Skip to content
Trang chủ » สูตรหาพื้นที่สามเหลี่ยมด้านไม่เท่า: เคล็ดลับในการคำนวณพื้นที่สามเหลี่ยมที่ไม่มีด้านเท่า

สูตรหาพื้นที่สามเหลี่ยมด้านไม่เท่า: เคล็ดลับในการคำนวณพื้นที่สามเหลี่ยมที่ไม่มีด้านเท่า

วิธีการหาพื้นที่สามเหลี่ยมด้านไม่เท่า

สูตรหาพื้นที่สามเหลี่ยมด้านไม่เท่า

สูตรหาพื้นที่สามเหลี่ยมด้านไม่เท่า

สามเหลี่ยมเป็นรูปทรงที่มีความนิยมในคณิตศาสตร์และเป็นหนึ่งในลักษณะรูปทรงพื้นฐานที่เข้าใจง่ายที่สุด สามเหลี่ยมมีลักษณะเป็นรูปทรงที่มีสามด้าน โดยทุกด้านมีความยาวและมุมเป็นไปตามข้อกำหนดของสามเหลี่ยม สำหรับสามเหลี่ยมด้านไม่เท่านั้น ความยาวของด้านและมุมที่เกี่ยวข้องจะไม่เท่ากันทำให้กลายเป็นรูปทรงทีทางร่างกายมีการยืดออกหรือหดเข้าและสร้างพื้นที่ภายในที่แตกต่างกัน

สูตรพื้นที่สามเหลี่ยมด้านไม่เท่าเบื้องต้น
เพื่อความง่ายในการคำนวณพื้นที่ของสามเหลี่ยมด้านไม่เท่า เราสามารถใช้สูตรต่อไปนี้:

พื้นที่ (A) = (1/2) * ฐาน (b) * ความสูง (h)

โดยที่:
– ฐาน (b) คือ ความยาวของด้านฐานในสามเหลี่ยม
– ความสูง (h) คือ ความสูงจากด้านฐานที่ย้อนกลับไปสู่จุดบนสุดของสามเหลี่ยม

ตัวอย่างเช่น ถ้าเรามีสามเหลี่ยมที่มีฐานยาว 10 หน่วยและความสูง 5 หน่วย เราสามารถคำนวณพื้นที่ได้ดังนี้:

พื้นที่ (A) = (1/2) * 10 * 5 = 25 ตารางหน่วย

สูตรการหาความสูงของสามเหลี่ยมด้านไม่เท่า
หากเราทราบพื้นที่ของสามเหลี่ยมและด้านฐาน แต่ไม่ทราบความสูง เราสามารถใช้สูตรต่อไปนี้เพื่อหาค่าความสูงของสามเหลี่ยม:

ความสูง (h) = (2 * พื้นที่ (A)) / ฐาน (b)

เช่น เรามีสามเหลี่ยมที่มีพื้นที่เท่ากับ 36 ตารางหน่วยและมีด้านฐานยาว 9 หน่วย เราสามารถหาความสูงได้ดังนี้:

ความสูง (h) = (2 * 36) / 9 = 8 หน่วย

ดังนั้น สามเหลี่ยมดังกล่าวจะมีความสูงเท่ากับ 8 หน่วย

สูตรการหาหน้ากว่างของสามเหลี่ยมด้านไม่เท่า
หน้ากว่างในสามเหลี่ยมแบ่งเป็นสองส่วน คือ หน้ากว่างบนและหน้ากว่างล่าง หากเราทราบความสูงของสามเหลี่ยมเราสามารถใช้สูตรต่อไปนี้เพื่อหาค่าหน้ากว่างในส่วนของสามเหลี่ยมด้านไม่เท่า:

หน้ากว่างบน = พื้นที่ – (1/2 * ฐาน * ความสูง)
หน้ากว่างล่าง = พื้นที่ – หน้ากว่างบน

ตัวอย่างเช่น ถ้าเรามีสามเหลี่ยมที่มีพื้นที่เท่ากับ 36 ตารางหน่วย และความสูงเท่ากับ 8 หน่วย เราสามารถคำนวณหาค่าหน้ากว่างได้ดังนี้:

หน้ากว่างบน = 36 – (1/2 * 9 * 8) = 36 – 36 = 0 หน่วย
หน้ากว่างล่าง = 36 – 0 = 36 หน่วย

ดังนั้น สามเหลี่ยมดังกล่าวจะไม่มีหน้ากว่างที่ด้านบนแต่มีหน้ากว่างที่ด้านล่างมีค่าเท่ากับ 36 หน่วย

สูตรการหาเส้นขอบสามเหลี่ยมด้านไม่เท่า
สำหรับการหาเส้นขอบในสามเหลี่ยมด้านไม่เท่า เราสามารถใช้สูตรต่อไปนี้:

เส้นขอบ (P) = ด้านที่ 1 + ด้านที่ 2 + ด้านที่ 3

โดยที่:
– ด้านที่ 1, 2, และ 3 คือ ด้านที่ประกอบด้วยเส้นที่เหลือจากสามด้านที่ไม่เท่ากัน

ตัวอย่างเช่น ถ้าเรามีสามเหลี่ยมที่มีด้านเท่ากันทั้งหมด 3 ด้านที่มีความยาวเท่ากับ 5 หน่วย เราสามารถหาความยาวเส้นขอบได้ดังนี้:

เส้นขอบ (P) = 5 + 5 + 5 = 15 หน่วย

ดังนั้น เส้นขอบของสามเหลี่ยมดังกล่าวมีความยาวเท่ากับ 15 หน่วย

การประยุกต์ใช้สูตรการหาพื้นที่สามเหลี่ยมด้านไม่เท่าในปัญหาทางคณิตศาสตร์

สูตรการหาพื้นที่สามเหลี่ยมด้านไม่เท่าเป็นสูตรที่ใช้บ่อยในปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการคำนวณพื้นที่ของรูปทรงที่มีรูปร่างเป็นสามเหลี่ยม แนวความคิดและสูตรดังกล่าวสามารถนำไปใช้กับกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการวัดพื้นที่ เช่น การวัดพื้นที่ของสนามกีฬา พื้นที่ของสนามเด็กเล่น เป็นต้น

ปัญหาต้นฉบับและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการหาพื้นที่สามเหลี่ยมด้านไม่เท่า
ข้างล่างนี้เป็นตัวอย่างปัญหาต้นฉบับที่เกี่ยวข้องกับการหาพื้นที่สามเหลี่ยมด้านไม่เท่า:

ปัญหาต้นฉบับ: ให้มีสามเหลี่ยม ABC โดยมีความยาวด้าน AB เท่ากับ 8 หน่วย และความสูงจากมุมฉากที่ตั้งอยู่ที่ด้าน A เท่ากับ 6 หน่วย เราต้องการหาพื้นที่ของสามเหลี่ยม ABC

ปัญหาที่เกี่ยวข้อง: หากเรามีสามเหลี่ยม ABC ที่มีพื้นที่เท่ากับ 24 ตารางหน่วย และด้านที่ไม่เท่ากันมีความยาวเท่ากับ 5 หน่วย เราสามารถหาความสูงของสามเหลี่ยมได้หรือไม่?

หาพื้นที่สามเหลี่ยม เป็น ตาราง เมตร, หาพื้นที่สามเหลี่ยม abc, หาพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า, สูตรหาด้านสามเหลี่ยม, สูตร คำนวณ รูป สามเหลี่ยม ด้านไม่เท่า, หาพื้นที่ สามเหลี่ยม ใน วงกลม, สูตรหาพื้นที่วงกลม, หาพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนานสูตรหาพื้นที่สามเหลี่ยมด้านไม่เท่า.

วิธีการหาพื้นที่สามเหลี่ยมด้านไม่เท่า

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: สูตรหาพื้นที่สามเหลี่ยมด้านไม่เท่า หาพื้นที่ สามเหลี่ยม เป็น ตาราง เมตร, หาพื้นที่สามเหลี่ยม abc, หาพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า, สูตรหาด้านสามเหลี่ยม, สูตร คำนวณ รูป สามเหลี่ยม ด้านไม่เท่า, หาพื้นที่ สามเหลี่ยม ใน วงกลม, สูตรหาพื้นที่วงกลม, หาพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ สูตรหาพื้นที่สามเหลี่ยมด้านไม่เท่า

วิธีการหาพื้นที่สามเหลี่ยมด้านไม่เท่า
วิธีการหาพื้นที่สามเหลี่ยมด้านไม่เท่า

หมวดหมู่: Top 82 สูตรหาพื้นที่สามเหลี่ยมด้านไม่เท่า

ดูเพิ่มเติมที่นี่: tuekhangduong.com

หาพื้นที่ สามเหลี่ยม เป็น ตาราง เมตร

หาพื้นที่ สามเหลี่ยม เป็น ตาราง เมตร

การหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมเป็นตารางเมตรเป็นหนึ่งในแนวโน้มการคำนวณที่สำคัญในคณิตศาสตร์และวิศวกรรม. ผู้คนใช้กระบวนการนี้เมื่อต้องการหาพื้นที่ของรูปร่างเพื่อวางแผนและออกแบบรูปแบบต่างๆ เช่นบ้านหรือสวน อยู่บนกระดานหรือกระดาษ. ในบทความนี้เราจะสอนวิธีการหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมเป็นตารางเมตร พร้อมกับตัวอย่างและคำถามที่พบบ่อยในกระบวนการนี้.

เริ่มต้นด้วยการหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมหน้าจั่ว (รูปที่1) ซึ่งเป็นสามเหลี่ยมที่มีด้านสองข้างและมุมในมีความย่อหยุดเท่ากัน. หากเราทราบความยาวของด้านสองด้านใดๆ หรือพื้นที่ฝั่งหนึ่งของสามเหลี่ยม, ก็สามารถหาพื้นที่รวมของสามเหลี่ยมได้โดยใช้สูตร A = (b * h) / 2 ที่นี่ A คือพื้นที่ของสามเหลี่ยม, b คือความยาวของด้านฐานของสามเหลี่ยม, และ h คือความสูงของสามเหลี่ยม.

ถ้าเรามีสามเหลี่ยมที่มีความยาวด้านฐานเป็น 6 เมตรและความสูงก็เป็น 4 เมตร, เราสามารถหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมโดยใช้สูตรเดียวกับข้างต้นได้:
A = (6 * 4) / 2 = 12 เมตรกำลังสอง

การหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมป้าน (รูปที่2) เป็นง่ายกว่า หากเราทราบความยาวของด้านและความสูงของสามเหลี่ยม แล้วสามารถใช้สูตรที่ตรงกันที่กับสามเหลี่ยมหน้าจั่วเพื่อหาพื้นที่ แต่แทนที่จะหารด้วยสอง เราจะหารด้วยหนึ่ง เนื่องจากสามเหลี่ยมป้านมีด้านเดียวเท่านั้น.
A = b * h

ตัวอย่างเช่น หากเรามีสามเหลี่ยมที่น่าสนใจและหน้าผาได้ตั้งอยู่บนดอกไม้หนึ่ง กว้าง 8 เซนติเมตร และสูง 10 เซนติเมตร, เราสามารถหาพื้นที่ได้โดยใช้สูตร A = b * h:
A = 8 * 10 = 80 เซนติเมตรกำลังสอง

หากคุณต้องการหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมอื่นๆ เช่นสามเหลี่ยมแบบไม่เท่าด้าน หรือสามเหลี่ยมแบบมุมฉาก, สูตรในหัวข้อก่อนหน้านี้จะยังเป็นที่แนะนำได้อย่างดี. การหาพื้นที่สามเหลี่ยมแบบไม่เท่าด้านใช้สูตรเดียวกันกับสามเหลี่ยมป้าน แต่ต้องคูณด้วยค่าตั้งแต่งด้านสองด้านหรือมากกว่าสองด้าน
A = b * h / 2

ตัวอย่างเช่น หากเรามีสามเหลี่ยมที่มีความยาวด้านฐานเป็น 10 เมตร และความสูงเป็น 6 เมตร, เราสามารถหาพื้นที่ได้โดยใช้สูตร A = b * h / 2:
A = (10 * 6) / 2 = 30 เมตรกำลังสอง

อีกหนึ่งกรณีที่น่าสนใจคือการหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมแบบมุมฉาก ในกรณีนี้ หากเรารู้ความยาวของด้านสองด้านขนาดเดียวกันใดๆ, เราสามารถหาพื้นที่ได้โดยใช้สูตร A = (b * b) / 2.
ตัวอย่างเช่น หากเรามีสามเหลี่ยมที่มีด้านสองด้านขนาดเดียวกันเป็น 5 เซนติเมตร, เราสามารถหาพื้นที่ได้โดยใช้สูตร A = (5 * 5) / 2 = 12.5 เซนติเมตรกำลังสอง

คำถามที่พบบ่อย:

1. เราต้องมีการใช้สูตรเหมือนกันทุกครั้งหากพื้นที่ของสามเหลี่ยมเป็น ตารางเมตรหรือไม่?
– ใช่, สูตรที่ใช้ในการหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมเป็นตารางเมตรเหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่ว, สามเหลี่ยมป้าน, หรือสามเหลี่ยมมุมฉาก.

2. สูตรที่ใช้ในการหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมเป็นตารางเมตรสามารถใช้กับรูปร่างอื่นๆ ได้หรือไม่?
– สูตรที่ใช้ในการหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมเป็นตารางเมตรสามารถใช้กับสามเหลี่ยมแต่ละรูปแบบได้, แต่ไม่สามารถใช้กับรูปร่างอื่นๆ เช่นสี่เหลี่ยม, วงกลม, หรือรูปหลายเหลี่ยมได้.

3. สามารถหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมโดยใช้ความยาวด้านทั้งสามด้านได้หรือไม่?
– ไม่สามารถหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมโดยใช้ความยาวด้านทั้งสามด้านได้ เนื่องจากสูตรในการหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมใช้ความยาวด้านฐานและความสูงเท่านั้น.

การหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมเป็นตารางเมตรเป็นกระบวนการที่ง่ายและสามารถทำได้ด้วยสูตรหลายข้อแบบ. โดยใช้ความยาวของด้านและความสูงของสามเหลี่ยม, เราสามารถหาพื้นที่ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว. การใช้กระบวนการนี้จะช่วยให้เราสามารถวางแผนและออกแบบรูปแบบต่างๆ ให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่มีอยู่

หาพื้นที่สามเหลี่ยม Abc

หาพื้นที่สามเหลี่ยม abc

สามเหลี่ยม abc เป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีความพิเศษทางคณิตศาสตร์ ซึ่งมีวิถีการคำนวณพื้นที่แบบใดก็ได้ ในบทความนี้เราจะเป็นการสำรวจและอธิบายเกี่ยวกับวิธีการหาพื้นที่ของสามเหลี่ยม abc รวมถึงรูปแบบต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่มีข้อมูลที่ไม่เพียงพอ

วิธีการหาพื้นที่สามเหลี่ยม abc ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่เรามี หากเรามีข้อมูลครบถ้วน เช่น ความยาวของด้านสามเหลี่ยมทั้งสามด้าน จะสามารถหาพื้นที่ได้โดยใช้สูตรของสามเหลี่ยม นั่นคือ พื้นที่ = (1/2) x ฐาน x สูง เมื่อฐานและสูงของสามเหลี่ยมถูกกำหนด

ตัวอย่างเช่น หากเรามีสามเหลี่ยมที่มีด้าน ab ยาว 5 หน่วย ด้าน bc ยาว 4 หน่วย และด้าน ca ยาว 3 หน่วย เราสามารถหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมได้โดยใช้สูตรต่อไปนี้

พื้นที่ = (1/2) x ฐาน x สูง
= (1/2) x 4 x 3
= 6 หน่วยตาราง

อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี เราอาจไม่มีข้อมูลครบถ้วนหรือมีข้อมูลอย่างเดียวเท่านั้น เช่น เราอาจทราบให้มาเพียงสองด้านของสามเหลี่ยม หรืออาจทราบตำแหน่งของจุด a และ b เท่านั้น ในกรณีเช่นนี้ เราสามารถใช้เทคนิคการหาพื้นที่อื่น ๆ เช่น การใช้สูตรเฉพาะสำหรับสามเหลี่ยมลิ่ว เพื่อหาพื้นที่ของสามเหลี่ยม abc ได้

ข้อควรระวังจำเป็นอีกอย่างหนึ่งคือ ตำแหน่งของจุด a และ b จะมีผลต่อทิศทางของด้าน c และสูงของสามเหลี่ยม ดังนั้น เพื่อความถูกต้องในการคำนวณ จำเป็นต้องตรวจสอบว่าเราอยู่ในระบบพิกัดที่ถูกต้อง และตรวจสอบว่าเราได้กำหนดตำแหน่งของจุด a และ b อย่างถูกต้อง

คำถามที่พบบ่อย

1. ถ้าฉันมีสามเหลี่ยมที่มีด้านเป็นจำนวนเต็ม a, b และ c และไม่สามารถคำนวณพื้นที่ของสามเหลี่ยมได้ ฉันจะทำอย่างไร?
– หากไม่สามารถคำนวณพื้นที่ของสามเหลี่ยมได้ เป็นไปได้ว่าข้อมูลที่คุณมีไม่เพียงพอ คุณอาจต้องค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับสามเหลี่ยมที่มีด้านเป็นจำนวนเต็ม เพื่อคำนวณพื้นที่ในภาคแบบของสามเหลี่ยม นอกจากนี้ คุณยังสามารถลองใช้เทคนิคการประยุกต์ใช้ทฤษฎีของคอมพิวเตอร์ เช่น การใช้ตัวแปร หรือการคำนวณเป็นชั้นเลข (integer) เพื่อคาดเดาพื้นที่ของสามเหลี่ยม

2. รูปแบบอื่น ๆ ในการหาพื้นที่สามเหลี่ยม abc มีอะไรบ้าง?
– นอกจากการใช้สูตรทั่วไปในการหาพื้นที่สามเหลี่ยม (พื้นที่ = (1/2) x ฐาน x สูง) เรายังสามารถใช้เทคนิคอื่น ๆ ในการหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมได้อย่างมากมาย เช่น วิธีการใช้ทฤษฎีผสมวงจร เพื่อคำนวณพื้นที่สามเหลี่ยมกลดุล (Equilateral triangle) หรือ วิธีการใช้สูตรต่าง ๆ ที่กำหนดโดยแต่ละกรณี

3. สามเหลี่ยมที่มีด้านเป็นทศนิยมหรือเลขยกกำลังสามจะสามารถคำนวณพื้นที่ได้อย่างไร?
– เราสามารถใช้ทฤษฎีของคอมพิวเตอร์ในการคำนวณพื้นที่สามเหลี่ยมที่มีด้านเป็นทศนิยมหรือเลขยกกำลังสามได้ โดยทั่วไปแล้ว เราจะใช้คำสั่งทางคณิตศาสตร์ในภาษาโปรแกรม เช่น Python หรือ JavaScript เพื่อคำนวณ

4. ถ้าฉันกำหนดตำแหน่งของจุด a และ b ได้แล้ว แต่ไม่สามารถหาตำแหน่งของจุด c ได้ ฉันจะทำอย่างไร?
– หากเรามีข้อมูลเพียงบางส่วน ไม่สามารถหาตำแหน่งของจุด c ได้ สิ่งแรกที่ควรทำคือตรวจสอบว่าเราอยู่ในระบบพิกัดที่ถูกต้อง หากเราอยู่ในระบบพิกัดที่ถูกต้อง คุณอาจลองทดสอบค่าต่าง ๆ ของจุด c เพื่อหาตำแหน่งที่เป็นไปได้ โดยการใช้เทคนิคการประยุกต์ใช้ทฤษฎีของคอมพิวเตอร์ เช่น การทำลูปด้วยค่าตัวแปรที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ หรือ การใช้ขั้นตอนวิธีทางคณิตศาสตร์อื่น ๆ ในการแก้ปัญหา

พบ 48 ภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ สูตรหาพื้นที่สามเหลี่ยมด้านไม่เท่า.

รวมสูตรการหาพื้นที่และปริมาตรรูปทรงเรขาคณิต
รวมสูตรการหาพื้นที่และปริมาตรรูปทรงเรขาคณิต
หาพื้นที่สามเหลี่ยมด้านไม่เท่า *มีสูตร ความรู้ ฟรี - Youtube
หาพื้นที่สามเหลี่ยมด้านไม่เท่า *มีสูตร ความรู้ ฟรี – Youtube
วิธีการหาพื้นที่สามเหลี่ยมด้านไม่เท่า
วิธีการหาพื้นที่สามเหลี่ยมด้านไม่เท่า – Youtube
สูตรการหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยม - Youtube
สูตรการหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยม – Youtube
สรุปสูตร พื้นที่ รูปทรงเรขาคณิตต่างๆ - Tuenongfree
สรุปสูตร พื้นที่ รูปทรงเรขาคณิตต่างๆ – Tuenongfree
สูตรการหาพื้นที่และปริมาตรต่างๆ รูปเรขาคณิต สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม และวงกลม
สูตรการหาพื้นที่และปริมาตรต่างๆ รูปเรขาคณิต สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม และวงกลม
พิสูจน์ สูตรพื้นที่สามเหลี่ยมด่านเท่า ความรู้ ฟรี - Youtube
พิสูจน์ สูตรพื้นที่สามเหลี่ยมด่านเท่า ความรู้ ฟรี – Youtube
รวมสูตรการหาพื้นที่และปริมาตรรูปทรงเรขาคณิต
รวมสูตรการหาพื้นที่และปริมาตรรูปทรงเรขาคณิต
การหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมโดยใช้สูตร Worksheet
การหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมโดยใช้สูตร Worksheet
ม.3 ทำโจทย์เรขาคณิตข้อนี้ไม่ได้ค่ะ (มาฟังอธิบายนิดนึงพอดีลงรูปไม่ได้) -  Pantip
ม.3 ทำโจทย์เรขาคณิตข้อนี้ไม่ได้ค่ะ (มาฟังอธิบายนิดนึงพอดีลงรูปไม่ได้) – Pantip
สูตรการหาพื้นที่สามเหลี่ยมมุมฉาก - Mathmagic
สูตรการหาพื้นที่สามเหลี่ยมมุมฉาก – Mathmagic
การวัดพื้นที่ ม.2 -
การวัดพื้นที่ ม.2 –
Stay With Math] สามเหลี่ยม (ตอนที่ 4) คราวที่แล้วเราคุยกันถึงเรื่อง  เส้นรอบรูปสามเหลี่ยม กับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม  วันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของพื้นที่ของสามเหลี่ยมกันต่อครับ
Stay With Math] สามเหลี่ยม (ตอนที่ 4) คราวที่แล้วเราคุยกันถึงเรื่อง เส้นรอบรูปสามเหลี่ยม กับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม วันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของพื้นที่ของสามเหลี่ยมกันต่อครับ
Stay With Math] สามเหลี่ยม (ตอนที่ 4) คราวที่แล้วเราคุยกันถึงเรื่อง  เส้นรอบรูปสามเหลี่ยม กับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม  วันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของพื้นที่ของสามเหลี่ยมกันต่อครับ
Stay With Math] สามเหลี่ยม (ตอนที่ 4) คราวที่แล้วเราคุยกันถึงเรื่อง เส้นรอบรูปสามเหลี่ยม กับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม วันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของพื้นที่ของสามเหลี่ยมกันต่อครับ
คณิตป.6 พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมคางหมู - Youtube
คณิตป.6 พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมคางหมู – Youtube
รวมสูตรการหาพื้นที่และปริมาตรรูปทรงเรขาคณิต
รวมสูตรการหาพื้นที่และปริมาตรรูปทรงเรขาคณิต
สูตรการหาพื้นที่ พร้อมตัวอย่าง
สูตรการหาพื้นที่ พร้อมตัวอย่าง
วิธีการ คำนวณพื้นที่ของสี่เหลี่ยมคางหมู: 5 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)
วิธีการ คำนวณพื้นที่ของสี่เหลี่ยมคางหมู: 5 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)
สูตรการหาพื้นที่และปริมาตรต่างๆ รูปเรขาคณิต สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม และวงกลม
สูตรการหาพื้นที่และปริมาตรต่างๆ รูปเรขาคณิต สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม และวงกลม
ตัวอย่างการหาพื้นที่สามเหลี่ยม [วีดีโอ 7:46 นาที] - เรียนออนไลน์ที่เว็บ  Dektalent.Com
ตัวอย่างการหาพื้นที่สามเหลี่ยม [วีดีโอ 7:46 นาที] – เรียนออนไลน์ที่เว็บ Dektalent.Com
ที่มาของสูตรรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า<< | Dek-D.Com
ที่มาของสูตรรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า<< | Dek-D.Com
ขอวิธีคำนวนตารางเมตหน่อยคะ เพื่อนๆท่านใดทราบบ้าง - Pantip
ขอวิธีคำนวนตารางเมตหน่อยคะ เพื่อนๆท่านใดทราบบ้าง – Pantip
Chap5 3
Chap5 3
Geometry เรขาคณิต คิดพื้นที่สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม ห้าเหลี่ยม หกเหลี่ยม แบบ ไม่จำสูตร (สำหรับคนทั่วไป) - Youtube
Geometry เรขาคณิต คิดพื้นที่สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม ห้าเหลี่ยม หกเหลี่ยม แบบ ไม่จำสูตร (สำหรับคนทั่วไป) – Youtube
หาพื้นที่สามเหลี่ยม - Cal.Postjung.Com
หาพื้นที่สามเหลี่ยม – Cal.Postjung.Com
สรุปสูตร พื้นที่ รูปทรงเรขาคณิตต่างๆ - Tuenongfree
สรุปสูตร พื้นที่ รูปทรงเรขาคณิตต่างๆ – Tuenongfree
ทำไมผม Search หาสูตรคำนวณหาความยาวด้านประกอบ ของรูปสามเหลี่ยม ไม่เจอครับ -  Pantip
ทำไมผม Search หาสูตรคำนวณหาความยาวด้านประกอบ ของรูปสามเหลี่ยม ไม่เจอครับ – Pantip
การวัดพื้นที่ ม.2 -
การวัดพื้นที่ ม.2 –
โค้ดภาษาซี การหาพื้นที่สามเหลี่ยม – Cs Developers.
โค้ดภาษาซี การหาพื้นที่สามเหลี่ยม – Cs Developers.
รูปสามเหลี่ยม (Triangle) - School Online 4U
รูปสามเหลี่ยม (Triangle) – School Online 4U
หาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม - Wikihow
หาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม – Wikihow
สรุปสูตร พื้นที่ รูปทรงเรขาคณิตต่างๆ - Tuenongfree
สรุปสูตร พื้นที่ รูปทรงเรขาคณิตต่างๆ – Tuenongfree
ความรู้ความสามารถทั่วไป ; คณิตศาสตร์สูตรคำนวณหาพื้นที่
ความรู้ความสามารถทั่วไป ; คณิตศาสตร์สูตรคำนวณหาพื้นที่
ช่วยด้วยครับ...โจทย์หาพื้นที่ - Mathcenter Forum
ช่วยด้วยครับ…โจทย์หาพื้นที่ – Mathcenter Forum
โรงเรียนกวดวิชาพัฒนปราชญ์ (@Pattanaphrat) / Twitter
โรงเรียนกวดวิชาพัฒนปราชญ์ (@Pattanaphrat) / Twitter
การหาพื้นที่สามเหลี่ยมด้านเท่า ใช้สูตร ฐานXสูง ได้หรือเปล่า - Pantip
การหาพื้นที่สามเหลี่ยมด้านเท่า ใช้สูตร ฐานXสูง ได้หรือเปล่า – Pantip
โค้ดภาษาจาวา คำนวณหาพื้นที่สามเหลี่ยม
โค้ดภาษาจาวา คำนวณหาพื้นที่สามเหลี่ยม
1สูตรหาเรขาคณิต | เรขาคณิต
1สูตรหาเรขาคณิต | เรขาคณิต
หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว จากเส้นทแยงมุม ป.6 - Youtube
หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว จากเส้นทแยงมุม ป.6 – Youtube
โค้ดภาษาซี คำนวณหาปริมาตรของปริซึมสามเหลี่ยม – Cs Developers.
โค้ดภาษาซี คำนวณหาปริมาตรของปริซึมสามเหลี่ยม – Cs Developers.
ความรู้ความสามารถทั่วไป ; คณิตศาสตร์สูตรคำนวณหาพื้นที่
ความรู้ความสามารถทั่วไป ; คณิตศาสตร์สูตรคำนวณหาพื้นที่
สูตรการหาพื้นที่และปริมาตรต่างๆ รูปเรขาคณิต สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม และวงกลม
สูตรการหาพื้นที่และปริมาตรต่างๆ รูปเรขาคณิต สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม และวงกลม
พื้นที่ผิวและปริมาตร
พื้นที่ผิวและปริมาตร
รวมสูตรการหาพื้นที่และปริมาตรรูปทรงเรขาคณิต
รวมสูตรการหาพื้นที่และปริมาตรรูปทรงเรขาคณิต
รหัสลำลองและผังงาน - ครูไอที
รหัสลำลองและผังงาน – ครูไอที
หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว จากเส้นทแยงมุม ป.6 - Youtube
หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว จากเส้นทแยงมุม ป.6 – Youtube
ที่มาของสูตรรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า<< | Dek-D.Com
ที่มาของสูตรรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า<< | Dek-D.Com
Q-2866 คำนวณพื้นที่ หกเหลี่ยมด้านเท่า
Q-2866 คำนวณพื้นที่ หกเหลี่ยมด้านเท่า
อัตราส่วนตรีโกณมิติบนสามเหลี่ยมมุมฉาก | Opendurian เตรียมสอบ Toeic Ielts  Tcas ก.พ.
อัตราส่วนตรีโกณมิติบนสามเหลี่ยมมุมฉาก | Opendurian เตรียมสอบ Toeic Ielts Tcas ก.พ.
Stay With Math] สามเหลี่ยม (ตอนที่ 5) คราวที่แล้วเราคุยกันถึงเรื่อง พื้นที่ ของรูปสามเหลี่ยม กับการนำพิธาโกเรียนปฐมฐาน และ พิธาโกเรียนทริปเปิล  มาประยุกต์ในการแก้ปัญหาโจทย์ พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม วันนี้เราจะมาคุยกันต่
Stay With Math] สามเหลี่ยม (ตอนที่ 5) คราวที่แล้วเราคุยกันถึงเรื่อง พื้นที่ ของรูปสามเหลี่ยม กับการนำพิธาโกเรียนปฐมฐาน และ พิธาโกเรียนทริปเปิล มาประยุกต์ในการแก้ปัญหาโจทย์ พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม วันนี้เราจะมาคุยกันต่

ลิงค์บทความ: สูตรหาพื้นที่สามเหลี่ยมด้านไม่เท่า.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ สูตรหาพื้นที่สามเหลี่ยมด้านไม่เท่า.

ดูเพิ่มเติม: tuekhangduong.com/category/television

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *