Skip to content
Trang chủ » ปริมาตรสี่เหลี่ยม: คำนวณสูตร และแนวทางการหาลักษณะของรูปร่างรุ่นใหม่

ปริมาตรสี่เหลี่ยม: คำนวณสูตร และแนวทางการหาลักษณะของรูปร่างรุ่นใหม่

ปริมาตรสี่เหลี่ยมมุมฉากและทรงลูกบาศก์ [Rectangular and cuboid volumes]| Experts math - สอนคณิตศาสตร์

ปริมาตรสี่เหลี่ยม

ปริมาตรสี่เหลี่ยม หรือที่เรียกกันว่า ปริมาตรของสี่เหลี่ยม เป็นหนึ่งในหลักการทางคณิตศาสตร์ที่สำคัญอย่างมาก โดยปริมาตรสี่เหลี่ยมหมายถึงปริมาตรของสี่เหลี่ยมที่ถูกกำหนดโดยด้านและมุมของสี่เหลี่ยมนั้น ปริมาตรของสี่เหลี่ยมสามารถใช้ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการหาค่าปริมาตรสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ หรือการหาปริมาตรสี่เหลี่ยมในหน่วยลิตร เป็นต้น

ความหมายและลักษณะของปริมาตรสี่เหลี่ยม:

ปริมาตรสี่เหลี่ยมหมายถึง พื้นที่ภายในสี่เหลี่ยมที่สามารถรับของได้ โดยปริมาตรของสี่เหลี่ยมจะขึ้นอยู่กับความยาวและความกว้างของด้านของสี่เหลี่ยมนั้น อีกทั้งยังขึ้นอยู่กับลักษณะของสี่เหลี่ยมว่าเป็นสี่เหลี่ยมทั่วไปที่มีทั้งด้านและมุมออกทั่วไป หรือเป็นสี่เหลี่ยมที่มีด้านขนานเป็นคู่ หรือเป็นสี่เหลี่ยมที่มีด้านที่ไม่เท่ากัน

สูตรการคำนวณปริมาตรสี่เหลี่ยม:

สูตรการคำนวณปริมาตรสี่เหลี่ยมใช้ความยาวและความกว้างของด้านของสี่เหลี่ยมเป็นพารามิเตอร์ของสูตร โดยสูตรการคำนวณปริมาตรสี่เหลี่ยมคือ

V = ความยาว x ความกว้าง

โดยที่ V คือปริมาตรของสี่เหลี่ยม

ลักษณะของปริมาตรสี่เหลี่ยมจัตุรัส:

ปริมาตรสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นสี่เหลี่ยมที่มีด้านทั้งสี่เท่ากัน โดยเป็นสี่เหลี่ยมที่มีมุมฉากทุกมุม ลักษณะนี้ทำให้จัตุรัสมีคุณสมบัติเด่นคือ ปริมาตรของสี่เหลี่ยมจัตุรัสสามารถคำนวณได้จากสูตร

V = a^2

โดยที่ V คือปริมาตรของจัตุรัส และ a คือความยาวด้านของจัตุรัส

ลักษณะของปริมาตรสี่เหลี่ยมผืนผ้า:

ปริมาตรสี่เหลี่ยมผืนผ้าหมายถึงสี่เหลี่ยมที่มีด้านขนานเป็นคู่ แต่ยาวกว่ากัน ด้วยเหตุนี้ ปริมาตรของสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะคำนวณได้ตามสูตร

V = ความยาว x ความกว้าง x ความสูง

โดยที่ V คือปริมาตรของสี่เหลี่ยมผืนผ้า

วิธีการวัดปริมาตรสี่เหลี่ยม:

การวัดปริมาตรสี่เหลี่ยมสามารถทำได้โดยใช้เครื่องมือวัดขนาดต่างๆ เช่น เมตรเงิน, รี้ม, หรือ ลูกบาศก์มาตราฐาน โดยวิธีการวัดปริมาตรของสี่เหลี่ยมจะขึ้นอยู่กับลักษณะของสี่เหลี่ยมเอง หากเป็นสี่เหลี่ยมที่มีด้านที่ไม่เท่ากัน ให้วัดความยาวและความกว้างของด้านที่แตกต่างกัน แล้วคูณด้วยความสูงของสี่เหลี่ยม

การใช้ปริมาตรสี่เหลี่ยมในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์:

ปริมาตรสี่เหลี่ยมมีการใช้งานหลากหลายในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ อย่างเช่น

1. หาปริมาตรสี่เหลี่ยมลูกบาศก์: เพื่อหาปริมาตรของสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ต้องวัดด้านของสี่เหลี่ยมแล้วนำมายกกำลังสอง

2. หาปริมาตรสี่เหลี่ยมในหน่วยลิตร: การหาปริมาตรของสี่เหลี่ยมในหน่วยลิตรสามารถทำได้โดยการคูณปริมาตรของสี่เหลี่ยมด้วยค่าสัมประสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงของหน่วยวัด

3. หาปริมาตรสี่เหลี่ยมมุมฉาก: เพื่อหาปริมาตรของสี่เหลี่ยมมุมฉาก ต้องใช้สูตรเดียวกับปริมาตรสี่เหลี่ยมทั่วไป

4. โปรแกรมหาปริมาตรสี่เหลี่ยม: การนำปริมาตรสี่เหลี่ยมมาพัฒนาเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการคำนวณปริมาตรของสี่เหลี่ยมในรูปแบบต่างๆ

5. ปริมาตรสี่เหลี่ยมคางหมู: เมื่อสี่เหลี่ยมมีด้านที่ไม่เท่ากัน เราสามารถหาปริมาตรของสี่เหลี่ยมคางหมูได้โดยการคูณความยาวด้านขนานกับความสูงของสี่เหลี่ยมคางหมู

6. หาปริมาตรสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า: เมื่อสี่เหลี่ยมไม่มีด้านที่มีความยาวและความกว้างเท่ากัน เราสามารถหาปริมาตรของสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าได้โดยการหาผลบวกของพื้นที่สี่เหลี่ยมทั้งหมด

7. ปริมาตรสี่เหลี่ยมด้านขนาน: เมื่อสี่เหลี่ยมมีด้านที่ขนานกัน เราสามารถหาปริมาตรของสี่เหลี่ยมด้านขนานได้โดยการคูณความยาวด้านขนานกับความสูงของสี่เหลี่ยมด้านขนาน

หาปริมาตรลูกบาศก์ปริมาตรสี่เหลี่ยม:

การหาปริมาตรของลูกบาศก์ปริมาตรสี่เหลี่ยมสามารถทำได้โดยการคูณความยาวด้านของสี่เหลี่ยมด้านฐานกับความสูงของลูกบาศก์

โดยสูตรการคำนวณปริมาตรของลูกบาศก์คือ

V = ความยาวด้านฐาน x ความสูง

โดยที่ V คือปริมาตรของลูกบาศก์ปริมาตรสี่เหลี่ยม

ในกรณีที่ลูกบาศก์มีด้านที่ไม่เท่ากัน เราสามารถหาปริมาตรของลูกบาศก์ได้โดยการหาผลบวกของปริมาตรสี่เหลี่ยมแต่ละด้านแล้วรวมกัน

FAQs:

1. ปริมาตรสี่เหลี่ยมลูกบาศก์หมายถึงอะไร?

ปริมาตรสี่เหลี่ยมลูกบาศก์หมายถึงปริมาตรของลูกบาศก์ที่มีสี่ส่วนแตกต่างกันและมีด้านฐานเป็นสี่เหลี่ยม

2. ปริมาตรสี่เหลี่ยมสามารถคำนวณได้อย่างไร?

ปริมาตรของสี่เหลี่ยมสามารถคำนวณได้โดยใช้สูตร V = ความยาวด้าน x ความกว้าง

3. สูตรการหาปริมาตรสี่เหลี่ยมมุมฉากคืออะไร?

สูตรการหาปริมาตรสี่เหลี่ยมมุมฉากคือ V = a^2 โดยที่ V คือปริมาตรของสี่เหลี่ยม และ a คือความยาวด้านของสี่เหลี่ยม

4. มีโปรแกรมใดที่ใช้ในการหาปริมาตรสี่เหลี่ยมได้บ้าง?

ปริมาตรสี่เหลี่ยมมุมฉากและทรงลูกบาศก์ [Rectangular And Cuboid Volumes]| Experts Math – สอนคณิตศาสตร์

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: ปริมาตรสี่เหลี่ยม หาปริมาตรสี่เหลี่ยมลูกบาศก์, หาปริมาตรสี่เหลี่ยม ลิตร, สูตรการหาปริมาตรสี่เหลี่ยมมุมฉาก, โปรแกรมหาปริมาตรสี่เหลี่ยม, ปริมาตรสี่เหลี่ยมคางหมู, หาปริมาตรสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า, ปริมาตรสี่เหลี่ยมด้านขนาน, หาปริมาตรลูกบาศก์

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ปริมาตรสี่เหลี่ยม

ปริมาตรสี่เหลี่ยมมุมฉากและทรงลูกบาศก์ [Rectangular and cuboid volumes]| Experts math - สอนคณิตศาสตร์
ปริมาตรสี่เหลี่ยมมุมฉากและทรงลูกบาศก์ [Rectangular and cuboid volumes]| Experts math – สอนคณิตศาสตร์

หมวดหมู่: Top 89 ปริมาตรสี่เหลี่ยม

ดูเพิ่มเติมที่นี่: tuekhangduong.com

หาปริมาตรสี่เหลี่ยมลูกบาศก์

หาปริมาตรสี่เหลี่ยมลูกบาศก์: ความหมายและการคำนวณ

ปริมาตรสี่เหลี่ยมลูกบาศก์เป็นหนึ่งในรูปทรงที่นิยมใช้ในคณิตศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นรูปทรงที่มีคุณสมบัติทางด้านสมมาตร ลักษณะเด่นของรูปนี้คือเหลี่ยมด้านละสี่เหลี่ยมยกกำลังสาม เช่นกันกับหลายรูปทรงอื่น ปริมาตรของสี่เหลี่ยมลูกบ่ศก์สามารถคำนวณได้ทันทีเมื่อทราบความยาวด้านของรูปนั้น และการคำนวณเช่นนี้จะเป็นประโยชน์มากในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ความหมายของปริมาตรสี่เหลี่ยมลูกบาศก์

หากพูดถึงความหมายของปริมาตรสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ สามารถวิพากษ์ได้ดังนี้ รูปสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ หรือที่เรียกว่าสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมยกกำลังสาม เป็นรูปทรงที่มีด้านด้านทั้งหมด 6 ด้าน โดยด้านทั้ง 6 จะมีความยาวเท่ากันทุกด้าน และมุมระหว่างด้านสองด้านใดๆ ของรูปนี้จะเป็นมุมฉาก เพื่อใช้ในการคำนวณปริมาตรของสี่เหลี่ยมลูกบาศก์จะใช้สูตรวิธีการเล็งบวกบัญชีนิยม ซึ่งมีดังนี้:

V = ด้าน x ด้าน x ด้าน

เมื่อ V คือปริมาตรของรูปที่ต้องการคำนวณ และ ด้าน คือความยาวด้านของรูป
คำนวณเพื่อหาปริมาตรสี่เหลี่ยมลูกบาศก์

เพื่อหาปริมาตรของสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ จะต้องทราบความยาวด้านของรูปนั้นๆ ก่อน โดยในกรณีที่รูปเป็นสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ที่ความยาวด้านของสามด้านเท่ากัน สามารถใช้สูตรเดียวกันทั้งหมด โดยกรณีเช่นนี้ ให้ใช้สูตรละมุนมุ่งเข้าเร็วดังนี้:

V = ด้าน x ด้าน x ด้าน

ยกตัวอย่างเชิงตัวอย่าง เมื่อเราต้องการหาปริมาตรของสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ที่มีด้านยาวเท่ากันทุกด้านทั้งสามด้าน ความยาวด้านของรูปจะเป็น 5 เซนติเมตร ดังนั้น ผลคูณของค่าด้านทั้งหมดคือ:

V = 5 x 5 x 5 = 125 เซนติเมตร³

ดังนั้น ปริมาตรของรูปสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ที่มีด้านยาวเท่ากันทุกด้าน คือ 125 เซนติเมตร³

คำถามที่พบบ่อย

1. สมการเล็กน้อยที่สามารถใช้ในการคำนวณปริมาตรสี่เหลี่ยมลูกบาศก์คืออะไร?
ปริมาตรของสี่เหลี่ยมลูกบาศก์สามารถคำนวณได้โดยใช้สูตร V = ด้าน x ด้าน x ด้าน

2. หากมีสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ที่กำหนดให้ด้านยาวเป็น 10 เซนติเมตร จะต้องทำอย่างไรเพื่อหาปริมาตรของรูปนี้?
เพียงแค่นำความยาวด้านของสี่เหลี่ยม ที่มีค่าเท่ากับ 10 เซนติเมตร มาใส่ในสูตร V = ด้าน x ด้าน x ด้าน การคำนวณจะได้ว่า V = 10 x 10 x 10 = 1000 เซนติเมตร³ ดังนั้น ปริมาตรของรูปสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ที่กำหนดให้ด้านยาวเป็น 10 เซนติเมตร คือ 1000 เซนติเมตร³

3. การคำนวณปริมาตรสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ใช้สูตรเดียวกันกับรูปทรงอื่นๆ ได้หรือไม่?
ใช่ ปริมาตรของสี่เหลี่ยมลูกบาศก์สามารถคำนวณได้โดยใช้สูตร V = ด้าน x ด้าน x ด้าน ซึ่งสูตรนี้ใช้ได้กับรูปสี่เหลี่ยมลูกบาศก์เพียงอย่างเดียว สำหรับรูปทรงอื่นๆ ก็จะใช้สูตรคำนวณต่างกันเนื่องจากมีคุณสมบัติทางด้านสรีระของรูปทรงแตกต่างกัน

4. ปริมาตรเป็นอะไร และทำไมมันถึงสำคัญต่อคณิตศาสตร์และชีวิตประจำวันเรา?
ในคณิตศาสตร์ ปริมาตรคือค่าที่แสดงถึงพื้นที่หรือขนาดของรูปร่างที่มีมวลหรือพื้นที่ในรูปของ n มิติ ปริมาตรมีความสำคัญเพราะเป็นตัววัดที่ชัดเจนและใช้ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และในชีวิตประจำวัน เราใช้งานปริมาตรเพื่อประมาณการและวัดหน่วยวัดต่างๆ เช่น ขนาดของสิ่งของ เนื้อที่ที่เราใช้ในการอยู่อาศัย หรือการจัดการทรัพยากรต่างๆ

หาปริมาตรสี่เหลี่ยม ลิตร

หาปริมาตรสี่เหลี่ยม ลิตร

ปริมาตรของรูปสี่เหลี่ยมเป็นหนึ่งในหัวข้อที่น่าสนใจในวิชาเรียนเสมอ ไม่ว่าจะเป็นชั้นประถมศึกษา หรือ ในชั้นมัธยมศึกษา บทนำนี้จะสอนเกี่ยวกับวิธีการหาปริมาตรของสี่เหลี่ยมในหน่วยลิตร โดยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านเช่น รูปแบบการคำนวณ สูตรทางคณิตศาสตร์และตัวอย่างปัญหาที่ต้องการให้คำนวณ

หาปริมาตรสี่เหลี่ยม ลิตร

สี่เหลี่ยมเป็นรูปทรงที่มีด้านขนานเป็นคู่เป็นที่รู้จักกันทั่วไปในชีวิตประจำวัน และประกอบด้วยสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีขนาดที่แตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น สี่เหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลี่ยมด้านขนาน หรือ สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน อย่างไรก็ตาม เราสามารถหาปริมาตรของสี่เหลี่ยมได้ โดยใช้หน่วยวัดเป็นลิตร

วิธีการหาปริมาตรของสี่เหลี่ยม ลิตร

การหาปริมาตรของสี่เหลี่ยมที่มีรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมพื้นฐานที่มีด้านสองข้างขนานกันสามารถทำได้โดยใช้สูตรง่าย ๆ ดังนี้:

ปริมาตร = หนึ่งครึ่ง x ด้านยาว x ด้านกว้าง x ความสูง

ในสูตรด้านบน ครึ่งหนึ่งหมายถึง ค่าคงที่ที่เป็นเศษส่วนที่ใช้ในการแปลงหน่วย ในกรณีนี้คือ 1 ครึ่ง

เพื่อให้เข้าใจวิธีการคำนวณได้ง่ายขึ้น เราจะสาธิตการหาปริมาตรของสี่เหลี่ยมสองกรณีหลักๆ ที่พบในชีวิตประจำวัน

ตัวอย่างที่ 1: การหาปริมาตรของกระบอกน้ำใช้ประจำ

เราสามารถนำสูตรที่กล่าวมา ใช้ในการหาปริมาตรของกระบอกน้ำที่เราใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายๆ โดยให้

ด้านยาว = 15 เซนติเมตร
ด้านกว้าง = 10 เซนติเมตร
ความสูง = 20 เซนติเมตร

โดยใช้สูตร

ปริมาตร = 1/2 x 15 x 10 x 20

เมื่อคำนวณตามสูตร เราจะได้

ปริมาตร = 1/2 x 15 x 10 x 20 = 1500 ซีซี หรือ 1.5 ลิตร

ดังนั้น ปริมาตรของกระบอกน้ำที่เราใช้ในชีวิตประจำวันคือ 1.5 ลิตร

ตัวอย่างที่ 2: การหาปริมาตรของกล่องเครื่องมือ

เราสามารถใช้สูตรอื่นกันเพื่อหาปริมาตรของสี่เหลี่ยมได้ เหมือนกับกรณีของการหาปริมาตรของกล่องเครื่องมือที่มักใช้ในการจัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆ เช่น สว่านไฟฟ้า พัดลม หรือ เครื่องวัด

ให้เราสมมติว่าต้องการหาปริมาตรของกล่องเครื่องมือที่มีขนาดดังนี้:

ด้านยาว = 50 เซนติเมตร
ด้านกว้าง = 30 เซนติเมตร
ความสูง = 40 เซนติเมตร

ปริมาตร = 1/2 x 50 x 30 x 40

เมื่อคำนวณตามสูตร เราจะได้

ปริมาตร = 1/2 x 50 x 30 x 40 = 15000 ซีซี หรือ 15 ลิตร

ดังนั้น ปริมาตรของกล่องเครื่องมือที่ระบุข้างต้นคือ 15 ลิตร

คำถามที่พบบ่อย

1. ทำไมเราถึงต้องหาปริมาตรของสี่เหลี่ยมในหน่วยลิตร?

การหาปริมาตรของสี่เหลี่ยมในหน่วยลิตรมีประโยชน์ในการคำนวณข้อมูลในชีวิตประจำวัน เช่น เพื่อหาปริมาตรของสารต่างๆ ที่ต้องใช้ในงานหรือบริการ เช่น น้ำใช้ น้ำมัน ยางยืด

2. สามารถใช้สูตรหาปริมาตรสี่เหลี่ยมในการคำนวณได้ทุกกรณีหรือไม่?

ใช่ สูตรหาปริมาตรสี่เหลี่ยมใช้ได้กับทุกกรณีของสี่เหลี่ยมที่มีด้านสองข้างขนานกัน

3. ทำไมต้องใช้ค่าคงที่เป็นหนึ่งครึ่งในสูตรการหาปริมาตรสี่เหลี่ยม?

ค่าคงที่เป็นหนึ่งครึ่งในสูตรใช้ในการแปลงหน่วย ในกรณีนี้ใช้เพื่อให้ค่าผลลัพธ์อยู่ในหน่วยลิตร

4. มูลค่าปริมาตรสี่เหลี่ยมในหน่วยอื่นสามารถแปลงค่าได้หรือไม่?

ได้ มูลค่าปริมาตรสี่เหลี่ยมในหน่วยอื่นสามารถแปลงค่าได้ โดยอาศัยสัมประสิทธิ์คูณหรือค่าความสัมพันธ์ในการแปลงหน่วยปริมาตร โดยใช้สูตรทางคณิตศาสตร์

สรุป

การหาปริมาตรของสี่เหลี่ยมในหน่วยลิตรเป็นหัวข้อที่สนใจในวิชาคณิตศาสตร์ การใช้สูตรง่าย ๆ ช่วยให้เราคำนวณปริมาตรของสี่เหลี่ยมได้ในหน่วยลิตร โดยหากเรามีข้อมูลด้านยาว กว้าง และความสูงของสี่เหลี่ยม เราสามารถหาปริมาตรได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังมีคำถามที่พบบ่อยและคำตอบสำหรับความหมายของปริมาตรสี่เหลี่ยมในหน่วยลิตรเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจและนำไปใช้ในการคำนวณในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

พบ 33 ภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ปริมาตรสี่เหลี่ยม.

ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก - Youtube
ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก – Youtube
ใบงานการหาปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก Worksheet
ใบงานการหาปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก Worksheet
การหาปริมาตรและพื้นที่ทั้งหมดของปริซึมสี่เหลี่ยม (คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ) -  Youtube
การหาปริมาตรและพื้นที่ทั้งหมดของปริซึมสี่เหลี่ยม (คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ) – Youtube
Ejercicio De ใบงานที่ 3 ปริมาตรของสี่เหลี่ยมมุมฉาก
Ejercicio De ใบงานที่ 3 ปริมาตรของสี่เหลี่ยมมุมฉาก
การหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยใช้สูตร คณิตศาสตร์ ป.๕ - Youtube
การหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยใช้สูตร คณิตศาสตร์ ป.๕ – Youtube
โจทย์ปริมาตรรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก Worksheet
โจทย์ปริมาตรรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก Worksheet
สรุปเนื้อหา ปริมาตรปริซึม คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 - Tuenongfree
สรุปเนื้อหา ปริมาตรปริซึม คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 – Tuenongfree
การหาปริมาตรลูกบาศก์ และทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก - ครูเฟิร์ส The Guru First
การหาปริมาตรลูกบาศก์ และทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก – ครูเฟิร์ส The Guru First
ใบงานเรื่องปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
ใบงานเรื่องปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
ใบงานเรื่องการหาปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก2 Worksheet
ใบงานเรื่องการหาปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก2 Worksheet
การหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยวิธีใช้สูตร คณิตศาสตร์ ป.5 - Youtube
การหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยวิธีใช้สูตร คณิตศาสตร์ ป.5 – Youtube
การวัดปริมาตรและน้ำหนัก - Nockacademy
การวัดปริมาตรและน้ำหนัก – Nockacademy
เล่มที่ 8 โจทย์ปัญหา การหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก - Flip Ebook Pages  1-17 | Anyflip
เล่มที่ 8 โจทย์ปัญหา การหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก – Flip Ebook Pages 1-17 | Anyflip
การหาปริมาตรลูกบาศก์ และทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก - ครูเฟิร์ส The Guru First
การหาปริมาตรลูกบาศก์ และทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก – ครูเฟิร์ส The Guru First
แบบฝึกหัด 6.6 การหาปริมาตรรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ป.5 - Youtube
แบบฝึกหัด 6.6 การหาปริมาตรรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ป.5 – Youtube
ใบงานเรื่องปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
ใบงานเรื่องปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
รูปเรขาคณิตสามมิติและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก | Pdf
รูปเรขาคณิตสามมิติและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก | Pdf
สื่อประกอบการสอน_เรื่อง__ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก-02221012 (1) -  Siripoom1710 - หน้าหนังสือ 1 - 15 | พลิก Pdf ออนไลน์ | Pubhtml5
สื่อประกอบการสอน_เรื่อง__ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก-02221012 (1) – Siripoom1710 – หน้าหนังสือ 1 – 15 | พลิก Pdf ออนไลน์ | Pubhtml5
01-การหาปริมาตรของปริซึม,ทรงกระบอก,พีระมิด กรวยและทรงกลม - คณิตศาสตร์ ม.1
01-การหาปริมาตรของปริซึม,ทรงกระบอก,พีระมิด กรวยและทรงกลม – คณิตศาสตร์ ม.1
Ejercicio De ปริมาตรรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
Ejercicio De ปริมาตรรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
โค้ดภาษาซี คำนวณหาปริมาตรของปริซึมสี่เหลี่ยม – Cs Developers.
โค้ดภาษาซี คำนวณหาปริมาตรของปริซึมสี่เหลี่ยม – Cs Developers.
การหาพื้นที่ผิวและปริมาตร | Pdf
การหาพื้นที่ผิวและปริมาตร | Pdf
สรุปเนื้อหา ปริมาตรปริซึม คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 - Tuenongfree
สรุปเนื้อหา ปริมาตรปริซึม คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 – Tuenongfree
การหาปริมาตรลูกบาศก์ และทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก - ครูเฟิร์ส The Guru First
การหาปริมาตรลูกบาศก์ และทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก – ครูเฟิร์ส The Guru First
ปริมาตรและพื้นที่ผิว
ปริมาตรและพื้นที่ผิว
การหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยวิธีใช้สูตร คณิตศาสตร์ ป.5 - Youtube
การหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยวิธีใช้สูตร คณิตศาสตร์ ป.5 – Youtube
ใบงานเรื่องปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก | Pdf
ใบงานเรื่องปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก | Pdf
หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 รูปเรขาคณิตสามมิติ และปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  - ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-4 หน้า | Anyflip
หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 รูปเรขาคณิตสามมิติ และปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก – ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-4 หน้า | Anyflip
สรุปเนื้อหา ปริมาตรปริซึม คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 - Tuenongfree
สรุปเนื้อหา ปริมาตรปริซึม คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 – Tuenongfree
สูตรการหาพื้นที่และปริมาตรต่างๆ รูปเรขาคณิต สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม และวงกลม
สูตรการหาพื้นที่และปริมาตรต่างๆ รูปเรขาคณิต สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม และวงกลม
สรุปสูตรพื้นที่ผิว-ปริมาตร รูปทรง L Athometh.Com
สรุปสูตรพื้นที่ผิว-ปริมาตร รูปทรง L Athometh.Com
Ejercicio Online De ปริมาตร
Ejercicio Online De ปริมาตร
แบบฝึกหัด คณิต – Re-8 ปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก – แมท แอนด์  มอร์
แบบฝึกหัด คณิต – Re-8 ปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก – แมท แอนด์ มอร์
ปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก - Nockacademy
ปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก – Nockacademy
ปริมาตรสี่เหลี่ยมมุมฉากและทรงลูกบาศก์ [Rectangular And Cuboid Volumes]|  Experts Math - สอนคณิตศาสตร์ - Youtube
ปริมาตรสี่เหลี่ยมมุมฉากและทรงลูกบาศก์ [Rectangular And Cuboid Volumes]| Experts Math – สอนคณิตศาสตร์ – Youtube
ช่วยสละเวลามาหาปริมาณและน้ำหนัดของน้ำหน่อยครับ - Pantip
ช่วยสละเวลามาหาปริมาณและน้ำหนัดของน้ำหน่อยครับ – Pantip
ใบงานเรื่องปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
ใบงานเรื่องปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
พื้นที่ผิวและปริมาตร - School Online 4U
พื้นที่ผิวและปริมาตร – School Online 4U
สูตรการหาพื้นที่และปริมาตรต่างๆ รูปเรขาคณิต สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม และวงกลม
สูตรการหาพื้นที่และปริมาตรต่างๆ รูปเรขาคณิต สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม และวงกลม
การหาปริมาตรลูกบาศก์ และทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก - ครูเฟิร์ส The Guru First
การหาปริมาตรลูกบาศก์ และทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก – ครูเฟิร์ส The Guru First
ช่วยสละเวลามาหาปริมาณและน้ำหนัดของน้ำหน่อยครับ - Pantip
ช่วยสละเวลามาหาปริมาณและน้ำหนัดของน้ำหน่อยครับ – Pantip
Ppt - เรขาคณิตสามมิติ และปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก Powerpoint  Presentation - Id:3462321
Ppt – เรขาคณิตสามมิติ และปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก Powerpoint Presentation – Id:3462321
พื้นที่ผิวและปริมาตร - School Online 4U
พื้นที่ผิวและปริมาตร – School Online 4U
ชุดการหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก [Calculating The Volume Of A Cuboid]  – Kids And Toys
ชุดการหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก [Calculating The Volume Of A Cuboid] – Kids And Toys
ถามการบ้านเรืองปริมาตรของปรึซึม ม.3ค่ะ
ถามการบ้านเรืองปริมาตรของปรึซึม ม.3ค่ะ
สูตรการหาพื้นที่และปริมาตรต่างๆ รูปเรขาคณิต สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม และวงกลม
สูตรการหาพื้นที่และปริมาตรต่างๆ รูปเรขาคณิต สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม และวงกลม
Altv ช่อง 4 - รวมสูตรท่องจำ! พิชิตโจทย์คำนวณ
Altv ช่อง 4 – รวมสูตรท่องจำ! พิชิตโจทย์คำนวณ “พื้นที่-ปริมาตร”
กวดวิชาคณิตศาสตร์ อ.นุ
กวดวิชาคณิตศาสตร์ อ.นุ
ปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก - G522015360010 | พลิก Pdf ออนไลน์ |  Anyflip
ปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก – G522015360010 | พลิก Pdf ออนไลน์ | Anyflip
ปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก | Mathematics - Quizizz
ปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก | Mathematics – Quizizz

ลิงค์บทความ: ปริมาตรสี่เหลี่ยม.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ ปริมาตรสี่เหลี่ยม.

ดูเพิ่มเติม: tuekhangduong.com/category/television

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *