Vai trò của gia đình trong việc điều trị bệnh trầm cảm ở trẻ em

Trong các nguồn lưc xã hôi, sư giúp đỡ từ gia đình được xem là hiệu quả nhất trong việc giảm thiểu nguy cơ bệnh trẩm cảm ở trẻ em và trẻ vị thành niên. Hỏi han và lắng nghe...