Skip to content
Trang chủ » โปรแกรมเขียน Flowchart: เคล็ดลับทำงานง่ายได้อย่างมืออาชีพ

โปรแกรมเขียน Flowchart: เคล็ดลับทำงานง่ายได้อย่างมืออาชีพ

Ep.2 สรุป Flowchart แบบรวบรัดภายใน 3 นาที - สาระเดฟใน 3 นาที Season 2

โปรแกรม เขียน Flowchart

โปรแกรมเขียน Flowchart

ความหมายของ Flowchart

Flowchart หมายความว่าแผนผังหรือแผนภูมิขั้นตอนการทำงาน ที่ใช้สื่อสารและแสดงความลำดับขั้นตอนของการดำเนินงานในรูปแบบกราฟิก ซึ่งใช้สัญลักษณ์และเส้นเชื่อมระหว่างกันเพื่อแสดงความสัมพันธ์ของแต่ละขั้นตอนไว้ให้ชัดเจนแก่ผู้อ่านหรือผู้ใช้งาน โดยที่ Flowchart จะช่วยให้ผู้จัดทำเข้าใจลำดับการทำงานของกระบวนการหรือระบบต่างๆ และสามารถใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา แก้ไขปัญหา และออกแบบระบบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น

หลักการเขียน Flowchart

ในการเขียน Flowchart ควรปฏิบัติตามหลักการเขียนให้ถูกต้องเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจและทำความเข้าใจขั้นตอนการทำงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น หลักการเขียน Flowchart ได้แก่

1. ใช้สัญลักษณ์ที่เป็นที่รู้จักและมีความเข้าใจง่าย เช่น รูปวงกลมแทนการเริ่มต้นและสิ้นสุดกระบวนการ สัญลักษณ์แทนการทำงาน แทนการตัดสินใจ เป็นต้น

2. Flowchart ควรมีความชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้ง่ายต่อการอ่านและเข้าใจ

3. ใช้เส้นเชื่อมที่ชัดเจนและตรงไปตรงมาเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างขั้นตอน

4. เขียนข้อความสั้น กระชับและเข้าใจง่าย ในแต่ละสัญลักษณ์

5. ให้มีการตรวจสอบและปรับปรุง Flowchart เพื่อให้ตรงตามกระบวนการหรือระบบที่จะอธิบาย

การใช้สัญลักษณ์ใน Flowchart

การใช้สัญลักษณ์ใน Flowchart เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องปฏิบัติตามเพื่อให้ความหมายและการจัดแสดงขั้นตอนการทำงานเป็นไปได้อย่างถูกต้อง สัญลักษณ์ที่ใช้ทั่วไปใน Flowchart ได้แก่

– วงแหวน (Circle) หรือวงกลมเว้นว่าง ที่ใช้แสดงเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ
– รูปสี่เหลี่ยม (Rectangle) หรือกล่อง ที่ใช้แสดงขั้นตอนการทำงาน
– เส้นนอน (Arrow) ที่ใช้เชื่อมต่อขั้นตอนการทำงานระหว่างกัน
– ลูกศรแบบใช้ไดเรกทอรี่ (Decision) ใช้แสดงการตัดสินใจ หรือการแบ่งทางเลือก โดยมีจุดเชื่อมต่อสองจุด แบบมีลูกศรวางแนวแทนการตัดสินใจทางบวกและลูกศรวางแนวนอนแทนการตัดสินใจทางลบ
– รูปรีเลย์ (Predefined Process) ใช้แสดงกระบวนการที่กำหนดไว้ล่วงหน้า อาทิเช่น เปิดระบบ ปิดระบบ เป็นต้น

มีสัญลักษณ์อื่นๆ อีกมากมายที่สามารถใช้ใน Flowchart ได้ อย่างเช่น การใช้อคุณลักษณะทางกราฟิกเดียวกันกับสัญลักษณ์ทั่วไป การใช้สัญลักษณ์ที่เป็นประโยคคำถามหรือคำชี้แนะ การใช้สัญลักษณ์ที่เป็นการแบ่งกลุ่มข้อมูล และอีกมากมาย

คำสั่งเชื่อมต่อข้อมูลใน Flowchart

การเชื่อมต่อข้อมูลใน Flowchart เป็นขั้นตอนที่สำคัญเพื่อให้ขั้นตอนการทำงานเกี่ยวข้องกันมีความสัมพันธ์และการต่อเนื่องในการประมวลผล คำสั่งเชื่อมต่อข้อมูลที่ใช้ใน Flowchart ได้แก่

– การใช้เส้นตรง เพื่อแสดงความสัมพันธ์ของขั้นตอนการทำงานในตัว Flowchart
– การใช้ลูกศร เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างขั้นตอนการทำงาน โดยกำหนดชื่อของหน่วยงานหรือขั้นตอนการทำงานที่เชื่อมต่อกันที่ลูกศร
– การใช้กล่องข้อมูล เพื่อแสดงถึงข้อมูลที่ถูกส่งระหว่างขั้นตอนการทำงาน

เทคนิคในการเขียน Flowchart ที่ดี

เพื่อให้ Flowchart ที่เขียนมีคุณภาพและเข้าใจง่าย ควรปฏิบัติตามเทคนิคอื่นๆ ในการเขียน Flowchart ที่ดี ได้แก่

1. เลือกใช้สัญลักษณ์ที่เหมาะสมและเข้าใจง่าย จึงควรใช้สัญลักษณ์ที่เป็นที่รู้จักและคุ้นเคยกับผู้ที่จะอ่านหรือใช้งาน Flowchart นั้นๆ

2. ใช้เส้นเชื่อมระหว่างขั้นตอนการทำงานใน Flowchart ที่ชัดเจนและตรงจุดต่อด้วย ทำให้เข้าใจลำดับขั้นตอนของกระบวนการได้ง่ายและไม่สับสน

3. ให้ทุกขั้นตอนใน Flowchart มีคำอธิบายสั้นๆ อย่างกระชับ และเข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าใจลำดับขั้นตอนและแต่ละขั้นตอนได้ทันที

4. ใช้สีต่างๆ หรือเส้นประ ในการแบ่งกลุ่มหรือแยกขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ง่ายต่อการอ่านและเข้าใจว่าแต่ละภาคของ Flowchart เกี่ยวข้องกันอย่างไร

5. กำหนดพื้นฐานหรือรูปแบบเดียวกันให้แก่ Flowchart ทั้งหมด และเพิ่มระดับความซับซ้อนเมื่อมีความจำเป็น

การวิเคราะห์ Flowchart

การวิเคราะห์ Flowchart เป็นกระบวนการที่สำคัญที่จะทำให้ผู้ใช้งานหรือผู้อ่านเข้าใจลำดับขั้นตอนการทำงานใน Flowchart ได้อย่างถูกต้องและเข้าใจจุดประสงค์หรือวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้กระบวนการหรือระบบทำงานนั้นผ่านมา การวิเคราะห์ Flowchart ได้แก่

1. การตรวจสอบความถูกต้องของ Flowchart โดยตรวจสอบสัญลักษณ์ที่ใช้ ลำดับการทำงาน คำอธิบายที่จุดต่างๆ ใน Flowchart เพื่อให้มั่นใจว่าทุกอย่างถูกต้องและสอดคล้องกัน

2. การทดสอบ Flowchart โดยใช้ข้อมูลป้อนเข้า และตรวจสอบลำดับการทำงาน ระยะเวลาที่ใช้ และผลลัพธ์ที่ได้ เพื่อตรวจจับข้อผิดพลาดและปรับปรุง Flowchart อย่างทันที

3. การวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการหรือระบบตาม Flowchart โดยการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นที่แตกต่างออกไป เพื่อให้ปรับปรุงกระบวนการหรือระบบให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด

การเรียกใช้ Flowchart ในการแก้ปัญหา

Flowchart เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาหรือวางแผนการทำงาน เนื่องจาก Flowchart สามารถช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาและระบุทางออกที่เหมาะสม ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจและปฏิบัติตามกระบวนการทำงานในขณะ้อยู่ในกระบวนการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง

การเรียกใช้ Flowchart เพื่อแก้ปัญหา ได้แก่

1. การวางแผนการทำงาน ใช้ Flowchart ในการวางแผนและแต่งออกแบบกระบวนการทำงาน รวมถึงวิเคราะห์หลักการทำงานแ

Ep.2 สรุป Flowchart แบบรวบรัดภายใน 3 นาที – สาระเดฟใน 3 นาที Season 2

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: โปรแกรม เขียน flowchart Creately, Microsoft Visio, โปรแกรม เขียน Network, Flowchart online, รับทำ flowchart, ผังงาน, ตัวอย่าง flowchart ขั้นตอนการทํางาน, Draw flowchart

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ โปรแกรม เขียน flowchart

Ep.2 สรุป Flowchart แบบรวบรัดภายใน 3 นาที - สาระเดฟใน 3 นาที Season 2
Ep.2 สรุป Flowchart แบบรวบรัดภายใน 3 นาที – สาระเดฟใน 3 นาที Season 2

หมวดหมู่: Top 92 โปรแกรม เขียน Flowchart

การเขียน ผังงาน (Flowchart) มีกี่รูปแบบ

การเขียนผังงาน (Flowchart) มีกี่รูปแบบ

Flowchart หรือ ผังงาน เป็นเครื่องมือที่ถูกใช้ในการแสดงกระบวนการทำงานหรือลำดับขั้นตอนที่เกิดขึ้นภายในองค์กร ผังงานสามารถช่วยให้ผู้ที่มีไอเดียหรือแนวคิดในการวางแผนงานงานต่างๆ สามารถแสดงออกมาในรูปของภาพเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจและวิเคราะห์ที่ดีขึ้น

เมื่อพูดถึงรูปแบบของการเขียนผังงาน Flowchart มีหลายรูปแบบที่สามารถนำมาใช้ได้ตามความเหมาะสมของงานหรือกระบวนการที่ต้องการ รูปแบบพื้นฐานของ Flowchart ประกอบด้วยรูปสัญลักษณ์ที่ถูกกำหนดมาตรฐานและเป็นที่รู้จักกันดีทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีรูปแบบเพิ่มเติมที่สามารถปรับใช้ให้เหมาะสมกับงานได้ เพื่อให้เกิดความคล้ายคลึงและเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น ต่อไปนี้จะกล่าวถึงรูปแบบการเขียนผังงาน Flowchart ที่สำคัญมากที่สุด และสามารถบรรจุหลายแนวคิดได้อย่างครบถ้วน

1. รูปแบบพื้นฐานของ Flowchart:
– รูปสัญลักษณ์หน้าต่าง (Terminal Symbol): ใช้เริ่มและสิ้นสุดกระบวนการ จะแสดงเป็นวงรี (Ellipse) หรือผู้ใช้งาน เช่น “เริ่มต้น”, “จบ”, “สิ้นสุด” ฯลฯ
– รูปสัญลักษณ์แหล่งข้อมูล (Input/Output Symbol): ใช้แสดงการรับเข้าหรือส่งออกข้อมูล สัญลักษณ์ที่ใช้แทนแหล่งข้อมูลที่เรามาจากภายนอก หรือป้อนเข้าสู่กระบวนการ เป็นกล่องสี่เหลี่ยมแบ่งออกเป็นสองส่วน เลขคู่แสดงการรับข้อมูล ในขณะที่เลขคี่แสดงการส่งออกข้อมูล เช่น “ใส่ข้อมูล”, “แสดงผล”
– รูปสัญลักษณ์ขั้นตอน (Process Symbol): ใช้แสดงการประมวลผล ประกอบด้วยรูปสี่เหลี่ยมที่มีมุมทรงเหลี่ยมเล็ก ๆ ที่ด้านบนเพื่อให้เด่นชัดยิ่งขึ้น เช่น “คำนวณ”, “ตรวจสอบ”, “สร้าง”
– รูปสัญลักษณ์การตัดสินใจ (Decision Symbol): ใช้ในการแสดงตำแหน่งการตัดสินใจ รูปสัญลักษณ์มีรูปร่างเป็นเพชรเพื่อแสดงความสั้นและกระชับ เช่น “เงื่อนไขที่ถูกต้อง”, “ไม่เงื่อนไข”
– รูปสัญลักษณ์การเชื่อมโยง (Flowline Symbol): ใช้ในการเชื่อมต่อระหว่างสัญลักษณ์เพื่อแสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน สัญลักษณ์จะเป็นลูกศรแบบตรง หรือหลังจากการตัดสินใจสร้างเส้นที่พอดีแก่การเอ้าท์พุต เช่น “เชื่อมโยงระหว่างขั้นตอน”
– รูปสัญลักษณ์ระหว่างประเภท (Off-page Connector Symbol): ใช้ในกรณีที่ Flowchart มีขนาดใหญ่และต้องการเชื่อมต่อกับหน้ากระดาษอื่น จะแสดงเป็นสัญลักษณ์วงกลมคศ เมื่อจะเขียนหน้าถัดไปที่จะเกิดขึ้น

2. รูปแบบอื่นๆ ของ Flowchart:
– Swimlane Flowchart: รูปแบบนี้ใช้ในการแสดงกระบวนการที่มีผู้รับผิดชอบหลายฝ่ายหรือส่วน โดยการเน้นการแยกแยะบทบาทและความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายด้วยขอบเขตที่ชัดเจน หรือแบ่งตามแนวนอนเป็น “สวิมเลน” เพื่อแยกส่วนที่ต้องการเส้นทางควบคุม และกำหนดผู้รับผิดชอบเพื่อควบคุมกระบวนการ
– Data Flowchart: รูปแบบนี้ใช้ในการแสดงกระบวนการระบุข้อมูล และชุดของข้อมูลที่สัมพันธ์กัน เริ่มต้นด้วยยกตัวอย่างหน้าตามลำดับในที่นี่และหลังจากนั้นก็ใช้ขึ้นต้นด้วยข้อมูลที่เป็นชุด

3. คำถามที่พบบ่อย (FAQs):

Q: ผังงานFlowchart มีประโยชน์อย่างไร?
A: ผังงานFlowchart เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการวางแผนงานและวิเคราะห์กระบวนการทำงาน และมีความสามารถในการแสดงแนวคิดหรือไอเดียให้เห็นภาพรวมได้อย่างเข้าใจง่าย

Q: การเลือกใช้รูปแบบของFlowchart ควรใช้เมื่อไหร่?
A: การเลือกใช้รูปแบบของFlowchart ควรใช้ในกรณีที่ต้องการแสดงกระบวนการการทำงานขององค์กรหรือธุรกิจให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่ายและกระชับ

Q: มีปัญหาอะไรบ้างที่บุคคลทั่วไปอาจพบเมื่อต้องเขียนFlowchart?
A: บางครั้งบุคคลทั่วไปอาจมีปัญหาในการเลือกขั้นตอนที่เหมาะสมและสั้นๆ และการประยุกต์ใช้สัญลักษณ์ให้ถูกต้อง แนะนำให้ฝึกฝนใช้สัญลักษณ์ที่เป็นที่รู้จักและเข้าใจจนเป็นความเข้าใจที่แข็งแรงเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง

ผังงาน Flowchart เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญในการแสดงกระบวนการทำงานต่างๆ ขององค์กร สามารถใช้รูปแบบต่างๆ และสัญลักษณ์ที่เหมาะสมกับงานเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจและวิเคราะห์ โดยคุณสมบัติและบทบาทของรูปแบบ Flowchart ที่สำคัญมีดังนี้: รูปแบบพื้นฐานของ Flowchart ที่ใช้ในการเริ่มและสิ้นสุดกระบวนการ, รูปแบบภาคผนวกที่ใช้ในการแสดงแหล่งข้อมูล, ผู้ประมวลผล, การตัดสินใจ, การเชื่อมโยง, และในกรณีที่มีกระบวนการใหญ่โตมาก สามารถใช้รูปแบบอื่นๆ เช่น Swimlane Flowchart หรือ Data Flowchart ได้

หากคุณยังไม่คุ้นเคยกับการใช้งาน Flowchart คุณสามารถฝึกฝนด้วยการเริ่มต้นกับรูปแบบพื้นฐาน และเพิ่มรูปแบบเพิ่มเติมเมื่อมีความคุ้นเคยมากขึ้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้คำถามที่พบบ่อย (FAQs) เพื่อช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและความคุ้นเคยในการใช้งาน Flowchart ได้

ผังงานหมายความว่าอย่างไร

ผังงานหมายความว่าอย่างไร

การสร้างแผนงานเป็นขั้นตอนสำคัญในการดำเนินธุรกิจหรือโครงการต่างๆ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและความสำเร็จ ผังงานธุรกิจหรือการทำงาน (workflow) เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้ในการแสดงกระบวนการและลำดับขั้นตอนต่างๆ ที่ต้องทำเพื่อให้กิจกรรมหรืองานที่ต้องทำเป็นที่เป็นระบบ และมีความเป็นมาตรฐาน เพื่อให้ทุกคนในทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การสร้างแผนงาน

1. กำหนดกิจกรรมหรืองานที่ต้องทำ: การเริ่มสร้างผังงานจำเป็นต้องมีความเข้าใจเรื่องงานหรือกิจกรรมที่ต้องทำให้มากที่สุด ซึ่งควรระบุให้ชัดเจนว่ามีกิจกรรมไหนบ้างที่ต้องทำในระหว่างกระบวนการต่างๆ และกำหนดลำดับของกิจกรรมเหล่านี้ตามลำดับที่เหมาะสม

2. วิเคราะห์กระบวนการ: เมื่อระบุกิจกรรมที่ต้องทำแล้ว เราจะต้องวิเคราะห์กระบวนการที่เกี่ยวข้องกันว่ามีลำดับหรือขั้นตอนในการทำงานอย่างไร การวิเคราะห์นี้ช่วยให้เราเข้าใจลำดับขั้นตอนที่ถูกต้องและประสานเป็นระบบ

3. วาดผังงานเพื่อแสดงกระบวนการ: เป็นขั้นตอนที่สำคัญในการสร้างผังงานธุรกิจ โดยการวาดหรือสร้างแผนผังที่แสดงลำดับขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการ การวาดผังงานจะช่วยให้ทีมงานทั้งหมดเห็นภาพรวมของงานที่ต้องทำ และการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. กำหนดระยะเวลาและตั้งเป้าหมาย: เลือกกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมในการทำแต่ละกิจกรรม รวมถึงตั้งเป้าหมายให้ทีมงานรู้ว่าต้องทำให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลากำหนด

5. การเสริมสร้างระบบการทำงาน: เมื่อสร้างแผนงานธุรกิจแล้ว ควรพิจารณาว่าจะมีระบบการทำงานเสริมเช่นเทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ หรือเครื่องมือใดๆ ที่ช่วยทำให้การทำงานเป็นระบบมากยิ่งขึ้น

กลไกและประโยชน์ของผังงาน

1. การประสานงานร่วมกัน: ผังงานจะช่วยให้ทุกคนในทีมงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับลำดับขั้นตอนและสิ่งที่ต้องทำ ทำให้ทุกคนทำงานในทิศทางเดียวกันและเป็นไปตามที่กำหนด

2. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: ผังงานช่วยลดเวลาในการทำงานของสมาชิกในทีม และเพิ่มประสิทธิภาพของงานที่ต้องทำ โดยการประมวลกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในแผนงาน

3. ความเป็นมาตรฐาน: ผังงานช่วยสร้างมาตรฐานในการทำงานของทีม ทำให้สมาชิกทุกคนทำงานในทิศทางเดียวกัน และลดความผิดพลาดในกระบวนการแต่ละขั้นตอน

4. ปรับปรุงกระบวนการ: ผังงานช่วยในการรวมรวมรายละเอียดของกระบวนการเดียวกัน เพื่อให้ทีมสามารถวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการที่เป็นไปได้ และเข้าใจง่ายขึ้นว่าอะไรต้องปรับปรุง

ผู้ใช้งานมักมีปัญหาเกี่ยวกับผังงานจำนวนหลายเรื่อง ดังนี้คือ:

คำถามที่ 1: ผังงานคืออะไร?

คำตอบ: ผังงานหรือ workflow เป็นการแสดงกระบวนการและลำดับขั้นตอนของงานที่ต้องทำในการดำเนินงานหรือโครงการต่างๆ ว่ามีกิจกรรมไหนบ้างและลำดับขั้นตอนที่ต้องทำตามในลำดับที่ถูกต้อง

คำถามที่ 2: สำคัญอย่างไรที่ต้องสร้างแผนงานหรือผังงาน?

คำตอบ: การสร้างแผนงานหรือผังงานช่วยให้ทุกคนในทีมมีความเข้าใจและปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนที่ถูกต้อง ทำให้งานเป็นระบบและมีความเป็นมาตรฐาน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมให้มากยิ่งขึ้น

คำถามที่ 3: สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการสร้างผังงานคืออะไร?

คำตอบ: สิ่งที่ควรคำนึงถึงได้แก่การกำหนดกิจกรรมหรืองานที่ต้องทำด้วยความชัดเจน วาดแผนผังการทำงานเพื่อแสดงลำดับขั้นตอน กำหนดระยะเวลาและตั้งเป้าหมาย เพื่อให้ทีมงานทราบว่าต้องทำให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด

คำถามที่ 4: ผังงานช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างไร?

คำตอบ: ผังงานช่วยลดเวลาในการทำงานของสมาชิกในทีม และเพิ่มประสิทธิภาพของงานที่ต้องทำ โดยการสร้างประสบการณ์ปฏิบัติการและรูปแบบในการทำงานที่มีระบบ

ดูเพิ่มเติมที่นี่: tuekhangduong.com

Creately

Creately เป็นเครื่องมือการวาดแผนภาพและการสร้างเอกสารออนไลน์ที่ผู้ใช้สามารถใช้ในการสร้างแผนภาพต่างๆ อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นแผนผังองค์กร แผนภูมิองค์กร แผนภาพกระบวนการ แผนภาพแฝงและอื่นๆ

Creately มีการออกแบบที่ใช้งานง่ายและใช้เทคโนโลยี AJAX ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถทำงานได้สะดวกและรวดเร็ว ส่วนของกลไกการทำงานของ Creately นั้นเป็นเว็บแอพพลิเคชั่น จึงสามารถทำงานภายในเว็บบราวเซอร์ได้โดยตรง ผู้ใช้ไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ใดๆ เพียงแค่เข้าสู่เว็บไซต์ Creately แล้วสามารถเริ่มต้นสร้างแผนภาพของตนได้ทันที

Creately มีการออกแบบให้มีเทมเพลตต่างๆ ที่มีอยู่ให้ใช้งานอย่างมากมาย เช่น เทมเพลตสำหรับแผนผังองค์กรที่มีการจัดห้องและเหตุการณ์ต่างๆ อย่างละเอียด ลูกค้าสามารถเลือกใช้เทมเพลตตามกระบวนการทำงานของตนเองได้ ปรับแต่งแผนภาพขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างมาก

โดย Creately นั้นมีความยืดหยุ่นในการใช้งาน สามารถเปิดและสร้างแผนภาพที่สร้างขึ้นมาก่อนหน้าที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ได้ สามารถนำเข้าและส่งออกไฟล์รูปแบบต่างๆ เช่น PNG, JPEG, PDF, SVG เป็นต้น ทำให้สะดวกในการแชร์และนำเสนอผลงานกับผู้อื่น นอกจากนี้ยังสามารถนำเข้าแผนภาพต่างๆ ที่สร้างด้วยโปรแกรมอื่นๆ เข้ามาแก้ไขและปรับปรุงได้อย่างง่ายดาย

สัญญาณนิวอร์กไทม์ได้เรียก Creately ว่า “การสร้างแผนภาพองค์กรด้วยลายเซ็นของเรา” ซึ่งทำให้เห็นว่า Creately เป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มความสำคัญในการสร้างแผนภาพที่ออกแบบมาได้อย่างสวยงามและมีลูกเล่นที่หลากหลาย ตัวอย่างเช่น Creately สามารถใส่ลูกเล่นในรูปแบบของ animation ลงในแผนภาพได้ ซึ่งจะทำให้การนำเสนอและแบ่งปันได้ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งาน

นอกจากนี้ Creately ยังมีฟีเจอร์อื่นๆ ที่สามารถจัดเตรียมแบบแผนภาพ แผนภาพกระบวนการ แผนภาพองค์กรแบ่งส่วน แผนภาพความสัมพันธ์ แผนภาพวงกลม แผนภาพ Venn แผนภาพสร้างไตรมาสและมากมายอีกมากมาย เราสามารถเลือกใช้แบบแผนภาพตามความต้องการของเราเองได้ตามสะดวก เพียงแค่ลากและวางองค์ประกอบต่างๆ ลงบนกระดานหรือสี่เหลี่ยม จากนั้น Creately ก็จะเชื่อมโยงองค์ประกอบนั้นเข้าด้วยกันเองอัตโนมัติ

ปัจจุบัน Creately มีผู้ใช้มากกว่า 4 ล้านคนทั่วโลก ซึ่งมาพร้อมกับการเชื่อมต่อกับคอมมูนิตี้จับคู่ได้กว่า 100 ที่ อันเป็นการแสดงถึงความนิยมและได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีในหมู่ผู้ใช้งาน

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
1. Creately เป็นเครื่องมือการสร้างแผนภาพในประเภทใด?
Creately เป็นเครื่องมือการสร้างแผนภาพและเอกสารออนไลน์ที่ใช้งานง่าย ซึ่งสามารถใช้สร้างแผนภาพต่างๆ เช่น แผนผังองค์กร แผนภูมิองค์กร แผนภาพกระบวนการ แผนภาพแฝง และอื่นๆ

2. การใช้ Creately จำเป็นต้องมีการติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติมหรือไม่?
ไม่จำเป็นต้องมีการติดตั้งซอฟต์แวร์ใดๆ เพียงเข้าสู่เว็บไซต์ Creately ผ่านเว็บบราวเซอร์ที่สามารถเรียกใช้งานเครื่องมือได้อย่างง่ายดาย

3. Creately สามารถทำงานได้บนระบบปฏิบัติการไหน?
Creately สามารถทำงานได้บนทุกชนิดของระบบปฏิบัติการ เช่น Windows, Mac, และ Linux

4. สามารถแชร์แผนภาพที่สร้างด้วย Creately กับผู้อื่นได้อย่างไร?
สามารถแชร์แผนภาพที่สร้างด้วย Creately ได้โดยใช้ลิงก์ของแผนภาพเหล่านั้น หรือสามารถส่งและเข้าถึงผ่านทางอีเมล์ได้

5. Creately สนับสนุนการเข้าถึงและใช้งานร่วมกันของผู้ใช้หลายคนได้หรือไม่?
ใช่ ท่านสามารถเชิญผู้อื่นร่วมงานและแก้ไขแผนภาพภายใน Creately ได้ โดยให้สิทธิ์เข้าถึงแก่ผู้ใช้งานอื่นๆ เพื่อให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น

Microsoft Visio

Microsoft Visio เป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่พัฒนาโดยMicrosoft Corporation โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ธุรกิจที่ต้องการสร้างแผนผังและแผนภาพต่างๆ โดยเฉพาะการสร้างแผนภาพองค์กร อีกทั้งยังสามารถสร้างแผนภาพอื่นๆ เช่นแผนภาพกระบวนการ แผนภาพองค์กร แผนภาพโมเดล แผนภาพทำงานร่วมกัน แผนภาพและการออกแบบเครือข่าย และอีกมากมาย

Visioเป็นโปรแกรมที่เปิดตัวครั้งแรกในปี ค.ศ. 1992 เชื่อมโยงกับโปรแกรม Microsoft Office อย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 เป็นต้นมา โดยVisioมีการออกแบบที่ใช้งานง่าย และให้ความสำคัญกับการเรียนรู้และการใช้บางอย่างแม้ว่ายังไม่เคยใช้Visioมาก่อน

ใช้ง่ายและใช้บทความช่วยเหลือติดตั้งที่ชัดเจน:
สิ่งที่ทำให้Visioเป็นที่นิยมกันมากเพราะความง่ายในการใช้ กราฟิกที่มั่นคงให้ความรู้สึกที่เต็มเปี่ยมและช่วยในการวางแผนและการออกแบบอย่างมากนั่นเอง นอกจากนี้ยังมีบทความช่วยเหลือที่ชัดเจนและคำอธิบายเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ใช้ใหม่เข้าใจและสามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็ว

ออกแบบและสร้างแผนภาพได้หลากหลาย:
Visioจะให้คุณสร้างแผนผังที่สวยงามและเห็นภาพได้ชัดเจน การใช้งานมีความสามารถที่หลากหลาย เริ่มต้นจากเทมเพลตที่มีอยู่แล้วซึ่งช่วยให้การสร้างแผนผังอย่างรวดเร็วและง่าย นอกจากนี้ยังสามารถเลือกใช้เครื่องมือและสัญลักษณ์ที่ต้องการเพื่อสร้างแผนภาพที่กำหนดเองก็ได้

การเชื่อมโยงกับโปรแกรมอื่นๆ:
Visioสามารถเชื่อมโยงกับโปรแกรมอื่นๆได้อย่างสมบูรณ์ โดยเฉพาะMicrosoft Office เช่นWord, Excel และPowerPoint เราสามารถนำเอกสารแผนภาพ Visio แล้วแปลงเป็นรูปแบบของคำถามใน PowerPoint เพื่อดึงดูดผู้ฟัง ใช้Visioสร้างนับเพียงแสดงตัวอย่างช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าใจ และมองภาพรวมได้

กลไกเชื่อมโยงที่ยืดหยุ่นกับข้อมูลยอดคนดูแล:
ฟีเจอร์ที่น่าทึ่งคือการเชื่อมโยงVisioกับข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่นๆอย่างกับExcelหรือSQL Server เมื่อมีการอัพเดตข้อมูลในแหล่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ เช่นการแปลงข้อมูลที่แสดงแผนที่หรือแสดงกราฟิกเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ชัดเจนขึ้น

เครื่องมือการออกแบบยอดนิยมที่สร้างโดยกระบวนการและฟังก์ชัน:
Visio จะช่วยให้คุณสร้างแผนภาพที่ดึงดูด ทำให้สามารถสร้างโครงการและกระบวนการต่างๆได้ง่ายขึ้น เครื่องมือและลูกเล่นที่หลากหลายไว้พร้อมใช้งาน เช่น การวาดสวนทาง, เครื่องมือในการเชื่อมโยง,การกำหนดเส้นทางการทำงาน, การจัดกลุ่มตามแผนก เป็นต้น

ความสะดวกสบายในการแชร์และสร้างงานร่วมกัน:
หากคุณต้องการแชร์งานหรือทำงานร่วมกับคนอื่นเพื่อการทำงานภายใต้โครงการเดียวกัน คุณสามารถทำได้ง่ายๆด้วยVisio ฟีเจอร์การแชร์ที่ดีอย่างพร้อมที่จะใช้งาน งานที่คุณสร้างได้ถูกบันทึกบนชุดเอกสารที่สามารถแชร์และแก้ไขกับผู้อื่น นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับแผนภาพที่สร้างภายนอกด้วย

การตรวจสอบความถูกต้องและเอกลักษณ์ของแผนภาพ:
Visioมีฟีเจอร์จำนวนมากที่ช่วยให้คุณตรวจสอบความเที่ยงตรงและความถูกต้องของแผนภาพ เช่นคุณสามารถใช้มาตราฐานกำหนดระยะทาง เชื่อมกับไข่ปลาที่สามารถเปลี่ยนหรือย้ายได้ โดยทำให้ง่ายต่อการติดตามการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดเอกลักษณ์สีหรือสัญลักษณ์ที่ผู้ใช้เข้าใจได้ง่าย

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

1. Visio สามารถใช้งานได้อย่างไร?
Visio ใช้ง่ายและมีความสามารถต่อไปที่ช่วยให้คุณสร้างแผนภาพต่างๆ ตั้งแต่แผนภูมิทำความเข้าใจได้, แผนภาพองค์กร, กระบวนการการทำงาน, แผนภาพเครือข่าย, และอื่นๆอีกมากมาย

2. การติดตั้ง Visio ต้องการระบบปฏิบัติการอะไรบ้าง?
Visio สามารถทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows 7 หรือใหม่กว่า

3. ต้องมีความรู้พื้นฐานใดเพื่อใช้ Visio ได้?
คุณไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานใดๆ ในการใช้ Visio แต่การมีความคุ้นเคยกับโปรแกรมอื่นๆในชุมชน Office Suite จะช่วยให้คุณเรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์การใช้งานได้

4. Visio สามารถเชื่อมโยงกับโปรแกรมอื่นอย่างไร?
สามารถเชื่อมโยงกับโปรแกรม Microsoft Office เช่น Word, Excel และ PowerPoint ได้ นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลอื่นๆ เช่น Excel หรือ SQL Server เพื่อให้สามารถนำข้อมูลเข้าVisioเพื่อสร้างแผนภาพได้

5. ข้อมูลที่สร้างขึ้นใน Visio สามารถแชร์และแก้ไขได้อย่างไร?
Visio มีฟีเจอร์การแชร์ที่ง่ายต่อการใช้งาน คุณสามารถแชร์และแก้ไขงานได้โดยใช้ชุดเอกสารที่สร้างขึ้นภายใน Visio และสามารถเชื่อมต่อกับโปรแกรมอื่นๆได้เช่นการใช้งานอย่างเดียว

6. Visioสามารถใช้สร้างแผนภาพองค์กรได้หรือไม่?
ใช่, Visio เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการสร้างแผนภาพองค์กร ด้วยเทมเพลตแบบพร้อมใช้งานพร้อมกันที่มีอยู่แล้ว มันช่วยให้ผู้ใช้ทำการวางแผนและการสร้างแผนภาพขององค์กรได้อย่างรวดเร็วและง่าย

การใช้งาน Microsoft Visio ให้ทักษะการวาดภาพและวางแผนอย่างมีเหตุผล เครื่องมือที่มีความยืดหยุ่นและสมบูรณ์อยู่แล้วที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสร้างแผนภาพที่สวยงามและเข้าใจได้ง่าย ผลิตภัณฑ์นี้มีมูลค่าในการกำหนดตำแหน่งในวงการธุรกิจและสานความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลในองค์กรให้สะดวกสบายขึ้น ด้วยความสามารถที่เชื่อมโยงกับโปรแกรมอื่น ๆ และความสามารถในการตรวจสอบความถูกต้องและเอกลักษณ์ของแผนภาพ มันเป็นคู่สมรรถนะที่สามารถช่วยให้บรรณารักษ์ข้อมูล, ตรวจสอบความปลอดภัยและปรับปรุงกระบวนการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

พบ 44 ภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ โปรแกรม เขียน flowchart.

เครื่องมือการสร้าง Flow Chart
เครื่องมือการสร้าง Flow Chart
เครื่องมือการสร้าง Flow Chart
เครื่องมือการสร้าง Flow Chart
แนะนำการใช้งานโปรแกรม Gliffy Diagram ผ่าน Google Chrome - Youtube
แนะนำการใช้งานโปรแกรม Gliffy Diagram ผ่าน Google Chrome – Youtube
เครื่องมือการสร้าง Flow Chart
เครื่องมือการสร้าง Flow Chart
10 อันดับ โปรแกรมเขียน Flowchart ออนไลน์ ปี 2023 ทำแผนผัง ไม่ต้องติดตั้ง |  Mybest
10 อันดับ โปรแกรมเขียน Flowchart ออนไลน์ ปี 2023 ทำแผนผัง ไม่ต้องติดตั้ง | Mybest
สร้าง Flowchart โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม ด้วย App.Diagrams.Net - ครูไอที
สร้าง Flowchart โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม ด้วย App.Diagrams.Net – ครูไอที
การเขียนแผนผังงาน Flowchart การเดินทางไปทำงาน - Youtube
การเขียนแผนผังงาน Flowchart การเดินทางไปทำงาน – Youtube
สภาแลกเปลี่ยนเรียนรู้: การเขียน Flowchart ให้สวยด้วย โปรแกรม Cacoo
สภาแลกเปลี่ยนเรียนรู้: การเขียน Flowchart ให้สวยด้วย โปรแกรม Cacoo
การเขียนผังงาน (Flowchart) | M.Wannaporn C.
การเขียนผังงาน (Flowchart) | M.Wannaporn C.
Flowgorithm เป็นโปรแกรมฟรี ช่วยผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรมที่เป็นผัง  งานแบบกราฟิกที่เรียบง่าย วิธีใช้เขียนผังงาน หลักการนำสัญลักษณ์ Flowchart  ต่างๆ มาเขียนผังง… | ผังงาน
Flowgorithm เป็นโปรแกรมฟรี ช่วยผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรมที่เป็นผัง งานแบบกราฟิกที่เรียบง่าย วิธีใช้เขียนผังงาน หลักการนำสัญลักษณ์ Flowchart ต่างๆ มาเขียนผังง… | ผังงาน
บทเรียนที่ 2 ผังงาน Flowchart::
บทเรียนที่ 2 ผังงาน Flowchart::
การเขียนแผนผัง (Flowchart) - เรียนรู้กับ Kru_Atitaya *
การเขียนแผนผัง (Flowchart) – เรียนรู้กับ Kru_Atitaya *
การเขียนผังงาน (Flowchart) | M.Wannaporn C.
การเขียนผังงาน (Flowchart) | M.Wannaporn C.
จาก Flowchart สู่ Scratch – สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (สสวท.)
จาก Flowchart สู่ Scratch – สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
ใบงาน 3.2 เรื่อง การออกแบบโปรแกรมด้วยผังงาน Worksheet
ใบงาน 3.2 เรื่อง การออกแบบโปรแกรมด้วยผังงาน Worksheet
Flowchart-Worksheet
Flowchart-Worksheet
วิชา : การออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น: Flowchart
วิชา : การออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น: Flowchart
เขียนโปรแกรมจาก Flowchart (ภาษา Java) - Pantip
เขียนโปรแกรมจาก Flowchart (ภาษา Java) – Pantip
การเขียนผังงาน By Mamiew Kmitl - Issuu
การเขียนผังงาน By Mamiew Kmitl – Issuu
10 อันดับ โปรแกรมเขียน Flowchart ออนไลน์ ปี 2023 ทำแผนผัง ไม่ต้องติดตั้ง |  Mybest
10 อันดับ โปรแกรมเขียน Flowchart ออนไลน์ ปี 2023 ทำแผนผัง ไม่ต้องติดตั้ง | Mybest
การเขียนผังงาน (Flowchart) - ครูไอที
การเขียนผังงาน (Flowchart) – ครูไอที
28 สัญลักษณ์ Flowchart ที่ต้องรู้ สำหรับพรีเซนต์งาน และ อธิบายการพัฒนา โปรแกรมกับทีม Dev
28 สัญลักษณ์ Flowchart ที่ต้องรู้ สำหรับพรีเซนต์งาน และ อธิบายการพัฒนา โปรแกรมกับทีม Dev
Ejercicio De ใบงานเรื่อง การออกแบบโปรแกรมด้วยเขียนผังงาน
Ejercicio De ใบงานเรื่อง การออกแบบโปรแกรมด้วยเขียนผังงาน
System Flowchart - ประโยชน์ของผังงานโปรแกรม
System Flowchart – ประโยชน์ของผังงานโปรแกรม
Sa การเขียน Flowchart วิเคราะห์ออกแบบระบบ - Youtube
Sa การเขียน Flowchart วิเคราะห์ออกแบบระบบ – Youtube
Ejercicio Interactivo De การเขียนผังงาน (Flowchart)
Ejercicio Interactivo De การเขียนผังงาน (Flowchart)
ป.6 ใบงานที่ 2.2 การเขียนโปรแกรมด้วยแผนผีง Flowchart Worksheet
ป.6 ใบงานที่ 2.2 การเขียนโปรแกรมด้วยแผนผีง Flowchart Worksheet
การเขียนผังงาน(Flowchart)
การเขียนผังงาน(Flowchart)
ใบความรู้ที่ 5 การเขียนผังงานโปรแกรม
ใบความรู้ที่ 5 การเขียนผังงานโปรแกรม
Draw.Io ออกแบบ Diagram ออนไลน์ ง่าย ๆ ไม่ต้องลงโปรแกรม -
Draw.Io ออกแบบ Diagram ออนไลน์ ง่าย ๆ ไม่ต้องลงโปรแกรม –
เครื่องมือสร้างผังงานออนไลน์สร้างผังงานง่ายๆ | Miro
เครื่องมือสร้างผังงานออนไลน์สร้างผังงานง่ายๆ | Miro
ผังงาน (Flowchart) Worksheet
ผังงาน (Flowchart) Worksheet
Clickcharts (โปรแกรมวาด Uml Diagram สร้าง Flowchart ฟรี) 8.35
Clickcharts (โปรแกรมวาด Uml Diagram สร้าง Flowchart ฟรี) 8.35
การเขียนผังงาน - ครูปุ๋ย Thn E-Learning
การเขียนผังงาน – ครูปุ๋ย Thn E-Learning
Circle Background Arrow, ผังงาน, ไดอะแกรม, อัลกอริทึม, การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์,  นักพัฒนาซอฟต์แวร์, Firebase, Gliffy, ขั้นตอนวิธี, มุม Png | Pngegg
Circle Background Arrow, ผังงาน, ไดอะแกรม, อัลกอริทึม, การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์, นักพัฒนาซอฟต์แวร์, Firebase, Gliffy, ขั้นตอนวิธี, มุม Png | Pngegg
วิธีเขียน Flow Chart ใน Excel วิธีการเขียน Flow Chart ใน Excel แบบง่าย -  Youtube
วิธีเขียน Flow Chart ใน Excel วิธีการเขียน Flow Chart ใน Excel แบบง่าย – Youtube
10 อันดับ โปรแกรมเขียน Flowchart ออนไลน์ ปี 2023 ทำแผนผัง ไม่ต้องติดตั้ง |  Mybest
10 อันดับ โปรแกรมเขียน Flowchart ออนไลน์ ปี 2023 ทำแผนผัง ไม่ต้องติดตั้ง | Mybest
การออกแบบโปรแกรมโดยเขียนเป็นข้อความหรือผังงาน - ครูไอที
การออกแบบโปรแกรมโดยเขียนเป็นข้อความหรือผังงาน – ครูไอที
ใบงานท๊๋ 2.1 การออกแบบโปรแกรมด้วยผังงาน ป.5 Worksheet
ใบงานท๊๋ 2.1 การออกแบบโปรแกรมด้วยผังงาน ป.5 Worksheet
Edraw Flowchart (โปรแกรม วาด Flowchart ออกแบบ Flowchart) 8.4
Edraw Flowchart (โปรแกรม วาด Flowchart ออกแบบ Flowchart) 8.4
การออกแบบการเขียนโปรแกรม – Janjiraramruang
การออกแบบการเขียนโปรแกรม – Janjiraramruang
บทเรียนที่ 2 ผังงาน Flowchart::
บทเรียนที่ 2 ผังงาน Flowchart::
Draw.Io ออกแบบ Diagram ออนไลน์ ง่าย ๆ ไม่ต้องลงโปรแกรม -
Draw.Io ออกแบบ Diagram ออนไลน์ ง่าย ๆ ไม่ต้องลงโปรแกรม –
สัญลักษณ์ผังงาน
สัญลักษณ์ผังงาน
การเขียนผังงาน (Flowchart) - ครูไอที
การเขียนผังงาน (Flowchart) – ครูไอที
ใบความรู้ที่ 5 การเขียนผังงานโปรแกรม
ใบความรู้ที่ 5 การเขียนผังงานโปรแกรม
การเขียนผังงาน - การเขียนโปรแกรมภาษาซี
การเขียนผังงาน – การเขียนโปรแกรมภาษาซี
การเขียนโปรแกรม_คำสั่งตรวจสอบเงื่อนไข - ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-13 หน้า |  Pubhtml5
การเขียนโปรแกรม_คำสั่งตรวจสอบเงื่อนไข – ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-13 หน้า | Pubhtml5
วิทยาการคำนวณ #1 สร้างผังงานด้วยโปรแกรม Flowgorithm และส่งออกเป็นโค๊ดโปรแกรมได้ทันที  - Youtube
วิทยาการคำนวณ #1 สร้างผังงานด้วยโปรแกรม Flowgorithm และส่งออกเป็นโค๊ดโปรแกรมได้ทันที – Youtube
การเขียนผังงาน (Flowchart) - ครูไอที
การเขียนผังงาน (Flowchart) – ครูไอที

ลิงค์บทความ: โปรแกรม เขียน flowchart.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ โปรแกรม เขียน flowchart.

ดูเพิ่มเติม: tuekhangduong.com/category/television

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *