help you grasp the structure and statistics of the language more easily.

3. How much time does it take to learn worksheets for numbers 1-20?
Children may take a short amount of time to learn numbers 1-20 as it is one of the basic building blocks for further language learning.

4. How important and beneficial is using worksheets for numbers 1-20 in daily life?
Familiarity with the index of numbers 1-20 helps you in counting and performing tasks in English. These skills are necessary to access knowledge and opportunities in daily life, such as reading and writing door numbers, handling money, reading phone signals, or conversing with strangers.

In conclusion, worksheets for numbers 1-20 are crucial for learning English. They aid in developing counting skills, understanding numerical references, and organizing various aspects of life. By using these worksheets, learners can grasp the foundations of the English language and apply them in everyday situations.

มี 39 ภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ แบบฝึกหัด number.

ใบงาน Number ตัวเลข 1-10 Level 2 ฝึกฝนทบทวนคำศัพท์ตัวเลขต่างๆ
ใบงาน Number ตัวเลข 1-10 Level 2 ฝึกฝนทบทวนคำศัพท์ตัวเลขต่างๆ
English) Math Worksheet Number 11 – 20 Grade 1 | Learnbig
English) Math Worksheet Number 11 – 20 Grade 1 | Learnbig
ใบงาน ตัวเลข Numbers เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเรื่องตัวเลข 1-10
ใบงาน ตัวเลข Numbers เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเรื่องตัวเลข 1-10
My Number 1-10
My Number 1-10
ไอเดีย Number 11 รายการ | แบบฝึกหัดสำหรับเด็ก, อนุบาล, แบบฝึก การเขียนสำหรับเด็ก
ไอเดีย Number 11 รายการ | แบบฝึกหัดสำหรับเด็ก, อนุบาล, แบบฝึก การเขียนสำหรับเด็ก
แบบฝึกหัด วิชาภาษาอังกฤษ - Ploy199898 - Page 43 | Flip Pdf Online | Pubhtml5
แบบฝึกหัด วิชาภาษาอังกฤษ – Ploy199898 – Page 43 | Flip Pdf Online | Pubhtml5
แบบฝึกหัด วิชาภาษาอังกฤษ - Number-Class-Good | Pubhtml5
แบบฝึกหัด วิชาภาษาอังกฤษ – Number-Class-Good | Pubhtml5
ใบงานภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ Numbers 1-10 ตัวเลข - ภาษาอังกฤษออนไลน์
ใบงานภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ Numbers 1-10 ตัวเลข – ภาษาอังกฤษออนไลน์
แบบฝึกการเขียนสำหรับเด็ก, ภาษาอังกฤษ, แบบฝึกหัดคำศัพท์
แบบฝึกการเขียนสำหรับเด็ก, ภาษาอังกฤษ, แบบฝึกหัดคำศัพท์
My Number 1-10
My Number 1-10
Free! - ใบงานคณิตศาสตร์ - แบบฝึกหัดบวกเลขไม่เกิน 20
Free! – ใบงานคณิตศาสตร์ – แบบฝึกหัดบวกเลขไม่เกิน 20
แบบฝึกหัด วิชาภาษาอังกฤษ - Ploy199898 - Page 102 | Flip Pdf Online | Pubhtml5
แบบฝึกหัด วิชาภาษาอังกฤษ – Ploy199898 – Page 102 | Flip Pdf Online | Pubhtml5
Pin On แบบฝึกหัดเด็ก
Pin On แบบฝึกหัดเด็ก
ใบงานและแบบฝึกหัดเขียนเลขไทย 1-50 - Twinkl.Co.Th ประเทศไทย
ใบงานและแบบฝึกหัดเขียนเลขไทย 1-50 – Twinkl.Co.Th ประเทศไทย
English) Math Worksheet Increasing And Decreasing Numbers Grade 3 | Learnbig
English) Math Worksheet Increasing And Decreasing Numbers Grade 3 | Learnbig
แบบฝึกหัด วิชาภาษาอังกฤษ - Ploy199898 - Page 27 | Flip Pdf Online | Pubhtml5
แบบฝึกหัด วิชาภาษาอังกฤษ – Ploy199898 – Page 27 | Flip Pdf Online | Pubhtml5
ไอเดีย ใบงานตัวเลขภาษาอังกฤษ 29 รายการ | แบบฝึกหัดสำหรับเด็ก, แบบฝึกหัดภาษา, การศึกษา
ไอเดีย ใบงานตัวเลขภาษาอังกฤษ 29 รายการ | แบบฝึกหัดสำหรับเด็ก, แบบฝึกหัดภาษา, การศึกษา
สื่อการสอนคณิตศาสตร์ - แบบฝึกหัดเขียนเลขไทย - Twinkl
สื่อการสอนคณิตศาสตร์ – แบบฝึกหัดเขียนเลขไทย – Twinkl
My Number 1-5
My Number 1-5
Ordinal Number - ทรัพยากรการสอน
Ordinal Number – ทรัพยากรการสอน
แบบฝึกหัด วิชาภาษาอังกฤษ - Ploy199898 - Page 75 | Flip Pdf Online | Pubhtml5
แบบฝึกหัด วิชาภาษาอังกฤษ – Ploy199898 – Page 75 | Flip Pdf Online | Pubhtml5
แบบฝึกคิดเลขเร็ว สูตรคูณ ป 2(2)
แบบฝึกคิดเลขเร็ว สูตรคูณ ป 2(2)
แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษระดับอนุบาล Learning Maths K1
แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษระดับอนุบาล Learning Maths K1
แบบฝึกหัดการเขียนแผ่นงานหมายเลขเก้า ภาพประกอบสต็อก - ดาวน์โหลดรูปภาพตอนนี้ - กระดาษ - วัสดุ, การนับ, การบ้าน - การศึกษา - Istock
แบบฝึกหัดการเขียนแผ่นงานหมายเลขเก้า ภาพประกอบสต็อก – ดาวน์โหลดรูปภาพตอนนี้ – กระดาษ – วัสดุ, การนับ, การบ้าน – การศึกษา – Istock
ห้องเรียน หนังสือแบบฝึกหัด ตัวเลขฝึกนับ *หนังสือเกรด B* แบบฝึกสอนให้เด็กรู้จักตัวเลข 1-10 มีสติ๊กเกอร์ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ | Shopee Thailand
ห้องเรียน หนังสือแบบฝึกหัด ตัวเลขฝึกนับ *หนังสือเกรด B* แบบฝึกสอนให้เด็กรู้จักตัวเลข 1-10 มีสติ๊กเกอร์ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ | Shopee Thailand
แบบฝึกหัดการเขียนแผ่นงานหมายเลขเก้า ภาพประกอบสต็อก - ดาวน์โหลดรูปภาพตอนนี้ - กระดาษ - วัสดุ, การนับ, การบ้าน - การศึกษา - Istock
แบบฝึกหัดการเขียนแผ่นงานหมายเลขเก้า ภาพประกอบสต็อก – ดาวน์โหลดรูปภาพตอนนี้ – กระดาษ – วัสดุ, การนับ, การบ้าน – การศึกษา – Istock
แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.6 เล่ม 1
แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.6 เล่ม 1
ห้องเรียน หนังสือแบบฝึกหัด ตัวเลขฝึกนับ *หนังสือเกรด B* แบบฝึกสอนให้เด็กรู้จักตัวเลข 1-10 มีสติ๊กเกอร์ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ | Shopee Thailand
ห้องเรียน หนังสือแบบฝึกหัด ตัวเลขฝึกนับ *หนังสือเกรด B* แบบฝึกสอนให้เด็กรู้จักตัวเลข 1-10 มีสติ๊กเกอร์ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ | Shopee Thailand
แบบฝึกหัด วิชาภาษาอังกฤษ - Number-Class-Good | Pubhtml5
แบบฝึกหัด วิชาภาษาอังกฤษ – Number-Class-Good | Pubhtml5
ใบงาน แบบฝึกหัด วิชาภาษาอังกฤษ ประถมศึกษาปีที่ 1 - Smartkidzworksheets - Thaipick
ใบงาน แบบฝึกหัด วิชาภาษาอังกฤษ ประถมศึกษาปีที่ 1 – Smartkidzworksheets – Thaipick
นับเลข 1-20 ภาษาอังกฤษ | Number 1-20 | Learn And Song - Youtube
นับเลข 1-20 ภาษาอังกฤษ | Number 1-20 | Learn And Song – Youtube
English) Math Worksheet Even And Odd Numbers Vol. 2 Grade 1 | Learnbig
English) Math Worksheet Even And Odd Numbers Vol. 2 Grade 1 | Learnbig
ดาวน์โหลดได้เลย! แบบฝึกหัด แก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ - ครูประถม.คอม
ดาวน์โหลดได้เลย! แบบฝึกหัด แก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ – ครูประถม.คอม
แผ่นงานฝึกปฏิบัติการสืบค้นกลับหมายเลขสาม การฝึกอบรมเขียนและนับตัวเลข แบบฝึกหัดระบายสี ภาพประกอบสต็อก - ดาวน์โหลดรูปภาพตอนนี้ - Istock
แผ่นงานฝึกปฏิบัติการสืบค้นกลับหมายเลขสาม การฝึกอบรมเขียนและนับตัวเลข แบบฝึกหัดระบายสี ภาพประกอบสต็อก – ดาวน์โหลดรูปภาพตอนนี้ – Istock
แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษระดับอนุบาล Learning Maths Nursery
แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษระดับอนุบาล Learning Maths Nursery
แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์คุมอง การบวก ระดับประถมศึกษาปีที่ 1
แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์คุมอง การบวก ระดับประถมศึกษาปีที่ 1
แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์คุมอง การบวก ระดับประถมศึกษาปีที่ 1
แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์คุมอง การบวก ระดับประถมศึกษาปีที่ 1
แบบฝึกหัด วิชาภาษาอังกฤษ - Ploy199898 - Page 36 | Flip Pdf Online | Pubhtml5
แบบฝึกหัด วิชาภาษาอังกฤษ – Ploy199898 – Page 36 | Flip Pdf Online | Pubhtml5
แบบฝึกหัดเตรียมสอบคณิตศาสตร์ ป.2 ชุดแบบฝึกหัดเตรียมสอบคณิตศาสตร์ - I.S. Book Online
แบบฝึกหัดเตรียมสอบคณิตศาสตร์ ป.2 ชุดแบบฝึกหัดเตรียมสอบคณิตศาสตร์ – I.S. Book Online
ใบงานตัวเลข 1-10 - ใบงาน.คอม
ใบงานตัวเลข 1-10 – ใบงาน.คอม
แบบฝึกหัด ป.3 By Comerror By Jakrit Monkong
แบบฝึกหัด ป.3 By Comerror By Jakrit Monkong
แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ฝึกความพร้อมให้ลูกเก่งเลข - Amarin Baby & Kids
แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ฝึกความพร้อมให้ลูกเก่งเลข – Amarin Baby & Kids
Math Worksheet : Addition, Subtraction, Multiplication, And Division Of Counting Numbers From 100,000 | E-Book ร้านหนังสือนายอินทร์
Math Worksheet : Addition, Subtraction, Multiplication, And Division Of Counting Numbers From 100,000 | E-Book ร้านหนังสือนายอินทร์
แบบฝึกหัดท้าทาย หน้า 205 | บทที่ 7 การคูณ (คณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 1) - Youtube
แบบฝึกหัดท้าทาย หน้า 205 | บทที่ 7 การคูณ (คณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 1) – Youtube
รวมใบงาน ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นปีที่ 1 จำนวน 10 ฉบับ - Kru2Day.Com
รวมใบงาน ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นปีที่ 1 จำนวน 10 ฉบับ – Kru2Day.Com
แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ -ใบงานบวกเลข 2 หลัก
แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ -ใบงานบวกเลข 2 หลัก
หนังสือ Fun English For Preschool 6 : แบบฝึกอ่านภาษาอังกฤษสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน-วัยอนุบาล 6 + Workbook
หนังสือ Fun English For Preschool 6 : แบบฝึกอ่านภาษาอังกฤษสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน-วัยอนุบาล 6 + Workbook
แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 1 Mph Maths Homework Book 4A (3Rd Edition) Primary 4
แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 1 Mph Maths Homework Book 4A (3Rd Edition) Primary 4
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.5 เรื่อง Numbers ชุดที่ 3
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.5 เรื่อง Numbers ชุดที่ 3
English Number 1 20 - ทรัพยากรการสอน
English Number 1 20 – ทรัพยากรการสอน

ลิงค์บทความ: แบบฝึกหัด number.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ แบบฝึกหัด number.

ดูเพิ่มเติม: https://tuekhangduong.com/category/television

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *