Skip to content
Trang chủ » ผังงานหมายถึง: ขั้นตอนการวางแผนงานที่ต้องทราบ

ผังงานหมายถึง: ขั้นตอนการวางแผนงานที่ต้องทราบ

สื่อการเรียนการสอน เรื่อง ผังงาน (Flowchart)

ผัง งาน หมาย ถึง

ผังงานหมายถึงการกำหนดลำดับขั้นตอนหรือยุทธศาสตร์ในการดำเนินโครงการหรืองานต่าง ๆ โดยใช้สัญลักษณ์และสัญาณชี้แจงในรูปแบบกราฟิก ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าใจและวิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานได้ง่ายขึ้น ผังงานเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการวางแผนและการบริหารโครงการเพื่อให้สามารถควบคุมและจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การใช้ผังงานในการวางแผนและจัดการโครงการ

การใช้ผังงานในการวางแผนและจัดการโครงการมีความสำคัญมากเนื่องจากมีหลายประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้เครื่องมือนี้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. วางแผนโครงการ: ผังงานช่วยให้ผู้วางแผนสามารถกำหนดลำดับขั้นตอนการดำเนินโครงการได้อย่างชัดเจน และสามารถกำหนดเป้าหมายและกำหนดทรัพยากรที่เหมาะสมในการดำเนินโครงการได้อย่างแม่นยำ

2. ควบคุมและจัดการโครงการ: ผังงานช่วยให้ผู้บริหารโครงการสามารถตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการ และเปรียบเทียบกับแผนงานเพื่อตรวจสอบว่าโครงการดำเนินไปตามที่กำหนดหรือไม่ โดยที่ผู้บริหารสามารถจัดการและปรับปรุงแผนงานเพื่อให้โครงการดำเนินไปตามที่คาดหวัง

3. อำนาจการตัดสินใจ: ผังงานช่วยให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจเร่งด่วนได้หากเกิดปัญหาหรือสถานการณ์ไม่คาดคิดขึ้น เนื่องจากผังงานช่วยให้เห็นว่าการแก้ไขและปรับปรุงจะมีผลต่อส่วนใดของโครงการ และควรมีการปรับแก้ไขในลักษณะใด

ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ผังงานในการบริหารโครงการ

การใช้ผังงานในการบริหารโครงการมีประโยชน์มากมาย เช่น

1. ความชัดเจนในการวางแผน: ผังงานช่วยให้ผู้บริหารสามารถวางแผนโครงการได้ในลักษณะที่ชัดเจน มีการกำหนดลำดับขั้นตอนการทำงานและตัวบ่งชี้ที่ชัดเจน ซึ่งช่วยให้ทุกคนในทีมสามารถเข้าใจและร่วมมือกันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ความสามารถในการกำหนดเป้าหมาย: ผังงานช่วยให้ผู้บริหารสามารถกำหนดเป้าหมายในการดำเนินโครงการได้อย่างชัดเจน และกำหนดทรัพยากรที่เหมาะสมในการดำเนินโครงการ

3. สามารถวิเคราะห์และประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ: ผังงานช่วยให้เห็นภาพรวมและช่วยในกระบวนการวิเคราห์และประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ โดยการที่ผู้บริหารสามารถดูพื้นที่และเทคโนโลยีที่ใช้ในโครงการนั้น สิ่งนี้ช่วยให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงหรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ล่วงหน้า และทำการปรับแก้ไขในกรณีที่จำเป็น

ขั้นตอนการสร้างและวางผังงานที่มีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนในการสร้างและวางผังงานที่มีประสิทธิภาพมีดังนี้

1. กำหนดวัตถุประสงค์: กำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ต้องการให้ผังงานเพื่อให้สามารถจัดทำและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. กำหนดลำดับขั้นตอน: จัดทำลำดับขั้นตอนหรือสายงานที่ใช้ในผังงานโดยใช้สัญลักษณ์และสัญาณชี้แจงเพื่อให้สามารถทำงานได้ตามลำดับที่กำหนด

3. ออกแบบรูปแบบและสัญลักษณ์: ออกแบบรูปแบบและสัญลักษณ์ที่ใช้ในผังงาน ในการออกแบบควรให้คำอธิบายและการใช้งานของแต่ละสัญลักษณ์เป็นไปตามมาตรฐาน

4. กำหนดความสัมพันธ์: สร้างความสัมพันธ์ระหว่างลำดับของขั้นตอนและการกระทำในแต่ละขั้นตอนของโครงการ

5. ทดสอบและปรับปรุง: ทดสอบและปรับปรุงผังงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพและเข้าใจง่าย โดยที่ผู้ใช้งานสามารถอ่านและเข้าใจขั้นตอนการทำงานได้แม่นยำ

ตัวอย่างผังงานที่ใช้ในงานแต่ละสาขาอาชีพ

ผังงาน flowchart ใช้ในงานแต่ละสาขาอาชีพที่มีงานซับซ้อนและมีขั้นตอนการทำงานที่ท้าทาย ตัวอย่างผังงานที่ใช้ในงานแต่ละสาขาอาชีพมีดังนี้

1. งานวิศวกรรม: ผังงาน flowchart ใช้ในการออกแบบและวางแผนโครงการ

สื่อการเรียนการสอน เรื่อง ผังงาน (Flowchart)

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: ผัง งาน หมาย ถึง ผังงาน flowchart หมายถึง, ประโยชน์ของผังงาน, สัญลักษณ์ผังงาน, สรุปรูปแบบการเขียนผังงาน, ผังงาน flowchart ประกอบด้วยอะไรบ้าง, ผังงานประกอบด้วยอะไรบ้าง, ผังงานโปรแกรม, รูปแบบของผังงาน

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ผัง งาน หมาย ถึง

สื่อการเรียนการสอน เรื่อง ผังงาน (Flowchart)
สื่อการเรียนการสอน เรื่อง ผังงาน (Flowchart)

หมวดหมู่: Top 10 ผัง งาน หมาย ถึง

ดูเพิ่มเติมที่นี่: tuekhangduong.com

ผังงาน Flowchart หมายถึง

ผังงาน flowchart หมายถึงอะไรและวิธีการใช้งาน

ในการดำเนินงานทางธุรกิจหรือเพียงแค่การทำงานประจำวันของเราเองด้วย การวาดผังงาน flowchart เป็นองค์ประกอบที่สำคัญ เนื่องจากมันช่วยให้เราเข้าใจได้อย่างชัดเจนถึงกระบวนการทำงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่ต้องทำต่อเนื่องกันไป ตลอดจนช่วยให้เราสามารถระบุความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลและแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการต่างๆ ในมุมมองของการทำงาน

ดังนั้นเพื่อให้ทุกคนที่มีความสนใจและความต้องการทราบเกี่ยวกับผังงาน flowchart จึงขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการนิยามหลัก วิธีการใช้งาน และคำถามที่พบบ่อยที่สุดเกี่ยวกับผังงาน flowchart ในบทความนี้

นิยามหลักของผังงาน flowchart

ผังงาน flowchart หรือที่เรียกอีกหลายครั้งว่าแผนภาพแฟลว์ชาร์ต คือการใช้สัญลักษณ์ภาพเขียนเส้นทางทางต่างๆ เพื่อแสดงกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน โดยมุ่งเน้นการแสดงขั้นตอนการทำงานที่ต้องดำเนินงานต่อเนื่องกันไป จากจุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดสิ้นสุด

ผังงาน flowchart สามารถเขียนได้ในรูปแบบที่หลากหลายเช่น รูปภาพ องค์กร และยังสามารถทำให้เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการอื่นๆ ได้อีกด้วย เช่น กระบวนการทำงานของเครื่องจักร แผนการผลิต หรือทิศทางการแก้ปัญหา

วิธีการใช้งานผังงาน flowchart

เพื่อให้ผังงาน flowchart ช่วยให้เราตระหนักถึงกระบวนการทำงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ควรปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้งานต่อไปนี้:

1. สร้างภาพรวมของกระบวนการ: เริ่มต้นด้วยการรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน โดยทำการสร้างภาพรวมของกระบวนการก่อนที่จะทำการวาดผังงาน flowchart เพื่อให้เราเข้าใจถึงสิ่งที่ต้องดำเนินไปและองค์ประกอบหลักของกระบวนการนั้น ๆ

2. เริ่มทำการวาดผังงาน: เลือกสัญลักษณ์ที่เหมาะสมกับขั้นตอนการทำงานแต่ละขั้น แล้วใช้เส้นต่างๆ เชื่อมเหล่านั้นเข้าด้วยกันเพื่อแสดงการวิ่งแต่ละขั้นตอนในผังงาน flowchart

3. ใส่รายละเอียด: เพิ่มรายละเอียดและคำอธิบายให้กับในแต่ละขั้นตอน อย่างเช่น การกระทำที่ต้องทำ, เงื่อนไขที่ต้องทำงาน, และผลลัพธ์ที่ต้องการให้ได้

4. ปรับปรุงและพัฒนา: หลังจากที่เราได้ทำการสร้างผังงาน flowchart เราควรสรุปและทบทวนการทำงานทั้งหมดเพื่อที่จะสามารถปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้กระบวนการทำงานดีขึ้นได้

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับผังงาน flowchart

1. ผังงาน flowchart มีประโยชน์อย่างไรต่อธุรกิจ?
ผังงาน flowchart ช่วยให้เราเข้าใจกระบวนการทำงาน รวมถึงช่วยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการต่างๆ ในมุมมองของการทำงาน ซึ่งเป็นประโยชน์สำคัญต่อธุรกิจ เพราะช่วยให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจขั้นตอนการทำงานต่างๆ อาทิเช่น กระบวนการผลิตสินค้า กระบวนการการทำงานของฝ่ายบัญชี ฯลฯ

2. ผังงาน flowchart มีข้อจำกัดอย่างไร?
ผังงาน flowchart อาจมีข้อจำกัดที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น การระบุที่เป็นลำดับขั้นตอนได้อาจเกิดความยุ่งยากในกระบวนการทำงานที่มีความซับซ้อน บางทีการทำผังงาน flowchart อาจใช้เวลานานกว่าการทำงานแท้จริงมาก เนื่องจากต้องมีการสร้างภาพรวมงานอย่างรอบคอบและรายละเอียดที่ชัดเจน

3. อะไรคือสัญลักษณ์ที่ใช้ในการวาดผังงาน flowchart?
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวาดผังงาน flowchart สามารถมีความหลากหลายได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน แต่สัญลักษณ์ที่บ่อยที่สุดประกอบด้วยตัวรูปและเส้นที่จำกัดใช้ เช่น วงรีแทนการประมวลผลหรือการกระทำที่เกิดขึ้น ลูกศรแทนการไหลของกระบวนการ และสี่เหลี่ยมหมุดแทนจุดตัดของกระบวนการ

4. ผังงาน flowchart ใช้ในธุรกิจชนิดใดบ้าง?
การใช้งานผังงาน flowchart สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจชนิดใดก็ได้ สำหรับธุรกิจที่มีกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน อาทิเช่น บริษัทผลิตสินค้า บริษัทหลักทรัพย์ หรือธุรกิจที่ต้องมีการควบคุมที่เข้มงวด เช่น โรงแรมหรือสาขาย่อยของบริษัทกระจายเสียง

5. มีเครื่องมือออนไลน์ไหนที่ทำให้ง่ายต่อการสร้างผังงาน flowchart ได้หรือไม่?
ใช่, มีเครื่องมือออนไลน์หลายแบบที่ช่วยให้เราสร้างผังงาน flowchart ได้อย่างง่ายและรวดเร็ว อาทิเช่น Lucidchart, Creately, และ Gliffy เป็นต้น คุณสามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อสร้างและแก้ไขผังงาน flowchart ของคุณและแบ่งปันกับผู้อื่นได้ง่ายๆ

ในสรุปแล้ว, ผังงาน flowchart เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างมากสำหรับธุรกิจในการเข้าใจกระบวนการการทำงานต่าง ๆ การใช้งานผังงาน flowchart ช่วยให้เราเห็นภาพรวมและขั้นตอนการทำงานอย่างชัดเจน ซึ่งสามารถนำไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการได้ เครื่องมือออนไลน์มีให้ใช้มากมายเพื่อช่วยให้การสร้างและแก้ไขผังงาน flowchart เป็นเรื่องง่าย หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับผังงาน flowchart มากขึ้น!

ประโยชน์ของผังงาน

ประโยชน์ของผังงาน: เครื่องมือสำคัญในการบริหารเวลาและงาน

การบริหารเวลาและงานในชีวิตประจำวันสำคัญมากในยุคที่เรามีกิจวัตรประจำวันจำนวนมาก โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่การทำงานมีอัตราสูงและกำลังทางการบริหารเป็นสิบติดหนึ่ง ผู้คนไม่สามารถพึ่งพาเพียงความจำอย่างเดียวในการจดบันทึกทักษะถึงเวลาและการกำหนดงาน หากต้องการจัดการงานและเวลาที่มีประสิทธิภาพ ด้วยผังงานจะช่วยให้เรามีการบริหารงานที่เป็นระบบ สามารถจัดระเบียบความสำคัญของงาน และเส้นทางการดำเนินงานให้มีเป้าหมายชัดเจน ในบทความนี้เราจะพิจารณาประโยชน์ของผังงานอย่างละเอียดและช่วยให้คุณเริ่มต้นใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. ความชัดเจนในการกำหนดเป้าหมาย: ผังงานช่วยให้คุณรู้ว่าต้องทำอะไร ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการทำ และวิธีการที่เหมาะสมในการดำเนินการ เมื่อคุณมีความรู้สึกตัวเองอ่อนแอหรือรู้สึกว่างานมากเกินไป ผังงานที่ชัดเจนจะช่วยคุณมอบหมายงานให้ตนเองอย่างมีเป้าหมายและระบุลำดับความสำคัญเพื่อให้สามารถควบคุมเวลาและงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. การวางแผนการดำเนินงาน: ผังงานช่วยให้คุณสามารถวางแผนงานในอนาคตได้อย่างมีระเบียบเรียบร้อย คุณสามารถกำหนดวันที่กำหนดงานและสามารถทราบเวลาและงานที่ต้องทำในแต่ละวัน นอกจากนี้ยังสามารถปรับแก้แผนการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ เช่น เครื่องรางสำหรับการมีกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งช่วยให้คุณเก็บข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานการณ์ทำงานในขณะเดียวกัน

3. การจัดการเวลา: ผังงานช่วยให้คุณทราบเวลาที่มีอยู่ และให้คุณเรียนรู้ว่าควรจัดสรรเวลาในการทำงานในแต่ละระยะเวลาอย่างไร มีเวลาพักผ่อนที่เพียงพอหรือไม่ คุณสามารถจัดลำดับงานที่สำคัญที่สุดที่ต้องทำในเวลาที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นงานที่เร่งด่วนหรือเป็นงานที่มีระยะเวลายืดหยุ่นได้ นอกจากนี้ยังช่วยลดความเครียดของการทำงานเนื่องจากคุณรู้ว่าผลงานของคุณจะสำเร็จได้ตามเป้าหมายในเวลาที่กำหนด

4. สร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ: ผังงานช่วยให้คุณสามารถกำหนดงานให้ทีมงานปฏิบัติตามเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างชัดเจน ทีมงานจะสามารถรู้ว่าต้องทำอะไรในวันที่กำหนด และสามารถจัดทริปให้แต่ละคนล่วงหน้าได้ นอกจากนี้ การแบ่งเบาการทำงานรอบกันซ้อนกันและการกำหนดระดับความสำคัญของงานที่ให้ทีมงานรับผิดชอบยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับทีมงานของคุณ

5. เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน: ผังงานช่วยให้คุณสามารถทำงานได้โดยมีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณสามารถบันทึกรายละเอียดของงานที่ต้องทำ สามารถปรับแก้ความล่าช้าในการดำเนินงานและระบุรายละเอียดที่ชัดเจนให้กับงานที่ต้องทำให้สมบูรณ์ คุณจะไม่ต้องกังวลเรื่องพลาดงานหรือใช้เวลาในการระบุรายละเอียดแต่ละครั้ง หากคุณต้องการสร้างผลงานที่เป็นเอกลักษณ์และมีคุณภาพสูง การใช้ผังงานจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคุณ

แม้ว่าการใช้ผังงานจะมีประโยชน์จำนวนมาก แต่ก็มีคำถามที่ส่งมาบ่อยครั้ง เราได้รวบรวมคำถามที่พบบ่อยและตอบไว้ให้ด้านล่าง

คำถามที่พบบ่อย (FAQs):

Q1: ผังงานคืออะไรและทำไมควรใช้?
A1: ผังงานคือเครื่องมือที่ช่วยให้เรากำหนดและบริหารเวลาและงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การใช้ผังงานช่วยให้เรามีการวางแผนงานที่มีระเบียบ รู้สึกมั่นใจในเวลาที่ต้องใช้และเพิ่มความสามารถในการควบคุมงานของเรา

Q2: การใช้ผังงานมีประโยชน์อย่างไรต่อการจัดการงานที่มีประสิทธิภาพ?
A2: ผังงานช่วยให้เราวางแผนการทำงานให้เป็นระเบียบ เราสามารถกำหนดเป้าหมาย แบ่งเบางาน และปรับแก้งานที่ไม่ได้เคลื่อนไหวตามแผนได้ นอกจากนี้ยังช่วยในการจัดการเวลา เพิ่มความสามารถในการวางแผนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคุณ

Q3: มีแนวทางใดในการสร้างผังงานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด?
A3: สร้างรายการของงานทั้งหมดที่ต้องทำ กำหนดวันที่กำหนดเวลาในการทำแต่ละงาน และจัดลำดับความสำคัญของงาน ในขณะเดียวกันศึกษาสถานการณ์เพิ่มเติมเพื่อปรับแก้แผนงานให้ตรงกับความเป็นจริง

Q4: ผังงาน digital หรือผังงานดิจิตอลจะมีประโยชน์อย่างไร?
A4: ผู้คนสามารถใช้แอปพลิเคชันหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างและบริหารจัดการผังงานได้ ผังงานดิจิตอลช่วยให้การเพิ่มเติมและปรับแก้แผนงานเป็นเรื่องง่าย และสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้

Q5: หากผังงานถูกต้องและมีประสิทธิภาพ บริหารเวลาและงานจะมีผลกระทบอย่างไรในการมีชีวิตที่มีคุณภาพ?
A5: การบริหารเวลาและงานที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้คุณมีชีวิตที่มีคุณภาพ คุณสามารถกำหนดเวลาให้เพื่อกิจกรรมส่วนตัวหรือพักผ่อน และยังสามารถรับมือกับงานที่มีความเครียดได้อย่างมีสมาธิและโดยมีความสุข

ในสรุป การใช้ผังงานช่วยให้คุณได้กำหนดแผนงานที่มีประสิทธิภาพ จัดการเวลาและงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มความคล่องตัวในการจัดการสถานการณ์ต่าง ๆ หากคุณต้องการมีชีวิตที่มีคุณภาพและสุขภาพการทำงานที่ดี ให้เริ่มต้นการใช้ผังงานในชีวิตประจำวันของคุณเลย

พบ 47 ภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ผัง งาน หมาย ถึง.

การเขียนผังงาน (Flowchart) | M.Wannaporn C.
การเขียนผังงาน (Flowchart) | M.Wannaporn C.
บทเรียนบนระบบเครือข่าย : ง.32241 โปรแกรมภาษา เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
บทเรียนบนระบบเครือข่าย : ง.32241 โปรแกรมภาษา เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
การเขียนผังงาน (Flowchart) - ครูไอที
การเขียนผังงาน (Flowchart) – ครูไอที
Flow Chart คืออะไร - การเขียนผังงาน (พร้อมภาพประกอบ) - Thai Winner
Flow Chart คืออะไร – การเขียนผังงาน (พร้อมภาพประกอบ) – Thai Winner
ความหมายและสัญลักษณ์ผังงาน - Youtube
ความหมายและสัญลักษณ์ผังงาน – Youtube
รหัสลำลองและผังงาน - ครูไอที
รหัสลำลองและผังงาน – ครูไอที
ครูพิชยา: ผังงาน (Flowchart)
ครูพิชยา: ผังงาน (Flowchart)
วิธีการเขียน Algorithm
วิธีการเขียน Algorithm
ป.6 การเขียนผังงาน - Youtube
ป.6 การเขียนผังงาน – Youtube
นางสาวอรภาณี เขตตวงษ์ ม.5/5 เลขที่ 17: มีนาคม 2015
นางสาวอรภาณี เขตตวงษ์ ม.5/5 เลขที่ 17: มีนาคม 2015
28 สัญลักษณ์ Flowchart ที่ต้องรู้ สำหรับพรีเซนต์งาน และ  อธิบายการพัฒนาโปรแกรมกับทีม Dev
28 สัญลักษณ์ Flowchart ที่ต้องรู้ สำหรับพรีเซนต์งาน และ อธิบายการพัฒนาโปรแกรมกับทีม Dev
ผังงานแบบลำดับ Worksheet
ผังงานแบบลำดับ Worksheet
อัลกอริทึมและผังงานเบื้องต้น
อัลกอริทึมและผังงานเบื้องต้น
สัญลักษณ์หรือผังงาน (Flowchart) – วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สัญลักษณ์หรือผังงาน (Flowchart) – วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
การออกแบบโปรแกรมโดยเขียนเป็นข้อความหรือผังงาน - ครูไอที
การออกแบบโปรแกรมโดยเขียนเป็นข้อความหรือผังงาน – ครูไอที
สัญลักษณ์ Flowchart
สัญลักษณ์ Flowchart
แบบทดสอบเรื่อง ผังงาน (Flowchart) Worksheet
แบบทดสอบเรื่อง ผังงาน (Flowchart) Worksheet
หลักการเขียนผังงาน(Flow Chart)
หลักการเขียนผังงาน(Flow Chart)
Article_202_04_20
Article_202_04_20
การเขียนผังงาน (Flowchart) - ครูไอที
การเขียนผังงาน (Flowchart) – ครูไอที
การเขียนผังงาน Flowchart กับงาน Content – News Feed Success Business.
การเขียนผังงาน Flowchart กับงาน Content – News Feed Success Business.
การเขียนผังงานเบื้องต้น Basic Flowcharting - ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-32 หน้า |  Pubhtml5
การเขียนผังงานเบื้องต้น Basic Flowcharting – ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-32 หน้า | Pubhtml5
ผังงาน (Flowchart Diagram)
ผังงาน (Flowchart Diagram)
หลักการเขียนผังงาน(Flow Chart)
หลักการเขียนผังงาน(Flow Chart)
การเขียนผังงาน – Ipst-Microbox
การเขียนผังงาน – Ipst-Microbox
Ejercicio De ความหมายของผังงาน (Flowchart)
Ejercicio De ความหมายของผังงาน (Flowchart)
สัญลักษณ์ในการสร้างผังงาน หรือสัญลักษณ์ Flowchart | Pdf
สัญลักษณ์ในการสร้างผังงาน หรือสัญลักษณ์ Flowchart | Pdf
การเขียนผังงาน – Ipst-Microbox
การเขียนผังงาน – Ipst-Microbox
Krubom
Krubom
บทเรียนที่ 2 ผังงาน Flowchart::
บทเรียนที่ 2 ผังงาน Flowchart::
สัญลักษณ์ในการสร้างผังงาน หรือสัญลักษณ์ Flowchart | Pdf
สัญลักษณ์ในการสร้างผังงาน หรือสัญลักษณ์ Flowchart | Pdf
การจำลองความคิดในการเขียนโปรแกรม – Computer Fun
การจำลองความคิดในการเขียนโปรแกรม – Computer Fun
การเขียนผังงาน 2 - ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-17 หน้า | Pubhtml5
การเขียนผังงาน 2 – ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-17 หน้า | Pubhtml5
ผังงานแบบวนซ้ำ Worksheet
ผังงานแบบวนซ้ำ Worksheet
การเขยนผงงาน Flowchart - ทรัพยากรการสอน
การเขยนผงงาน Flowchart – ทรัพยากรการสอน
ผังงาน - วิกิพีเดีย
ผังงาน – วิกิพีเดีย
การเขียนผังงาน (Flowchart) - ครูไอที
การเขียนผังงาน (Flowchart) – ครูไอที
ผังงาน Flowchart - Ict-31101
ผังงาน Flowchart – Ict-31101
Flowgorithm ซอฟต์แวร์ช่วยสร้างผังงาน
Flowgorithm ซอฟต์แวร์ช่วยสร้างผังงาน
ผังงาน(Flowchart) | Teacherairnita
ผังงาน(Flowchart) | Teacherairnita
รูปแบบการเขียนผังงาน (Flowchart) | วิทยาการคำนวณ - Youtube
รูปแบบการเขียนผังงาน (Flowchart) | วิทยาการคำนวณ – Youtube
เกมวัดความรู้ Flowchart รู้จักสัญลักษณ์ของผังงาน 2022
เกมวัดความรู้ Flowchart รู้จักสัญลักษณ์ของผังงาน 2022
รายงาน Flowchart | Pdf
รายงาน Flowchart | Pdf
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษา C
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษา C
2 4โครงสร้างผังงานทำซ้ำ
2 4โครงสร้างผังงานทำซ้ำ
สัญลักษณ์ผังงาน (Flowchart) - แบบทดสอบ
สัญลักษณ์ผังงาน (Flowchart) – แบบทดสอบ
สัญลักษณ์ Flowchart ที่สำคัญที่สุด 9 ประการ - กลยุทธ์ด้านไอที
สัญลักษณ์ Flowchart ที่สำคัญที่สุด 9 ประการ – กลยุทธ์ด้านไอที
การเขียนผังงาน – Ipst-Microbox
การเขียนผังงาน – Ipst-Microbox
เกมวัดความรู้ Flowchart รู้จักสัญลักษณ์ของผังงาน 2022
เกมวัดความรู้ Flowchart รู้จักสัญลักษณ์ของผังงาน 2022
ภาษาซี - Snoopyninew - หน้าหนังสือ 1 - 9 | พลิก Pdf ออนไลน์ | Pubhtml5
ภาษาซี – Snoopyninew – หน้าหนังสือ 1 – 9 | พลิก Pdf ออนไลน์ | Pubhtml5

ลิงค์บทความ: ผัง งาน หมาย ถึง.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ ผัง งาน หมาย ถึง.

ดูเพิ่มเติม: tuekhangduong.com/category/television

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *