Skip to content
Trang chủ » สูตรพื้นที่สามเหลี่ยมด้านเท่า: สองขั้นตอนง่ายในการคำนวณ

สูตรพื้นที่สามเหลี่ยมด้านเท่า: สองขั้นตอนง่ายในการคำนวณ

พื้นที่สามเหลี่ยมด้านเท่า [area of ​​equilateral triangle] | Experts math - สอนคณิตศาสตร์

สูตรพื้นที่สามเหลี่ยมด้านเท่า

สูตรพื้นที่สามเหลี่ยมด้านเท่าคือ สูตรที่นำมาใช้ในการคำนวณหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมที่มีด้านทั้งสามมีความยาวเท่ากันทุกด้าน นี่คือสูตรที่สามารถใช้ในการคำนวณหาค่าพื้นที่ของสามเหลี่ยมด้านเท่าในทุกกรณี

อธิบายพื้นที่สามเหลี่ยมด้านเท่า
สามเหลี่ยมด้านเท่าเป็นสามเหลี่ยมที่มีด้านทั้งสามเท่ากัน สามารถพบได้โดยทั่วไปในชีวิตประจำวัน เช่น ป้ายจราจรรูปร่างของผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่จะต้องหยุดไว้ การสร้างฐานรากของอาคารสูง หรือการสร้างพีชคณิตอีเลียนในคณิตศาสตร์ นอกจากนี้สามเหลี่ยมด้านเท่ายังเป็นรูปทรงที่น่าสนใจที่สร้างความสมดุลในการมองเห็นและมีสมบัติที่น่าสนใจอื่นๆด้วย

การหาความสูงของสามเหลี่ยมด้านเท่า
ในสามเหลี่ยมด้านเท่า เราสามารถหาความสูงได้โดยใช้หลักของทริกโนเมตรี หลักนี้บอกว่า ความสูงของสามเหลี่ยมด้านเท่าจากด้านใดๆคือ ระยะทางระหว่างจุดผันแปรของด้านนั้นๆ กับฐานของสามเหลี่ยมที่อยู่ตรงข้ามกับด้านนั้นๆ เราสามารถใช้สูตรต่อไปนี้ในการคำนวณหาความสูงของสามเหลี่ยมด้านเท่า:

ความสูง = (√3/2) x ด้านของสามเหลี่ยมด้านเท่า

การหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมด้านเท่า
เพื่อหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมด้านเท่า เราสามารถใช้สูตรของพื้นที่สามเหลี่ยม ซึ่งกำหนดให้พื้นที่เท่ากับหนึ่งในสองของฐานคูณกับความสูง ผลการคำนวณใช้สูตรต่อไปนี้:

พื้นที่สามเหลี่ยมด้านเท่า = (ฐาน x ความสูง)/2

สมบัติของสามเหลี่ยมด้านเท่า
1. สามเหลี่ยมด้านเท่ามีเส้นผ่าศูนย์กลางที่เป็นตรงกลางของยอดทั้งสาม เส้นผ่าศูนย์กลางนี้หาระดับกลางดิ่งโดยใช้ฐานของสามเหลี่ยม ซึ่งเป็นส่วนคู่ของฐาน.

2. สามเหลี่ยมด้านเท่ามีมุมภายในทุกมุมมี 60 องศา

3. พื้นที่ของสามเหลี่ยมด้านเท่ามีความสัมพันธ์กับพีชคณิตอีเลียน เพื่อหามุมมุ่งหน้าแหลมกูในสามเหลี่ยมด้านเท่า สามารถใช้ศูนย์กลางของวงกลมเขียวภายในสามเหลี่ยมและจุดตัดระหว่างฐานและรัศมีของวงกลม เราสามารถใช้สูตรต่อไปนี้ในการหารัศมีของวงกลมเขียว:

รัศมีของวงกลมเขียว = (ด้าน x √3)/6

การหารัศมีวงกลมเขียวในสามเหลี่ยมด้านเท่าจะช่วยให้เราสามารถหาค่าพื้นที่ของวงกลมเขียวได้โดยอัตโนมัติ จากนั้นเราสามารถนำค่าพื้นที่ของวงกลมเขียวมาคูณด้วยสองเพื่อหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมด้านเท่า ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายและรวดเร็วในการคำนวณ

สูตรหาความยาวด้านในสามเหลี่ยมด้านเท่า
กรณีที่เราไม่ทราบความยาวด้านใดๆของสามเหลี่ยมด้านเท่า แต่ทราบด้านหรือความสูงเราสามารถใช้สูตรคำนวณความยาวด้านอื่นๆของสามเหลี่ยมด้านเท่าได้ สูตรนี้คำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างด้านและความสูงในสามเหลี่ยม ในกรณีนี้ เราสามารถใช้สูตรต่อไปนี้:

ความยาวด้าน = (√3 x ความสูง) x 2

การแบ่งสามเหลี่ยมด้านเท่าให้ออกเป็นสมาชิกส่วนย่อย
เราสามารถแบ่งสามเหลี่ยมด้านเท่าออกเป็นสมาชิกส่วนย่อยได้โดยใช้ระหว่างเส้นที่เป็นเส้นกึ่งกลางของด้านสองด้านตรงข้าม จุดนี้แบ่งวงจรเส้นรอบวงและเป็นจุดเดียวกับศูนย์กลางของวงกลมเขียวและผ่านทางจุดสองอันเป็นผลจากเส้นโค้งในสามเหลี่ยมด้านเท่า

สูตรพื้นที่สามเหลี่ยมด้านเท่า
สูตรพื้นที่สามเหลี่ยมด้านเท่า: (ฐาน x ความสูง)/2

สูตรหาความสูง: (√3/2) x ด้านของสามเหลี่ยมด้านเท่า

สูตรหาความยาวด้าน: (√3 x ความสูง) x 2

สูตรหารัศมีวงกลมเขียวในสามเหลี่ยมด้านเท่า: (ด้าน x √3)/6

สิ่งที่จำเป็นต้องพึ่งพาในการคำนวณสูตรพื้นที่สามเหลี่ยมด้านเท่าคือ ความยาวทั้งสามด้านหรือความสูง, ฐาน หรือด้านเท่าความยาว และรัศมีวงกลมเขียว (บางกรณี)

FAQs:

Q: สามเหลี่ยมด้านเท่าแตกต่างจากสามเหลี่ยมปกติอย่างไร?
A: สามเหลี่ยมด้านเท่ามีด้านทั้งสามที่มีความยาวเท่ากัน ในขณะที่สามเหลี่ยมปกติอาจจะมีสองด้านที่มีความยาวเท่ากันหรือไม่ก็ได้

Q: สามเหลี่ยมอาจเขียนและระบุด้วยข้อมูลอะไรบ้าง?
A: สามเหลี่ยมอาจเขียนและระบุโดยการระบุด้วยข้อมูลด้าน, ข้อมูลมุม, หรือขนาดด้านของสี่เหลี่ยม

Q: อะไรคือสมบัติของสามเหลี่ยมด้านเท่า?
A: สมบัติของสามเหลี่ยมด้านเท่ารวมถึง มีเส้นผ่าศูนย์กลางแบบเท่ากัน, มุมภายในมีค่าเท่ากับ 60 องศา, และมีความสัมพันธ์กับพีชคณิตอีเลียน

Q: สูตรให้หาพื้นที่สามเหลี่ยมด้านเท่ามีอะไรบ้าง?
A: สูตรให้หาพื้นที่สามเหลี่ยมด้านเท่าคือ (ฐาน x ความสูง)/2

Q: สามเหลี่ยมด้านเท่ามีอยู่ในสามมิติไหม?
A: สามเหลี่ยมด้านเท่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบสองมิติ ซึ่งอยู่บนระนาบสองมิติแทน

Q: สามเหลี่ยมด้านเท่ามีทางประยุกต์อย่างไรในชีวิตประจำวัน?
A: สามเหลี่ยมด้านเท่ามีทางประยุกต์ในชีวิตประจำวัน เช่น การสร้างป้ายจราจรรูปร่างของผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่จำเป็นต้องหยุดไว้, การสร้างฐานรากของอาคารสูง, หรือการสร้างพีชคณิตอีเลียนในคณิตศาสตร์

พื้นที่สามเหลี่ยมด้านเท่า [Area Of ​​Equilateral Triangle] | Experts Math – สอนคณิตศาสตร์

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: สูตรพื้นที่สามเหลี่ยมด้านเท่า

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ สูตรพื้นที่สามเหลี่ยมด้านเท่า

พื้นที่สามเหลี่ยมด้านเท่า [area of ​​equilateral triangle] | Experts math - สอนคณิตศาสตร์
พื้นที่สามเหลี่ยมด้านเท่า [area of ​​equilateral triangle] | Experts math – สอนคณิตศาสตร์

หมวดหมู่: Top 92 สูตรพื้นที่สามเหลี่ยมด้านเท่า

สามเหลี่ยมด้านเท่าหาพื้นที่ยังไง

สามเหลี่ยมด้านเท่าหาพื้นที่ยังไง: ค้นพบเคล็ดลับของสามเหลี่ยมและวิธีการคำนวณพื้นที่

สามเหลี่ยมเป็นรูปหนึ่งในรูปร่างที่ได้รับความสนใจอย่างมากในวิชาคณิตศาสตร์ สามเหลี่ยมเป็นรูปทรงที่มีความเป็นพื้นฐานและใช้ในการคำนวณพื้นที่ของรูปร่างอื่น ๆ ดังนั้นการหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมด้านเท่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจ ในบทความนี้เราจะศึกษาหลักการและเทคนิคการคำนวณพื้นที่ของสามเหลี่ยมด้านเท่า

หลักการหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมด้านเท่า
สำหรับสามเหลี่ยมที่มีด้านเท่ากันทั้ง 3 ด้าน องศาของมุมที่อยู่ข้างในก็ต้องมีมุมทุกองศาเท่ากัน หากเราสามารถหาความยาวด้านหนึ่งที่สามเหลี่ยมด้านเท่าได้ ให้ยาวเป็น a นั้นคือความยาวของด้านที่เราพยายามหา จากนั้น สามารถคำนวณพื้นที่ของสามเหลี่ยมได้เพียงแค่ใช้สูตร A = (a^2√3)/4 หรือ A = (a^2√4)/4 ก็ตามที่ต้องการ

ตัวอย่างการคำนวณ
เพื่อให้เข้าใจวิธีการคำนวณที่ดีขึ้น มาลองพิจารณาสามเหลี่ยมด้านเท่าที่มีด้านเท่ากันทั้ง 3 ด้าน ที่มีความยาว 6 เหลี่ยม

1. พื้นที่ของสามเหลี่ยมด้านเท่า = (6^2√3)/4 = 18√3/4 = 4.5√3 ≈ 7.794 หน่วย
2. หน่วยของผลการคำนวณคือหน่วยตาราง ดังนั้น ผลการคำนวณในตัวอย่างนี้คือ 7.794 ตารางหน่วย

ต้องการหาความยาวด้านที่ไม่รู้
หากเราทราบพื้นที่ของสามเหลี่ยมด้านเท่า แต่ไม่ทราบความยาวของด้านที่เท่ากัน แล้วเราก็สามารถคำนวณความยาวด้านที่ไม่รู้ได้

ตัวอย่างการคำนวณใหม่
พิจารณาสามเหลี่ยมต่อไปนี้ พื้นที่ของสามเหลี่ยมด้านเท่าคือ 9 ตารางหน่วย

1. หาความยาวด้านที่ไม่รู้ = 2√(พื้นที่ x (4/√3))
2. หาความยาวด้านที่ไม่รู้ = 2√(9 x (4/√3)) = 2√(36/√3) = 2√(36√3/3) = 2√(12√3) = 2√(12 x √3) = 2√36 = 2 x 6 = 12

ดังนั้นหากพื้นที่ของสามเหลี่ยมด้านเท่าเป็น 9 ตารางหน่วย ความยาวด้านที่เท่ากับ 12

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมด้านเท่า

1. สามเหลี่ยมด้านเท่าคืออะไร?
สามเหลี่ยมด้านเท่าคือรูปร่างที่มีด้าน 3 ด้านที่มีความยาวเท่ากันทั้งหมด

2. โดยปกติสามเหลี่ยมด้านเท่ามักมีมุมข้างในที่มีองศาเท่ากันหรือไม่?
ใช่ ถ้าสามเหลี่ยมตั้งอยู่บนระนาบ สามเหลี่ยมด้านเท่าจะมีมุมข้างในที่มีองศาเท่ากันเสมอ

3. วิธีการคำนวณพื้นที่ของสามเหลี่ยมด้านเท่าคืออะไร?
สามเหลี่ยมด้านเท่าที่มีด้านเท่าความยาว a สามารถคำนวณพื้นที่ได้โดยใช้สูตร A = (a^2√3)/4 หรือ A = (a^2√4)/4

4. หากยาวด้านของสามเหลี่ยมด้านเท่าคือ 8 หน่วย เราสามารถคำนวณพื้นที่ได้อย่างไร?
หากยาวด้านของสามเหลี่ยมด้านเท่าเป็น 8 หน่วย พื้นที่ของสามเหลี่ยมด้านเท่าจะเท่ากับ (8^2√3)/4 = 64√3/4 = 16√3 ≈ 27.712 ตารางหน่วย

5. หากพื้นที่ของสามเหลี่ยมด้านเท่าเป็น 16 ตารางหน่วย เราสามารถหาความยาวด้านที่เท่ากันได้อย่างไร?
หากพื้นที่ของสามเหลี่ยมเท่ากับ 16 ตารางหน่วย เราสามารถหาความยาวด้านที่เท่ากันได้โดยใช้สูตร ความยาว = 2√(พื้นที่ x (4/√3)) = 2√(16 x (4/√3)) = 2√(64/√3) = 2√(64√3/3) = 2√(192√3) = 2√(192 x √3) ≈ 32.97 หน่วย

สรุป
การคำนวณพื้นที่สามเหลี่ยมด้านเท่าเป็นหัตถการที่สำคัญในวิชาคณิตศาสตร์ เราสามารถนำหลักการที่ได้กล่าวถึงมาใช้แก้ปัญหาทั่วไป ทั้งนี้ให้จดจำว่าคำนวณพื้นที่ของสามเหลี่ยมด้านเท่าสามารถใช้สูตร A = (a^2√3)/4 หรือ A = (a^2√4)/4 ในการคำนวณได้ นอกจากนี้ยังสามารถหาความยาวด้านที่ไม่รู้โดยใช้สูตร ความยาว = 2√(พื้นที่ x (4/√3))

สูตรหาพื้นที่สามเหลี่ยมมีกี่สูตร

สูตรหาพื้นที่สามเหลี่ยมมีกี่สูตร?

สามเหลี่ยมเป็นรูปทรงที่นิยมใช้งานอย่างแพร่หลายในชีวิตประจำวันและในคณิตศาสตร์. ความพิเศษของสามเหลี่ยมคือคุณสมบัติที่มีการคำนวณและหาพื้นที่ได้อย่างง่ายดาย. เนื่องจากแต่ละรูปร่างของสามเหลี่ยมให้คุณสมบัติที่แตกต่างกัน, จึงมีสูตรหลายแบบที่ใช้ในการหาพื้นที่ของสามเหลี่ยม.

ในบทความนี้เราจะศึกษาสูตรหาพื้นที่สามเหลี่ยม พร้อมกับตัวอย่างและการประยุกต์ใช้งานที่แตกต่าง หากคุณเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่, หรือสงสัยเกี่ยวกับวิธีการคิดหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง, ข้อมูลในบทความนี้อาจเป็นประโยชน์อย่างมาก.

สูตรหาพื้นที่สามเหลี่ยมมีอยู่สามแบบหลักที่นิยมใช้งาน ได้แก่ สูตรหาพื้นที่สามเหลี่ยมด้านเท่า, สูตรหาพื้นที่สามเหลี่ยมด้านไม่เท่า, และสูตรหาพื้นที่สามเหลี่ยมลูกบาศก์.

1. สูตรหาพื้นที่สามเหลี่ยมด้านเท่า:
สูตรสำหรับสามเหลี่ยมที่มีด้านเท่ากันคือ พื้นที่ = (พื้นที่ด้านเท่า)^2 * √3/4
หรืออีกทางเลือกคือ พื้นที่ = (ด้าน * ด้าน * √3)/4

ตัวอย่างการหาพื้นที่สามเหลี่ยมด้านเท่า:
มีสามเหลี่ยมที่มีด้านเท่ากันทั้งหมด 3 ด้านที่มีความยาวเท่ากันคือ 5 cm.
จากสูตรในการหาพื้นที่สามเหลี่ยมด้านเท่า พื้นที่ = (5 * 5 * √3)/4
= (25*√3)/4
≈ 10.83 cm²

2. สูตรหาพื้นที่สามเหลี่ยมด้านไม่เท่า:
สูตรสำหรับสามเหลี่ยมที่มีด้านไม่เท่ากันคือ พื้นที่ = (รัศมีเขียว * รัศมีแดง * รัศมีน้ำเงิน)/4
หรือหากทราบความยาวด้านของสามเหลี่ยมทั้งสามด้าน สามารถใช้สูตรได้แบบนี้ พื้นที่ = √(s*(s-a)(s-b)(s-c)) โดยที่ s = (a+b+c)/2

ตัวอย่างการหาพื้นที่สามเหลี่ยมด้านไม่เท่า:
มีสามเหลี่ยมที่มีด้านไม่เท่ากัน ด้านที่หนึ่งยาว 6 cm, ด้านที่สองยาว 8 cm, และด้านที่สามยาว 10 cm.
จากสูตรที่มีความยาวด้านทราย (a = 6, b = 8, c = 10), s = (6+8+10)/2 = 12
กำหนดค่าลงในสูตร พื้นที่ = √(12*(12-6)*(12-8)*(12-10))
= √(12*6*4*2)
= √(576)
= 24 cm²

3. สูตรหาพื้นที่สามเหลี่ยมลูกบาศก์:
สูตรสำหรับสามเหลี่ยมลูกบาศก์คือ พื้นที่ = (ด้าน^2 * √3)/2

ตัวอย่างการหาพื้นที่สามเหลี่ยมลูกบาศก์:
มีสามเหลี่ยมที่มีด้านยาว 4 cm.
จากสูตรในการหาพื้นที่ พื้นที่ = (4^2 * √3)/2
= (16*√3)/2
≈ 13.86 cm²

คำถามที่พบบ่อย (FAQs):
1. สามเหลี่ยมที่ไม่มีความยาวด้านที่รู้อยู่จะสามารถหาพื้นที่ได้อย่างไร?
สำหรับสามเหลี่ยมที่จำเป็นต้องรู้ความยาวด้านทั้งสามเพื่อใช้สูตรหาพื้นที่สามเหลี่ยมไม่เท่า จำเป็นต้องวัดหรือรู้ข้อมูลด้านทั้งสาม เพื่อคำนวณหาค่า s ก่อนจากนั้นใช้สูตรเพื่อหาพื้นที่.

2. สอบถามว่าสูตรหาพื้นที่ใดที่ถูกต้องสำหรับสามเหลี่ยมที่มีด้านไม่เท่า?
สูตรหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมที่มีด้านไม่เท่าเป็น √(s*(s-a)(s-b)(s-c)) โดยที่ s = (a+b+c)/2. สูตรนี้ได้รับการรับรองโดยทฤษฎีทางคณิตศาสตร์และใช้ในการหาพื้นที่สามเหลี่ยมโดยทั่วไป.

3. สามเหลี่ยมลูกบาศก์แตกต่างกับสามเหลี่ยมทั่วไปอย่างไร?
สามเหลี่ยมลูกบาศก์เป็นรูปสามเหลี่ยมที่หนึ่งมุม ตามแนวการมองเป็นรูปสี่เหลี่ยมในมุม 60 องศา ทำให้สามเหลี่ยมลูกบาศก์มีคุณสมบัติที่แตกต่างจากสามเหลี่ยมทั่วไป.

ดูเพิ่มเติมที่นี่: tuekhangduong.com

พบ 49 ภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ สูตรพื้นที่สามเหลี่ยมด้านเท่า.

พิสูจน์ สูตรพื้นที่สามเหลี่ยมด่านเท่า ความรู้ ฟรี - Youtube
พิสูจน์ สูตรพื้นที่สามเหลี่ยมด่านเท่า ความรู้ ฟรี – Youtube
ที่มาของสูตรรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า<< | Dek-D.Com
ที่มาของสูตรรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า<< | Dek-D.Com
การหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมโดยการใช้สูตร ตอนที่ 1 คณิตศาสตร์ ป.5 - Youtube
การหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมโดยการใช้สูตร ตอนที่ 1 คณิตศาสตร์ ป.5 – Youtube
สรุปรวมสูตรการหาทั้ง5รูป
สรุปรวมสูตรการหาทั้ง5รูป
Geometry เรขาคณิต คิดพื้นที่สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม ห้าเหลี่ยม หกเหลี่ยม  แบบไม่จำสูตร (สำหรับคนทั่วไป) - Youtube
Geometry เรขาคณิต คิดพื้นที่สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม ห้าเหลี่ยม หกเหลี่ยม แบบไม่จำสูตร (สำหรับคนทั่วไป) – Youtube
โน้ตสรุป รูปร่างมีกี่ มิติ พร้อมสูตร L Athometh.Com
โน้ตสรุป รูปร่างมีกี่ มิติ พร้อมสูตร L Athometh.Com
พื้นที่สามเหลี่ยมด้านเท่า [Area Of ​​Equilateral Triangle] | Experts Math -  สอนคณิตศาสตร์ - Youtube
พื้นที่สามเหลี่ยมด้านเท่า [Area Of ​​Equilateral Triangle] | Experts Math – สอนคณิตศาสตร์ – Youtube
Q-2866 คำนวณพื้นที่ หกเหลี่ยมด้านเท่า
Q-2866 คำนวณพื้นที่ หกเหลี่ยมด้านเท่า
รวมสูตรการหาพื้นที่และปริมาตรรูปทรงเรขาคณิต
รวมสูตรการหาพื้นที่และปริมาตรรูปทรงเรขาคณิต
ที่มาของสูตรรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า<< | Dek-D.Com
ที่มาของสูตรรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า<< | Dek-D.Com
สรุปสูตร พื้นที่ รูปทรงเรขาคณิตต่างๆ - Tuenongfree
สรุปสูตร พื้นที่ รูปทรงเรขาคณิตต่างๆ – Tuenongfree
2563 08 24 สร้างสามเหลี่ยมด้านเท่าให้มีพื้นที่เท่ากับพี้นที่วงกลม - Youtube
2563 08 24 สร้างสามเหลี่ยมด้านเท่าให้มีพื้นที่เท่ากับพี้นที่วงกลม – Youtube
สรุปสูตร พื้นที่ รูปทรงเรขาคณิตต่างๆ - Tuenongfree
สรุปสูตร พื้นที่ รูปทรงเรขาคณิตต่างๆ – Tuenongfree
บทที่ 1. พื้นที่ผิวและปริมาตร | สูตรคณิตศาสตร์ ม.1-3
บทที่ 1. พื้นที่ผิวและปริมาตร | สูตรคณิตศาสตร์ ม.1-3
สูตรการหาพื้นที่และปริมาตรต่างๆ รูปเรขาคณิต สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม และวงกลม
สูตรการหาพื้นที่และปริมาตรต่างๆ รูปเรขาคณิต สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม และวงกลม
Q-2924 พื้นที่ผิวพีระมิด ม.3
Q-2924 พื้นที่ผิวพีระมิด ม.3
สูตรการหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยม - Youtube
สูตรการหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยม – Youtube
รวมสูตรพื้นที่และปริมาตร
รวมสูตรพื้นที่และปริมาตร
ขอวิธีคำนวนตารางเมตหน่อยคะ เพื่อนๆท่านใดทราบบ้าง - Pantip
ขอวิธีคำนวนตารางเมตหน่อยคะ เพื่อนๆท่านใดทราบบ้าง – Pantip
โครงงานเรขาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์ของพื้นที่ ของรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมจั
โครงงานเรขาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์ของพื้นที่ ของรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมจั
สรุปสูตรพื้นที่ผิว-ปริมาตร รูปทรง L Athometh.Com
สรุปสูตรพื้นที่ผิว-ปริมาตร รูปทรง L Athometh.Com
สรุปสูตร พื้นที่ รูปทรงเรขาคณิตต่างๆ - Tuenongfree
สรุปสูตร พื้นที่ รูปทรงเรขาคณิตต่างๆ – Tuenongfree
รบกวนสอบถามครับ การหาพื่นที่หกเหลี่ยมหน่อยครับ - Pantip
รบกวนสอบถามครับ การหาพื่นที่หกเหลี่ยมหน่อยครับ – Pantip
สรุปสูตรพื้นที่ผิว-ปริมาตร รูปทรง L Athometh.Com
สรุปสูตรพื้นที่ผิว-ปริมาตร รูปทรง L Athometh.Com
สื่อการสอน: ทฤษฎีบทพีทาโกรัส - สามเหลี่ยมมุมฉาก
สื่อการสอน: ทฤษฎีบทพีทาโกรัส – สามเหลี่ยมมุมฉาก
โครงงานเรขาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์ของพื้นที่ ของรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมจั
โครงงานเรขาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์ของพื้นที่ ของรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมจั
สรุปสูตร พื้นที่ รูปทรงเรขาคณิตต่างๆ - Tuenongfree
สรุปสูตร พื้นที่ รูปทรงเรขาคณิตต่างๆ – Tuenongfree
สูตรการหาพื้นที่สามเหลี่ยมมุมฉาก - Mathmagic
สูตรการหาพื้นที่สามเหลี่ยมมุมฉาก – Mathmagic
รบกวนสอบถามครับ การหาพื่นที่หกเหลี่ยมหน่อยครับ - Pantip
รบกวนสอบถามครับ การหาพื่นที่หกเหลี่ยมหน่อยครับ – Pantip
หาพื้นที่วงกลมในสี่เหลี่ยม
หาพื้นที่วงกลมในสี่เหลี่ยม
สรุปรวมสูตรการหาทั้ง5รูป
สรุปรวมสูตรการหาทั้ง5รูป
คณิตศาสตร์-พื้นที่ผิวและปริมาตร – Tuemaster เรียนออนไลน์ ม.ปลาย
คณิตศาสตร์-พื้นที่ผิวและปริมาตร – Tuemaster เรียนออนไลน์ ม.ปลาย
สรุปสูตรพื้นที่ผิว-ปริมาตร รูปทรง L Athometh.Com
สรุปสูตรพื้นที่ผิว-ปริมาตร รูปทรง L Athometh.Com
สรุปสูตร 11 สูตรพื้นที่ สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม วงกลม ไม่งงแน่นอน | Tuenong -  Youtube
สรุปสูตร 11 สูตรพื้นที่ สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม วงกลม ไม่งงแน่นอน | Tuenong – Youtube
Pls!!! ช่วยหาพท.รูปเหลี่ยมในวงกลมให้หน่อยค่ะ - Pantip
Pls!!! ช่วยหาพท.รูปเหลี่ยมในวงกลมให้หน่อยค่ะ – Pantip
พื้นที่ผิวและปริมาตร - School Online 4U
พื้นที่ผิวและปริมาตร – School Online 4U
หาพื้นที่สามเหลี่ยมด้านไม่เท่า *มีสูตร ความรู้ ฟรี - Youtube
หาพื้นที่สามเหลี่ยมด้านไม่เท่า *มีสูตร ความรู้ ฟรี – Youtube
พิสูจน์ สูตรพื้นที่สามเหลี่ยมด่านเท่า ความรู้ ฟรี - Youtube
พิสูจน์ สูตรพื้นที่สามเหลี่ยมด่านเท่า ความรู้ ฟรี – Youtube
พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมพื้นที่สามเหลี่ยมเครื่องคิดเลขสูตรสามเหลี่ยมด้านเท่า หน้าจั่วช่วยให้คุณสามารถหาพื้นที่ของความแตกต่างของรูปสามเหลี่ยมเช่น สามเหลี่ยมด้านเท่า
พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมพื้นที่สามเหลี่ยมเครื่องคิดเลขสูตรสามเหลี่ยมด้านเท่า หน้าจั่วช่วยให้คุณสามารถหาพื้นที่ของความแตกต่างของรูปสามเหลี่ยมเช่น สามเหลี่ยมด้านเท่า
คณิตศาสตร์-สมบัติและลักษณะของพีระมิดและการหาปริมาตร ของรูปทรงอื่นๆ –  Tuemaster เรียนออนไลน์ ม.ปลาย
คณิตศาสตร์-สมบัติและลักษณะของพีระมิดและการหาปริมาตร ของรูปทรงอื่นๆ – Tuemaster เรียนออนไลน์ ม.ปลาย
หาพื้นที่สามเหลี่ยม - Cal.Postjung.Com
หาพื้นที่สามเหลี่ยม – Cal.Postjung.Com
รบกวนสอบถามครับ การหาพื่นที่หกเหลี่ยมหน่อยครับ - Pantip
รบกวนสอบถามครับ การหาพื่นที่หกเหลี่ยมหน่อยครับ – Pantip
วิธีการหาพื้นที่สามเหลี่ยมด้านเท่า - Youtube
วิธีการหาพื้นที่สามเหลี่ยมด้านเท่า – Youtube
หาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม - Wikihow
หาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม – Wikihow
Q-2869 พื้นที่หกเหลี่ยมด้านเท่าแนบในวงกลม
Q-2869 พื้นที่หกเหลี่ยมด้านเท่าแนบในวงกลม
พื้นที่ผิวและปริมาตร - Thaigoodview
พื้นที่ผิวและปริมาตร – Thaigoodview
Ganitasastra | ความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ | Page 3
Ganitasastra | ความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ | Page 3
ตัวอย่างการหาพื้นที่สามเหลี่ยม [วีดีโอ 7:46 นาที] - เรียนออนไลน์ที่เว็บ  Dektalent.Com
ตัวอย่างการหาพื้นที่สามเหลี่ยม [วีดีโอ 7:46 นาที] – เรียนออนไลน์ที่เว็บ Dektalent.Com
รูปสามเหลี่ยม (Triangle) - School Online 4U
รูปสามเหลี่ยม (Triangle) – School Online 4U
พื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
พื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม – สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

ลิงค์บทความ: สูตรพื้นที่สามเหลี่ยมด้านเท่า.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ สูตรพื้นที่สามเหลี่ยมด้านเท่า.

ดูเพิ่มเติม: https://tuekhangduong.com/category/television/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *