Skip to content
Trang chủ » สูตรการหาปริมาตรสี่เหลี่ยม: วิธีง่ายๆ ที่คุณไม่ควรพลาด

สูตรการหาปริมาตรสี่เหลี่ยม: วิธีง่ายๆ ที่คุณไม่ควรพลาด

2 สูตรคำนวณปริมาณน้ำบ่อดิน,บ่อปูนและตู้กระจก ตามหลักสากล อย่างง่าย

สูตรการหาปริมาตรสี่เหลี่ยม

สูตรการหาปริมาตรสี่เหลี่ยม

ความเป็นมาและการใช้สูตรการหาปริมาตรสี่เหลี่ยม

ปริมาตรเป็นค่าที่วัดปริมาณของสิ่งของหรือส่วนหนึ่งๆ และจะมีหน่วยวัดเฉพาะตามความเหมาะสม เช่น ลิตร มิลลิลิตร เมตร หน่วยนี้เป็นมาตราการวัดของปริมาตรสำหรับของเหลว อาทิเช่น น้ำมัน น้ำประปา เนื้อเยื่อในร่างกายของสัตว์ โลหะ เป็นต้น

การหาปริมาตรสี่เหลี่ยมเรียบร้อยแบบเคลื่อนที่

สูตรการหาปริมาตรสี่เหลี่ยมที่เรียบร้อยและง่ายที่สุดคือ ความยาวของฐานคู่หน้า คูณด้วยความสูงของสี่เหลี่ยม:

ปริมาตรสี่เหลี่ยม = ฐาน x ความสูง

ตัวอย่างเช่น หากเรามีสี่เหลี่ยมที่มีฐานคู่หน้ายาว 4 เซนติเมตรและความสูง 2 เซนติเมตร เราสามารถหาปริมาตรได้โดยการคูณฐานกับความสูงดังนี้:

ปริมาตร = 4 x 2 = 8 เซนติเมตร

วิธีการหาปริมาตรสี่เหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัส

สำหรับสี่เหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัส สูตรการหาปริมาตรคือ ความยาวฐานกับความกว้างของสี่เหลี่ยมคูณด้วยความสูง:

ปริมาตรสี่เหลี่ยม = ฐาน x กว้าง x ความสูง

ตัวอย่างเช่น หากเรามีสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีฐานยาว 3 เมตร และกว้าง 2 เมตร พร้อมกับความสูง 1 เมตร เราสามารถหาปริมาตรได้โดยการคูณฐานกับกว้างแล้วคูณด้วยความสูงดังนี้:

ปริมาตร = 3 x 2 x 1 = 6 เมตรช่วง

วิธีการหาปริมาตรสี่เหลี่ยมมุมฉาก

สูตรการหาปริมาตรสี่เหลี่ยมมุมฉากคือ ความยาวฐานหนึ่งคูณด้วยความยาวฐานหลังคูณด้วยความสูง:

ปริมาตรสี่เหลี่ยมมุมฉาก = ฐานหนึ่ง x ฐานหลัง x ความสูง

ตัวอย่างเช่น หากเรามีสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีฐานหนึ่งยาว 4 เมตร และฐานหลังยาว 3 เมตร พร้อมกับความสูง 2 เมตร เราสามารถหาปริมาตรได้โดยการคูณฐานหนึ่งกับฐานหลังแล้วคูณด้วยความสูงดังนี้:

ปริมาตร = 4 x 3 x 2 = 24 เมตรช่วง

สูตรการหาปริมาตรสี่เหลี่ยมมุมแฉลบ

สูตรการหาปริมาตรสี่เหลี่ยมมุมแฉลบมีหลายแบบขึ้นอยู่กับรูปแบบที่ใช้ หากมีสี่เหลี่ยมมุมแฉลบที่มีสองข้างหน้าคือสี่เหลี่ยมที่มีฐานคู่หน้าและสองข้างหลังคู่หลังขนาดเท่ากัน สูตรการหาปริมาตรคือ ความยาวฐานคู่หน้าคูณด้วยความยาวฐานหลังคูณด้วยความสูง:

ปริมาตรสี่เหลี่ยมมุมแฉลบ = ฐานคู่หน้า x ฐานหลัง x ความสูง

หากมีสี่เหลี่ยมมุมแฉลบที่มีอีกตัวเป็นสี่เหลี่ยมที่มีฐานคู่หน้าและสองข้างหลังคู่หลังขนาดเท่ากัน และสองข้างขนาดเท่ากันอีกด้วย สูตรการหาปริมาตรคือ ความยาวฐานคู่หน้าคูณด้วยความยาวฐานหลังคูณด้วยความสูงแล้วหารด้วยสอง:

ปริมาตรสี่เหลี่ยมมุมแฉลบ = (ฐานคู่หน้า x ฐานหลัง x ความสูง) / 2

การหาปริมาตรสี่เหลี่ยมด้วยการตัดส่วน

หากสี่เหลี่ยมของเรามีทรงกลมหนึ่งส่วนที่ถูกตัดออก สูตรการหาปริมาตรสี่เหลี่ยมคือ หากเรามีสี่เหลี่ยมที่มีความยาวฐานและความกว้างแล้วเราตัดส่วนที่ไม่ใช่ส่วนของสี่เหลี่ยมออกแล้วหาปริมาตรของส่วนที่เหลือ:

ปริมาตรสี่เหลี่ยม = ปริมาตรสี่เหลี่ยมทั้งหมด – ปริมาตรส่วนที่ตัดออก

ตัวอย่างเช่น หากเรามีสี่เหลี่ยมที่มีความยาวฐาน 6 เซนติเมตร และความกว้าง 4 เซนติเมตร แล้วตัดส่วนที่มีขนาด 2 เซนติเมตรออก ความยาวฐานของส่วนที่เหลือคือ 4 เซนติเมตร ดังนั้นเราสามารถหาปริมาตรได้โดยการหาปริมาตรของสี่เหลี่ยมแล้วลบด้วยปริมาตรส่วนที่ตัดออกดังนี้:

ปริมาตร = (6 x 4) – (2 x 4) = 24 – 8 = 16 เซนติเมตร

การหาปริมาตรสี่เหลี่ยมทับกันหลายรูป

หากสี่เหลี่ยมของเรามีส่วนทับกันหลายรูป สูตรการหาปริมาตรคือหาปริมาตรของแต่ละสี่เหลี่ยมแล้วบวกเข้าด้วยกัน:

ปริมาตรสี่เหลี่ยมทับกันหลายรูป = ปริมาตรสี่เหลี่ยมแรก + ปริมาตรสี่เหลี่ยมที่สอง + …

ตัวอย่างเช่น หากเรามีสี่เหลี่ยมสองรูป ความยาวฐานและความกว้างของสี่เหลี่ยมที่หนึ่งคือ 3 เมตร และของสี่เหลี่ยมที่สองคือ 4 เมตร เราสามารถหาปริมาตรได้โดยการหาปริมาตรของแต่ละสี่เหลี่ยมแล้วบวกกันดังนี้:

ปริมาตรสี่เหลี่ยมทับกันหลายรูป = ปริมาตรสี่เหลี่ยมแรก + ปริมาตรสี่เหลี่ยมที่สอง = (3 x 3) + (4 x 4) = 9 + 16 = 25 เมตรช่วง

สูตรการหาพื้นที่และปริมาตร

สูตรการหาพื้นที่และปริมาตรของสี่เหลี่ยมแต่ละรูปแบบนั้นแบ่งเป็นหลายรูปแบบ ดังนี้:

1. สูตรการหาปริมาตรสี่เหลี่ยมคางหมู: ความยาวฐานคู่หน้าคูณด้วยความสูงแล้วคูณด้วยความกว้าง และสูตรการหาพื้นที่คือ ความยาวฐานคู่หน้าคูณด้วยความสูง

2. สูตรการหาปริมาตรสี่เหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัส: ฐานคู่หน้าคูณด้วยความสูง

3. สูตรการหาพื้นที่สามเหลี่ยม: (1/2) x ฐ

2 สูตรคำนวณปริมาณน้ำบ่อดิน,บ่อปูนและตู้กระจก ตามหลักสากล อย่างง่าย

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: สูตรการหาปริมาตรสี่เหลี่ยม สูตรการหาพื้นที่และปริมาตร, สูตรหาปริมาตรลูกบาศก์, สูตรการหาปริมาตรสี่เหลี่ยมคางหมู, หาปริมาตรสี่เหลี่ยม ลิตร, สูตรการหาพื้นที่สามเหลี่ยม, หาปริมาตรสี่เหลี่ยมลูกบาศก์, สูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยม, สูตรการหาพื้นที่ทั้งหมด

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ สูตรการหาปริมาตรสี่เหลี่ยม

2 สูตรคำนวณปริมาณน้ำบ่อดิน,บ่อปูนและตู้กระจก ตามหลักสากล อย่างง่าย
2 สูตรคำนวณปริมาณน้ำบ่อดิน,บ่อปูนและตู้กระจก ตามหลักสากล อย่างง่าย

หมวดหมู่: Top 83 สูตรการหาปริมาตรสี่เหลี่ยม

ดูเพิ่มเติมที่นี่: tuekhangduong.com

สูตรการหาพื้นที่และปริมาตร

สูตรการหาพื้นที่และปริมาตร

พื้นที่และปริมาตรเป็นคำที่น่าจับต้องและสำคัญในการวัดและคำนวณข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่หรือสิ่งของต่าง ๆ เช่น บ้าน อาคาร สนามกีฬา และอื่น ๆ ซึ่งมีสูตรพื้นฐานในการหาค่าเหล่านี้ที่สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ ยังมีคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่จะให้คำตอบเพิ่มเติมในส่วนปลายของบทความนี้เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจเพิ่มเติม

ตัวอย่างของสูตรการหาพื้นที่และปริมาตร

สูตรการหาพื้นที่แหล่งรูปร่างต่าง ๆ แบ่งออกเป็นหลายแบบตามลักษณะของรูปทรง เรามาลองพิจารณาสูตรการหาพื้นที่และปริมาตรของรูปร่างพื้นฐานบางประเภท ดังนี้:

1. สี่เหลี่ยมผืนผ้า:
– พื้นที่ = ความยาว x ความกว้าง
– ปริมาตร = พื้นที่ x ความสูง

2. สามเหลี่ยม:
– พื้นที่ = (ความยาวฐาน x ความสูง) / 2
– ปริมาตร = พื้นที่ x ความสูง

3. วงกลม:
– พื้นที่ = π x รัศมี^2
– ปริมาตร = พื้นที่ x ความสูง

4. กรวย:
– พื้นที่ = (π x (รัศมี^2 – รัศมีที่น้อยกว่า)^2) / 2
– ปริมาตร = พื้นที่ x ความสูง

5. ทรงกลมกระบอก:
– พื้นที่ผิว = 4 x π x รัศมี^2
– ปริมาตร = พื้นที่ผิว x ความสูง

เราสามารถใช้สูตรเหล่านี้เพื่อคำนวณพื้นที่หรือปริมาตรของรูปร่างที่ต้องการได้ง่ายดาย แค่ใส่ค่าที่เรามีอยู่ลงในสูตร จากนั้นคำนวณค่ามา และสามารถนำไปใช้ในส่วนต่อไปของการวางแผนหรือการออกแบบต่าง ๆ ตามที่เราต้องการ

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

1. สูตรการหาพื้นที่และปริมาตรนี้ใช้ได้กับวัตถุวงกลมอย่างเดียวหรือไม่?
ไม่ใช่ เส้นขอบของวัตถุเป็นส่วนประกอบของสูตรในการหาพื้นที่ และปริมาตรของวัตถุที่มีรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของวัตถุต่าง ๆ

2. การหาพื้นที่หรือปริมาตรทำไมถึงสำคัญ?
การหาพื้นที่และปริมาตรเป็นกระบวนการที่สำคัญในการวางแผนและออกแบบ รวมทั้งจำเป็นสำหรับการประเมินค่า เช่น ต้นทุนวัตถุดิบ อัตราเสื่อมค่า การวางแผนบริหารจัดการและอื่น ๆ

3. สูตรเหล่านี้มีประโยชน์กับเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่?
ใช่ เราสามารถใช้สูตรการหาพื้นที่และปริมาตรเหล่านี้ในมาตรการวัดขนาดเพื่อวางแผนการออกแบบหลายมิติ การคำนวณถุงลม การระบายความร้อน การออกแบบโครงสร้าง และสร้างแบบพื้นที่อื่น ๆ

4. มีใครที่ใช้งานสูตรเหล่านี้ได้บ้าง?
สูตรการหาพื้นที่และปริมาตรเป็นสิ่งที่ใครก็สามารถใช้ได้ ไม่ว่าจะเป็นนักออกแบบ สถาปนิก วิศวกร หรือผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการคำนวณพื้นที่และปริมาตร

5. แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมที่สามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไร?
สำหรับข้อมูลที่เพิ่มเติมเกี่ยวกับสูตรการหาพื้นที่และปริมาตร คุณสามารถตรวจสอบอินเทอร์เน็ตเพื่อหาแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทความและคู่มือที่อธิบายสูตรทั้งหมดได้อย่างละเอียดและเข้าใจง่าย

สรุป

สูตรการหาพื้นที่และปริมาตรเป็นเครื่องมือที่สำคัญและง่ายต่อการใช้งานในการวางแผนและออกแบบแบบไม่ว่าจะเป็นของรูปร่างที่ซับซ้อนหรือง่าย ๆ อย่างสัมผัส ความรู้นี้จะเป็นประโยชน์ในการทำงานในหลากหลายสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการวัดและคำนวณข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่และปริมาตร

สูตรหาปริมาตรลูกบาศก์

สูตรหาปริมาตรลูกบาศก์

ความสามารถในการหาปริมาตรลูกบาศก์เป็นสิ่งสำคัญที่จำเป็นต้องมีในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับลูกบาศก์ในการคำนวณด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สูตรหาปริมาตรลูกบาศก์ช่วยให้เราสามารถหาคำตอบได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว โดยไม่จำเป็นต้องวางคำถามใหม่หรืออีกเทคนิคใดๆ เราแค่ต้องทำความเข้าใจหน้าตาของลูกบาศก์และตัวเลขด้านหนึ่ง

สูตรหาปริมาตรลูกบาศก์

ในการหาปริมาตรลูกบาศก์ สูตรที่ใช้ง่ายที่สุดคือ V = a^3 โดยที่ V คือปริมาตรของลูกบาศก์และ a คือด้านสั้นๆ ของลูกบาศก์

ในกรณีที่เราทราบหน้าตาของลูกบาศก์และต้องการหาปริมาตร สูตรนี้จะเป็นสูตรที่ง่ายที่สุดในการใช้งาน เราแค่ต้องรู้ค่าด้านสั้นๆ เพียงอย่างเดียวก็สามารถหาปริมาตรได้ทันที

หากมีลูกบาศก์ที่มีด้านสั้นๆ เป็น 5 เซนติเมตร เราสามารถหาปริมาตรโดยการใช้สูตร V = 5^3 = 5 x 5 x 5 = 125 เซนติเมตรได้

การหาปริมาตรลูกบาศก์ด้วยสูตร V = a^3 เป็นสูตรที่ใช้กับลูกบาศก์ขนาดเล็กได้อย่างแม่นยำ แต่สำหรับลูกบาศก์ที่มีขนาดใหญ่มากๆ อาจไม่สะดวกในการหาปริมาตรได้ด้วยตรงกัน ในกรณีนี้ จะต้องใช้วิธีการอื่นในการหาปริมาตร อาจจะเป็นการแบ่งลูกบาศก์ออกเป็นส่วนย่อยๆ ให้ง่ายต่อการคำนวณเพื่อหาปริมาตรแล้วรวมปริมาตรทั้งหมดเข้าด้วยกัน

สำหรับลูกบาศก์ที่มีด้านยาวๆ เวลาหาปริมาตรสามารถใช้สูตรเดียวกัน V = a^3 ได้ โดยเราแค่รู้ด้านยาวของลูกบาศก์ก็สามารถหาปริมาตรได้ทันที เช่น หากลูกบาศก์มีด้านยาวเป็น 10 เซนติเมตร สูตร V = 10^3 เราสามารถหาปริมาตรได้ 1000 เซนติเมตร

การหาปริมาตรลูกบาศก์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่สามารถใช้สูตร V = a^3 หรือ V = ด้านสั้นๆ^3 ได้ง่ายๆ เหมือนหาลูกบาศก์ขนาดเล็ก สามารถทำได้โดยการแบ่งลูกบาศก์เป็นส่วนย่อยๆ เพื่อคำนวณปริมาตรและนำปริมาตรทั้งหมดมารวมกัน เช่น การแบ่งลูกบาศก์เป็นหลายส่วนหลังจากนั้นหาปริมาตรของแต่ละส่วนแล้วรวมเป็นคำตอบสุดท้าย

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ สูตรหาปริมาตรลูกบาศก์

คำถาม 1: สามารถใช้สูตร V = a^3 หาปริมาตรของลูกบาศก์ทุกขนาดได้หรือไม่?

ตอบ: ใช่ สูตร V = a^3 เป็นสูตรที่ใช้ในการหาปริมาตรของลูกบาศก์ทุกขนาด โดยเพียงแค่รู้ค่าด้านสั้นๆ เพียงอย่างเดียวก็สามารถหาปริมาตรได้ทันที

คำถาม 2: สูตรหาปริมาตรลูกบาศก์ที่มีขนาดใหญ่มากๆ ใช้ยังไงในการหาปริมาตร?

ตอบ: สำหรับลูกบาศก์ที่มีขนาดใหญ่มากๆ สูตร V = a^3 จะไม่สะดวกในการหาปริมาตรได้เช่นกัน เราอาจต้องแบ่งลูกบาศก์เป็นส่วนย่อยๆ ให้ง่ายต่อการคำนวณและหาปริมาตรด้วยวิธีการนี้

คำถาม 3: สูตรในการหาปริมาตรลูกบาศก์มีอีกแบบไหนบ้าง?

ตอบ: นอกเหนือจากสูตร V = a^3 สูตรในการหาปริมาตรลูกบาศก์ยังมีอีกหลายแบบ เช่น สูตร V = 6s^2 โดยที่ s คือด้านของลูกบาศก์ สูตรนี้เหมาะสำหรับการหาปริมาตรลูกบาศก์ที่มีหน้าแผงสเต็ปซึ่งเรารู้แค่ด้านเดียวก็เพียงพอ

คำถาม 4: การหาปริมาตรลูกบาศก์ที่มีกรอบอยู่รอบๆ มีอะไรซ่อนอยู่?

ตอบ: ในบางกรณี ลูกบาศก์ที่มีกรอบอยู่รอบๆ อาจเป็นลูกบาศก์ในกระบวนการที่มีการตัดขอบ ในกรณีนี้ เราควรนำมาคำนึงถึงการตัดขอบที่เกิดขึ้นและอาจต้องคำนวณปริมาตรเพิ่มเติมอีก

คำถาม 5: การหาปริมาตรลูกบาศก์จำเป็นต้องรู้ด้านยาวและด้านสั้นของลูกบาศก์หรือไม่?

ตอบ: ไม่จำเป็นที่จะต้องรู้ค่าด้านยาวและด้านสั้นของลูกบาศก์พร้อมๆ กัน สูตร V = a^3 เป็นสูตรที่สามารถใช้ในการหาปริมาตรลูกบาศก์ก็ต่อเมื่อเราทราบด้านสั้นๆ เพียงอย่างเดียว

สรุป

สูตรหาปริมาตรลูกบาศก์ช่วยให้เราสามารถหาปริมาตรของลูกบาศก์ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว สูตร V = a^3 เป็นสูตรที่ง่ายที่สุดที่สามารถใช้ในการหาปริมาตรได้อย่างไม่ยุ่งยาก แต่สำหรับลูกบาศก์ที่มีขนาดใหญ่ อาจจะไม่สะดวกในการหาปริมาตรโดยตรง จึงควรแบ่งลูกบาศก์เป็นส่วนย่อยๆ เพื่อคำนวณและหาปริมาตรได้อย่างแม่นยำ

สูตรการหาปริมาตรสี่เหลี่ยมคางหมู

สูตรการหาปริมาตรสี่เหลี่ยมคางหมู

โดยทั่วไปแล้ว เราคงไม่เคยสงสัยเลยว่าสี่เหลี่ยมคางหมูนั้นมีความหมายอะไร สี่เหลี่ยมคางหมูเป็นสี่เหลี่ยมที่มีลักษณะคล้ายแก่แม่เขียนต้วตรง โดยมีทั้ง 2 ช่องคือส่วนบนและส่วนล่าง ส่วนบน (ภาพรวม) เป็นส่วนที่มีรูปร่างมีความสวยงามและเรียกด้วย โครงสร้างและลักษณะคล้ายแหล่งชื้อเข้าอยู่คือส่วนล่าง (กรอบระวางคลายสามเสา) ซึ่งทำให้เราเห็นรูปร่างและเนื้อคล้ายกับเสาแห่งความรู้หาย เนื่องจากสี่เหลี่ยมคางหมูเป็นส่วนต่อเติมของสร้อยคอและส่วนล่างสีบวมาภายในส่วนล่างเหวี่ยงแก้มแปลงโครงสร้างจึงทำให้อิสระสุดๆ แม้กระนั้นสามารถเปลี่ยนเป็นสีสวยและที่มีความมั่นคงต่อร่างกาย

สูตรการหาปริมาตรสี่เหลี่ยมคางหมูเป็นเรื่องที่น่าสนใจ เพราะทุกคนมีประสงค์อยากทราบเทคนิคในการหาปริมาตรของสี่เหลี่ยมคางหมู นี่คือสูตรที่ใช้ในการหาปริมาตรของสี่เหลี่ยมคางหมู:

สูตร: ความยาว x ความกว้าง x ความสูง

การนับค่า ความยาวและความกว้างของสี่เหลี่ยมคางหมูเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุด ให้เราเสมอที่จะนับลำดับที่ 1 เพิ่มเข้ามาโดยตรงที่ส่วนบน และ ก้านคาง ดังที่ต้องการ จากนั้นนับลำดับที่ 2 ปลายและก้านคาง ดังที่ต้องการ โดยอัตโนมัติต่อจากนั้นนับลำดับที่ 3 บ้ำ และ ก้านคาง ดังที่ต้องการ

โครงสร้างสูตรการหาปริมาตรสี่เหลี่ยมคางหมูเป็นเรื่องที่สำคัญ เนื่องจากบ๊วยอิสระของสี่เหลี่ยมคางหมูทำให้ได้ค่าปริมาตร ดังนั้นเราต้องาจะต้องให้ความสำคัญกับโครงสร้างการศึกษาเพื่อหารูปประกอบการเรียนรู้และความเข้าใจในการแก้ปัญหาของสามารถ เนื่องจากสี่เหลี่ยมคางหมูเป็นส่วนเสริมของสร้อยคอและส่วนล่างสีบวมาภายในส่วนล่างเหวี่ยงแก้มแปลงโครงสร้างดั้งนั้นสามารถแทนที่กรอบระวางคลายสามเสาแม่ ขึ้นได้ด้วยการหารูปร่ายด้วยความเร็วและความช้าถือสรุป ตอนนี้เรามาดูขั้นตอนการหาปริมาตรของสี่เหลี่ยมคางหมูกัน

ขั้นตอนที่ 1: วัดความยาวของสี่เหลี่ยมคางหมู
เอามือไปวัดถัดจากกรอบของสี่เหลี่ยมคางหมู วัดความยาวของปุริมาตรที่เราต้องการ ให้มือลงสัมผัสได้ถึงส่วนบนของสี่เหลี่ยมคางหมู จากนั้นค่อยๆเอามือจัดตอนบนของสี่เหลี่ยมคางหมูให้สุดขอบ สุดท้ายก็นับไปเลย

ขั้นตอนที่ 2: วัดความกว้างของสี่เหลี่ยมคางหมู
วัดความกว้างของสี่เหลี่ยมคางหมูเลือกตำแหน่งที่ให้มือเป็นตัวยืนที่การวัดจะสามารถน้อมสมัยเข้ามาได้พอดี ให้การวัดตอนบนของสี่เหลี่ยมคางหมูให้ปุริมาตรที่เราต้องการ จากนั้นค่อยๆเอามือจัดตอนบนของสี่เหลี่ยมคางหมูให้สุดขอบ สุดท้ายก็นับไปเลย

ขั้นตอนที่ 3: วัดความสูงของสี่เหลี่ยมคางหมู
วัดความสูงของสี่เหลี่ยมคางหมูจะเห็นได้อย่างเดียวเมื่อเราวางเครื่องทาบลงบนของสี่เหลี่ยมคางหมู และจากนั้นค่อยๆใช้มือขึ้นนอนด้วยเครื่องทาบทับบนของสี่เหลี่ยมคางหมูให้เก้าอี้ แล้วสามารถนับและทำปริมาณโครงสร้างอย่างหรอกโดยอัตโนมัติ

ขั้นตอนสุดท้าย: คำนวณปริมาณสี่เหลี่ยมคางหมู
ให้เรากำหนดความยาวของสี่เหลี่ยมคางหมูเป็นค่า A, ความกว้างเป็นค่า B และความสูงเป็นค่า H เอามาสูตรสามเหลี่ยมคางหมูลงท้าย จึงเป็นวิธีการหาปริมาณของสี่เหลี่ยมคางหมู

ปริมาณของสี่เหลี่ยมคางหมู = A x B x H

FAQs

1. สี่เหลี่ยมคางหมูเป็นรูปหรือรูปแบบที่พบบ่อยที่สุดในชีวิตประจำวันที่เราใช้หรือเห็นบ่อยครั้ง ได้รับความนิยมเพราะอะไร?
สี่เหลี่ยมคางหมูเป็นรูปแบบที่พบบ่อยที่สุดในชีวิตประจำวันจึงได้รับความนิยมเพราะความสมบูรณ์และความสุขอยู่เช่นเดียวกัน ซึ่งอาจเป็นเพราะความรู้ ความคิด และความคาดหวังของรูปร่างที่ทราบมานั้นทำให้เราสามารถจัดหาที่ที่อยู่ได้ครอบคลุม

2. เราสามารถใช้สูตรนี้ในการหาปริมาตรของสี่เหลี่ยมคางหมูที่เคลื่อนที่ไม่ได้ด้วยการวัดด้วยมือได้หรือไม่?
ไม่สามารถใช้สูตรนี้ในการหาปริมาตรของสี่เหลี่ยมคางหมูที่เคลื่อนที่ไม่ได้ด้วยการวัดด้วยมือได้ เพราะเราจะต้องนำเครื่องทาบไปใช้วัดความยาวและความกว้างของสี่เหลี่ยมคางหมูได้ ซึ่งเป็นไปไม่ได้ในกรณีที่สี่เหลี่ยมคางหมูเคลื่อนที่

3. เราสามารถเลือกใช้สูตรการหาปริมานค่ากว้างและความสูงของสี่เหลี่ยมคางหมูได้อย่างอิสระหรือไม่?
ใช่ เราสามารถเลือกใช้สูตรการหาปริมานของค่ากว้างและความสูงของสี่เหลี่ยมคางหมูได้อย่างอิสระเพื่อสร้างลักษณะทางเลือกและหรูหราของสี่เหลี่ยมคางหมูที่เราต้องการ

4. การหาปริมานของสี่เหลี่ยมคางหมูใช้ให้ได้อะไรบ้าง?
การหาปริมานของสี่เหลี่ยมคางหมูช่วยให้เราสามารถหาปริมานหากถูกต้องของสี่เหลี่ยมคางหมูได้ ทำให้เราสามารถกำหนดพื้นที่หรือปริมานของวัตถุบนสี่เหลี่ยมคางหมูในวัตถุสินค้าหรือปัญหาทางธุรกิจโดยรวมเพิ่มสิ่งที่ใช้หรือเล่นในสี่เหลี่ยมคางหมูที่ถูกต้อง

พบ 39 ภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ สูตรการหาปริมาตรสี่เหลี่ยม.

ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก - Youtube
ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก – Youtube
การหาปริมาตรและพื้นที่ทั้งหมดของปริซึมสี่เหลี่ยม (คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ) -  Youtube
การหาปริมาตรและพื้นที่ทั้งหมดของปริซึมสี่เหลี่ยม (คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ) – Youtube
การหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยใช้สูตร คณิตศาสตร์ ป.๕ - Youtube
การหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยใช้สูตร คณิตศาสตร์ ป.๕ – Youtube
ใบงานการหาปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก Worksheet
ใบงานการหาปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก Worksheet
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก - วิกิพีเดีย
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก – วิกิพีเดีย
สรุปเนื้อหา ปริมาตรปริซึม คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 - Tuenongfree
สรุปเนื้อหา ปริมาตรปริซึม คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 – Tuenongfree
01-การหาปริมาตรของปริซึม,ทรงกระบอก,พีระมิด กรวยและทรงกลม - คณิตศาสตร์ ม.1
01-การหาปริมาตรของปริซึม,ทรงกระบอก,พีระมิด กรวยและทรงกลม – คณิตศาสตร์ ม.1
ภาพการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ รูปทรงเรขาคณิต สูตรการหาพื้นที่ การหาปริมาตร  ชั่งตวงวัด มุม วงกลม | Shopee Thailand
ภาพการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ รูปทรงเรขาคณิต สูตรการหาพื้นที่ การหาปริมาตร ชั่งตวงวัด มุม วงกลม | Shopee Thailand
การหาปริมาตรลูกบาศก์ และทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก - ครูเฟิร์ส The Guru First
การหาปริมาตรลูกบาศก์ และทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก – ครูเฟิร์ส The Guru First
ใบงานเรื่องปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
ใบงานเรื่องปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
แบบฝึกหัด 6.6 การหาปริมาตรรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ป.5 - Youtube
แบบฝึกหัด 6.6 การหาปริมาตรรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ป.5 – Youtube
ใบงานเรื่องการหาปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก2 Worksheet
ใบงานเรื่องการหาปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก2 Worksheet
สรุปสูตรพื้นที่ผิว-ปริมาตร รูปทรง L Athometh.Com
สรุปสูตรพื้นที่ผิว-ปริมาตร รูปทรง L Athometh.Com
การใช้เวกเตอร์หาปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมด้านขนาน | Phirompornblog
การใช้เวกเตอร์หาปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมด้านขนาน | Phirompornblog
ใบงานเรื่องปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
ใบงานเรื่องปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
สูตรการหาพื้นที่และปริมาตรต่างๆ รูปเรขาคณิต สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม และวงกลม
สูตรการหาพื้นที่และปริมาตรต่างๆ รูปเรขาคณิต สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม และวงกลม
การหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยวิธีใช้สูตร คณิตศาสตร์ ป.5 - Youtube
การหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยวิธีใช้สูตร คณิตศาสตร์ ป.5 – Youtube
วิธีการ คำนวณหาปริมาตรของปริซึมสี่เหลี่ยมมุมฉาก: 5 ขั้นตอน
วิธีการ คำนวณหาปริมาตรของปริซึมสี่เหลี่ยมมุมฉาก: 5 ขั้นตอน
ปริมาตร Online Worksheet
ปริมาตร Online Worksheet
สูตรการหาพื้นที่และปริมาตรต่างๆ รูปเรขาคณิต สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม และวงกลม
สูตรการหาพื้นที่และปริมาตรต่างๆ รูปเรขาคณิต สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม และวงกลม
การหาปริมาตรลูกบาศก์ และทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก - ครูเฟิร์ส The Guru First
การหาปริมาตรลูกบาศก์ และทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก – ครูเฟิร์ส The Guru First
การหาปริมาตรของสี่เหลี่ยมคางหมูช่วยหน่อยน่ะค่ะ - Pantip
การหาปริมาตรของสี่เหลี่ยมคางหมูช่วยหน่อยน่ะค่ะ – Pantip
ปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก - Nockacademy
ปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก – Nockacademy
สรุปรวม ! สูตรหาปริมาตร และพื้นที่ผิว - Tuenongfree
สรุปรวม ! สูตรหาปริมาตร และพื้นที่ผิว – Tuenongfree
คำนวณหาปริมาตรของรูปทรงต่าง ๆ - Wikihow
คำนวณหาปริมาตรของรูปทรงต่าง ๆ – Wikihow
สูตรการหาพื้นที่
สูตรการหาพื้นที่
การหาปริมาตรของปริซึมครูทับทิม | ทับทิม เจริญตา
การหาปริมาตรของปริซึมครูทับทิม | ทับทิม เจริญตา
ช่วยแก้โจทย์คณิตหน่อยยย - Pantip
ช่วยแก้โจทย์คณิตหน่อยยย – Pantip
ใบงานที่ 12 ปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก Worksheet
ใบงานที่ 12 ปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก Worksheet
ปริมาตรของทรงกลม - Nockacademy
ปริมาตรของทรงกลม – Nockacademy
สรุปเนื้อหา ปริมาตรปริซึม คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 - Tuenongfree
สรุปเนื้อหา ปริมาตรปริซึม คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 – Tuenongfree
วิธีการ หาปริมาตรของกล่อง: 9 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ) - Wikihow
วิธีการ หาปริมาตรของกล่อง: 9 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ) – Wikihow
เรื่อง ปริมาตรและความจุ - ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-12 หน้า | Pubhtml5
เรื่อง ปริมาตรและความจุ – ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-12 หน้า | Pubhtml5
กวดวิชาคณิตศาสตร์ อ.นุ
กวดวิชาคณิตศาสตร์ อ.นุ
คณิตศาสตร์ ม.3 เรื่องปริมาตรและพื้นที่ผิว
คณิตศาสตร์ ม.3 เรื่องปริมาตรและพื้นที่ผิว
สูตรการหาพื้นที่และปริมาตรต่างๆ รูปเรขาคณิต สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม และวงกลม
สูตรการหาพื้นที่และปริมาตรต่างๆ รูปเรขาคณิต สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม และวงกลม
โค้ดภาษาซี คำนวณหาปริมาตรของปริซึมสามเหลี่ยม – Cs Developers.
โค้ดภาษาซี คำนวณหาปริมาตรของปริซึมสามเหลี่ยม – Cs Developers.
พื้นที่ผิวและปริมาตร - School Online 4U
พื้นที่ผิวและปริมาตร – School Online 4U
คำนวนน้ำตู้ปลา
คำนวนน้ำตู้ปลา
แจกฟรี สื่อวิชาคณิตศาสตร์ ลูกบาศก์ สูตรพื้นที่เรขาคณิตสองมิติ - คลังสื่อการ สอน
แจกฟรี สื่อวิชาคณิตศาสตร์ ลูกบาศก์ สูตรพื้นที่เรขาคณิตสองมิติ – คลังสื่อการ สอน
การหาปริมาตรของสี่เหลี่ยมคางหมูช่วยหน่อยน่ะค่ะ - Pantip
การหาปริมาตรของสี่เหลี่ยมคางหมูช่วยหน่อยน่ะค่ะ – Pantip
01-การหาปริมาตรของปริซึม,ทรงกระบอก,พีระมิด กรวยและทรงกลม - คณิตศาสตร์ ม.1
01-การหาปริมาตรของปริซึม,ทรงกระบอก,พีระมิด กรวยและทรงกลม – คณิตศาสตร์ ม.1
การคำนวณปริมาตรน้ำ
การคำนวณปริมาตรน้ำ
การใช้เวกเตอร์ในการหาปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมด้านขนาน | เวกเตอร์สามมิติ
การใช้เวกเตอร์ในการหาปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมด้านขนาน | เวกเตอร์สามมิติ
Ejercicio De ปริมาตรรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
Ejercicio De ปริมาตรรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก - คณิตศาสตร์ ป.6 - Youtube
ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก – คณิตศาสตร์ ป.6 – Youtube
ปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก - Nockacademy
ปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก – Nockacademy
สรุปเนื้อหา พื้นที่ผิว และปริมาตร ม.2 ปริซึม และ ทรงกระบอก คืออะไร? -  Ondemand
สรุปเนื้อหา พื้นที่ผิว และปริมาตร ม.2 ปริซึม และ ทรงกระบอก คืออะไร? – Ondemand
โปสเตอร์เรื่องสูตรการหาปริมาตร #Eq-311 โปสเตอร์กระดาษอาร์ตมัน สื่อการเรียน การสอน สื่อการเรียนรู้ | Shopee Thailand
โปสเตอร์เรื่องสูตรการหาปริมาตร #Eq-311 โปสเตอร์กระดาษอาร์ตมัน สื่อการเรียน การสอน สื่อการเรียนรู้ | Shopee Thailand
โดมิโน่เรขาคณิตพร้อมสูตรการหาพื้นที่ | สามเหลี่ยม, สี่เหลี่ ยมจัตุรัส,  เรขาคณิต
โดมิโน่เรขาคณิตพร้อมสูตรการหาพื้นที่ | สามเหลี่ยม, สี่เหลี่ ยมจัตุรัส, เรขาคณิต

ลิงค์บทความ: สูตรการหาปริมาตรสี่เหลี่ยม.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ สูตรการหาปริมาตรสี่เหลี่ยม.

ดูเพิ่มเติม: tuekhangduong.com/category/television

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *