Skip to content
Trang chủ » ฟาเรนไฮต์เป็นเซลเซียส: ลักษณะเฉพาะแห่งความร้อนและอุณหภูมิสูง

ฟาเรนไฮต์เป็นเซลเซียส: ลักษณะเฉพาะแห่งความร้อนและอุณหภูมิสูง

เปลี่ยนหน่วยองศาฟาเรนไฮต์เป็นองศาเซลเซียส

ฟาเรนไฮต์ เป็น เซลเซียส

ฟาเรนไฮต์ เป็น เซลเซียส: ความหมาย ประโยชน์ วิธีการวัดและควบคุม ผลกระทบต่อสุขภาพและแนวทางการป้องกัน

ฟาเรนไฮต์คืออะไร:
ฟาเรนไฮต์ (Fahrenheit) เป็นหน่วยวัดอุณหภูมิที่ใช้ในระบบการวัดที่พัฒนาขึ้นโดยภาคีวิศวกรสหรัฐอเมริกา ซึ่งตั้งชื่อจากวิภาคบันทึกของการทดลองต้นแบบครั้งแรก ซึ่งได้รับการพัฒนาโดยการหันตัวของขีดกำหนดอุณหภูมิทุกองศาด้วยภาชนะที่เต็มไปด้วยน้ำทั้ง freezing point (จุดแข็ง) และ boiling point (จุดเดือด) ของน้ำในสภาวะบรรจุอากาศที่มีความดันประทับใจชั้นมาตรตั้งที่เท่า 1 บาร์ ภาษาอังกฤษใช้ตัวพยัญชนะฟา (Fahrenheit) และภาษาโรมันอังกฤษใช้ตัวพยัญชนะฟาเรนไฮต์ (Fahrenheit) เพื่อให้ความสอดคล้องกัน ดังนั้น เซลเซียส และ ฟาเรนไฮต์ คือสองหน่วยที่ใช้ในการวัดอุณหภูมิซึ่งเป็นที่นิยมในการใช้งานทั่วไปในความเข้าใจของมนุษย์

ความหมายของฟาเรนไฮต์:
ฟาเรนไฮต์ถูกใช้ในหลายประเทศ แต่พวกเขามีระบบการวัดอุณหภูมิที่แตกต่างกัน ในระบบฟาเรนไฮต์ จุดแข็งของน้ำในสภาวะจุดคาดว่ามีอุณหภูมิ 32 ฟาเรนไฮต์ และจุดเดือดของน้ำคาดว่ามีอุณหภูมิ 212 ฟาเรนไฮต์ ดังนั้นช่วงอุณหภูมิระหว่างจุดแข็งและจุดเดือดของน้ำแบ่งเป็น 180 ส่วนที่ทำให้ฟาเรนไฮต์มีค่าเป็นจำนวนเต็ม ฟาเรนไฮต์ยังได้รับการใช้ในสิ่งอื่นการช่วงอุณหภูมิที่มีความต่างระหว่างการตั้งชื่ออุณหภูมิที่ต่างกัน การใช้ฟาเรนไฮต์เป็นการทำให้สามารถรับรู้ว่าน้ำมีอุณหภูมิราวกันแค่ไหน

ประโยชน์ของการใช้ฟาเรนไฮต์:
การใช้ฟาเรนไฮต์มีประโยชน์หลายด้าน ซึ่งมีต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันของเรา โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ทำให้วัตถุดิบที่ใช้อบรมและความฉลาดสูงขึ้น อีกทั้งยังสามารถนำไปใช้ในการวัดอุณหภูมิของสิ่งต่างๆ เช่นรถยนต์ หรือเครื่องโทรคมนาคมได้อย่างถูกต้อง การมีฟาเรนไฮต์เป็นตัวเลขหลักที่ใช้ดูประเด็นของอุณหภูมิ

การวัดและควบคุมฟาเรนไฮต์:
การวัดฟาเรนไฮต์สามารถทำได้โดยใช้เครื่องมือวัดอุณหภูมิที่ต้องแตกต่างจากเครื่องวัดการอุณหภูมิอื่นๆ เช่นเครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอล หรือเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด (Infrared thermometer) เพื่อจับอุณหภูมิตามฟาเรนไฮต์ ซึ่งต้องใช้การแปลงค่าจากฟาเรนไฮต์ไปเป็นองศาเซลเซียส ที่เราใช้ในการวัดอุณหภูมิในประเทศไทยมากกว่า วิธีการแปลงค่านี้สามารถทำได้ด้วยสูตรการคำนวณหรือใช้ตารางอัตราส่วน โดยพบได้ในหนังสือหรือแหล่งข้อมูลออนไลน์

ผลกระทบของฟาเรนไฮต์ต่อสุขภาพ:
การสัมผัสกับอุณหภูมิสูง อาจทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพได้อย่างร้ายแรง การได้รับอุณหภูมิสูงเป็นระยะเวลานาน อาจเสี่ยงต่อการทำให้ระบบร่างกายเกิดพิษ ทำให้เกิดอาการเสียหายได้ อันเนื่องมาจากการได้รับการแผ่รอยแสงพลางตรง ทำให้เกิดการทำลาย DNA และโครเมียมในเซลล์ ถ้าสิ่งต่างๆ ที่มีอุณหภูมิสูงมากจนเกินกำหนดถูกนำมาใช้เช่นถุงมือกันความร้อน อาจเกิดการระเบิดหรือการจุดไฟตั้งแต่น้ำเดือด นอกจากนี้ถ้ามีการอยู่ในภาวะที่มีอุณหภูมิสูงซึ่งเกิดจากสภาพภูมิอากาศร้อนที่แสงอาทิตย์แทรกผ่านมาตั้งดวงชายอาทิตย์อย่างตรงทูน เช่นในบริเวณตะวันนอกในประเทศไทยอาจเกิดภาวะปวดศีรษะ แขน ขาหรือไข้ร้อน

แนวทางการป้องกันการเกิดฟาเรนไฮต์:
การป้องกันความร้อนที่เกิดจากอุณหภูมิสูงอาจมีวิธีการหลากหลาย แต่ที่สำคัญคือการป้องกันไม่ให้เกิดการสัมผัสกับอุณหภูมิสูง โดยอาจใช้วัสดุกันความร้อนหรือใส่เสื้อผ้าที่มีความรัดหรือริ้วรอยรีด ที่สามารถป้องกันการสัมผัสกับอุณหภูมิได้ นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ที่อุณหภูมิสูงนานเกินไป และในบริเวณที่อุณหภูมิสูงเคลื่อนที่แล้วควรดื่มน้ำมากเพื่อบำรุงด้านการระบายความร้อนของร่างกาย

FAQs (ถาม-ตอบ):

Q: 100 ฟาเรนไฮต์ เท่ากับ กี่ องศาเซลเซียส?
A: 100 ฟาเรนไฮต์ เท่ากับ 37.78 องศาเซลเซียส

Q: 70 ฟาเรนไฮต์ เท่ากับกี่องศา?
A: 70 ฟาเรนไฮต์ เท่ากับ 21.11 องศาเซลเซียส

Q: 77 ฟาเรนไฮต์ เท่ากับ กี่ องศา?
A: 77 ฟาเรนไฮต์ เท่ากับ 25 องศาเซลเซียส

Q: 96 ฟาเรนไฮต์ เท่ากับกี่องศา?
A: 96 ฟาเรนไฮต์ เท่ากับ 35.56 องศาเซลเซียส

Q: 76 ฟาเรนไฮต์ เท่ากับ กี่ องศา?
A: 76 ฟาเรนไฮต์ เท่ากับ 24.44 องศาเซลเซียส

Q: 180 ฟาเรนไฮต์ เท่ากับ กี่ องศาเซลเซียส?
A: 180 ฟาเรนไฮต์ เท่ากับ 82.22 องศาเซลเซียส

ในบทความนี้เราได้สำรวจถึงความหมายของฟาเรนไฮต์ ประโยชน์ในการใช้ วิธีการวัดและควบคุม ผลกระทบต่อสุขภาพ และแนวทางการป้องกันฟาเรนไฮต์ นอกจากนี้ยังม

เปลี่ยนหน่วยองศาฟาเรนไฮต์เป็นองศาเซลเซียส

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: ฟาเรนไฮต์ เป็น เซลเซียส 100 ฟาเรนไฮต์ เท่ากับ กี่ องศา เซลเซียส, ฟาเรนไฮต์ เท่ากับ กี่ องศา, 70 ฟาเรนไฮต์ เท่ากับกี่องศา, 77 ฟาเรนไฮต์ เท่ากับ กี่ องศา, 96 ฟาเรนไฮต์ เท่ากับกี่องศา, 76 ฟาเรนไฮต์ เท่ากับ กี่ องศา, ฟาเรนไฮต์ คือ, 180 ฟาเรนไฮต์ เท่ากับ กี่ องศา

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ฟาเรนไฮต์ เป็น เซลเซียส

เปลี่ยนหน่วยองศาฟาเรนไฮต์เป็นองศาเซลเซียส
เปลี่ยนหน่วยองศาฟาเรนไฮต์เป็นองศาเซลเซียส

หมวดหมู่: Top 93 ฟาเรนไฮต์ เป็น เซลเซียส

ดูเพิ่มเติมที่นี่: tuekhangduong.com

100 ฟาเรนไฮต์ เท่ากับ กี่ องศา เซลเซียส

100 ฟาเรนไฮต์ เท่ากับ กี่ องศา เซลเซียส

ในการวัดอุณหภูมิ คุณอาจจะเคยพบกับหน่วยการวัดที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยโค้งกลมอุณหภูมิเรเดียน (Celsius) หรือ หน่วยชาลเซียส (Fahrenheit) เรามักใช้หน่วยอุณหภูมิตามประเทศหรือสภาพอากาศที่เราอยู่ ในบทความนี้ เราจะมาพูดถึงการแปลงหน่วยอุณหภูมิจาก ฟาเรนไฮต์ (Fahrenheit) เป็น องศาเซลเซียส (Celsius) ซึ่งนับว่ายอดนิยมอย่างแพร่หลาย ดังนั้น เราจะสำรวจวิธีการและสูตรการแปลงต่างๆ รวมถึงคำถามที่พบบ่อยสามารถตอบให้ครบถ้วนที่สุด

เพื่อที่จะแปลงหน่วยอุณหภูมิจาก ฟาเรนไฮต์ เป็น องศาเซลเซียส คุณสามารถใช้สูตรการแปลงทางคณิตศาสตร์ได้ง่ายๆ โดยการลบและหารด้วยตัวเลขเพิ่มเติม

สูตรการแปลง:F = (C × 9/5) + 32

หากคุณต้องการแปลงอุณหภูมิจาก ฟาเรนไฮต์ เป็น องศาเซลเซียส คุณต้องนำอุณหภูมิในหน่วยของฟาเรนไฮต์มาคูณด้วย 9/5 และเพิ่มด้วยค่าคงที่ 32

ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการแปลง 100 ฟาเรนไฮต์ เป็น องศาเซลเซียส คุณต้องนำ 100 คูณด้วย 9/5 และเพิ่มด้วย 32

F = 100 × 9/5 + 32 = 212

ดังนั้น 100 ฟาเรนไฮต์ เท่ากับ 212 องศาเซลเซียส

กระบวนการแปลงยังสามารถทำในทิศตรงกันข้ามได้โดยการใช้สูตรที่เปลี่ยนหน่วยเสมือนกัน

สูตรการแปลง:C = (F – 32) × 5/9

หากคุณต้องการแปลงอุณหภูมิจาก องศาเซลเซียส เป็น ฟาเรนไฮต์ คุณสามารถทำได้โดยลดค่า 32 จากอุณหภูมิในหน่วยขององศาเซลเซียส แล้วคูณด้วย 5/9

ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการแปลง 100 องศาเซลเซียส เป็น ฟาเรนไฮต์ คุณต้องลดค่า 32 จาก 100 แล้วคูณด้วย 5/9

C = (100 – 32) × 5/9 = 68 × 5/9 = 37.7778

ดังนั้น 100 องศาเซลเซียส เท่ากับ 37.7778 ฟาเรนไฮต์

คำถามที่พบบ่อย (FAQs):

1. การแปลง ฟาเรนไฮต์ เป็น องศาเซลเซียส ใช้สูตรอะไร?
สูตรการแปลงคือ F = (C × 9/5) + 32

2. ค่าตัวเลขที่ใช้ในสูตรการแปลงคืออะไร?
คุณต้องใช้ค่าคงที่ 32 และตัวเลขส่วนที่เท่ากับ 9/5

3. การแปลง องศาเซลเซียส เป็น ฟาเรนไฮต์ ใช้สูตรอะไร?
สูตรการแปลงคือ C = (F – 32) × 5/9

4. ตัวของสูตรการแปลงคืออะไร?
คุณต้องใช้ค่าคงที่ 32 และตัวเลขส่วนที่เท่ากับ 5/9

5. หน่วยอุณหภูมิที่ใช้กันทั่วไปที่มีการแปลงอุณหภูมิใช้หน่วยอะไรบ้าง?
หน่วยอุณหภูมิที่รับรู้กันอย่างแพร่หลายคือ ฟาเรนไฮต์ เพราะหน่วยนี้ถูกใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ในทวีปอเมริกา อย่างไรก็ตาม เอกชนส่วนใหญ่และหลายๆ ประเทศใช้หน่วยอุณหภูมิเรเดียนกันอย่างแพร่หลาย

เท่ากับ กี่ องศาเซลเซียส

อย่างที่ได้กล่าวมาแล้ว 100 ฟาเรนไฮต์ เท่ากับ 212 องศาเซลเซียส นั่นหมายความว่าการแปลงเสร็จสมบูรณ์และเป็นเท่าเทียมกัน

การแปลงอุณหภูมิระหว่าง ฟาเรนไฮต์ และองศาเซลเซียส เป็นความจำเป็นในการทำงานทางวิทยาศาสตร์และการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเภทของงานที่เกี่ยวข้องกับสภาวะแวดล้อม อุตสาหกรรม และการแพทย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลอุณหภูมิถูกต้องและสอดคล้องกันในทุกๆ ประเทศ

ตัวเลือกในการแปลงอุณหภูมิเป็นเรื่องยุ่งยากบ้าง โดยเฉพาะเมื่อคุณต้องการแปลงจำนวนมาก ในกรณีนี้คุณสามารถใช้เครื่องคำนวณออนไลน์หรือแอปพลิเคชันที่มีฟังก์ชันแปลงหน่วยอุณหภูมิเป็นอย่างสะดวกและรวดเร็ว

ความสำคัญของการแปลงอุณหภูมิระหว่าง ฟาเรนไฮต์ และองศาเซลเซียส สามารถเห็นได้จากที่แยกตามตลาดทะเลน้อย (ตะวันตก) ที่ใช้ ฟาเรนไฮต์ และทะเลเกาหลีตะวันออก (ตะวันออก) ที่ใช้ เซลเซียส ดังนั้นความรู้เกี่ยวกับการแปลงหน่วยอุณหภูมิจึงเป็นสิ่งสำคัญกับการสื่อสารระหว่างประเทศและวงการวิทยาศาสตร์

ในสรุป 100 ฟาเรนไฮต์ เท่ากับ 212 องศาเซลเซียส และการแปลงอุณหภูมิระหว่าง ฟาเรนไฮต์ และองศาเซลเซียส เป็นสิ่งสำคัญซึ่งสามารถนำไปใช้ในที่ทำงานและชีวิตประจำวันของเราได้

คำถามที่พบบ่อย (FAQs):

1. ใช้สูตรอะไรในการแปลง ฟาเรนไฮต์ เป็น องศาเซลเซียส?
คำตอบ: สูตรการแปลงคือ F = (C × 9/5) + 32

2. ต้องใช้อะไรในการใช้สูตรการแปลง?
คำตอบ: ค่าคงที่ในสูตรคือ 32 และตัวเลขส่วนที่เท่ากับ 9/5

3. ใช้สูตรอะไรในการแปลง องศาเซลเซียส เป็น ฟาเรนไฮต์?
คำตอบ: สูตรการแปลงคือ C = (F – 32) × 5/9

4. ต้องใช้อะไรในการใช้สูตรการแปลง?
คำตอบ: ค่าคงที่ในสูตรคือ 32 และตัวเลขส่วนที่เท่ากับ 5/9

5. ในกรณีปฏิบัติการทั่วไป ใช้หน่วยอะไรบ่อยที่สุดในการแปลงอุณหภูมิ?
คำตอบ: หน่วยอุณหภูมิที่ใช้กันอย่างแพร่หลายคือ ฟาเรนไฮต์ และหน่วยเรเดียนเป็นอัตราส่วนในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ แต่หลาย ๆ ประเทศก็ใช้หน่วยอุณหภูมิได้ตามที่ต้องการ

ฟาเรนไฮต์ เท่ากับ กี่ องศา

ฟาเรนไฮต์ เท่ากับ กี่ องศา?

ฟาเรนไฮต์ (อังกฤษ: Fahrenheit) เป็นหน่วยการวัดอุณหภูมิที่มักนิยมใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศหลายแห่งในทวีปอเมริกา เอสเปรันโตและทวีปมหาสมุทรใต้ซึ่งบางครั้งอาจใช้ร่วมกับพื้นที่อื่นๆ หน่วยนี้มีที่มาจากการพัฒนาของนักฟิสิกส์ชาวเยอรมันชื่อดัชนีฟาเรนไฮต์ ดัชนีนี้ถูกสร้างขึ้นโดยกลุ่มของชาวฟีซิกส์ที่นำโดยไดออกแเนร์ กาเบรล เดินไล เมื่อปี ค.ศ. 1724 และได้รับการยอมรับโดยต่างประเทศอย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. 1753

วิธีการแปลงของฟาเรนไฮต์เป็นองศาเซลเซียสหรือความร้อน (โดยเฉพาะเมื่อทราบอุณหภูมิแบบความแม่นยำ) ยังคงเป็นหัวข้อที่เกิดความสับสนและไม่เข้าใจในหลายคน งดงามที่อะไร? บทความนี้จะช่วยอธิบายและแก้คำถามเหล่านี้ให้เข้าใจได้อย่างชัดเจน

ฟาเรนไฮต์ และองศาเซลเซียสคืออะไร?

ฟาเรนไฮต์ (องศา Fahrenheit) เป็นหน่วยวัดอุณหภูมิที่ใช้แพร่หลายในประเทศสหรัฐอเมริกาและภูมิภาคอื่น ๆ ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากตัวคำนวณที่ถูกสร้างขึ้นโดยดัชนีฟาเรนไฮต์ นามธรรมที่มาจากนามจริงของผู้สร้าง ธีอะดอร์ ดัชนีฟาเรนไฮต์เป็นระบบตัวเลขที่ใช้ในการดูแลสภาพอากาศตัวเลขที่ผู้คนทั่วไปคุ้นเคยมากับเกณฑ์อุณหภูมิและทำงานด้านผิวหนังที่หนาว

สำหรับองศาเซลเซียส (Celsius) เป็นหน่วยวัดอุณหภูมิทางกายภาพที่ใช้แพร่หลายทั่วโลก หน่วยนี้เป็นระบบที่ใช้ในการแปลงค่าอุณหภูมิจากฟาเรนไฮต์ เป็นปริมาณความร้อนที่มีค่าต่ำกว่าศูนย์ (จุดแข็งของน้ำที่มีความดันดหรือติดลบ เซลเซียสประกอบด้วย 2 จุดที่นิยมเทียบเป็นตัวอ้างอิง ซึ่งเป็นจุดแข็งของน้ำและจุดเดือดของน้ำที่มีความดัน standardก้อน-ก้อน โดยทั่วไปอุณหภูมิออกแบบของเครื่องจะใช้เรขาคณิตธรรมดาและขั้นต่ำเป็น 1 องศา

วิธีการแปลงองศาไซส์เซลเซียสเป็นฟาเรนไฮต์

การแปลงองศาเซลเซียสเป็นฟาเรนไฮต์สามารถทำได้โดยใช้สูตรดังนี้: ฟาเรนไฮต์ = (เซลเซียส x 9/5) + 32

ตัวอย่าง: หากเราต้องการแปลงองศาเซลเซียส 25 องศาให้เป็นฟาเรนไฮต์ จะได้ผลลัพธ์เป็น 77 องศาฟาเรนไฮต์

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับฟาเรนไฮต์ และองศาเซลเซียส

คำถาม 1: อะไรคือรากสามารถฟาเรนไฮต์?

คำตอบ: รากสามารถฟาเรนไฮต์ เรียกย่อว่า °R เป็นหน่วยการวัดอุณหภูมิที่ใช้ในระบบอุณหภูมิไซน์คาร์ลีลาเซียส. การแปลงค่าระหว่างฟาเรนไฮต์กับรากสามารถอาจใช้สูตรอื่นที่แตกต่างกันไป

คำถาม 2: เครื่องมือไหนที่ใช้ในการวัดอุณหภูมิในองศาเซลเซียสและฟาเรนไฮต์?

คำตอบ: เครื่องวัดอุณหภูมิที่ใช้วัดองศาเซลเซียสได้เป็นจำนวนมาก เช่น เพียร์ธอร์โมเมเตอร์, เทอร์โมมิเตอร์, เตาอบ, เครื่องปรับอากาศ ่ อุปกรณ์ที่ใช้วัดองศาฟาเรนไฮต์อาจมีอุปกรณ์วัดอุณหภูมิพิเศษเฉพาะอย่างเดียวหรือรวมอุปกรณ์การวัดอื่นๆ เช่น แก๊ส, เครื่องควบคุมอุณหภูมิ

คำถาม 3: ฟาเรนไฮต์เหมาะกับการใช้ทางด้านใด?

คำตอบ: ฟาเรนไฮต์มักจะเหมาะกับการใช้ในงานมีแนวโน้มที่ต้องบอกอุณหภูมิโดยละเอียดมากกว่า เช่น การทำอาหารเชิงอุติยสธรณี, การทำงานในห้องทดลองวิทยาศาสตร์, การบำรุงรักษณ์ประติมากรรมข้าว

หลังจากที่ได้รู้จักรายละเอียดเกี่ยวกับ ฟาเรนไฮต์ เท่ากับ กี่ องศา และแปลงเป็นองศาเซลเซียส กล่าวคือฟาเรนไฮต์= (เซลเซียส x 9/5) + 32 คุณสามารถแปลงอุณหภูมิจากฟาเรนไฮต์เป็นเซลเซียสหรืออารมณ์กันหน่อยเพื่อให้การวัดและการตรวจวัดภูมิอากาศทำได้อย่างถูกต้องแม่นยำมากขึ้นและใช้ในงานต่างๆได้อย่างสะดวกมากขึ้น

70 ฟาเรนไฮต์ เท่ากับกี่องศา

70ฟาเรนไฮต์เท่ากับกี่องศา

ฟาเรนไฮต์ (Fahrenheit) เป็นหน่วยวัดอุณหภูมิที่นิยมใช้ในระบบการวัดในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมักจะเห็นการนำมาใช้ในการวัดอุณหภูมิที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศ ด้วยการใช้ระยะหนึ่งซึ่งคะแนนน้ำย้อนของน้ำจุดเยือกเป็นผลิตภัณฑ์. หน่วยวัดอื่นที่นิยมใช้ในประเทศอื่น ส่วนใหญ่จะเป็นองศาเซลเซียส (Celsius) หรือ องศาเคลวิน (Kelvin) ในบทความนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับการแปลงหน่วยค่าอุณหภูมิระหว่าง ฟาเรนไฮต์และองศาอื่นๆ เพื่อให้คุณเข้าใจและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้น

1. การแปลง ฟาเรนไฮต์ เป็น องศาเซลเซียส
การแปลงจากฟาเรนไฮต์ (F) เป็นองศาเซลเซียส (C) สามารถทำได้โดยใช้สูตรดังนี้:
C = (F – 32) x 5/9

ตัวอย่าง:
หากต้องการแปลง 70 ฟาเรนไฮต์เป็นองศาเซลเซียส ใช้สูตรดังกล่าว
C = (70 – 32) x 5/9
C = 38.8889

ดังนั้น 70 ฟาเรนไฮต์ เท่ากับ 38.8889 องศาเซลเซียส

2. การแปลง ฟาเรนไฮต์ เป็น องศาเคลวิน
การแปลงจากฟาเรนไฮต์ (F) เป็นองศาเคลวิน (K) สามารถทำได้ตามสูตรนี้:
K = (F + 459.67) x 5/9

ตัวอย่าง:
หากต้องการแปลง 70 ฟาเรนไฮต์เป็นองศาเคลวิน ใช้สูตรดังกล่าว
K = (70 + 459.67) x 5/9
K = 294.261

ดังนั้น 70 ฟาเรนไฮต์เท่ากับ 294.261 องศาเคลวิน

3. ตารางแสดงการแปลงอุณหภูมิฟาเรนไฮต์ในหน่วยอื่นๆ
ต่อไปนี้คือตารางที่แสดงการแปลงอุณหภูมิฟาเรนไฮต์เป็นหน่วยวัดอื่นๆ เช่น องศาเซลเซียสและองศาเคลวิน

ฟาเรนไฮต์ (F) องศาเซลเซียส (C) องศาเคลวิน (K)
-40 -40 233.15
-22 -30 243.15
-4 -20 253.15
14 -10 263.15
32 0 273.15
50 10 283.15
68 20 293.15
86 30 303.15
104 40 313.15
122 50 323.15
140 60 333.15
158 70 343.15
176 80 353.15
194 90 363.15
212 100 373.15

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)
1. ทำไมฟาเรนไฮต์ถึงถูกนำมาใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา?
คำตอบ: ฟาเรนไฮต์ถูกใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกาเนื่องจากเป็นหน่วยวัดที่ได้รับการใช้งานมาอย่างยาวนานและเป็นส่วนหนึ่งของระบบการวัดอุณหภูมิที่เคยใช้กันตั้งแต่สมัยเริ่มต้น

2. ฟาเรนไฮต์มาจากชื่อของใคร?
คำตอบ: ชื่อฟาเรนไฮต์มาจากชื่อของนักฟิสิกส์ชื่อดังชาวโลดแฟล็ทลุ่มคาดฟาเรนไฮต์ (Daniel Gabriel Fahrenheit) ซึ่งเคยใช้ฟาเรนไฮต์ในการพัฒนาตัวเครื่องวัดอุณหภูมิคนแรกในปี ค.ศ. 1714

3. เราจะทราบได้อย่างไรว่าเลขที่เห็นคือฟาเรนไฮต์หรือไม่?
คำตอบ: เราสามารถรู้ได้จากเครื่องวัดอุณหภูมิที่ใช้ ฟาเรนไฮต์จะมีลักษณะเฉพาะคือมีขั้วที่สัมผัสกับสิ่งที่ต้องการวัดอุณหภูมิ และบอกค่าอุณหภูมิตามหน่วยฟาเรนไฮต์

4. การแปลงอุณหภูมิฟาเรนไฮต์ไปเป็นองศาเซลเซียสสามารถทำในทิศทางกลับรึเปล่า?
คำตอบ: ใช่ได้ เราสามารถใช้สูตรที่ได้ระบุไว้แล้วในบทความนี้เพื่อแปลงอุณหภูมิจากฟาเรนไฮต์เป็นองศาเซลเซียส อย่างไรก็ตาม หากต้องการแปลงจากองศาเซลเซียสไปเป็นฟาเรนไฮต์ ให้ใช้สูตรที่มีการคำนวณตรงกันข้ามกับการแปลงฟาเรนไฮต์เป็นองศาเซลเซียส

มี 5 ภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ฟาเรนไฮต์ เป็น เซลเซียส.

การแปลงค่าหน่วยอุณหภูมิ
การแปลงค่าหน่วยอุณหภูมิ
การแปลงค่าหน่วยอุณหภูมิ
การแปลงค่าหน่วยอุณหภูมิ
องศาเซลเซียส​กับองศาฟาเรนไฮต์​ มีอุณหภูมิ​ที่เท่ากันคือเท่าไร? - Pantip
องศาเซลเซียส​กับองศาฟาเรนไฮต์​ มีอุณหภูมิ​ที่เท่ากันคือเท่าไร? – Pantip
เรียนรู้..ไปพร้อมๆกัน] ทฤษฎี องศาฟาเรนไฮต์ - องศาเซลเซียส 🔥🔥  ร้อนเท่ากัน..แต่ตัวเลขไม่เท่ากัน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ •• 77  ฟาเรนไฮต์ วันนี้อากาศร้อนจัง..วัดอุณหภูมิได้ •• 95 ฟาเรนไฮต์  น้ำเดือดที่อุณหภูมิ •• 212
เรียนรู้..ไปพร้อมๆกัน] ทฤษฎี องศาฟาเรนไฮต์ – องศาเซลเซียส 🔥🔥 ร้อนเท่ากัน..แต่ตัวเลขไม่เท่ากัน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ •• 77 ฟาเรนไฮต์ วันนี้อากาศร้อนจัง..วัดอุณหภูมิได้ •• 95 ฟาเรนไฮต์ น้ำเดือดที่อุณหภูมิ •• 212
หน่วยของอุณหภูมิ และ การเปลี่ยนหน่วยอุณหภูมิ - Youtube
หน่วยของอุณหภูมิ และ การเปลี่ยนหน่วยอุณหภูมิ – Youtube
การแปลงค่าหน่วยอุณหภูมิ
การแปลงค่าหน่วยอุณหภูมิ
เปลี่ยนหน่วยองศาฟาเรนไฮต์เป็นองศาเซลเซียส - Youtube
เปลี่ยนหน่วยองศาฟาเรนไฮต์เป็นองศาเซลเซียส – Youtube
การแปลงอุณหภูมิ ( การเปลี่ยนหน่วยอุณหภูมิ ) - Youtube
การแปลงอุณหภูมิ ( การเปลี่ยนหน่วยอุณหภูมิ ) – Youtube
การแปลงหน่วยอุณหภูมิ ม.1 - Youtube
การแปลงหน่วยอุณหภูมิ ม.1 – Youtube
Technic Auto Car: ตารางเทียบ อุณหภูมิองศาเซลเซียส และ ฟาเรนไฮต์
Technic Auto Car: ตารางเทียบ อุณหภูมิองศาเซลเซียส และ ฟาเรนไฮต์
องศาฟาเรนไฮต์ - วิกิพีเดีย
องศาฟาเรนไฮต์ – วิกิพีเดีย
วิธีแปลงฟาเรนไฮต์เป็นเซลเซียส
วิธีแปลงฟาเรนไฮต์เป็นเซลเซียส
วิธีแปลงฟาเรนไฮต์เป็นเซลเซียส
วิธีแปลงฟาเรนไฮต์เป็นเซลเซียส
หน่วยและการแปลงหน่วยอุณหภูมิ
หน่วยและการแปลงหน่วยอุณหภูมิ
ทำความรู้จักกับหน่วยวัดอุณหภูมิ - ฟาเรนไฮต์ เซลเซียส เคลวิน
ทำความรู้จักกับหน่วยวัดอุณหภูมิ – ฟาเรนไฮต์ เซลเซียส เคลวิน
Top 23 แปลง องศา - Kthn
Top 23 แปลง องศา – Kthn
3.เขียนโปรแกรมแปลงอุณหภูมิในหน่วยองศาฟาเรนไฮต์ให้เป็นองศาเซลเซียส - Youtube
3.เขียนโปรแกรมแปลงอุณหภูมิในหน่วยองศาฟาเรนไฮต์ให้เป็นองศาเซลเซียส – Youtube
Help Me!] ช่วยหน่อยค่ะ ฟิสิกส์ข้อนี้ !! - Pantip
Help Me!] ช่วยหน่อยค่ะ ฟิสิกส์ข้อนี้ !! – Pantip
ขอความช่วยเหลือ แอร์บ้านมันขึ้น 60 ํ F - Pantip
ขอความช่วยเหลือ แอร์บ้านมันขึ้น 60 ํ F – Pantip
องศาฟาเรนไฮต์ - วิกิพีเดีย
องศาฟาเรนไฮต์ – วิกิพีเดีย
หน่วยวัดอุณหภูมิมีกี่หน่วยและอะไรบ้าง
หน่วยวัดอุณหภูมิมีกี่หน่วยและอะไรบ้าง
คอมพิวเตอร์ - ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-3 หน้า | Anyflip
คอมพิวเตอร์ – ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-3 หน้า | Anyflip
หน่วยและการแปลงหน่วยอุณหภูมิ
หน่วยและการแปลงหน่วยอุณหภูมิ
Fahrenheit Celsius Calculator สำหรับ Iphone - ดาวน์โหลด
Fahrenheit Celsius Calculator สำหรับ Iphone – ดาวน์โหลด
แอร์ #Eminent เปลี่ยนองศา F เป็น C - Youtube
แอร์ #Eminent เปลี่ยนองศา F เป็น C – Youtube
Lunar] อุณหภูมิเป็นหน่วยวัดระดับความร้อนของวัตถุโดยทั้วไปแล้วคือถ้ามากก็ร้อนมากถ้าน้อยก็ร้อนน้อย  แต่หน่วยที่ใช้วัดอุณหภูมิก็มีหลายหน่วยสร้างความสับสนซะเหลือเกิน  วันนี้จะมากล่าวถึงความเป็นมาคร่าวๆว่าหน่วยความ
Lunar] อุณหภูมิเป็นหน่วยวัดระดับความร้อนของวัตถุโดยทั้วไปแล้วคือถ้ามากก็ร้อนมากถ้าน้อยก็ร้อนน้อย แต่หน่วยที่ใช้วัดอุณหภูมิก็มีหลายหน่วยสร้างความสับสนซะเหลือเกิน วันนี้จะมากล่าวถึงความเป็นมาคร่าวๆว่าหน่วยความ
เรียนรู้..ไปพร้อมๆกัน] ทฤษฎี องศาฟาเรนไฮต์ - องศาเซลเซียส 🔥🔥  ร้อนเท่ากัน..แต่ตัวเลขไม่เท่ากัน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ •• 77  ฟาเรนไฮต์ วันนี้อากาศร้อนจัง..วัดอุณหภูมิได้ •• 95 ฟาเรนไฮต์  น้ำเดือดที่อุณหภูมิ •• 212
เรียนรู้..ไปพร้อมๆกัน] ทฤษฎี องศาฟาเรนไฮต์ – องศาเซลเซียส 🔥🔥 ร้อนเท่ากัน..แต่ตัวเลขไม่เท่ากัน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ •• 77 ฟาเรนไฮต์ วันนี้อากาศร้อนจัง..วัดอุณหภูมิได้ •• 95 ฟาเรนไฮต์ น้ำเดือดที่อุณหภูมิ •• 212
เซลเซียสเทียบกับฟาเรนไฮต์ - ความแตกต่างและการเปรียบเทียบ - การศึกษา - 2023
เซลเซียสเทียบกับฟาเรนไฮต์ – ความแตกต่างและการเปรียบเทียบ – การศึกษา – 2023
ความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์: เรื่องของ
ความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์: เรื่องของ ” องศา”
การแปลงหน่วยอุณหภูมิ - วิกิพีเดีย
การแปลงหน่วยอุณหภูมิ – วิกิพีเดีย
Top 23 เทียบ ฟาเรนไฮต์ กับ เซลเซียส - Ôn Thi Hsg
Top 23 เทียบ ฟาเรนไฮต์ กับ เซลเซียส – Ôn Thi Hsg
เทอร์มอมิเตอร์ | Trueplookpanya
เทอร์มอมิเตอร์ | Trueplookpanya
Chicco (คิคโค่) อุปกรณ์สำหรับวัดอุณหภูมิน้ำ อ่านค่าได้ทั้งองศาเซลเซียส และองศาฟาเรนไฮต์ (C/F) สามารถลอยในน้ำได้ | Lazada.Co.Th
Chicco (คิคโค่) อุปกรณ์สำหรับวัดอุณหภูมิน้ำ อ่านค่าได้ทั้งองศาเซลเซียส และองศาฟาเรนไฮต์ (C/F) สามารถลอยในน้ำได้ | Lazada.Co.Th
Tik Calibration Training : มาตรวิทยาอุณหภูมิเบื้องต้น
Tik Calibration Training : มาตรวิทยาอุณหภูมิเบื้องต้น
ทำความเข้าใจพื้นฐานหน่วยวัดและองศาอุณหภูมิ - บริษัท นีโอนิคส์
ทำความเข้าใจพื้นฐานหน่วยวัดและองศาอุณหภูมิ – บริษัท นีโอนิคส์
ทำความเข้าใจพื้นฐานหน่วยวัดและองศาอุณหภูมิ - บริษัท นีโอนิคส์
ทำความเข้าใจพื้นฐานหน่วยวัดและองศาอุณหภูมิ – บริษัท นีโอนิคส์
วิธีแปลงฟาเรนไฮต์เป็นเคลวิน
วิธีแปลงฟาเรนไฮต์เป็นเคลวิน
แปลงหน่วยวัดอุณหภูมิ - Wikihow
แปลงหน่วยวัดอุณหภูมิ – Wikihow
ตัวแปลงอุณหภูมิ - ฟาเรนไฮต์ - แอปพลิเคชันใน Google Play
ตัวแปลงอุณหภูมิ – ฟาเรนไฮต์ – แอปพลิเคชันใน Google Play
อุณหภูมิที่ฟาเรนไฮต์และเซลเซียสเท่ากัน
อุณหภูมิที่ฟาเรนไฮต์และเซลเซียสเท่ากัน
ตัวแปลงอุณหภูมิ - ฟาเรนไฮต์ - แอปพลิเคชันใน Google Play
ตัวแปลงอุณหภูมิ – ฟาเรนไฮต์ – แอปพลิเคชันใน Google Play
อุณหภูมิที่ฟาเรนไฮต์และเซลเซียสเท่ากัน
อุณหภูมิที่ฟาเรนไฮต์และเซลเซียสเท่ากัน
อุณหภูมิคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร
อุณหภูมิคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร
27 องศาเซลเซียส คิดเป็นเท่าใดในหน่วยเคลวิน อ่านที่นี่: องศาเซลเซียส มีค่าเท่าใดในหน่วยเคลวิน
27 องศาเซลเซียส คิดเป็นเท่าใดในหน่วยเคลวิน อ่านที่นี่: องศาเซลเซียส มีค่าเท่าใดในหน่วยเคลวิน
แปลงหน่วยวัดอุณหภูมิ - Wikihow
แปลงหน่วยวัดอุณหภูมิ – Wikihow
Actividad De ใบงานออนไลน์
Actividad De ใบงานออนไลน์
รูปหน่วยวัดอุณหภูมิองศาฟาเรนไฮต์ Png , การแช่แข็ง, ระดับ, ภาพประกอบภาพ Png  และ เวกเตอร์ สำหรับการดาวน์โหลดฟรี
รูปหน่วยวัดอุณหภูมิองศาฟาเรนไฮต์ Png , การแช่แข็ง, ระดับ, ภาพประกอบภาพ Png และ เวกเตอร์ สำหรับการดาวน์โหลดฟรี
รู้จักหน่วยวัดอุณหภูมิและองศาอุณหภูมิแบบต่างๆ
รู้จักหน่วยวัดอุณหภูมิและองศาอุณหภูมิแบบต่างๆ
แปลงหน่วยวัดอุณหภูมิ - Wikihow
แปลงหน่วยวัดอุณหภูมิ – Wikihow
Farenheit Celcius - แอปพลิเคชันใน Google Play
Farenheit Celcius – แอปพลิเคชันใน Google Play

ลิงค์บทความ: ฟาเรนไฮต์ เป็น เซลเซียส.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ ฟาเรนไฮต์ เป็น เซลเซียส.

ดูเพิ่มเติม: tuekhangduong.com/category/television

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *