Skip to content
Trang chủ » คำสั่งภาษา C: ทำความรู้จักกับภาษาโปรแกรมเมอร์คู่ใจ

คำสั่งภาษา C: ทำความรู้จักกับภาษาโปรแกรมเมอร์คู่ใจ

สอนภาษาซี C: การใช้คำสั่ง for loop เพื่อทำงานซ้ำ (ตอนที่ 1)

คำ สั่ง ภาษา C

คำสั่งในภาษา C คือคำสั่งที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C ซึ่งเป็นภาษาโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย Dennis Ritchie ในปี ค.ศ. 1972 ภาษา C เป็นภาษาโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการพัฒนาโปรแกรมไปยังระบบปฏิบัติการ UNIX ซึ่งในตอนเริ่มต้นจะเป็นภาษาที่ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ของระบบปฏิบัติการเท่านั้น แต่ว่าในภายหลังภาษา C ก็ได้รับความนิยมและใช้กันอย่างแพร่หลายในวงกว้างไม่ว่าจะเป็นในแวดวงการธุรกิจหรือการพัฒนาโปรแกรมต่างๆ

ลักษณะทั่วไปของคำสั่งในภาษา C
คำสั่งในภาษา C มีลักษณะที่เป็นภาษาโปรแกรมโครงสร้าง เนื่องจากคำสั่งในภาษา C จะถูกเขียนด้วยลำดับของบรรทัด และบรรทัดแต่ละบรรทัดจะมีคำสั่งเพียงคำสั่งเดียวโดยขั้นตอนการทำงานของบรรทัดต่อไปจะเริ่มขึ้นตำแหน่งที่บรรทัดก่อนหน้ากำลังจบการทำงาน

การประกาศและการใช้งานตัวแปรในภาษา C
การประกาศตัวแปรในภาษา C จะต้องระบุชนิดของตัวแปร และตั้งชื่อตัวแปรที่ต้องการให้มีลักษณะนั้นๆ หลังจากที่ประกาศตัวแปรแล้ว เราก็สามารถใช้งานตัวแปรนั้นในโปรแกรมได้ โดยใช้ตัวแปรเป็นตัวอ้างอิงในการประมวลผลหรือการเก็บค่า ตัวอย่างเช่น

“`
int x; //ประกาศตัวแปร x ที่เป็นชนิดข้อมูล integer

x = 5; //กำหนดค่าให้ตัวแปร x เป็น 5

printf(“ค่าของ x คือ %d”, x); //แสดงค่าของตัวแปร x ออกทางหน้าจอ
“`

การทำงานกับตัวแปรในภาษา C
การทำงานกับตัวแปรในภาษา C สามารถทำได้หลายรูปแบบ เช่น การกำหนดค่าให้กับตัวแปร การเปลี่ยนค่าของตัวแปร หรือการดำเนินการทางคณิตศาสตร์กับตัวแปร เป็นต้น ตัวอย่างเช่น

“`
int x = 5; //กำหนดค่าให้ตัวแปร x เป็น 5

x = x + 1; //เพิ่มค่าของตัวแปร x อีก 1

printf(“ค่าของ x คือ %d”, x); //แสดงค่าของตัวแปร x ออกทางหน้าจอ
“`

คำสั่งเงื่อนไขในภาษา C
คำสั่งเงื่อนไขในภาษา C ใช้สำหรับตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆ และการทำงานแบบเลือก โดยคำสั่ง if-else เป็นคำสั่งเงื่อนไขที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในภาษา C ตัวอย่างเช่น

“`
int x = 5; //กำหนดค่าให้ตัวแปร x เป็น 5

if(x > 0) {
printf(“x เป็นเลขบวก”); //ถ้า x มีค่ามากกว่า 0 ให้แสดงข้อความนี้
}
else {
printf(“x เป็นเลขลบหรือศูนย์”); //ถ้า x มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0 ให้แสดงข้อความนี้
}
“`

การทำงานกับลูปในภาษา C
การทำงานกับลูปในภาษา C สามารถใช้สร้างกระบวนการทำงานที่ซ้ำซ้อนได้ โดยใช้คำสั่งลูปเช่น for, while, หรือ do-while โดยในลูปจะระบุเงื่อนไขที่ต้องเป็นจริงเพื่อให้ลูปทำงาน ตัวอย่างเช่น

“`
for(int i = 1; i <= 5; i++) { printf("%d ", i); //แสดงค่าของตัวแปร i ในแต่ละรอบของลูป } ``` การประกาศและการใช้งานฟังก์ชันในภาษา C การประกาศและการใช้งานฟังก์ชันในภาษา C เป็นการสร้างบล็อกของโปรแกรมที่ทำงานกับข้อมูลต่างๆ ตัวอย่างของฟังก์ชันในภาษา C คือฟังก์ชัน printf ซึ่งใช้สำหรับแสดงข้อความออกทางหน้าจอ การประกาศและการเรียกใช้ฟังก์ชันในภาษา C แสดงได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้ ``` #include //ไลบรารีสำหรับฟังก์ชัน printf

int main() {
printf(“Hello, World!”); //เรียกใช้ฟังก์ชัน printf เพื่อแสดงข้อความ Hello, World! ออกทางหน้าจอ
return 0;
}
“`

การแบ่งโปรแกรมเป็นฟังก์ชันย่อยในภาษา C
การแบ่งโปรแกรมเป็นฟังก์ชันย่อยในภาษา C ช่วยให้เราสามารถจัดการโค้ดที่ซับซ้อนอย่างมีระเบียบและเข้าใจง่ายขึ้น เราสามารถใช้ฟังก์ชันย่อยในการแยกส่วนที่ต้องการทำงานแยกออกจากโค้ดหลักและเรียกใช้ฟังก์ชันย่อยเหล่านั้นเมื่อต้องการใช้งาน ตัวอย่างการแบ่งโปรแกรมเป็นฟังก์ชันย่อยในภาษา C แสดงได้ดังต่อไปนี้

“`
#include

void printHello() {
printf(“Hello”); //แสดงข้อความ Hello ออกทางหน้าจอ
}

void printWorld() {
printf(“World”); //แสดงข้อความ World ออกทางหน้าจอ
}

int main() {
printHello(); //เรียกใช้ฟังก์ชัน printHello
printWorld(); //เรียกใช้ฟังก์ชัน printWorld
return 0;
}
“`

การทำงานกับอาร์เรย์ในภาษา C
อาร์เรย์ในภาษา C เป็นชนิดข้อมูลที่ใช้ในการเก็บค่าหลายๆ ค่าในตำแหน่งเดียวกัน การใช้งานอาร์เรย์ในภาษา C อยู่ที่การเข้าถึงข้อมูลในอาร์เรย์ผ่านดัชนี ซึ่งเป็นตัวเลขที่ใช้ในการระบุตำแหน่งข้อมูลในอาร์เรย์ ตัวอย่างการใช้งานอาร์เรย์ในภาษา C แสดงได้ดังต่อไปนี้

“`
int numbers[5]; //ประกาศอาร์เรย์ numbers ที่สามารถเก็บค่า integer ได้ 5 ค่า

numbers[0] = 1; //กำหนดค่าให้ตำแหน่งที่ 0 ของอาร์เรย์ numbers เป็น 1
numbers[1] = 2; //กำหนดค่าให้ตำแหน่งที่ 1 ของอาร์เรย์ numbers เป็น 2
numbers[2] = 3; //กำหนดค่าให้ตำแหน่งที่ 2 ของอาร์เรย์ numbers เป็น 3
numbers[3] = 4; //กำหนดค่าให้ตำแหน่งที่ 3 ของอาร์เรย์ numbers เป็น 4
numbers[4] = 5; //กำหนดค่าให้ตำแหน่งที่ 4 ของอาร์เรย์ numbers เป็น 5

for(int i = 0; i < 5; i++) { printf("%d ", numbers[i]); //แสดงค่าของอาร์เรย์ numbers ในแต่ละตำแหน่ง } ``` การใช้งานไลบรารีในภาษา C ภาษา C มีไลบรารีที่ให้บริการต่างๆ และเอาไว้สำหรับใช้ในการพัฒนาโปรแกรม เช่น ไลบรารีสำหรับการทำงานกับสตริง (string.h) ไลบรารีสำหรับการทำงานกับเวลาและวันที่ (time.h) หรือไลบรารีสำหรับการทำงานกับไฟล์ (stdio.h) โดยเราสามารถเรียกใช้ฟังก์ชันในไลบรารีเหล่านี้ได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้ ``` #include

int main()

สอนภาษาซี C: การใช้คำสั่ง For Loop เพื่อทำงานซ้ำ (ตอนที่ 1)

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: คำ สั่ง ภาษา c คําสั่ง c++ เบื้องต้น, คําสั่ง c++ ทั้งหมด, ภาษา C, คํา สั่ง C ทั้งหมด, คําสั่ง printf, คําสั่ง if else, ใน C, N ภาษา ซี

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ คำ สั่ง ภาษา c

สอนภาษาซี C: การใช้คำสั่ง for loop เพื่อทำงานซ้ำ (ตอนที่ 1)
สอนภาษาซี C: การใช้คำสั่ง for loop เพื่อทำงานซ้ำ (ตอนที่ 1)

หมวดหมู่: Top 90 คำ สั่ง ภาษา C

ดูเพิ่มเติมที่นี่: tuekhangduong.com

คําสั่ง C++ เบื้องต้น

คําสั่ง C++ เบื้องต้น

C++ เป็นภาษาโปรแกรมที่ได้รับความนิยมอย่างมากในวงกว้างแห่งโลก เนื่องจากมีความสามารถในการพัฒนาแอปพลิเคชันที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพสูง ภาษา C++ ยังมีการใช้งานและการพัฒนาในงานทางด้านวิทยาศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการศึกษาอีกด้วย

ในบทความนี้ เราจะศึกษาคำสั่ง C++ เบื้องต้นที่ทุกๆ โปรแกรมเมอร์ควรรู้จัก และความหมายของแต่ละคำสั่งเหล่านั้น ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใจเบื้องหลังวิธีการทำงานของโปรแกรมที่คุณพัฒนาได้ดียิ่งขึ้น

1. การประกาศตัวแปร
ตัวแปรเป็นหน่วยความจำที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เราสามารถประกาศตัวแปรใน C++ ได้โดยใช้ชนิดของข้อมูลของตัวแปรตามด้วยชื่อตัวแปรที่เราต้องการ ตัวอย่างการประกาศตัวแปรใน C++ คือ

“`
int x;
float y;
char z;
“`

2. การใช้งานตัวแปร
หลังจากที่เราประกาศตัวแปรแล้ว เราสามารถนำตัวแปรมาใช้งานในโปรแกรมได้ โดยเราสามารถแก้ไขค่าของตัวแปรได้ตลอดเวลา ดังตัวอย่างนี้

“`
int x = 5;
x = x + 1;
cout << x; // ผลลัพธ์จะเป็น 6 ``` 3. โครงสร้างควบคุม โครงสร้างควบคุมใช้ในการควบคุมการทำงานของโปรแกรมในต่างๆ ทำให้โปรแกรมควบคุมการทำงานเชิงตะกูลได้ โครงสร้างอย่างหนึ่งคือคำสั่งเงื่อนไข if-else ซึ่งใช้ในการตรวจสอบเงื่อนไขก่อนที่จะทำงานต่อไป ตัวอย่างการใช้งานคำสั่ง if-else ใน C++ คือ ``` int x = 5; if (x > 10) {
cout << "x มากกว่า 10"; } else { cout << "x น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10"; } ``` 4. ลูป ลูปเป็นโครงสร้างที่ใช้ในการทำงานซ้ำๆ จนกว่าจะเข้าเงื่อนไขที่กำหนดให้เป็นเท็จ เช่นคำสั่ง while และ for ใน C++ ใช้ในการทำงานซ้ำตามเงื่อนไขที่กำหนด ตัวอย่างการใช้งานลูป while ใน C++ คือ ``` int x = 0; while (x < 5) { cout << x << endl; x = x + 1; } ``` 5. ฟังก์ชัน ฟังก์ชันเป็นชุดคำสั่งที่รวมกันเพื่อทำงานให้เป็นหนึ่งเดียว ฟังก์ชันใน C++ สามารถรับพารามิเตอร์และส่งค่ากลับได้ ตัวอย่างการประกาศและใช้งานฟังก์ชันใน C++ คือ ``` int add(int a, int b) { int result = a + b; return result; } int sum = add(3, 4); cout << sum; // ผลลัพธ์จะเป็น 7 ``` FAQs: 1. C++ คืออะไร? C++ เป็นภาษาโปรแกรมที่ถูกพัฒนาโดย Bjarne Stroustrup ในปี 1980 เป็นภาษาที่ขึ้นอยู่บนภาษา C และมีความสามารถในการพัฒนาแอปพลิเคชันที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพสูง ภาษา C++ ยังมีการใช้งานและการพัฒนาในงานทางด้านวิทยาศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการศึกษาอีกด้วย 2. C++ ใช้ทำอะไรได้บ้าง? C++ สามารถใช้สร้างโปรแกรมแบบต่างๆ ได้ เช่น โปรแกรมเครื่องคิดเลข โปรแกรมเกม โปรแกรมการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โปรแกรมที่ใช้ในงานวิทยาศาสตร์ และอื่นๆ อีกมากมาย 3. คำสั่ง C++ ที่ใช้ง่ายที่สุดคืออะไร? คำสั่ง C++ ที่ใช้ง่ายที่สุดคือการประกาศตัวแปร เนื่องจากเราสามารถประกาศตัวแปรและใช้งานได้โดยไม่ต้องพิจารณาเงื่อนไขและข้อจำกัดอื่นๆ ที่มีตามมา 4. C++ เหมือนกับภาษา C หรือไม่? ใช่ ภาษา C++ เกิดขึ้นจากเป้าหมายที่จะสร้างประสบการณ์การเขียนโปรแกรมใน C ทั่วไป แต่พัฒนามาเพื่อรองรับฟีเจอร์ที่ขาดอยู่ในภาษา C เช่น การจัดการคลาส การสืบทอด และการจัดการอ็อบเจกต์อื่นๆ 5. C++ มีความยากในการเรียนรู้หรือไม่? การเรียนรู้ C++ มีความยากตามแต่ละบุคคล ถ้าคุณมีพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม ภาษา C++ อาจจะไม่มีความยากมากนัก แต่ถ้าคุณเป็นมือใหม่ที่ควรพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรม อาจจะต้องใช้เวลาและความพยายามในการเรียนรู้มากกว่า ในบทความนี้ เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับคําสั่ง C++ เบื้องต้นที่ทุกๆ โปรแกรมเมอร์ควรรู้จัก และได้ศึกษาถึงการประยุกต์ใช้งานแต่ละคำสั่ง ซึ่งจะช่วยให้คุณมีความรู้พื้นฐานในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C++ และสามารถพัฒนาโปรแกรมที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้

คําสั่ง C++ ทั้งหมด

คําสั่ง C++ ทั้งหมด

C++ เป็นภาษาโปรแกรมที่กว้างขวางและมีประสิทธิภาพซึ่งนิยมใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ทั่วโลก ในบทความนี้เราจะพูดถึงคำสั่ง C++ ทั้งหมดที่คุณควรรู้เพื่อเริ่มต้นเขียนโปรแกรมในภาษานี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง

1. คำสั่ง Input Output:
– cout: ใช้สำหรับการแสดงผลข้อความออกทางหน้าจอ
– cin: ใช้สำหรับการรับค่าจากผู้ใช้ทางคีย์บอร์ด

2. คำสั่งควบคุม:
– if: ใช้สำหรับทำการตรวจสอบเงื่อนไขและทำงานตามเงื่อนไขที่กำหนด
– else: ใช้ร่วมกับ if ในกรณีที่เงื่อนไขไม่เป็นจริง
– switch: ใช้สำหรับตรวจสอบค่าและทำงานตาม case ที่ตรงกับค่าที่กำหนด
– for: ใช้สำหรับการวนซ้ำของคำสั่งตามจำนวนรอบที่กำหนด
– while: ใช้สำหรับการวนซ้ำของคำสั่งในขณะที่เงื่อนไขยังเป็นจริง
– do-while: ใช้สำหรับการวนซ้ำแบบทำก่อนตรวจสอบ
– break: ใช้สำหรับออกจากลูปวนซ้ำ
– continue: ใช้สำหรับข้ามรอบปัจจุบันในลูปวนซ้ำ

3. คำสั่งเงื่อนไข:
– ==: เครื่องหมายเท่ากับ
– !=: เครื่องหมายไม่เท่ากับ
– <: เครื่องหมายน้อยกว่า - >: เครื่องหมายมากกว่า
– <=: เครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับ - >=: เครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับ

4. คำสั่งการทำงานกับอาเรย์และสตริง:
– การเข้าถึงสมาชิกในอาเรย์: ใช้เครื่องหมาย [index] เพื่อเข้าถึงสมาชิกในอาเรย์
– การวนซ้ำของอาเรย์: ใช้คำสั่ง for เพื่อวนซ้ำข้างในอาเรย์
– การเชื่อมสตริง: สามารถใช้เครื่องหมาย + เพื่อเชื่อมสตริงสองสตริงเข้าด้วยกัน

5. คำสั่งการจัดการพื้นที่หน่วยความจำ:
– new: ใช้สำหรับจองหน่วยความจำใหม่
– delete: ใช้สำหรับคืนค่าหน่วยความจำที่จองไว้

6. คำสั่งการจัดการเงื่อนไข:
– try: ใช้สำหรับการทดลองรันโค้ดที่อาจเกิดข้อผิดพลาด
– catch: ใช้รับ exception ที่เกิดขึ้นจากการทดลองรัน
– throw: ใช้สำหรับการโยน exception เพื่อรับใน catch ที่สอดคล้องกัน

FAQs:

1. C++ คืออะไร?
C++ เป็นภาษาโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย Bjarne Stroustrup ในปี ค.ศ. 1983 ภาษานี้เป็นตัวแบบที่มีประสิทธิภาพสูงและถูกนิยมใช้ในโปรแกรมควบคุมการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ที่ซับซ้อน

2. C++ แตกต่างจากภาษา C อย่างไร?
C++ เป็นการพัฒนาต่อยอดจากภาษา C โดยเพิ่มคุณสมบัติและความสามารถมากขึ้น เช่น การใช้งานวัตถุ (Object-Oriented Programming) ภาษา C++ ยังสามารถเรียกใช้ไลบรารีของ C ได้โดยตรง

3. คำสั่งใดที่ใช้สำหรับการแสดงผลข้อความออกทางหน้าจอ?
คำสั่ง cout จะถูกใช้ในการแสดงผลข้อความออกทางหน้าจอ เช่น cout << "Hello, World!"; 4. คำสั่งใดที่ใช้สำหรับรับค่าจากผู้ใช้ทางคีย์บอร์ด? คำสั่ง cin ใช้สำหรับรับค่าจากผู้ใช้ทางคีย์บอร์ด เช่น cin >> variable;

5. การใช้งานทั่วไปของคำสั่ง if และ else เป็นอย่างไร?
คำสั่ง if ใช้สำหรับตรวจสอบเงื่อนไขและทำงานตามเงื่อนไขที่กำหนด และคำสั่ง else จะถูกทำงานในกรณีที่เงื่อนไขไม่เป็นจริง

6. คำสั่ง switch ใช้อย่างไร?
คำสั่ง switch ใช้สำหรับตรวจสอบค่าและทำงานตาม case ที่ตรงกับค่าที่กำหนด เมื่อพบ case ที่ตรงเงื่อนไข คำสั่งใน case นั้นจะถูกทำงาน และสามารถใช้คำสั่ง break เพื่อออกจาก switch ได้

7. คำสั่ง for และ while ต่างกันอย่างไร?
คำสั่ง for ใช้สำหรับการวนซ้ำของคำสั่งตามจำนวนรอบที่กำหนด และคำสั่ง while ใช้สำหรับการวนซ้ำของคำสั่งในขณะที่เงื่อนไขยังเป็นจริง

8. การจัดการกับอาเรย์ใน C++ ทำอย่างไร?
สามารถใช้เครื่องหมาย [index] เพื่อเข้าถึงสมาชิกในอาเรย์ และสามารถใช้คำสั่ง for เพื่อวนซ้ำข้างในอาเรย์

ในบทความนี้เราได้ศึกษาคำสั่ง C++ ทั้งหมดที่ควรทราบเพื่อเริ่มต้นเขียนโปรแกรมในภาษานี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง คำสั่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถสร้างโปรแกรมที่ทำงานได้ตามต้องการและตรวจสอบเงื่อนไขต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย พร้อมทั้งการจัดการข้อมูลและควบคุมการทำงานของโปรแกรม ภาษา C++ เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญสำหรับนักพัฒนาโปรแกรมทุกคน

พบ 15 ภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ คำ สั่ง ภาษา c.

ภาษาซีพื้นฐาน การใช้คำสั่ง Scanf - Youtube
ภาษาซีพื้นฐาน การใช้คำสั่ง Scanf – Youtube
รู้จัก โครงสร้างภาษาซีเบื้องต้น
รู้จัก โครงสร้างภาษาซีเบื้องต้น
การเขียนโปรแกรมภาษาซี
การเขียนโปรแกรมภาษาซี
คำสั่งหลายทางเลือก | ภาษาซี
คำสั่งหลายทางเลือก | ภาษาซี
ฝึกพื้นฐานภาษาซี (C) 07 : คำสั่งทำซ้ำ (Loop) For, While, Do While - Youtube
ฝึกพื้นฐานภาษาซี (C) 07 : คำสั่งทำซ้ำ (Loop) For, While, Do While – Youtube
Tools โปรแกรมสำหรับการเขียนภาษาซี (2) – คอมไพล์เองด้วย Cmd – Tamemo.Com
Tools โปรแกรมสำหรับการเขียนภาษาซี (2) – คอมไพล์เองด้วย Cmd – Tamemo.Com
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษา C
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษา C
หน่วยที่ 6 คำสั่งเงื่อนไข | บทเรียน วิชาภาษาซี
หน่วยที่ 6 คำสั่งเงื่อนไข | บทเรียน วิชาภาษาซี
Week5 (3/3)เขียนโปรแกรมที่แสดงอายุโดยใช้คำสั่ง If-Else Dev-C++ - Youtube
Week5 (3/3)เขียนโปรแกรมที่แสดงอายุโดยใช้คำสั่ง If-Else Dev-C++ – Youtube
1.2 คำสั่งพื้นฐาน - การโปรแกรมเบื้องต้น ม.1
1.2 คำสั่งพื้นฐาน – การโปรแกรมเบื้องต้น ม.1
การเขียนโปรแกรมภาษา C: บทที่ 4 เครื่องหมายและการดำเนินการในภาษา C
การเขียนโปรแกรมภาษา C: บทที่ 4 เครื่องหมายและการดำเนินการในภาษา C
งานคำสั่งภาษาซีม.5 4
งานคำสั่งภาษาซีม.5 4
1.2 คำสั่งพื้นฐาน - การโปรแกรมเบื้องต้น ม.1
1.2 คำสั่งพื้นฐาน – การโปรแกรมเบื้องต้น ม.1
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษา C
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษา C
บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต::การงานอาชีพฯ5
บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต::การงานอาชีพฯ5
คำสั่ง 2 ทางเลือก | ภาษาซี
คำสั่ง 2 ทางเลือก | ภาษาซี
คำสั่งรับข้อมูล - ครูไอที
คำสั่งรับข้อมูล – ครูไอที
บทที่2โครงสร้างโปรแกรมภาษาC | Pdf
บทที่2โครงสร้างโปรแกรมภาษาC | Pdf
ฝึกพื้นฐานภาษาซี (C) 03 : พื้นฐานตัวแปรและการรับ/แสดงผลข้อมูล - Youtube
ฝึกพื้นฐานภาษาซี (C) 03 : พื้นฐานตัวแปรและการรับ/แสดงผลข้อมูล – Youtube
บทที่1 พื้นฐานโปรแกรมภาษาซี
บทที่1 พื้นฐานโปรแกรมภาษาซี
รูปแบบการเขียนคำสั่งภาษา C - ครูไอที
รูปแบบการเขียนคำสั่งภาษา C – ครูไอที
คำสั่ง Switch Case Worksheet
คำสั่ง Switch Case Worksheet
ฟังก์ชันของภาษา C | ภาษาซี
ฟังก์ชันของภาษา C | ภาษาซี
สอนภาษาซี C: การใช้คำสั่ง If ... Else เพื่อตรวจสอบเงื่อนไข (ตอนที่ 1) -  Youtube
สอนภาษาซี C: การใช้คำสั่ง If … Else เพื่อตรวจสอบเงื่อนไข (ตอนที่ 1) – Youtube
C Programming : เขียนโปรแกรมภาษา C แบบพื้นฐาน ตอนที่ 6 –  การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ - Benzneststudios
C Programming : เขียนโปรแกรมภาษา C แบบพื้นฐาน ตอนที่ 6 – การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ – Benzneststudios
คำสั่งหลายทางเลือก | ภาษาซี
คำสั่งหลายทางเลือก | ภาษาซี
ภาษาโปรแกรม – ครูทีม วรวิทย์ ไชยวงศ์คต | Teemtaro.Com
ภาษาโปรแกรม – ครูทีม วรวิทย์ ไชยวงศ์คต | Teemtaro.Com
ส่วนหัวและตัวประกอบของโปรแกรม - ครูไอที
ส่วนหัวและตัวประกอบของโปรแกรม – ครูไอที
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษา C
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษา C
การเขียนโปรแกรมภาษาซี Worksheets And Online Exercises
การเขียนโปรแกรมภาษาซี Worksheets And Online Exercises
ภาษาซีเบื้องต้น
ภาษาซีเบื้องต้น
เครื่องหมายและการดำเนินการในภาษาซี ใบความรู้ที่ 10 By Pi Pong - Issuu
เครื่องหมายและการดำเนินการในภาษาซี ใบความรู้ที่ 10 By Pi Pong – Issuu
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษา C (ภาษาซี) แบบเรียนมัธยม (สำนักพิมพ์  ซัคเซส มีเดีย / Success Media) | Lazada.Co.Th
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษา C (ภาษาซี) แบบเรียนมัธยม (สำนักพิมพ์ ซัคเซส มีเดีย / Success Media) | Lazada.Co.Th
เครื่องหมายการคำนวณ - ครูไอที
เครื่องหมายการคำนวณ – ครูไอที
โปรเเกรมภาษา C Worksheet
โปรเเกรมภาษา C Worksheet
ช่วยหน่อยครับ ภาษา C - Pantip
ช่วยหน่อยครับ ภาษา C – Pantip
ภาษาซีพื้นฐาน การใช้คำสั่ง Scanf - Youtube
ภาษาซีพื้นฐาน การใช้คำสั่ง Scanf – Youtube
การใช้งานคำสั่ง If Else ในภาษา C++ - สอนเขียนโปรแกรม C++
การใช้งานคำสั่ง If Else ในภาษา C++ – สอนเขียนโปรแกรม C++
C Programming : เขียนโปรแกรมภาษา C แบบพื้นฐาน ตอนที่ 1 – Basic -  Benzneststudios
C Programming : เขียนโปรแกรมภาษา C แบบพื้นฐาน ตอนที่ 1 – Basic – Benzneststudios
นิพจน์ - ครูไอที
นิพจน์ – ครูไอที
โครงสร้างของภาษาC | ภาษาซี
โครงสร้างของภาษาC | ภาษาซี
บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต::การงานอาชีพฯ5
บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต::การงานอาชีพฯ5
การเขียนโปรแกรมแบบวัตถุวิธีในภาษาซีชาร์ป (Oop With C#) ตอนที่ 3 | 9Expert  Training
การเขียนโปรแกรมแบบวัตถุวิธีในภาษาซีชาร์ป (Oop With C#) ตอนที่ 3 | 9Expert Training
คำสั่ง If-Else ในภาษา C - Youtube
คำสั่ง If-Else ในภาษา C – Youtube
C Programming : เขียนโปรแกรมภาษา C แบบพื้นฐาน ตอนที่ 2 – If-Else & Loop -  Benzneststudios
C Programming : เขียนโปรแกรมภาษา C แบบพื้นฐาน ตอนที่ 2 – If-Else & Loop – Benzneststudios
ภาษาซี
ภาษาซี
Output แสดงผลลัพธ์ด้วย Printf ในภาษาซี – Tamemo.Com
Output แสดงผลลัพธ์ด้วย Printf ในภาษาซี – Tamemo.Com
1.2 คำสั่งพื้นฐาน - การโปรแกรมเบื้องต้น ม.1
1.2 คำสั่งพื้นฐาน – การโปรแกรมเบื้องต้น ม.1
ภาษาซี กับ โจทย์ Loop ในตำนาน (1) รับค่าตัวเลข และแสดงดอกจันดังรูป -  เว็บบอร์ด Php เว็บส่งเสริมการเรียนรู้ Hosting Crm Erp Server Programming  ถาม-ตอบปัญหา
ภาษาซี กับ โจทย์ Loop ในตำนาน (1) รับค่าตัวเลข และแสดงดอกจันดังรูป – เว็บบอร์ด Php เว็บส่งเสริมการเรียนรู้ Hosting Crm Erp Server Programming ถาม-ตอบปัญหา
นิพจน์ - ครูไอที
นิพจน์ – ครูไอที

ลิงค์บทความ: คำ สั่ง ภาษา c.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ คำ สั่ง ภาษา c.

ดูเพิ่มเติม: tuekhangduong.com/category/television

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *