Skip to content
Trang chủ » สัญลักษณ์ Flowchart: เคล็ดลับการใช้งานและวิธีสร้างในโปรแกรม

สัญลักษณ์ Flowchart: เคล็ดลับการใช้งานและวิธีสร้างในโปรแกรม

สัญลักษณ์ผังงาน (FlowChart) | วิทยาการคำนวณ

สัญลักษณ์ Flowchart

สัญลักษณ์ flowchart เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ในการสร้างแผนผังขั้นตอนการทำงานอย่างชัดเจนและเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนธุรกิจ โดยมีการใช้องค์ประกอบพื้นฐานหลายประเภท เช่น แบบสี่เหลี่ยมพื้นฐาน, ลูกศร, วงกลม เพื่อเชื่อมต่อและแสดงกระบวนการทำงานต่างๆ ในองค์กรหรือธุรกิจ เพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจง่ายและมีความชัดเจนในการดำเนินงาน

ความหมายและการใช้งานของสัญลักษณ์ flowchart
สัญลักษณ์ flowchart เป็นการแสดงกระบวนการทำงานของระบบหรือธุรกิจในรูปแบบของจังหวะการทำงาน ทำให้ผู้ใช้เข้าใจกระบวนการวางแผนธุรกิจหรือการทำงานทางกระบวนการได้ง่ายและกระชับมากขึ้น การใช้สัญลักษณ์ flowchart ช่วยให้ผู้ที่รับข้อมูลเข้าใจง่ายและมองเห็นกระบวนการทำงานได้ชัดเจน ทำให้สามารถวางแผน, พัฒนา, และปรับปรุงกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในรายละเอียดของสัญลักษณ์ flowchart สัญลักษณ์พื้นฐานที่อยู่ใน flowchart ประกอบไปด้วย แบบสี่เหลี่ยมพื้นฐาน (process), ลูกศร (arrow), และวงกลม (terminal) แบบสี่เหลี่ยมพื้นฐานใช้ในการแสดงกระบวนการหรือขั้นตอนการทำงาน ลูกศรใช้ในการเชื่อมต่อและแสดงถึงการไหลของข้อมูลระหว่างกระบวนการ และวงกลมใช้เพื่อแสดงว่ากระบวนการนั้นเป็นจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดของ flowchart

การสร้าง flowchart เบื้องต้น
ก่อนที่จะสร้าง flowchart ควรมีขั้นตอนการวางแผนอย่างเป็นระเบียบ หนึ่งในขั้นตอนที่สำคัญคือการเรียงลำดับขั้นตอนใน flowchart และการเชื่อมต่อและเชื่อมโยงระหว่างขั้นตอนหรือกระบวนการ ทั้งนี้สามารถใช้สัญลักษณ์ที่ผู้ใช้มักจะเข้าใจง่ายและเป็นที่รู้จัก เช่น สัญลักษณ์ที่เป็นที่รู้จักในการทำงานทั้งสองทาง เช่น ปุ่มใช้ทั่วไปที่นิยมใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ และ สัญลักษณ์เป็นจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดของกระบวนการ

การเพิ่มรายละเอียดใน flowchart เพื่อสร้างความชัดเจนและครอบคลุม
เพื่อให้ flowchart ที่สร้างขึ้นมีความชัดเจนและครอบคลุม สามารถเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขการทำงาน (condition) การบอกเงื่อนไขการทำงานแบบมีหลายทางเลือก (decision) และการกำหนดค่าและการส่งค่า (assign and transfer) เพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจง่ายและมากขึ้นในกระบวนการทำงานของระบบหรือธุรกิจที่ต้องการวางแผนธุรกิจหรือการทำงานที่เป็นระบบ

การใช้สัญลักษณ์พิเศษใน flowchart
สัญลักษณ์พิเศษใน flowchart เป็นสัญลักษณ์ที่มีหน้าที่พิเศษในการแสดงกระบวนการทำงานบางอย่าง เช่น สัญลักษณ์สำหรับทำลูป (loop) สัญลักษณ์สำหรับทำซับรู้ท์ (subroutine) และสัญลักษณ์สำหรับการกำหนดกระบวนการเพิ่มเติม (predefined process) เพื่อให้ผู้ใช้รู้ว่ามีกระบวนการหรือแผนก่อนหน้าที่มีความสำคัญในการทำงาน

การวิเคราะห์และปรับปรุง flowchart
เพื่อให้ flowchart มีประสิทธิภาพในการทำงาน ควรวิเคราะห์และหาข้อบกพร่องใน flowchart และปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เข้ากับกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การปรับปรุงและปรับแต่ง flowchart เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สามารถทำได้โดยเรียงลำดับกระบวนการให้กระชับ เพิ่มรายละเอียดและความชัดเจนของขั้นตอน และลดจำนวนขั้นตอนที่ไม่จำเป็น

เคล็ดลับในการสร้าง flowchart เพื่อเข้าใจง่ายและใช้งานได้จริง
เพื่อสร้าง flowchart ที่ให้ความเข้าใจง่ายและใช้งานได้จริง ควรใช้สัญลักษณ์ที่ผู้ใช้มักจะเข้าใจง่ายและเป็นที่รู้จัก เพื่อให้ผู้ที่อ่านหรือใช้เห็นความเข้าใจในกระบวนการทำงานนั้นๆ สามารถเป็นเจ้าของ flowchart และมีความเข้าใจกับผู้อ่าน เน้นให้ flowchart มีความชัดเจน กระ

สัญลักษณ์ผังงาน (Flowchart) | วิทยาการคำนวณ

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: สัญลักษณ์ flowchart ตัวอย่าง flowchart ขั้นตอนการทํางาน, flowchart การทํางาน, Flowchart ตัวอย่าง, flowchart มีกี่แบบ, การเขียน flowchart เบื้องต้น, ผังงาน flowchart, Flowchart online, โฟชาร์ต

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ สัญลักษณ์ flowchart

สัญลักษณ์ผังงาน (FlowChart) | วิทยาการคำนวณ
สัญลักษณ์ผังงาน (FlowChart) | วิทยาการคำนวณ

หมวดหมู่: Top 44 สัญลักษณ์ Flowchart

ดูเพิ่มเติมที่นี่: tuekhangduong.com

ตัวอย่าง Flowchart ขั้นตอนการทํางาน

ตัวอย่าง Flowchart ขั้นตอนการทํางาน: คู่มือและการใช้งาน

Flowchart (ซึ่งเรียกอีกอย่างว่าแผนผังงาน หรือ แผนผังกระบวนการ) เป็นเครื่องมือที่นิยมใช้ในการแสดงแผนภาพกระบวนการทำงานต่าง ๆ อย่างละเอียดและเป็นขั้นตอน โดยมักใช้รูปแบบของสัญลักษณ์ที่เข้าใจง่าย ทำให้ผู้ที่สัมผัสเห็นภาพประกอบกระบวนการหนึ่ง ๆ แล้วสามารถรู้จัดการแต่ละขั้นตอนได้ด้วยความเข้าใจง่าย ซึ่งเป็นที่นิยมสำหรับการอบรม เทคนิคการทำงาน และในการออกแบบระบบต่าง ๆ อีกด้วย

ในบทความนี้จะนำเสนอตัวอย่าง flowchart ขั้นตอนการทํางานที่น่าสนใจ เพื่อให้คุณเข้าใจและนำไปใช้ในการปรับปรุงการทํางานของคุณเอง โดยอธิบายถึงแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียด ได้แก่ การจ่ายเงินที่ร้านกาแฟ

1. ตรวจสอบสินค้า: เจ้าหน้าที่ที่ร้านกาแฟจะตรวจสอบสินค้าที่ต้องการซื้อของลูกค้าว่าครบถ้วนหรือไม่ โดยการส่งเสริมกระบวนการนี้คือมี Stock Card เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบจำนวนและรายละเอียดของสินค้าที่มีอยู่ในร้าน

2. สั่งสินค้า: เมื่อสินค้าไม่เพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า จะมีกระบวนการสั่งซื้อเพิ่มเติมโดยอัตโนมัติตามการเก็บข้อมูลจาก Stock Card หรือกรณีที่สินค้าเสียหาย

3. จ่ายเงิน: เมื่อลูกค้าเลือกสินค้าที่ต้องการ คุณลูกค้าจะทำกระบวนการชำระเงิน โดยเจ้าหน้าที่ให้บริการที่เคาน์เตอร์ขายสินค้าจะรับจำนวนเงินที่ลูกค้าจ่าย และบันทึกข้อมูลไปยังระบบการเงินของร้าน

4. พิมพ์ใบเสร็จ: เมื่อการชำระเงินเสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่จะพิมพ์ใบเสร็จและมอบให้กับลูกค้า เอกสารที่ได้รับจะระบุรายละเอียดของสินค้าที่ซื้อ ราคา วันที่ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

5. ปิดกะ: เมื่อสิ้นสุดวันทำงาน เจ้าหน้าที่ต้องปิดกะ เพื่อทำรายการส่งเงิน เตรียมบัญชี เพื่อบันทึกยอดขายและกำไรของร้านในแต่ละวัน

แม้ว่าตัวอย่าง flowchart ขั้นตอนการทํางานข้างต้นจะเผยแพร่โดยเฉพาะสำหรับกระบวนการซื้อของสินค้าที่ร้านกาแฟ จริงๆ แล้วเราสามารถใช้ flowchart เหล่านี้ในงานด้านอื่น ๆ และสามารถปรับแต่งตามความต้องการขององค์กรหรือธุรกิจได้ด้วย

คำถามที่พบบ่อย

1. ทำไมต้องใช้ Flowchart?
การใช้ Flowchart ช่วยให้เรามองเห็นขั้นตอนการทำงานและแสดงในรูปแบบของแผนผังงาน ณ จุดใดจุดหนึ่ง ซึ่งช่วยให้การทำงานและกระบวนการต่าง ๆ มีความรอบคอบมากขึ้น รวมทั้งช่วยในการเข้าใจและแสดงข้อมูลให้กับผู้ใช้งานที่มีความหลากหลายและระบุข้อผิดพลาดได้ง่ายขึ้น

2. Flowchart มีประโยชน์อย่างไรต่อธุรกิจ?
Flowchart เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับธุรกิจในหลาย ๆ ด้าน เช่น ช่วยให้เจ้าของธุรกิจ หรือผู้จัดการได้มองเห็นกระบวนการโดยรวมอย่างชัดเจน เพื่อใช้ในการปรับปรุงกระบวนการภายในองค์กร รวมทั้งช่วยให้เจ้าของธุรกิจสร้างข้อบัญญัติ นโยบาย หรือมาตรการที่เกี่ยวข้องกับงานต่าง ๆ และสามารถแบ่งแยกหน้าที่งานของบุคคลในองค์กรได้อย่างชัดเจน

3. Flowchart เหมาะกับองค์กรขนาดใด?
Flowchart เหมาะสำหรับองค์กรที่มีกระบวนการมาก ๆ หรือที่มีการเพิ่มความซับซ้อนเข้ามาเรื่อยๆ เช่น วิสาหกิจขนาดใหญ่ ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ซอฟต์แวร์จัดการกระบวนการ เป็นต้น

4. Flowchart มีวิธีการออกแบบสัญลักษณ์อย่างไร?
สัญลักษณ์ที่ใช้ใน Flowchart สามารถแบ่งออกเป็นหลายชนิด เช่น แท่นต่างสำหรับแสดงกระบวนการหนึ่ง ใช้กับกระบวนการแบบเชิงตัวเลขและกระบวนการทั่วไป รูปกล่องสำหรับแสดงขั้นตอนการใช้งาน และลูกศรเพื่อแสดงการเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการ

ในสรุปโดยรวม Flowchart เป็นเครื่องมือที่มีความเหมาะสมสำหรับการแสดงแผนภาพกระบวนการทำงานอย่างละเอียด ผู้ใช้งานสามารถปรับใช้ที่มีอยู่หรือสร้าง Flowchart เองได้ในการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการทำงานและใช้ร่วมกับทีมงานเพื่อให้เห็นภาพรวมของกระบวนการและสามารถพัฒนางานได้อย่างรวดเร็ว

Flowchart การทํางาน

การทำงานของโปรแกรมคือกระบวนการที่เกิดขึ้นในโปรแกรมเมอร์เมื่อเขียนโค้ด เพื่อให้โปรแกรมทำงานตามที่ผู้ใช้ต้องการ ซึ่งการทำงานของโปรแกรมสามารถแสดงให้เห็นได้โดยการใช้ Flowchart หรือแผนผังงานซึ่งจะถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการโปรแกรมเมอร์และนักพัฒนาซอฟต์แวร์ทั่วๆ ไป

Flowchart เป็นเครื่องมือที่เอื้อต่อการวิเคราะห์และเขียนโปรแกรม ซึ่งจะแสดงกระบวนการทำงานของโปรแกรมในรูปแบบของแผนภาพ ด้วยใช้รูปแบบของสัญลักษณ์และลูกศร เราสามารถอ่านและทำความเข้าใจเนื้อหาของ Flowchart ได้อย่างง่ายดาย นี่เป็นเหตุผลที่ Flowchart มีความสำคัญอย่างมากในการพัฒนาระบบโปรแกรมอย่างมืออาชีพ

ข้อดีของ Flowchart คือความกระชับและความชัดเจน โดยสัญลักษณ์และลูกศรใน Flowchart ช่วยกำหนดลำดับการทำงานของโปรแกรม รวมถึงเงื่อนไขและการกระทำที่ถูกรวมอยู่ในโปรแกรม ดังนั้น ผู้ใช้สามารถมองเห็นกระบวนการทำงานของโปรแกรมอย่างรวดเร็ว ซึ่งนำมาซึ่งประโยชน์ที่สำคัญๆ ได้แก่:

– จัดทำเอกสาร: Flowchart ช่วยให้โปรแกรมเมอร์สามารถจัดทำเอกสารการทำงานของโปรแกรมได้อย่างมืออาชีพ ซึ่งสามารถใช้ในการติดตามหรือแก้ไขข้อผิดพลาดได้ง่ายขึ้น เนื่องจากทุกขั้นตอนและการประมวลผลจะถูกวาดลงใน Flowchart

– การวิเคราะห์โปรแกรม: Flowchart ช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์โค้ดได้อย่างรวดเร็วและง่าย เนื่องจากสัญลักษณ์และลูกศรใน Flowchart ช่วยแบ่งโครงสร้างโปรแกรมออกเป็นส่วนๆ ซึ่งทำให้ง่ายต่อการเข้าใจและการดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรม

– การเรียนรู้และการสอน: Flowchart เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการสอนและการเรียนรู้ เนื่องจากนักเรียนหรือผู้ใช้โปรแกรมสามารถพึ่งพารูปภาพใน Flowchart เพื่อให้ทราบถึงการทำงานของโค้ดได้อย่างมืออาชีพ

เรามาดูตัวอย่าง Flowchart เบื้องต้นอย่างง่ายด้านล่างนี้:

![Flowchart Example](https://images.pexels.com/photos/261557/pexels-photo-261557.jpeg)

ในตัวอย่างนี้ เป็น Flowchart ที่แสดงขั้นตอนการรับค่าตัวเลขจากผู้ใช้ และแสดงผลลัพธ์คือผลรวมของตัวเลขทั้งสอง ซึ่งเริ่มต้นด้วยการรับค่าตัวแปรจากผู้ใช้ และนำค่าที่ได้มาบวกกัน เมื่อคำนวณเสร็จสิ้น จะแสดงผลลัพธ์ออกทางหน้าจอ

FAQs:

1. Flowchart คืออะไร?
– Flowchart เป็นแผนภาพที่ใช้ในการแสดงกระบวนการทำงานของโปรแกรม โดยใช้สัญลักษณ์และลูกศรเพื่อแสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน

2. Flowchart มีประโยชน์อย่างไรสำหรับโปรแกรมเมอร์?
– Flowchart ช่วยให้โปรแกรมเมอร์สามารถจัดทำเอกสารหรือแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรมได้อย่างง่าย และช่วยในการวิเคราะห์โค้ดอย่างรวดเร็วและรวมถึงการเรียนรู้และสอนด้วย

3. สัญลักษณ์หลักใน Flowchart คืออะไร?
– สัญลักษณ์หลักใน Flowchart รวมถึง รูปสี่เหลี่ยมแสดงการทำงาน รูปวงกลมแสดงคำถามหรือเงื่อนไข รูปลูกศรแสดงลำดับขั้นตอนและทิศทางในการทำงาน

4. Flowchart มีความกระชับและชัดเจนอย่างไร?
– Flowchart มีความกระชับและชัดเจนด้วยรูปแบบการแสดงผลลัพธ์ที่เป็นภาพ ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจและทำความเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว

5. Flowchart สามารถใช้ในการสอนและการเรียนรู้ได้อย่างไร?
– Flowchart เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการสอนและเรียนรู้ เนื่องจากผู้ใช้สามารถพึ่งพารูปภาพใน Flowchart ได้ เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนการทำงานของโค้ดอย่างชัดเจน

พบ 37 ภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ สัญลักษณ์ flowchart.

สัญลักษณ์ Flowchart
สัญลักษณ์ Flowchart
การเขียนผังงาน (Flowchart) - ครูไอที
การเขียนผังงาน (Flowchart) – ครูไอที
สัญลักษณ์ รวมเอาไว้มากที่สุด ที่นี่: สัญลักษณ์ Flowchart
สัญลักษณ์ รวมเอาไว้มากที่สุด ที่นี่: สัญลักษณ์ Flowchart
การเขียนผังงาน (Flowchart) | M.Wannaporn C.
การเขียนผังงาน (Flowchart) | M.Wannaporn C.
สัญลักษณ์ Flowchart - Fernkung2541 - หน้าหนังสือ 3 | พลิก Pdf ออนไลน์ |  Pubhtml5
สัญลักษณ์ Flowchart – Fernkung2541 – หน้าหนังสือ 3 | พลิก Pdf ออนไลน์ | Pubhtml5
สัญลักษณ์ผังงาน
สัญลักษณ์ผังงาน
ความหมายและสัญลักษณ์ผังงาน - Youtube
ความหมายและสัญลักษณ์ผังงาน – Youtube
การ์ดทายความหมาย : สัญลักษณ์ผังงาน (Flowchart)
การ์ดทายความหมาย : สัญลักษณ์ผังงาน (Flowchart)
Flow Chart คืออะไร - การเขียนผังงาน (พร้อมภาพประกอบ) - Thai Winner
Flow Chart คืออะไร – การเขียนผังงาน (พร้อมภาพประกอบ) – Thai Winner
0143 | Flowchart Symbols - :) ไอกอล์ฟ
0143 | Flowchart Symbols – 🙂 ไอกอล์ฟ
วิทยาการคำนวณ ม.1 : การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น → การเขียนผังงานสัญลักษณ์  Flowchart – ครูบอลออนไลน์
วิทยาการคำนวณ ม.1 : การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น → การเขียนผังงานสัญลักษณ์ Flowchart – ครูบอลออนไลน์
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงาน - Youtube
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงาน – Youtube
Autolisp Th: สัญลักษณ์ผังงาน ( Flowchart Symbols)
Autolisp Th: สัญลักษณ์ผังงาน ( Flowchart Symbols)
สัญลักษณ์-Flowchart - นวมิลทรา หะฉิมมา - หน้าหนังสือ 4 | พลิก Pdf ออนไลน์ |  Pubhtml5
สัญลักษณ์-Flowchart – นวมิลทรา หะฉิมมา – หน้าหนังสือ 4 | พลิก Pdf ออนไลน์ | Pubhtml5
สัญลักษณ์ Flowchart ที่สำคัญที่สุด 9 ประการ - กลยุทธ์ด้านไอที
สัญลักษณ์ Flowchart ที่สำคัญที่สุด 9 ประการ – กลยุทธ์ด้านไอที
รหัสลำลองและผังงาน - ครูไอที
รหัสลำลองและผังงาน – ครูไอที
Flowchart – Data Revol
Flowchart – Data Revol
บทเรียนที่ 2 ผังงาน Flowchart::
บทเรียนที่ 2 ผังงาน Flowchart::
สัญลักษณ์ผังงาน ภาพประกอบสต็อก - ดาวน์โหลดรูปภาพตอนนี้ - กราฟ,  กลยุทธ์ทางธุรกิจ, การทำงาน - การออกกำลังกาย - Istock
สัญลักษณ์ผังงาน ภาพประกอบสต็อก – ดาวน์โหลดรูปภาพตอนนี้ – กราฟ, กลยุทธ์ทางธุรกิจ, การทำงาน – การออกกำลังกาย – Istock
สัญลักษณ์ Flowchart Worksheet
สัญลักษณ์ Flowchart Worksheet
Flowchart Symbol Pseudocode แผนภาพกระบวนการไหลผังงานสร้างสรรค์, มุม,  พื้นที่ Png | Pngegg
Flowchart Symbol Pseudocode แผนภาพกระบวนการไหลผังงานสร้างสรรค์, มุม, พื้นที่ Png | Pngegg
การเขียนผังงาน Flowchart กับงาน Content – News Feed Success Business.
การเขียนผังงาน Flowchart กับงาน Content – News Feed Success Business.
Gen X Reskill & Upskill] Algorithm Ep.04 - Basic Flowchart Symbols  ถ้าพูดถึงการเรียบเรียงความคิดตัวเองไปพร้อมๆกับ  การแสดงสิ่งที่คิดนั้นให้มองเห็นได้ - เพื่อให้คนอื่นๆเข้าใจ -  เพื่อให้คอมพิวเตอร์เข้าใจ*
Gen X Reskill & Upskill] Algorithm Ep.04 – Basic Flowchart Symbols ถ้าพูดถึงการเรียบเรียงความคิดตัวเองไปพร้อมๆกับ การแสดงสิ่งที่คิดนั้นให้มองเห็นได้ – เพื่อให้คนอื่นๆเข้าใจ – เพื่อให้คอมพิวเตอร์เข้าใจ*
สัญลักษณ์ Flowchart - ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-5 หน้า | Pubhtml5
สัญลักษณ์ Flowchart – ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-5 หน้า | Pubhtml5
วิทยาการคำนวณ: สัญลักษณ์ผังงาน
วิทยาการคำนวณ: สัญลักษณ์ผังงาน
รูปร่างแผนผังลําดับงาน Doodle สัญลักษณ์ Doodle ไอคอนตัวชี้ ภาพประกอบสต็อก -  ดาวน์โหลดรูปภาพตอนนี้ - Istock
รูปร่างแผนผังลําดับงาน Doodle สัญลักษณ์ Doodle ไอคอนตัวชี้ ภาพประกอบสต็อก – ดาวน์โหลดรูปภาพตอนนี้ – Istock
ใบงาน 1 สัญลักษณ์ผังงาน Worksheet
ใบงาน 1 สัญลักษณ์ผังงาน Worksheet
เฉลยแบบทดสอบเรื่องผังงาน (Flowchart) | Pdf
เฉลยแบบทดสอบเรื่องผังงาน (Flowchart) | Pdf
ความหมายของสัญลักษณ์ผังที่แตกต่างกัน
ความหมายของสัญลักษณ์ผังที่แตกต่างกัน
แผนผัง Flowchart | WordPress
แผนผัง Flowchart | WordPress
เกม : รู้จักสัญลักษณ์ของผังงาน 1
เกม : รู้จักสัญลักษณ์ของผังงาน 1
ใบความรู้ที่ 5 การเขียนผังงานโปรแกรม
ใบความรู้ที่ 5 การเขียนผังงานโปรแกรม
ผังงานคืออะไร ประเภท สัญลักษณ์ และตัวอย่าง | Miro
ผังงานคืออะไร ประเภท สัญลักษณ์ และตัวอย่าง | Miro
Flowchart Program - ทรัพยากรการสอน
Flowchart Program – ทรัพยากรการสอน
Flowchart - Glurgeek.Com
Flowchart – Glurgeek.Com
Ibm Flowchart Template | Flow Chart Template, Flow Chart, Process Flow Chart  Template
Ibm Flowchart Template | Flow Chart Template, Flow Chart, Process Flow Chart Template
Basic C++,พื้นฐานC++: บทที่3 Flowchart หรือ แผนผังโปรแกรม
Basic C++,พื้นฐานC++: บทที่3 Flowchart หรือ แผนผังโปรแกรม
Flowchart - Glurgeek.Com
Flowchart – Glurgeek.Com
อาชีพและเทคโนโลยี - Sumber Pengajaran
อาชีพและเทคโนโลยี – Sumber Pengajaran
ผังงานผังงาน Raptor Diagram สัญลักษณ์, มุม, พื้นที่ Png | Pngegg
ผังงานผังงาน Raptor Diagram สัญลักษณ์, มุม, พื้นที่ Png | Pngegg
สัญลักษณ์การเขียนผังงาน Interactive Worksheet
สัญลักษณ์การเขียนผังงาน Interactive Worksheet
การใช้สัญลักษณ์ - ครูไอที
การใช้สัญลักษณ์ – ครูไอที
สัญลักษณ์ผังงาน (Flowchart) | วิทยาการคำนวณ - Youtube
สัญลักษณ์ผังงาน (Flowchart) | วิทยาการคำนวณ – Youtube
บทเรียนที่ 2 ผังงาน Flowchart::
บทเรียนที่ 2 ผังงาน Flowchart::
วิธีการ สร้าง Flowchart ใน Word (พร้อมรูปภาพ) - Wikihow
วิธีการ สร้าง Flowchart ใน Word (พร้อมรูปภาพ) – Wikihow
สัญลักษณ์ของผังงาน – Nitchakan Sangsri
สัญลักษณ์ของผังงาน – Nitchakan Sangsri
ทบทวน Flowchart By Pi Pong - Issuu
ทบทวน Flowchart By Pi Pong – Issuu
บทที่ 2 การจัดทำเอกสารของระบบสารสนเทศทางการบัญชี
บทที่ 2 การจัดทำเอกสารของระบบสารสนเทศทางการบัญชี
ผังงาน มีความสําคัญอย่างไร อ่านที่นี่: ผังงานมีประโยชน์อย่างไร
ผังงาน มีความสําคัญอย่างไร อ่านที่นี่: ผังงานมีประโยชน์อย่างไร
แบบทดสอบ เรื่อง ผังงาน | Science Quiz - Quizizz
แบบทดสอบ เรื่อง ผังงาน | Science Quiz – Quizizz

ลิงค์บทความ: สัญลักษณ์ flowchart.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ สัญลักษณ์ flowchart.

ดูเพิ่มเติม: https://tuekhangduong.com/category/television

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *