Skip to content
Trang chủ » โปรแกรมคำนวณน้ำหนักส่วนสูง: การบริหารจัดการประจำวันเพื่อสุขภาพที่ดี

โปรแกรมคำนวณน้ำหนักส่วนสูง: การบริหารจัดการประจำวันเพื่อสุขภาพที่ดี

โปรแกรมบันทึกน้ำหนักส่วนสูง แสดงภาวะโภชนาการของเด็ก ใช้ฟรี

โปรแกรม คํา น วณ น้ํา หนัก ส่วน สูง

โปรแกรมคำนวณน้ำหนักส่วนสูงเป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยในการวัดและประเมินสภาวะสุขภาพของบุคคลได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว นอกจากนี้ยังสามารถใช้สำหรับการวิเคราะห์เกณฑ์คำนวณน้ำหนักส่วนสูงต่างๆ และดูอัตราการเจริญเติบโตของบุคคลด้วย

I. คำถามเรื่องการคำนวณน้ำหนักส่วนสูง

1. การคำนวณน้ำหนักส่วนสูงคืออะไร?
การคำนวณน้ำหนักส่วนสูง เป็นกระบวนการที่ใช้สูตรเฉพาะเพื่อวัดค่าน้ำหนักส่วนสูงของบุคคล ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญในการประเมินสภาวะสุขภาพ

2. ทำไมการคำนวณน้ำหนักส่วนสูงจึงสำคัญ?
การคำนวณน้ำหนักส่วนสูงช่วยให้เราทราบถึงสภาวะสุขภาพของตัวเอง และสามารถใช้ในการวิเคราะห์เกณฑ์ที่กำหนดไว้ เช่น ดัชนีมวลกาย (Body Mass Index) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญในการประเมินสภาวะสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับความอ้วนหรือผอมของบุคคล

II. หลักการคำนวณน้ำหนักส่วนสูง

1. สูตรคำนวณน้ำหนักส่วนสูง
สูตรคำนวณน้ำหนักส่วนสูงที่ใช้แพร่หลายในปัจจุบันคือ คำนวณด้วยน้ำหนัก (กิโลกรัม) หารด้วยส่วนสูง (เซนติเมตร) ยกกำลังสอง

2. ตัวอย่างการคำนวณ
เช่น หากน้ำหนักของคนหนึ่งคือ 60 กิโลกรัมและส่วนสูงคือ 160 เซนติเมตร จากสูตรคำนวณ 60 (กิโลกรัม) / 1.60^2 (เมตร) = 23.44 ซึ่งก็คือค่า BMI ของบุคคลดังกล่าว

III. การใช้สูตรความเป็นจริงในการคำนวณ

1. สูตรคำนวณ BMI (Body Mass Index)
สูตรคำนวณ BMI เพื่อวัดค่าน้ำหนักส่วนสูงแบบค่าเดียว คือ น้ำหนัก (กิโลกรัม) หารด้วยส่วนสูงยกกำลังสอง (เมตร) หรือ น้ำหนัก (กิโลกรัม) หารด้วยส่วนสูงยกกำลังสอง (เซนติเมตร) แล้วคูณด้วย 10,000

2. สูตรคำนวณ BMR (Basal Metabolic Rate)
สูตรคำนวณ BMR เพื่อหาปริมาณแคลอรี่ที่ต้องการต่อวัน คำนวณโดยใช้น้ำหนัก, ส่วนสูง, อายุ, เพศ และระดับกิจกรรมที่ทำในแต่ละวัน

IV. การพิจารณาตัวชี้วัดอื่นๆในการคำนวณ

1. ค่าความอ้วนและค่าความผอม
นอกจากการคำนวณ BMI แล้ว ยังมีตัวชี้วัดอื่นๆ เช่น ค่าความอ้วน (Overweight) และค่าความผอม (Underweight) ที่ใช้ในการประเมินสภาวะสุขภาพ

2. ส่วนต่างของค่า BMI
ส่วนต่างของค่า BMI สามารถช่วยในการประเมินความเสี่ยงต่อโรคที่สำคัญ เช่น โรคเบาหวาน หรือโรคหัวใจ

V. การใช้โปรแกรมในการคำนวณน้ำหนักส่วนสูง

1. โปรแกรมวิเคราะห์เกณฑ์น้ำหนักส่วนสูง กรมอนามัย
กรมอนามัยมีโปรแกรมวิเคราะห์เกณฑ์น้ำหนักส่วนสูงที่สามารถใช้ในการคำนวณค่า BMI และตรวจวิเคราะห์สุขภาพในลักษณะที่แตกต่างกันได้

2. โปรแกรมคำนวณน้ำหนักส่วนสูง Excel มหิดล
Excel มหิดลเป็นโปรแกรมที่ใช้ง่ายและแม่นยำในการคำนวณน้ำหนักส่วนสูง โดยสามารถสร้างเกณฑ์คำนวณในรูปแบบต่างๆ ตามความต้องการของผู้ใช้ได้

3. โปรแกรมคำนวณน้ำหนักส่วนสูงนักเรียน
โปรแกรมคำนวณน้ำหนักส่วนสูงนักเรียนเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและบันทึกค่า BMI ของนักเรียน ในรูปแบบแผนภูมิและรายงานที่ชัดเจน

VI. การปรับแต่งโปรแกรมเพื่อตรวจสอบค่าผิดปกติ

1. การตรวจสอบค่า BMI ผิดปกติ
โปรแกรมสามารถตรวจสอบค่า BMI ที่ผิดปกติได้ และแสดงผลลัพธ์เป็นคำแนะนำที่เกี่ยวกับสุขภาพ เช่น ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทานอาหารหรือการออกกำลังกาย

VII. การใช้โปรแกรมแสดงอัตราการเจริญเติบโต

1. โปรแกรมคำนวณภาวะโภชนาการ 0-19 ปี
โปรแกรมนี้ช่วยในการคำนวณภาวะโภชนาการของเด็กและเยาวชนในช่วงอายุ 0-19 ปี สามารถให้ข้อมูลเชิงกราฟ และสรุปผลเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของเด็ก

2. โปรแกรมคำนวณ weight for height
โปรแกรมนี้ช่วยในการคำนวณน้ำหนักที่เหมาะสมต่อส่วนสูง ซึ่งจะทำให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการเจริญเติบโตของบุคคลในหมวดน้ำหนักตามส่วนสูง

VIII. การรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งและการนำเสนอผลลัพธ์

1. การรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง
จากค่าน้ำหนักส่วนสูงที่ได้ โปรแกรมสามารถรวบรวมและบันทึกข้อมูลจากหลายแหล่งในรูปแบบที่ต้องการ เช่น รายงานสรุปค่า BMI ของกลุ่มคนที่ต้องการ

2. การนำเสนอผลลัพธ์
โปรแกรมสามารถนำเสนอผลลัพธ์ที่ได้ในรูปแบบกราฟหรือตารางที่สามารถอ่านและเข้าใจได้อย่างง่าย ทำให้ผู้ใช้งานสามารถวิเคราะห์และประเมินสถานะได้อย่างถูกต้อง

IX. การตรวจสอบความถูกต้องของผลลัพธ์และประเมินความเป็นไปได้

1. การตรวจสอบความถูกต้องของผลลัพธ์
โปรแกรมสามารถมีการตรวจสอบความถูกต้องของผลล

โปรแกรมบันทึกน้ำหนักส่วนสูง แสดงภาวะโภชนาการของเด็ก ใช้ฟรี

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: โปรแกรม คํา น วณ น้ํา หนัก ส่วน สูง โปรแกรม วิเคราะห์ เกณฑ์ น้ำหนักส่วนสูง กรมอนามัย, โปรแกรม คํา น วณ น้ำหนัก ส่วนสูง excel มหิดล, โปรแกรม คํา น วณ น้ํา หนัก ส่วนสูง นักเรียน, วิธี คำนวณน้ำหนัก ส่วนสูง, คํานวณ bmi ผู้หญิง, สูตรคํานวณ bmi, โปรแกรมคํานวณภาวะโภชนาการ 0-19 ปี, โปรแกรมคํานวณ weight for height

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ โปรแกรม คํา น วณ น้ํา หนัก ส่วน สูง

โปรแกรมบันทึกน้ำหนักส่วนสูง แสดงภาวะโภชนาการของเด็ก ใช้ฟรี
โปรแกรมบันทึกน้ำหนักส่วนสูง แสดงภาวะโภชนาการของเด็ก ใช้ฟรี

หมวดหมู่: Top 49 โปรแกรม คํา น วณ น้ํา หนัก ส่วน สูง

ดูเพิ่มเติมที่นี่: tuekhangduong.com

โปรแกรม วิเคราะห์ เกณฑ์ น้ำหนักส่วนสูง กรมอนามัย

โปรแกรม วิเคราะห์ เกณฑ์ น้ำหนักส่วนสูง กรมอนามัย: ประโยชน์อันเป็นทางการในการดูแลสุขภาพ

ในสมัยก่อนนั้น การวัดน้ำหนักส่วนสูงของบุคคลเป็นวิธีการประเมินสุขภาพที่หลายคนใช้กันอย่างแพร่หลาย การรักษาสุขภาพที่ดีจะต้องใช้เกณฑ์น้ำหนักส่วนสูงสุดเหมาะสมตามองค์กรสากลที่เกี่ยวข้อง และจะอ้างอิงโดยบุคคลตามค่าเกณฑ์ที่กำหนดเองโดยบุคคลนั้นๆ บวกกับข้อมูลอื่นๆ เช่นอายุ กรรมพันธุ์ เพศ และกิจกรรมที่ทำ ซึ่งจะทำให้เกิดการหากุญแจสำคัญที่นำไปสู่สุขภาพที่ดีขึ้นได้

แต่สำหรับยุคปัจจุบันนี้ หลายปัจจัยมากมายได้ถูกใช้ในการประเมินสุขภาพที่ดีของบุคคล ไม่เพียงแค่รูปร่างที่ดีและบันทึกข้อมูลน้ำหนักส่วนสูงแล้วก็เพียงพอ ทางกรมอนามัยได้พัฒนาโปรแกรม วิเคราะห์เกณฑ์น้ำหนักส่วนสูงซึ่งเป็นวิธีการที่ทันสมัยและมีความแม่นยำ โดยมีจุดเด่นว่าสามารถตรวจวัดสุขภาพผู้ใช้ได้อย่างละเอียด

โปรแกรม วิเคราะห์เกณฑ์น้ำหนักส่วนสูงนี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและคนทั่วไปที่สนใจในการดูแลสุขภาพของตนเองในปัจจุบัน โดยการใช้โปรแกรมเหล่านี้จะช่วยให้โอกาสสำหรับการพัฒนาสุขภาพสูงขึ้นและการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีขึ้นสำหรับผู้ใช้

โปรแกรมนี้จะนำข้อมูลพื้นฐานเช่นน้ำหนักที่ถนัด ความสูง อายุ เพศ เป็นต้น เพื่อวิเคราะห์และกำหนดเกณฑ์สุขภาพที่เข้ากับผู้ใช้โดยเฉพาะ โดยโปรแกรมนี้จะใช้หลักการวิเคราะห์ลักษณะรูปร่างและแบบแผนผังร่างกายเพื่อให้ผลลัพธ์ตรงกับความต้องการของผู้ใช้

ในการใช้งานจริง ผู้ใช้จะต้องกรอกข้อมูลของตนเข้าสู่โปรแกรมซึ่งทำได้อย่างสะดวกและง่าย โดยให้ความสำคัญกับปัจจัยหลายๆ ประการที่ส่งผลต่อสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นผลน้ำหนัก น้ำหนักมวลกล้ามเนื้อ ดัชนีมวลกาย ร้อยละของไขมัน และแรงข้อ เป็นต้น โดยอ้างอิงจากข้อมูลทางกายภาพและสัญชาตญาณของผู้ใช้

โปรแกรมนี้ยังมีประโยชน์หลายอย่างที่ผู้ใช้สามารถได้รับ สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการลดน้ำหนักหรือควบคุมน้ำหนัก โปรแกรมนี้จะช่วยให้รู้ค่าประมาณความต้องการพลังงานต่อวัน เพื่อให้ผู้ใช้รู้ว่าจำเป็นต้องลดน้ำหนักหรือควบคุมอย่างไร นอกจากนี้ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสมบูรณ์ของร่างกาย โดยสามารถแนะนำสารอาหารที่เหมาะสมเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นได้อีกด้วย

อีกทั้งในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและกำจัดไขมันส่วนเกิน โปรแกรมนี้ยังจะช่วยให้ผู้ใช้รู้ค่าจำนวนแคลอรี่ที่ต้องการบริโภคต่อวัน และแนะนำรายการอาหารที่เป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้เข้ากับผู้ใช้สมบูรณ์ขึ้น

เพื่อความสะดวกของผู้ใช้ โปรแกรมยังสามารถรองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ตรวจวัดสู่เป้าหมายเช่นอุปกรณ์วัดความดัน เครื่องชั่งน้ำหนัก และอุปกรณ์แบบสวมใส่ เพื่อทำให้การวิเคราะห์และตรวจวัดหลากหลายดีขึ้น

นอกเหนือจากประโยชน์ที่ผู้ใช้สามารถได้รับ โปรแกรมนี้ยังมีความน่าสนใจอีกนัยหนึ่ง คือการใช้ข้อมูลที่สะสมได้เพื่อประเมินค่าเกณฑ์น้ำหนักส่วนสูงโดยเมื่อมีการวัดน้ำหนักและส่วนสูงใหม่ที่ได้รับมา โปรแกรมจะดึงข้อมูลส่วนดังกล่าวเข้ามาวิเคราะห์และปรับปรุงค่าเกณฑ์ใหม่ให้เพื่อสร้างความรอบรู้และความเข้าใจที่ดีขึ้น

ในส่วนของประเด็นคำถามที่มักพบบ่อย เราได้รวบรวมคำถามที่น่าสนใจมาเพื่อให้การใช้งานโปรแกรมนี้เป็นไปอย่างราบรื่นและได้ผลลัพธ์ที่ดี

คำถามที่ 1: ฉันสามารถใช้โปรแกรมนี้ได้ทุกอาการของผู้ใช้หรือไม่?
คำตอบ: ใช่ โปรแกรมนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้การวิเคราะห์สมบูรณ์แบบทั้งสำหรับผู้ใช้ที่มีอาการแผนกใดๆดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม

คำถามที่ 2: ฉันสามารถใช้โปรแกรมนี้บนอุปกรณ์มือถือหรือแท็บเล็ตได้หรือไม่?
คำตอบ: ใช่ โปรแกรมนี้สามารถใช้งานได้บนอุปกรณ์พกพาที่รองรับระบบปฏิบัติการ Android และ iOS

คำถามที่ 3: จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญทางการแพทย์เพื่อใช้โปรแกรมนี้หรือไม่?
คำตอบ: ไม่จำเป็น โปรแกรมนี้ได้รับการออกแบบให้ใช้งานง่ายและเข้าถึงได้สำหรับผู้ใช้ทุกคนโดยไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญทางการแพทย์

คำถามที่ 4: โปรแกรมนี้มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการหรือไม่?
คำตอบ: โปรแกรมนี้สามารถใช้งานได้ฟรี หากมีจำเป็นต้องเข้าถึงฟังก์ชันพิเศษอื่นๆ ผู้ใช้สามารถเลือกแพ็กเกจอื่นที่ผู้ให้บริการโปรแกรมเสนอ

สุดท้ายนี้ เราหวังว่า โปรแกรม วิเคราะห์ เกณฑ์ น้ำหนักส่วนสูง กรมอนามัย จะเป็นเครื่องมือที่สร้างความรับผิดชอบต่อสุขภาพและช่วยให้ผู้ใช้สามารถแบ่งปันความเป็นส่วนตัวของพวกเขาได้อย่างง่ายดาย โดยผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดและใช้งานได้ทันทีกับอุปกรณ์ออนไลน์ที่รองรับ อย่างเช่นคอมพิวเตอร์ส่วนตัว โทรศัพท์มือถือ เครื่องแท็บเล็ต หรือข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

*หมายเหตุ: บทความนี้เป็นเพียงบทความที่นำเสนอเกี่ยวกับโปรแกรม วิเคราะห์ เกณฑ์ น้ำหนักส่วนสูง กรมอนามัย ซึ่งไม่มีการสนับสนุน หรือสัมพันธ์ของ OpenAI ใดๆ

คำถามหลายกริยา:
1. โปรแกรมนี้สามารถใช้สำหรับผู้ใช้ทุกเพศได้หรือไม่?
ตอบ: ใช่ โปรแกรมนี้สามารถใช้งานได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง

2. โปรแกรมนี้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของเด็กได้หรือไม่?
ตอบ: ใช่ โปรแกรมนี้สามารถใช้ประเมินข้อมูลสุขภาพของเด็กได้ แต่ควรให้ข้อมูลที่สอดคล้องกับกลุ่มเปรียบเทียบที่เหมาะสม

3. โปรแกรมนี้รองรับภาษาไทยหรือไม่?
ตอบ: ใช่ โปรแกรมนี้รองรับภาษาไทยและหลายภาษาอ

โปรแกรม คํา น วณ น้ำหนัก ส่วนสูง Excel มหิดล

โปรแกรมคำนวณน้ำหนักส่วนสูง Excel มหิดล: เครื่องมือที่มากับความสะดวกสบายในการคำนวณน้ำหนักและส่วนสูงของคุณ

ในยุคปัจจุบันที่มีความสำคัญที่ยิ่งในการดูแลสุขภาพ การทรงตัวให้สมดุล น้ำหนักและส่วนสูงมีบทบาทสำคัญในการวัดความเป็นอยู่ที่ดีของตัวเอง การเลือกใช้เครื่องมือที่ถูกต้องในการคำนวณน้ำหนักและส่วนสูงของเราจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก โปรแกรมคำนวณน้ำหนักส่วนสูง Excel มหิดลเป็นเครื่องมือที่น่าสนใจที่จะช่วยในการวัดและจดบันทึกข้อมูลเหล่านี้อย่างง่ายดายและตรงไปตรงมา

โปรแกรมคำนวณน้ำหนักส่วนสูง Excel มหิดลคืออะไร?

โปรแกรมคำนวณน้ำหนักส่วนสูง Excel มหิดลเป็นพื้นฐานการใช้งานในโปรแกรม Microsoft Excel ซึ่งถูกใช้งานกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก โปรแกรมสามารถช่วยในการคำนวณน้ำหนักและส่วนสูงของบุคคลได้อย่างแม่นยำ โดยสามารถบันทึกข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถใช้งานเป็นเครื่องมือสำหรับการตรวจสอบและจัดการสุขภาพของเราได้

เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน โปรแกรมคำนวณน้ำหนักส่วนสูง Excel มหิดลมักจะมีการสร้างตารางให้เรียบร้อยแล้ว พร้อมที่จะป้อนข้อมูลของคุณ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นตารางที่มีแถวสำหรับบันทึกน้ำหนักและส่วนสูงรวมถึงความแตกต่างระหว่างสองช่วงเวลาในการวัด ทั้งนี้ทำให้คุณสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักและส่วนสูงของคุณได้อย่างง่ายดาย

ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมคำนวณน้ำหนักส่วนสูง Excel มหิดล

1. ติดตั้งโปรแกรม Excel: หากคุณยังไม่มีโปรแกรม Microsoft Excel บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณจะต้องดาวน์โหลดและติดตั้งทันที โปรแกรมนี้สามารถซื้อจากเว็บไซต์ของ Microsoft หรือติดตั้งจากแผงควบคุมของ Windows หากมีอยู่แล้ว

2. เปิดโปรแกรม Excel: เมื่อโปรแกรมถูกติดตั้งแล้ว คลิกที่ไอคอน Excel เพื่อเปิดโปรแกรม

3. เลือกแม่แบบที่ถูกต้อง: เมื่อเปิด Excel ขึ้นมา คุณจะเห็นหน้าต่างหน้าต่างที่ซึ่งเป็นแม่แบบที่สามารถใช้งานได้เพื่อเริ่มต้นการสร้างตาราง

4. ป้อนข้อมูลน้ำหนักและส่วนสูง: ในตารางที่เปิดอยู่ คุณสามารถป้อนข้อมูลน้ำหนักและส่วนสูงของคุณลงในแต่ละเซลล์ โดยใส่ข้อมูลตามคำแนะนำที่กำหนดไว้

5. บันทึกข้อมูล: เมื่อคุณป้อนข้อมูลทั้งหมด เราสามารถบันทึกข้อมูลนี้ได้โดยการเลือกไฟล์>บันทึกหรือด้วยการใช้ปุ่มบันทึกที่มุมบนซ้ายของโปรแกรม

6. วิเคราะห์ข้อมูล: Excel มีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบฟังก์ชันในตัว การกรอกข้อมูลทั้งหมดอาจจะยุ่งยากสำหรับคุณ ดังนั้น Excel มีฟังก์ชันที่ช่วยในการทำงานนี้เพื่อให้คุณสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างง่ายและรวดเร็ว

คำถามที่พบบ่อย

Q: ฉันสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมคำนวณน้ำหนักส่วนสูง Excel มหิดลได้ที่ไหน?
A: คุณสามารถดาวน์โหลด Microsoft Excel ได้จากเว็บไซต์ Microsoft โดยเข้าไปที่หน้าดาวน์โหลดและติดตั้งตามคำแนะนำของเว็บไซต์

Q: ฉันสามารถใช้โปรแกรมคำนวณน้ำหนักส่วนสูง Excel มหิดลบนอุปกรณ์พกพาได้หรือไม่?
A: ใช่ คุณสามารถใช้โปรแกรม Excel ในอุปกรณ์พกพาของคุณเช่น สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต โดยติดตั้งแอปพลิเคชัน Excel บนอุปกรณ์ของคุณและเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Microsoft เพื่อเข้าถึงทรัพยากรของคุณ

Q: โปรแกรมคำนวณน้ำหนักส่วนสูง Excel มีความแม่นยำแค่ไหน?
A: ความแม่นยำของโปรแกรมคำนวณน้ำหนักส่วนสูง Excel ขึ้นอยู่กับความถูกต้องในการป้อนข้อมูลของคุณ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง คุณควรถูกต้องในการน้ำหนักและส่วนสูงของคุณเอง

Q: สามารถคำนวณดัชนีมวลกาย(BMI)หรือไม่?
A: ใช่ โปรแกรมคำนวณน้ำหนักส่วนสูง Excel มหิดลมีสูตรคำนวณดัชนีมวลกายที่ใช้ในการประเมินตนเอง คุณสามารถใช้สูตรนี้เพื่อคำนวณค่า BMI ของคุณและใช้ในการติดตามสุขภาพของคุณได้

มี 13 ภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ โปรแกรม คํา น วณ น้ํา หนัก ส่วน สูง.

โปรแกรมคำนวณภาวะโภชนาการ เด็กทีละหลายคน - รักครู.Com
โปรแกรมคำนวณภาวะโภชนาการ เด็กทีละหลายคน – รักครู.Com
โปรแกรมคำนวณภาวะโภชนาการ เด็กทีละหลายคน - รักครู.Com
โปรแกรมคำนวณภาวะโภชนาการ เด็กทีละหลายคน – รักครู.Com
แนะนำ โปรแกรมคำนวณภาวะโภชนาการ น้ำหนัก ส่วนสูง สัดส่วน แปลผลอัตโนมัติ ใช้งานง่าย - Youtube
แนะนำ โปรแกรมคำนวณภาวะโภชนาการ น้ำหนัก ส่วนสูง สัดส่วน แปลผลอัตโนมัติ ใช้งานง่าย – Youtube
เว็บไซต์คำนวณภาวะทางโภชนาการของเด็ก - รักครู.Com
เว็บไซต์คำนวณภาวะทางโภชนาการของเด็ก – รักครู.Com
ตาราง น้ำหนักส่วนสูงทารก ตามเกณฑ์ ตั้งแต่แรกเกิด - 5 ปี - Amarin Baby & Kids
ตาราง น้ำหนักส่วนสูงทารก ตามเกณฑ์ ตั้งแต่แรกเกิด – 5 ปี – Amarin Baby & Kids
แจกไฟล์ โปรแกรมคำนวณภาวะโภชนาการเด็ก ทีละหลายคน ไฟล์ Excel คำนวณอัตโนมัติ - Krudiary-รอบรู้ วิชาชีพครู
แจกไฟล์ โปรแกรมคำนวณภาวะโภชนาการเด็ก ทีละหลายคน ไฟล์ Excel คำนวณอัตโนมัติ – Krudiary-รอบรู้ วิชาชีพครู
ตาราง น้ำหนักส่วนสูงทารก ตามเกณฑ์ ตั้งแต่แรกเกิด - 5 ปี - Amarin Baby & Kids
ตาราง น้ำหนักส่วนสูงทารก ตามเกณฑ์ ตั้งแต่แรกเกิด – 5 ปี – Amarin Baby & Kids
โปรแกรมคำนวณภาวะทางโภชนาการของเด็ก น้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์หรือไม่
โปรแกรมคำนวณภาวะทางโภชนาการของเด็ก น้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์หรือไม่
สอนเขียนโปรแกรมวิชวลเบสิก (Visual Basic 2008): โปรแกรมคำนวณดัชนีมวลกาย(Bmi) ด้วยโปรแกรม Visual Basic
สอนเขียนโปรแกรมวิชวลเบสิก (Visual Basic 2008): โปรแกรมคำนวณดัชนีมวลกาย(Bmi) ด้วยโปรแกรม Visual Basic
ดาวน์โหลดไฟล์แบบบันทึก น้ำหนัก-ส่วนสูง นักเรียน สำหรับครูอนามัย และครูประจำชั้น เครดิตไฟล์ N-Project : โปรแกรม ปพ.5 ปพ.6 - ครูอาชีพดอทคอม มากกว่าอาชีพครู...คือการเป็นครูมืออาชีพ
ดาวน์โหลดไฟล์แบบบันทึก น้ำหนัก-ส่วนสูง นักเรียน สำหรับครูอนามัย และครูประจำชั้น เครดิตไฟล์ N-Project : โปรแกรม ปพ.5 ปพ.6 – ครูอาชีพดอทคอม มากกว่าอาชีพครู…คือการเป็นครูมืออาชีพ
Microsoft Excel #3 ทำตารางภาวะโภชนาการนักเรียน หาค่า Bmi และวิเคาระห์รูปร่างนักเรียน - Youtube
Microsoft Excel #3 ทำตารางภาวะโภชนาการนักเรียน หาค่า Bmi และวิเคาระห์รูปร่างนักเรียน – Youtube
การเขียนโปรแกรมคำนวณค่าBmi หรือดัชนีมวลกาย - Youtube
การเขียนโปรแกรมคำนวณค่าBmi หรือดัชนีมวลกาย – Youtube
ตารางน้ำหนักระหว่างตั้งครรภ์ | Enfa A+
ตารางน้ำหนักระหว่างตั้งครรภ์ | Enfa A+
Vb.Net - โปรแกรมคำนวณดัชนีมวลกาย (Bmi) - คำสั่ง Select Case - Youtube
Vb.Net – โปรแกรมคำนวณดัชนีมวลกาย (Bmi) – คำสั่ง Select Case – Youtube
ตารางน้ำหนักระหว่างตั้งครรภ์ | Enfa A+
ตารางน้ำหนักระหว่างตั้งครรภ์ | Enfa A+
ตารางน้ำหนัก - ส่วนสูงมาตรฐานตามอายุของเด็กควรเป็นอย่างไร
ตารางน้ำหนัก – ส่วนสูงมาตรฐานตามอายุของเด็กควรเป็นอย่างไร
Top 13 โปรแกรม คํา น. วน หวย 3 ตัว บน – C2Phanchutrinh Thailand
Top 13 โปรแกรม คํา น. วน หวย 3 ตัว บน – C2Phanchutrinh Thailand
Top 13 โปรแกรม คํา น. วน หวย 3 ตัว บน – C2Phanchutrinh Thailand
Top 13 โปรแกรม คํา น. วน หวย 3 ตัว บน – C2Phanchutrinh Thailand
ดาวน์โหลดไปใช้ได้เลย! โปรแกรมคำนวณภาวะโภชนาการเด็ก คำนวณได้ครั้งละหลายคน - ครูประถม.คอม
ดาวน์โหลดไปใช้ได้เลย! โปรแกรมคำนวณภาวะโภชนาการเด็ก คำนวณได้ครั้งละหลายคน – ครูประถม.คอม
แบบบันทึกน้ำหนัก ส่วนสูง แนบไฟล์ภาพ - Youtube
แบบบันทึกน้ำหนัก ส่วนสูง แนบไฟล์ภาพ – Youtube
ดาวน์โหลดโปรแกรมคำนวณผลการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (Pa) ตามแบบประเมิน Pa2 และ Pa3 โดยครูวัลยา เลื่อนกฐิน โรงเรียนบางละมุง - ครูอาชีพดอทคอม มากกว่าอาชีพครู...คือการเป็นครูมืออาชีพ
ดาวน์โหลดโปรแกรมคำนวณผลการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (Pa) ตามแบบประเมิน Pa2 และ Pa3 โดยครูวัลยา เลื่อนกฐิน โรงเรียนบางละมุง – ครูอาชีพดอทคอม มากกว่าอาชีพครู…คือการเป็นครูมืออาชีพ
ดาวน์โหลดฟรี โปรแกรมคำนวณอายุนักเรียน - ครูประถม.คอม
ดาวน์โหลดฟรี โปรแกรมคำนวณอายุนักเรียน – ครูประถม.คอม
แจกศูตรคำนวณค่า ผ่อนบ้าน ฟรี ด้วยโปรแกรมใช้แบบง่ายๆ เห็นดอกเบี้ยชัดเจน
แจกศูตรคำนวณค่า ผ่อนบ้าน ฟรี ด้วยโปรแกรมใช้แบบง่ายๆ เห็นดอกเบี้ยชัดเจน
โปรแกรมคำนวณเงินเดือนครู Excel แบบใหม่ (แบบร้อยละ %) คำนวณง่าย ๆ แค่คลิก
โปรแกรมคำนวณเงินเดือนครู Excel แบบใหม่ (แบบร้อยละ %) คำนวณง่าย ๆ แค่คลิก
โปรแกรม วิเคราะห์ เกณฑ์ น้ำหนัก ส่วนสูง เช็กด่วนอย่าให้ลูกตกเกณฑ์ - Amarin Baby & Kids
โปรแกรม วิเคราะห์ เกณฑ์ น้ำหนัก ส่วนสูง เช็กด่วนอย่าให้ลูกตกเกณฑ์ – Amarin Baby & Kids
เครื่องคำนวณหาค่าดัชนีมวลกาย (Bmi) - Lovefitt
เครื่องคำนวณหาค่าดัชนีมวลกาย (Bmi) – Lovefitt
โปรแกรมคำนวณวัสดุมวลรวมงานอาคาร - Yotathai
โปรแกรมคำนวณวัสดุมวลรวมงานอาคาร – Yotathai
แจกศูตรคำนวณค่า ผ่อนบ้าน ฟรี ด้วยโปรแกรมใช้แบบง่ายๆ เห็นดอกเบี้ยชัดเจน
แจกศูตรคำนวณค่า ผ่อนบ้าน ฟรี ด้วยโปรแกรมใช้แบบง่ายๆ เห็นดอกเบี้ยชัดเจน
สอบถามการใช้สูตรคำนวณอายุงานของ Excel ค่ะ - Pantip
สอบถามการใช้สูตรคำนวณอายุงานของ Excel ค่ะ – Pantip
โปรแกรมคำนวณเงินเดือนครู Excel แบบใหม่ (แบบร้อยละ %) คำนวณง่าย ๆ แค่คลิก
โปรแกรมคำนวณเงินเดือนครู Excel แบบใหม่ (แบบร้อยละ %) คำนวณง่าย ๆ แค่คลิก
Loading Dose And Maintenance Dose - Ninerx
Loading Dose And Maintenance Dose – Ninerx
Loading Dose And Maintenance Dose - Ninerx
Loading Dose And Maintenance Dose – Ninerx
Rai Thai Area แอพคำนวณพื้นที่ มาตราไทย แสดงในหน่วย ไร่-งาน-ตารางวา Free Download - Yotathai
Rai Thai Area แอพคำนวณพื้นที่ มาตราไทย แสดงในหน่วย ไร่-งาน-ตารางวา Free Download – Yotathai
ดาวน์โหลดไฟล์สรุปคะแนน Pa2 Pa3 รูปแบบ Excel จัดทำโดย คุณครูศักดิ์ชัย กล้า
ดาวน์โหลดไฟล์สรุปคะแนน Pa2 Pa3 รูปแบบ Excel จัดทำโดย คุณครูศักดิ์ชัย กล้า
เอาใจมนุษย์เงินเดือนที่อยากมีบ้าน ด้วยโปรแกรม คำนวณ เงินผ่อนบ้าน ใช้โคตรง่าย-เห็นดอกชัดเจน !!! (ตอน 2/2)
เอาใจมนุษย์เงินเดือนที่อยากมีบ้าน ด้วยโปรแกรม คำนวณ เงินผ่อนบ้าน ใช้โคตรง่าย-เห็นดอกชัดเจน !!! (ตอน 2/2)
ครูตอเต่าแบ่งปันดาวน์โหลดไฟล์ฟรี โปรแกรมคำนวณสรุปรายงานตัวชี้วัดที่ 1.2.4 คุณภาพผู้เรียน ออกแบบโดย ครูสายบัว | ครูตอเต่า - ข่าวการศึกษา อบรมออนไลน์ สื่อการสอนฟรี
ครูตอเต่าแบ่งปันดาวน์โหลดไฟล์ฟรี โปรแกรมคำนวณสรุปรายงานตัวชี้วัดที่ 1.2.4 คุณภาพผู้เรียน ออกแบบโดย ครูสายบัว | ครูตอเต่า – ข่าวการศึกษา อบรมออนไลน์ สื่อการสอนฟรี
รวมโปรแกรมคำนวณและจัดอันดับ รอบ 3 แอดมิชชั่น จากเว็บไซต์ทั่วประเทศ
รวมโปรแกรมคำนวณและจัดอันดับ รอบ 3 แอดมิชชั่น จากเว็บไซต์ทั่วประเทศ
โปรแกรมคำนวณทางคณิตศาสตร์ Worksheet
โปรแกรมคำนวณทางคณิตศาสตร์ Worksheet
แนะนำโปรแกรมคำนวณแคลอรี่
แนะนำโปรแกรมคำนวณแคลอรี่
แจกฟรี โปรแกรมสำหรับคำนวณภาวะโภชนาการ สำหรับโรงเรียนประถมศึกษา 40 คน โดยเพจคุณครูครับ - Krudiary-รอบรู้ วิชาชีพครู
แจกฟรี โปรแกรมสำหรับคำนวณภาวะโภชนาการ สำหรับโรงเรียนประถมศึกษา 40 คน โดยเพจคุณครูครับ – Krudiary-รอบรู้ วิชาชีพครู
Body Mass Index Calculator (โปรแกรมคำนวณหาค่าดัชนีมวลกาย Bmi) - สถานีครูดอทคอม
Body Mass Index Calculator (โปรแกรมคำนวณหาค่าดัชนีมวลกาย Bmi) – สถานีครูดอทคอม
แจก Excel คำนวณภาษีแบบง่ายสุดๆ ^^ - Pantip
แจก Excel คำนวณภาษีแบบง่ายสุดๆ ^^ – Pantip
โปรแกรมช่วยคำนวณและวางแผนภาษีเบื้องต้น (อัพเดท 2564) - Money And Insurance
โปรแกรมช่วยคำนวณและวางแผนภาษีเบื้องต้น (อัพเดท 2564) – Money And Insurance
โปรแกรมคำนวณภาวะโภชนาการ เช็กน้ำหนักส่วนสูงของลูก - Amarinbabyandkids
โปรแกรมคำนวณภาวะโภชนาการ เช็กน้ำหนักส่วนสูงของลูก – Amarinbabyandkids
คำนวณโปรตีนกันเถอะ - Giveboxs : Inspired By Lnwshop.Com
คำนวณโปรตีนกันเถอะ – Giveboxs : Inspired By Lnwshop.Com
โปรแกรมคำนวณเงินเดือนครูแบบร้อยละ Excel - สถานีครูดอทคอม
โปรแกรมคำนวณเงินเดือนครูแบบร้อยละ Excel – สถานีครูดอทคอม
ดาวน์โหลดไฟล์สรุปคะแนน Pa2 Pa3 รูปแบบ Excel จัดทำโดย คุณครูศักดิ์ชัย กล้าหาญ
ดาวน์โหลดไฟล์สรุปคะแนน Pa2 Pa3 รูปแบบ Excel จัดทำโดย คุณครูศักดิ์ชัย กล้าหาญ
โปรแกรมคำนวณยอดผ่อนชำระหนี้ กยศ. แต่ละปี คำนวณผ่อนชำระหนี้ กยศ. 15 ปี
โปรแกรมคำนวณยอดผ่อนชำระหนี้ กยศ. แต่ละปี คำนวณผ่อนชำระหนี้ กยศ. 15 ปี
มาแล้ว! โปรแกรมคำนวณคะแนนแอดมิชชั่น Dek-D โฉมใหม่ ใช้งานง่าย เช็กเกณฑ์รายคณะได้!
มาแล้ว! โปรแกรมคำนวณคะแนนแอดมิชชั่น Dek-D โฉมใหม่ ใช้งานง่าย เช็กเกณฑ์รายคณะได้!
ดาวน์โหลดไฟล์สรุปคะแนน Pa2 Pa3 รูปแบบ Excel จัดทำโดย คุณครูศักดิ์ชัย กล้าหาญ
ดาวน์โหลดไฟล์สรุปคะแนน Pa2 Pa3 รูปแบบ Excel จัดทำโดย คุณครูศักดิ์ชัย กล้าหาญ

ลิงค์บทความ: โปรแกรม คํา น วณ น้ํา หนัก ส่วน สูง.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ โปรแกรม คํา น วณ น้ํา หนัก ส่วน สูง.

ดูเพิ่มเติม: tuekhangduong.com/category/television

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *