Nguyên nhân trầm cảm, yếu tố xác định nguyên nhân gây ra trầm cảm

Tràm cảm gây ra nhiều tác hai lên cả tinh thần lẫn thể chất người bênh. Tương tự những căn bênh đáng sọ như ung thư hay HIV, hâu quả đối với cá nhân và xã hội là vô cùng...