Skip to content
Trang chủ » สูตรหาพื้นที่วงกลม: วิธีปริ๊กกิ้งพื้นที่วงกลมอย่างง่าย

สูตรหาพื้นที่วงกลม: วิธีปริ๊กกิ้งพื้นที่วงกลมอย่างง่าย

วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6 เรื่อง ความยาวรอบรูปและพื้นที่ของวงกลม

สูตร หา พื้นที่ วงกลม

สูตร หา พื้นที่ วงกลม

วงกลมคืออะไร?

วงกลมเป็นรูปทรงสองมิติที่เกิดจากการรวมเส้นรอบวงเดียวกันโดยทุกจุดบนวงกลมนั้นมีระยะทางเท่ากันจากจุดศูนย์กลางของวงกลม จุดศูนย์กลางคือจุดที่อยู่ตรงกลางของวงกลมและห่างจากระยะทางถึงจุดบนวงกลมเดียวกันทั้งหมด

สูตรหารัศมีวงกลม

การหารัศมีวงกลมนั้นสามารถทำได้โดยใช้สูตรทั้งสองสูตรที่แตกต่างกันได้ดังนี้:

1. สูตรที่ 1: สูตรหารัศมีวงกลมจากเส้นผ่าศูนย์กลาง (diameter)

สูตรนี้ใช้เมื่อทราบเส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลม โดยสูตรกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างเส้นผ่าศูนย์กลางและรัศมีวงกลมดังนี้:

รัศมี (r) = ครึ่งของเส้นผ่าศูนย์กลาง (d)

2. สูตรที่ 2: สูตรหารัศมีวงกลมจากเส้นรอบวง (circumference)

สูตรนี้ใช้เมื่อทราบเส้นรอบวงของวงกลม โดยสูตรกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างเส้นรอบวงและรัศมีวงกลมดังนี้:

รัศมี (r) = ครึ่งของเส้นรอบวง (C) / (2π)

สูตรหาเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลม

เส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลมรูปแม่เหล็กซึ่งจะผ่านทะเลทรัพย์หลาย ๆ ตำแหน่งบนวงกลม สามารถหาได้โดยใช้สูตรดังนี้:

เส้นผ่าศูนย์กลาง (d) = 2 x รัศมี (r)

สูตรหาเส้นรอบวงวงกลม

เส้นรอบวงของวงกลมคือระยะทางรอบวงทั้งหมด ซึ่งสามารถหาได้จากสูตรดังนี้:

เส้นรอบวง (C) = 2π x รัศมี (r)

สูตรหาพื้นที่วงกลม

การหาพื้นที่ของวงกลมสามารถทำได้โดยใช้สูตรทั้งสองสูตรที่แตกต่างกันได้ดังนี้:

1. สูตรที่ 1: สูตรหาพื้นที่วงกลมจากเส้นผ่าศูนย์กลาง (diameter)

สูตรนี้ใช้เมื่อทราบเส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลม โดยสูตรกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างเส้นผ่าศูนย์กลางและพื้นที่วงกลมดังนี้:

พื้นที่วงกลม (A) = π x (รัศมี (r))^2

2. สูตรที่ 2: สูตรหาพื้นที่วงกลมจากเส้นรอบวง (circumference)

สูตรนี้ใช้เมื่อทราบเส้นรอบวงของวงกลม โดยสูตรกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างเส้นรอบวงและพื้นที่วงกลมดังนี้:

พื้นที่วงกลม (A) = (เส้นรอบวง (C)^2) / (4π)

สูตรหาพื้นที่วงกลม จากเส้นผ่าศูนย์กลาง

สูตรนี้ใช้เมื่อทราบเส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลม โดยสูตรกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างเส้นผ่าศูนย์กลางและพื้นที่วงกลมดังนี้:

พื้นที่วงกลม (A) = π x (เส้นผ่าศูนย์กลาง (d))^2 / 4

สูตรหาพื้นที่ครึ่งวงกลม

พื้นที่ครึ่งวงกลมเป็นพื้นที่ที่อยู่ใต้เส้นโค้งของวงกลมและมีรูปร่างคล้ายกับครึ่งวงกลม สูตรสำหรับการหาพื้นที่ครึ่งวงกลมคือ:

พื้นที่ครึ่งวงกลม (A) = (π x (รัศมี (r))^2) / 2

รูปแบบของวงกลมและการใช้สูตรที่เหมาะสมจะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่มีอยู่ ดังนั้น แนะนำให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนใช้สูตร

สูตรหารัศมีวงกลม จากเส้นผ่าศูนย์กลาง:

รัศมี (r) = ครึ่งของเส้นผ่าศูนย์กลาง (d)

สูตรหารัศมีวงกลม จากเส้นรอบวง:

รัศมี (r) = ครึ่งของเส้นรอบวง (C) / (2π)

สูตรหาพื้นที่วงกลม จากเส้นผ่าศูนย์กลาง:

พื้นที่วงกลม (A) = π x (รัศมี (r))^2

สูตรหาพื้นที่วงกลม จากเส้นรอบวง:

พื้นที่วงกลม (A) = (เส้นรอบวง (C)^2) / (4π)

สูตรการหาพื้นที่รูปวงกลม พร้อมตัวอย่าง:

ตัวอย่าง: หาพื้นที่วงกลมเมื่อเราทราบเส้นผ่าศูนย์กลาง (d) = 10 หน่วย

1. หารัศมีวงกลมโดยใช้สูตรหารัศมีวงกลมจากเส้นผ่าศูนย์กลาง:
รัศมี (r) = ครึ่งของเส้นผ่าศูนย์กลาง (d)
= ครึ่งของ 10
= 5 หน่วย

2. หาพื้นที่วงกลมโดยใช้สูตรหาพื้นที่วงกลมจากเส้นผ่าศูนย์กลาง:
พื้นที่วงกลม (A) = π x (รัศมี (r))^2
= 3.14 x (5)^2
= 78.5 หน่วย^2

ดังนั้น พื้นที่วงกลมของวงกลมที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับ 10 หน่วยคือ 78.5 หน่วย^2

สูตรหาพื้นที่ครึ่งวงกลม:

พื้นที่ครึ่งวงกลม (A) = (π x (รัศมี (r))^2) / 2

สูตรหาพื้นที่หน้าตัดวงกลม:

พื้นที่หน้าตัดวงกลมคือพื้นที่ที่เกิดจากการผ่านชั้นของวงกลมด้วยส่วนตัดของวงกลม สูตรสำหรับการหาพื้นที่หน้าตัดวงกลมคือ:

พื้นที่หน้าตัดวงกลม (A) = π x (รัศมี (r))^2

หาพื้นที่ทรงกระบอก:

พื้นที่ทรงกระบอกเป็นผลคูณระหว่าง พื้นที่ฐานและความสูงของทรงกระบอก สูตรสำหรับการหาพื้นที่ทรงกระบอกคือ:

พื้นที่ทรงกระบอก (A) = 2π x (รัศมี (r))^2 + 2π x (รัศมี (r)) x (ความสูง (h))

หาเส้นผ่าศูนย์กลางวงกลมสูตร หา พื้นที่ วงกลม:

เส้นผ่าศูนย์กลางวงกลม (d) = 2 x รัศมี (r)

FAQs:

1. ฉันจะได้รู้รัศมีวงกลมจากเส้นรอบวงหรือไม่?
– ใช่ คุณสามารถหารัศมีวงกลมได้จากเส้นรอบวงของวงกลมโดยใช้สูตร: รัศมี (r) = ครึ่งของเส้นรอบวง (C) / (2π)

2. วงกลมและวงรีคืออะไรต่างกันอย่างไร?
– วงกลมเป็นรูปทรงสองมิติที่มีรัศมีเดียวกันทุกจุดบนวงกลม ในขณะที่วงรีเป็นรูปทรงสองมิติที่มีเส้นขอบเป็นเส้นโค้งและสอดใส่กันที่มีอยู่บนวงคว

วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6 เรื่อง ความยาวรอบรูปและพื้นที่ของวงกลม

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: สูตร หา พื้นที่ วงกลม สูตรหาพื้นที่วงกลม จากเส้นผ่าศูนย์กลาง, สูตรหาพื้นที่วงกลม จากเส้นรอบวง, สูตรการหาพื้นที่รูปวงกลม พร้อมตัวอย่าง, สูตรหาพื้นที่ครึ่งวงกลม, สูตรหารัศมีวงกลม, พื้นที่หน้าตัดวงกลม, หาพื้นที่ทรงกระบอก, หาเส้นผ่าศูนย์กลางวงกลม

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ สูตร หา พื้นที่ วงกลม

วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6 เรื่อง ความยาวรอบรูปและพื้นที่ของวงกลม
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6 เรื่อง ความยาวรอบรูปและพื้นที่ของวงกลม

หมวดหมู่: Top 84 สูตร หา พื้นที่ วงกลม

ดูเพิ่มเติมที่นี่: tuekhangduong.com

สูตรหาพื้นที่วงกลม จากเส้นผ่าศูนย์กลาง

สูตรหาพื้นที่วงกลม จากเส้นผ่าศูนย์กลาง

พื้นที่วงกลมเป็นหนึ่งในแบบสารพัดวงกลมที่ถูกนิยามโดยใช้เส้นผ่าศูนย์กลาง โดยให้เส้นประกอบวงกลมเป็นแม่สายจากระยะห่างระหว่างจุดบนวงกลมและจุดกึ่งกลางวงกลม การหาพื้นที่วงกลมให้เท่ากับในกรณีที่จำเป็นต้องนำค่าของเส้นผ่าศูนย์กลางมาใช้ จึงจำเป็นต้องใช้สูตรแบบเฉพาะในการคำนวณเพื่อหาพื้นที่วงกลมที่ถูกต้อง

สูตรหาพื้นที่วงกลมแบบพื้นฐานคือ

Pi * รัศมี²

โดยที่ Pi คืออัตราส่วนของเส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลมกับเส้นเสียง โดยมักนิยมใช้ Pi เท่ากับ 3.14159 และ รัศมีคือความยาวตั้งฉากจากจุดกึ่งกลางวงกลมถึงขอบวงกลม

ตัวอย่าง:

เราต้องการหาพื้นที่ของวงกลมที่มีรัศมีเท่ากับ 5 เซนติเมตร

เราสามารถใช้สูตรข้างต้นเพื่อคำนวณได้ดังนี้:

A = Pi * รัศมี² = 3.14159 * 5² = 3.14159 * 25 = 78.54 ตารางเซนติเมตร

ดังนั้น พื้นที่ของวงกลมที่มีรัศมีเท่ากับ 5 เซนติเมตรคือ 78.54 ตารางเซนติเมตร

สูตรหาพื้นที่วงกลมยังสามารถประยุกต์ใช้ในกรณีที่มีรูปวงกลมซ้อนกันหลายรูป เช่น วงกลมที่อยู่ในวงกลมภายใน หรือวงกลมที่อยู่นอกวงกลมภายนอก เป็นต้น ในกรณีนี้ เราสามารถหาพื้นที่ของวงกลมที่ซ้อนกันโดยรวมเพียงแค่ใช้สูตรเดียวพอ

คำถามที่พบบ่อย

1. สูตรที่ใช้หาพื้นที่วงกลมมีอะไรบ้าง?
สูตรหาพื้นที่วงกลมเป็น Pi * รัศมี² ซึ่ง Pi คืออัตราส่วนของเส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลมกับเส้นเสียง และ รัศมีคือความยาวตั้งฉากจากจุดกึ่งกลางวงกลมถึงขอบวงกลม

2. การจงค่า Pi เป็นเท่าไหร่คืออะไร?
Pi เป็นอัตราส่วนระหว่างเส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลมกับเส้นเสียง ค่าของ Pi มักถูกจำกัดให้มีค่าประมาณเป็น 3.14159 แต่อาจมีการปัดเศษจำนวนทศนิยมตามการใช้งาน

3. สูตรที่ใช้หาพื้นที่วงกลมใช้ได้เมื่อไหร่?
สูตรที่ใช้หาพื้นที่วงกลมต่างไปตามที่ต้องการมีข้อกำหนดต่างกัน หากต้องการหาพื้นที่วงกลมในกรณีธรรมดา สูตรเบื้องต้นจะใช้ได้เสมอ แต่หากต้องการหาพื้นที่วงกลมที่แตกต่างออกไป เช่น วงกลมที่อยู่ในวงกลมภายใน หรือวงกลมที่อยู่นอกวงกลมภายนอก เป็นต้น สูตรที่ใช้จะมีความแตกต่างกัน

4. การทำงานด้วยสูตรหาพื้นที่วงกลมต้องใช้ข้อมูลอะไรบ้าง?
ในการหาพื้นที่วงกลม คุณต้องทราบรัศมีของวงกลม รัศมีเป็นระยะทางตั้งฉากจากจุดกึ่งกลางวงกลมถึงขอบวงกลม

5. สูตรหาพื้นที่วงกลมมีความถูกต้องเท่าไหร่?
หากคุณใช้สูตรข้างต้นด้วยค่า Pi เป็น 3.14159 และใส่รัศมีที่ถูกต้องในสูตร คำตอบที่คุณได้จะเป็นคำตอบที่ถูกต้องอย่างแน่นอน แต่หากค่า Pi หรือรัศมีของวงกลมที่ส่งเข้าสูตรไม่ถูกต้อง คำตอบที่ได้อาจมีความคลาดเคลื่อน

6. เพื่อให้คำตอบที่ถูกต้องควรปัดเศษทศนิยมไปเท่าใด?
การปัดเศษทศนิยมขึ้นอยู่กับความแม่นยำที่ต้องการในคำตอบ สำหรับสถานการณ์ปกติการเรียนรู้หรือจับคู่กับค้นอเวรจากแหล่งข้อมูล ปัดเศษทศนิยมไปที่สามหรือสี่ตำแหน่งละ เพื่อให้คำตอบดูอยู่ใกล้เคียงกับค่าที่แท้จริง แต่หากต้องการความแม่นยำมากขึ้น เราสามารถปัดเศษทศนิยมไปได้หลายตำแหน่งละ เช่น ปัดเศษทศนิยมไปสองตำแหน่งเพื่อให้ได้ค่าที่แท้จริงสุดสมจริง

7. สูตรหาพื้นที่วงกลมสามารถนำไปใช้กับรูปทรงอื่นได้หรือไม่?
สูตรหาพื้นที่วงกลมถูกใช้กับวงกลมเท่านั้น หากคุณต้องการหาพื้นที่ของรูปทรงอื่น เช่น สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม หรือรูปทรงเครื่องหมายอื่น สูตรที่ใช้จะแตกต่างกันไป แต่วงกลมยังคงใช้สูตร Pi * รัศมี² เช่นเดียวกัน

การหาพื้นที่วงกลมเป็นเรื่องง่ายกับการใช้สูตรที่ถูกต้อง โดยการรู้จักเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลม และรัศมีเป็นปัจจัยสำคัญในการคำนวณ อย่าลืมใช้ค่า Pi ที่ถูกต้องในการคำนวณเพื่อให้ได้ค่าพื้นที่วงกลมที่แม่นยำ คำถามที่พบบ่อยจะช่วยให้คุณเข้าใจเรื่องราวและหาคำตอบที่ถูกต้องในการหาพื้นที่วงกลมอย่างมีประสิทธิภาพ

สูตรหาพื้นที่วงกลม จากเส้นรอบวง

สูตรหาพื้นที่วงกลม จากเส้นรอบวง

สูตรหาพื้นที่วงกลมจากเส้นรอบวงเป็นหนึ่งในเรื่องที่นักเรียนทางวิทยาศาสตร์สามารถพบเจอบ่อยครั้งในหนังสือเรียนหรือบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องของรูปทรงเรขาคณิต การหาพื้นที่วงกลมสามารถทำได้โดยใช้สูตรที่ง่ายและรวดเร็ว ในบทความนี้เราจะศึกษาสูตรต่างๆ ในการหาพื้นที่วงกลม และเส้นรอบวง พร้อมกับการตอบคำถามที่แพร่หลายเกี่ยวกับเรื่องนี้

สูตรหาพื้นที่ของวงกลม

สูตรที่ใช้ในการหาพื้นที่วงกลมมีด้วยกันสองสูตร คือ
1. สูตรที่ใช้เพื่อหาพื้นที่ของวงกลมโดยตรง คือ พื้นที่ = πr²
2. สูตรที่ใช้เพื่อหาเส้นรอบวงของวงกลม คือ เส้นรอบวง = 2πr

เมื่อนำสูตรข้างต้นมาประยุกต์ใช้ เราสามารถหาพื้นที่และเส้นรอบวงของวงกลมได้อย่างรวดเร็ว เพียงแค่ทราบค่ารัศมี (r) ของวงกลม

คำตอบแบบตัวอย่าง

1. หาพื้นที่ของวงกลมที่มีรัศมีเท่ากับ 5 เซนติเมตร

ใช้สูตรพื้นที่วงกลม พื้นที่ = πr²
เมื่อรู้ค่ารัศมี (r) = 5 เซนติเมตร
พื้นที่ = 3.14 x 5² = 3.14 x 25 = 78.5 ตารางเซนติเมตร

ดังนั้น พื้นที่ของวงกลมที่มีรัศมีเท่ากับ 5 เซนติเมตร คือ 78.5 ตารางเซนติเมตร

2. หาเส้นรอบวงของวงกลมที่มีรัศมีเท่ากับ 6 เมตร

ใช้สูตรเส้นรอบวงกลม เส้นรอบวง = 2πr
เมื่อรู้ค่ารัศมี (r) = 6 เมตร
เส้นรอบวง = 2 x 3.14 x 6 = 2 x 18.84 = 37.68 เมตร

ดังนั้น เส้นรอบวงของวงกลมที่มีรัศมีเท่ากับ 6 เมตร คือ 37.68 เมตร

คำถามที่พบบ่อย

1. สามารถใช้สูตรหาพื้นที่วงกลมได้เฉพาะในกรณีที่รู้เพียงค่าเส้นรอบวงหรือรัศมีเท่านั้นหรือไม่?

สูตรหาพื้นที่วงกลมจากเส้นรอบวงมีการสัมพันธ์กับค่ารัศมีของวงกลม ดังนั้นในกรณีที่ไม่มีข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับวงกลมเลย ไม่สามารถคำนวณหาพื้นที่วงกลมได้จากสูตรนี้

2. สูตรการหาพื้นที่วงกลมสามารถนำไปใช้กับรูปทรงอื่นๆ ได้หรือไม่?

สูตรการหาพื้นที่วงกลมนี้ใช้ได้เฉพาะกับวงกลมเท่านั้น สำหรับรูปทรงอื่น ต้องมีสูตรการหาพื้นที่ของรูปทรงนั้นๆ เอาไว้ แต่สูตรการหาพื้นที่ภายในวงกลมมีการนำไปใช้กับการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน อัตราการเติมน้ำมันให้รถยนต์ หรือการวาดรูประบายสีในวงกลม เป็นต้น

3. เวลาคำนวณพื้นที่ของวงกลมและเส้นรอบวง ต้องใช้หน่วยวัดอะไรบ้าง?

สูตรการหาพื้นที่ของวงกลมและเส้นรอบวงนั้นใช้หน่วยวัดที่เป็นเซนติเมตร โดยดัชนีของพื้นที่จะเป็นตารางเซนติเมตร และดัชนีของเส้นรอบวงจะเป็นเมตร

4. สำหรับวงกลมที่มีรัศมีเป็นเลขทศนิยมคำนวณยังไง?

สำหรับวงกลมที่มีรัศมีเป็นเลขทศนิยม เราใช้ค่า π = 3.14 ในการคำนวณจะได้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกับค่าจริงมากที่สุด แต่ในความเป็นจริงแล้วค่า π นั้นเป็นเลขตระหล่ำๆ ที่มีค่าเป็นการหารของเส้นรอบวงและเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม ค่า π สามารถคำนวณได้ด้วยเครื่องหมาย ∏

สรุป

สูตรหาพื้นที่วงกลมจากเส้นรอบวงเป็นสูตรที่ง่ายและแม่นยำในการคำนวณพื้นที่และเส้นรอบวงของวงกลม โดยใช้ค่ารัศมีของวงกลมเป็นองค์ประกอบหลักในการประยุกต์ใช้สูตรนี้ นอกจากใช้ในการคำนวณพื้นที่ของวงกลมในบทเรียนวิทยาศาสตร์แล้ว คุณสามารถนำสูตรเหล่านี้ไปใช้กับปัญหาในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย

พบ 34 ภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ สูตร หา พื้นที่ วงกลม.

คำนวณ
คำนวณ”วิธีคำนวณพื้นที่ “วงกลม”ให้เป็น ตร.ม.|ง่ายๆ ดูจบเป็นแน่นอน100% – Youtube
การหาพื้นที่ของรูปวงกลม ตอนที่ 1 คณิตศาสตร์ ป.6 - Youtube
การหาพื้นที่ของรูปวงกลม ตอนที่ 1 คณิตศาสตร์ ป.6 – Youtube
สูตรการหาพื้นที่ พร้อมตัวอย่าง
สูตรการหาพื้นที่ พร้อมตัวอย่าง
สูตรการหาพื้นที่
สูตรการหาพื้นที่
วิธีการ หาพื้นที่วงกลม – สพม.เพชรบูรณ์ Web Contents
วิธีการ หาพื้นที่วงกลม – สพม.เพชรบูรณ์ Web Contents
ตอนที่ 25 การหาพื้นที่รูปวงกลม - Youtube
ตอนที่ 25 การหาพื้นที่รูปวงกลม – Youtube
สรุปรวม ! สูตรหาปริมาตร และพื้นที่ผิว - Tuenongfree
สรุปรวม ! สูตรหาปริมาตร และพื้นที่ผิว – Tuenongfree
สอบถามวิธีคำนวณเส้นรอบรูปครับ - Pantip
สอบถามวิธีคำนวณเส้นรอบรูปครับ – Pantip
หารัศมีของรูปทรงกลม - Wikihow
หารัศมีของรูปทรงกลม – Wikihow
เดอะไบร์ท Fight For Tcas! On Twitter:
เดอะไบร์ท Fight For Tcas! On Twitter: “สูตรคณิตศาสตร์ พื้นฐานต้องแน่น!! พี่ๆเดอะไบร์ทรวมไว้ อ่านไปได้ใช้แน่นอน ทั้ง #Onet + #9วิชาสามัญ – สูตรการ หาพื้นที่ต่างๆ – การเปรียบเทียบมาตราต่างๆ – สูตรอัตราเร็ว – สูตรการเรียงสับเปลี่ยน * Version จัดเต็ม พร้อม …
หาพื้นที่วงกลม Excel - Youtube
หาพื้นที่วงกลม Excel – Youtube
การหาพื้นที่ของวงกลม Worksheet
การหาพื้นที่ของวงกลม Worksheet
วิธีการ หาพื้นที่วงกลม – สพม.เพชรบูรณ์ Web Contents
วิธีการ หาพื้นที่วงกลม – สพม.เพชรบูรณ์ Web Contents
ความยาวรอบรูปเเละพื้นที่ของวงกลม - Nockacademy
ความยาวรอบรูปเเละพื้นที่ของวงกลม – Nockacademy
Altv ช่อง 4 - Learn Small วิชาคณิตศาสตร์ รวมสูตรพื้นที่ผิวและปริมาตร
Altv ช่อง 4 – Learn Small วิชาคณิตศาสตร์ รวมสูตรพื้นที่ผิวและปริมาตร
สรุปคณิตเรื่องวงกลม พร้อมแบบฝึกหัดและเฉลย L Athometh.Com
สรุปคณิตเรื่องวงกลม พร้อมแบบฝึกหัดและเฉลย L Athometh.Com
หาพื้นที่วงกลม - Wikihow
หาพื้นที่วงกลม – Wikihow
รูปวงกลม ตอนที่ 10: สอบเข้า ม.1 - Youtube
รูปวงกลม ตอนที่ 10: สอบเข้า ม.1 – Youtube
รวมสูตรการหาพื้นที่ สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม
รวมสูตรการหาพื้นที่ สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม
วิธีการ หาพื้นที่วงกลม – สพม.เพชรบูรณ์ Web Contents
วิธีการ หาพื้นที่วงกลม – สพม.เพชรบูรณ์ Web Contents
ส่วนประกอบของวงกลม
ส่วนประกอบของวงกลม
Descarga De Apk De สูตรหาพื้นที่ คำนวณพื้นที่📐 Para Android
Descarga De Apk De สูตรหาพื้นที่ คำนวณพื้นที่📐 Para Android
หาพื้นที่วงกลมในสี่เหลี่ยม
หาพื้นที่วงกลมในสี่เหลี่ยม
โค้ดภาษาซี การคำนวณหาพื้นที่ครึ่งวงกลม – Cs Developers.
โค้ดภาษาซี การคำนวณหาพื้นที่ครึ่งวงกลม – Cs Developers.
วงกลม หาพื้นที่วงกลม เลข ป6 2/2 - Youtube
วงกลม หาพื้นที่วงกลม เลข ป6 2/2 – Youtube
สูตรการหาพื้นที่และปริมาตรต่างๆ รูปเรขาคณิต สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม และวงกลม
สูตรการหาพื้นที่และปริมาตรต่างๆ รูปเรขาคณิต สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม และวงกลม
เซกเมนต์วงกลม - วิกิพีเดีย
เซกเมนต์วงกลม – วิกิพีเดีย
หาพื้นที่วงกลมให้หน่อยค่าาา - Pantip
หาพื้นที่วงกลมให้หน่อยค่าาา – Pantip
สูตรการหาพื้นที่และปริมาตรต่างๆ รูปเรขาคณิต สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม และวงกลม
สูตรการหาพื้นที่และปริมาตรต่างๆ รูปเรขาคณิต สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม และวงกลม
ความยาวรอบรูปเเละพื้นที่ของวงกลม - Nockacademy
ความยาวรอบรูปเเละพื้นที่ของวงกลม – Nockacademy
29 สูตรการหาพื้นที่ส่วนที่แรเงา
29 สูตรการหาพื้นที่ส่วนที่แรเงา
รูปวงกลม ตอนที่ 39 : สอบเข้า ม.1 - Youtube
รูปวงกลม ตอนที่ 39 : สอบเข้า ม.1 – Youtube
หาพื้นที่วงกลม - Wikihow
หาพื้นที่วงกลม – Wikihow
กวดวิชาคณิตศาสตร์ อ.นุ
กวดวิชาคณิตศาสตร์ อ.นุ
โจทย์คณิตพื้นที่แรเงาข้อนี้ควรหาคำตอบอย่างไรดีคะ(มีรูปประกอบค่ะ) - Pantip
โจทย์คณิตพื้นที่แรเงาข้อนี้ควรหาคำตอบอย่างไรดีคะ(มีรูปประกอบค่ะ) – Pantip
สูตรการหาพื้นที่ | สมุดคณิตศาสตร์, คณิตศาสตร์
สูตรการหาพื้นที่ | สมุดคณิตศาสตร์, คณิตศาสตร์
สูตรการหาพื้นที่และปริมาตรต่างๆ รูปเรขาคณิต สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม และวงกลม
สูตรการหาพื้นที่และปริมาตรต่างๆ รูปเรขาคณิต สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม และวงกลม
สูตรหาพื้นที่ คำนวณพื้นที่📐 Apk For Android Download
สูตรหาพื้นที่ คำนวณพื้นที่📐 Apk For Android Download
พื้นที่ผิวและปริมาตร - School Online 4U
พื้นที่ผิวและปริมาตร – School Online 4U
สรุปสูตร พื้นที่ รูปทรงเรขาคณิตต่างๆ - Tuenongfree
สรุปสูตร พื้นที่ รูปทรงเรขาคณิตต่างๆ – Tuenongfree
Q-3593 การวัด ม.2 หาพื้นที่ที่เเรเงา
Q-3593 การวัด ม.2 หาพื้นที่ที่เเรเงา
หน่วยการเรียนรู้เรื่องรูปวงกลม | Kru Imjung
หน่วยการเรียนรู้เรื่องรูปวงกลม | Kru Imjung
ความรู้ความสามารถทั่วไป ; คณิตศาสตร์สูตรคำนวณหาพื้นที่
ความรู้ความสามารถทั่วไป ; คณิตศาสตร์สูตรคำนวณหาพื้นที่
Ejercicio Online De วงกลม Para 6
Ejercicio Online De วงกลม Para 6
คณิตศาสตร์มหัศจรรย์: พื้นที่ผิวและปริมาตรทรงกลม
คณิตศาสตร์มหัศจรรย์: พื้นที่ผิวและปริมาตรทรงกลม
29 สูตรการหาพื้นที่ส่วนที่แรเงา
29 สูตรการหาพื้นที่ส่วนที่แรเงา
การหาพื้นที่ของรูปวงกลม ตอนที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - Youtube
การหาพื้นที่ของรูปวงกลม ตอนที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 – Youtube
ช่วยอธิบายข้อสอบคณิตพื้นที่วงกลม ป.6 หน่อยครับ - Pantip
ช่วยอธิบายข้อสอบคณิตพื้นที่วงกลม ป.6 หน่อยครับ – Pantip
หาพื้นที่วงกลม - Wikihow
หาพื้นที่วงกลม – Wikihow
สูตรการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยม - ครูเฟิร์ส The Guru First
สูตรการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยม – ครูเฟิร์ส The Guru First

ลิงค์บทความ: สูตร หา พื้นที่ วงกลม.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ สูตร หา พื้นที่ วงกลม.

ดูเพิ่มเติม: tuekhangduong.com/category/television

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *