Skip to content
Trang chủ » วิธีการเขียน Flowchart: ศึกษาพื้นฐานและขั้นตอนการใช้งาน

วิธีการเขียน Flowchart: ศึกษาพื้นฐานและขั้นตอนการใช้งาน

Ep.2 สรุป Flowchart แบบรวบรัดภายใน 3 นาที - สาระเดฟใน 3 นาที Season 2

วิธี การ เขียน Flowchart

วิธี การ เขียน Flowchart

การเขียน Flowchart เป็นวิธีการแสดงกระบวนการหรือลำดับขั้นตอนต่างๆ ในรูปแบบของสัญลักษณ์และเส้นทาง ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าใจง่าย และสามารถวิเคราะห์กระบวนการได้โดยง่าย ซึ่ง Flowchart นั้นสามารถใช้งานได้ในหลากหลายสาขาอาชีพ เช่น การเขียนโปรแกรม การออกแบบกระบวนการธุรกิจ การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น เป็นต้น

รู้จักกับ Flowchart

Flowchart เป็นเครื่องมือที่ใช้สร้างและแสดงกระบวนการหรือลำดับขั้นตอนต่างๆ ในรูปของภาพแทนด้วยสัญลักษณ์และเส้นทาง ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าใจง่าย และสามารถวิเคราะห์กระบวนการได้โดยง่าย นอกจากรูปแบบแล้ว Flowchart ยังมีความสามารถในการสร้างแผนผังองค์ประกอบของระบบ ช่วยให้เราเห็นภาพรวมอย่างชัดเจน และสามารถตรวจสอบและแก้ไขได้

ความสำคัญของ Flowchart

Flowchart มีความสำคัญอย่างมากในการดำเนินงานและการวางแผน โดยมีความสะดวกในการเข้าใจง่าย และช่วยให้เราเห็นภาพรวมระบบหรือกระบวนการ ซึ่งจะมีประโยชน์ในด้านต่อไปนี้:

1. การออกแบบกระบวนการ: Flowchart ช่วยให้เราสามารถออกแบบกระบวนการธุรกิจหรือกระบวนการอื่นๆ ได้อย่างตรงไปตรงมา โดยที่เราสามารถตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ได้ก่อนที่จะนำมาใช้งานจริง

2. การวิเคราะห์งาน: การใช้ Flowchart ช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์กระบวนการหรืองานที่ต้องทำได้อย่างรอบคอบ การทำ Flowchart สามารถช่วยเราพิจารณาปัญหาหรือข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการต่างๆ

3. การสื่อสาร: Flowchart เป็นภาษาที่รู้จักกันทั่วไปในวงการธุรกิจ ซึ่งสามารถใช้เพื่อสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือผู้รับผิดชอบงาน

การใช้โปรแกรม Flowchart

เนื่องจาก Flowchart เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์และสามารถใช้งานได้หลากหลาย พบว่ามีโปรแกรมสำเร็จรูปที่ช่วยให้สามารถสร้าง Flowchart ได้อย่างง่ายดาย โดยบางโปรแกรมยังมีความสามารถในการแสดงผลแบบสดใสเมื่อมีการอัพเดทข้อมูล

โปรแกรมที่นิยมใช้สำหรับการเขียน Flowchart มีดังนี้:

1. Microsoft Visio: เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการสร้างและแก้ไข Flowchart โดยมีความสามารถในการรวมเอกสารต่างๆ รวมถึงแผนที่องค์กรและภาพวาด

2. Lucidchart: เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่ใช้สร้าง Flowchart โดยสามารถใช้งานผ่านเว็บบราวเซอร์ได้ มีความสามารถในการแชร์และทำงานร่วมกับผู้อื่นแบบเรียลไทม์

3. Draw.io: เป็นเครื่องมือสร้าง Flowchart ที่ใช้งานผ่านเว็บบราวเซอร์ ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม โดยสามารถสร้าง Flowchart และอ่านไฟล์ที่สร้างขึ้นได้โดยง่าย

องค์ประกอบของ Flowchart

Flowchart ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก ๆ ดังนี้:

1. หน่วยประมวลผล (Process): แสดงถึงการประมวลผลหรือกระบวนการที่ต้องทำ เช่น การคำนวณ การเปรียบเทียบ การเข้าถึงฐานข้อมูล เป็นต้น

2. องค์ประกอบสัญลักษณ์ (Symbol): เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงการทำงานหรือการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยประมวลผล โดยมีสัญลักษณ์หลัก ๆ ดังนี้:

– เริ่มต้น/สิ้นสุด (Start/End): แสดงจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของ Flowchart

– การเชื่อมโยง (Connector): ใช้เพื่อเชื่อมหน่วยประมวลผลเข้าด้วยกันและแสดงถึงการเปลี่ยนทาง

– การตัดสินใจ (Decision): ใช้เพื่อแสดงการตัดสินใจในกระบวนการที่ต้องเลือกทางเลือกหลายทาง

– การปรับเปลี่ยนค่า (Data): แสดงการปรับเปลี่ยนค่าตัวแปรหรือข้อมูลในกระบวนการ

– การรวมกลุ่ม (Subroutine): ใช้หากมีกระบวนการที่ซ้ำกันหลายครั้ง โดยใส่ชื่อของกระบวนการเข้าไปเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจ

3. เส้นทาง (Flow line): แสดงถึงการเคลื่อนที่หรือลำดับขั้นตอนในกระบวนการ โดยแสดงด้วยเส้นที่เชื่อมต่อระหว่างหน่วยประมวลผล

การวาด Flowchart แบบพื้นฐาน

การวาด Flowchart แบบพื้นฐานเกี่ยวข้องกับการใช้สัญลักษณ์และเส้นทางเพื่อแสดงกระบวนการหรือลำดับขั้นตอนต่างๆ โดยนิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลาย การวาด Flowchart แบบพื้นฐานประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้:

1. เริ่มต้นและสิ้นสุด (Start/End): ใช้สัญลักษณ์วงกลมที่เต็ม และวงกลมที่เป็นเฉพาะของสีขาว เพื่อแสดงจุดเริ่มต้นและสิ้นสุด

2. หน่วยประมวลผล (Process): ใช้สัญลักษณ์สี่เหลี่ยมหลายเหลี่ยมในรูปตัวเข็มทิศ และใส่รายละเอียดภายในสัญลักษณ์

3. การเชื่อมโยง (Connector): ใช้สัญลักษณ์วงกลมที่กำกับด้วยหมายเลขเพื่อแสดงสถานะของกระบวนการ ทางซ้ายของเส้นทางจะเป็นภาพรวมของ Flowchart ในขณะที่ทางด้านขวาจะเป็นเส้นทางส่วนย่อย

4. การตัดสินใจ (Decision): ใช้สัญลักษณ์แปลว่า “ของใจ” เพื่อแสดงการตัดสินใจในกระบวนการ โดยมีเส้นทางแยกออกเป็นสองเส้นทางที่แตกต่างกันในแต่ละทางเพื่อแสดงผลลัพธ์ที่เป็นไปได้

5. การปรับเปลี่ยนค่า (Data): ใช้สัญลักษณ์สี่เหลี่ยมหลายเหลี่ยมในรูปภาพกล่อง เพื่อแสดงการอัพเดตค่าหรือปรับเปลี่ยนข้อมูล

6. การรวมกลุ่ม (Subroutine): ใช้สัญลักษณ์สี่เหลี่ยมหลายเหลี่ยมในรูปภาพกล่องที่มีขีดเส้นตัดกลาง และใส่ชื่อของกระบวนการที่เรียกใช้งานภายในกล่อง

การสร้าง Flowchart แบบละเอียด

Flowchart แบบละเอียดมีความเชื่อมโยงและรายละเอียดขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจนมากขึ้น ในการสร้าง Flowchart แบบละเอียด ต้องคำนึงถึงรายละเอียดข้องสัญลักษณ์และเส้นทางที่ใช้ในกระบวนการที่กำลังมีการดำเนินการ

1. หน่วยประมวลผล (Process): ใช้สัญลัก

Ep.2 สรุป Flowchart แบบรวบรัดภายใน 3 นาที – สาระเดฟใน 3 นาที Season 2

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: วิธี การ เขียน flowchart ตัวอย่าง flowchart ขั้นตอนการทํางาน, การเขียน flowchart โปรแกรม, การเขียน flowchart เบื้องต้น, โปรแกรมเขียน flowchart ฟรี, flowchart ตัวอย่างโจทย์, Flowchart, ตัวอย่างการเขียน flowchart, เว็บเขียน flowchart ฟรี

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ วิธี การ เขียน flowchart

Ep.2 สรุป Flowchart แบบรวบรัดภายใน 3 นาที - สาระเดฟใน 3 นาที Season 2
Ep.2 สรุป Flowchart แบบรวบรัดภายใน 3 นาที – สาระเดฟใน 3 นาที Season 2

หมวดหมู่: Top 82 วิธี การ เขียน Flowchart

การเขียน ผังงาน (Flowchart) มีกี่รูปแบบ

การเขียน ผังงาน (Flowchart) มีกี่รูปแบบ

การเขียนผังงาน (Flowchart) เป็นเทคนิคสร้างแผนภาพแสดงกระบวนการหรือระบบต่างๆ ที่ใช้สัญลักษณ์และลำดับขั้นตอนการทำงาน เพื่อให้ผู้ดูเพียงพอที่จะเข้าใจและทำความเข้าใจได้ง่าย ทำให้มีอิสระในการวิเคราะห์ ประชุมโจทย์ วางแผน และบริหารการทำงาน

ผังงานนั้นมีลักษณะเด่นคือการใช้สัญลักษณ์ที่เข้าใจง่ายเช่น วงกลมแทนการประมวลผล, รูปสี่เหลี่ยมแทนการกระทำ, ลูกศรแทนการเชื่อมโยงขั้นตอนการทำงาน โดยสัญลักษณ์เหล่านี้จะช่วยให้เรารู้ว่ากระบวนการหรือระบบที่กำลังวางแผนสามารถไปถึงไหนในขณะนี้และอยู่ที่ไหนในกระบวนการ

หากคุณเริ่มรู้จักการเขียนผังงานครั้งแรก คุณอาจสงสัยว่ามีรูปแบบและลักษณะที่แตกต่างกันอย่างไรในบทความนี้เราจะสอนคุณเกี่ยวกับรูปแบบของผังงานและคุณสมบัติหลัก อาจารย์ของเราจะรวบรวมรูปแบบและลักษณะที่พบบ่อยในการเขียนผังงานให้คุณเอาไปใช้ในงานของคุณ

1. รูปธรรมดา (Flowchart)

รูปแบบของผังงานแบบรูปธรรมดาคือรูปแบบที่เข้าใจง่ายที่สุด ประกอบด้วยรูปสี่เหลี่ยมแทนแต่ละกิจกรรมและลูกศรแทนการเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมที่ต่อเนื่องกัน จุดเริ่มต้นของกระบวนการนั้นจะเริ่มที่ด้านซ้ายสุดของผังและจุดสุดท้ายของกระบวนการจะเป็นตอนสุดท้ายของผัง

คุณสมบัติที่โดดเด่นของรูปแบบนี้คือความเป็นมาตรฐานที่สูง ทำให้ผู้ที่ต้องงานเกี่ยวข้องสามารถเข้าใจและทำความเข้าใจได้ง่าย รูปแบบนี้เหมาะสำหรับการสร้างผังงานที่มีลำดับขั้นตอนที่ชัดเจนและเป็นระบบ อย่างเช่นกระบวนการในการผลิตสินค้า

2. ผังงานที่ใช้ชื่อเรียกแตกต่าง

ในบางครั้งคุณอาจพบรูปแบบของผังงานที่มีการใช้ชื่อเรียกที่แตกต่างกัน หนึ่งในนั้นคือแผนภูมิกระบวนการ (Process Map) ซึ่งส่วนใหญ่นิยมใช้ในการแสดงการกระทำต่างๆ และลักษณะของกระบวนการ ข้อดีของรูปแบบนี้คือสามารถให้มุมมองที่กว้างของกระบวนการและความเชื่อถือได้ในแต่ละขั้นตอนการทำงาน

ผังงานอื่นๆ ที่มีชื่อที่พบบ่อยได้แก่ ผังงานกระบวนการ (Process Flowchart) ที่ใช้สำหรับแสดงกระบวนการที่ซับซ้อนมากขึ้น โดยรูปแบบนี้จะเน้นถึงรายละเอียดที่มากขึ้นเกี่ยวกับผู้ที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนกระบวนการ และ ผังงานพื้นฐาน (Basic Flowchart) ที่เน้นไปที่รายละเอียดที่เป็นพื้นฐานของแต่ละกิจกรรม โดยรูปแบบนี้จะเหมาะสำหรับการตรวจสอบบริบทที่ชัดเจนและกระบวนการที่เป็นกระบวนการพื้นฐาน

3. Organizational Chart

แผนภูมิรายงาน (Organizational Chart) เป็นรูปแบบอีกแบบหนึ่งที่กระจายอำนาจและหน้าที่ของบุคลากรภายในองค์กร รูปแบบนี้จะทำให้คุณเข้าใจระบบและโครงสร้างขององค์กร แผนภูมิรายงานมักแสดงระดับตัวบุคคลและการอนุญาตภายในองค์กร โดยผู้จัดทำรอบคอบกับหัวหน้าหรือเจ้าขององค์กร องค์กรที่มีขนาดใหญ่มักใช้แผนภูมิรายงานในการตรวจสอบโครงสร้างองค์กรของพวกเขา

คำถามที่พบบ่อยในการเขียนผังงาน

คำถาม: ผังงานมีประโยชน์อย่างไร?
คำตอบ: การเขียนผังงานช่วยให้คุณสามารถทำความเข้าใจกระบวนการหรือระบบที่ซับซ้อนได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยในการวางแผน สร้างความเชื่อมโยงระหว่างขั้นตอนงาน และความรับผิดชอบของแต่ละระบบ

คำถาม: ผังงานสามารถใช้ในงานอะไรได้บ้าง?
คำตอบ: ผังงานสามารถนำมาใช้ในหลากหลายงาน เช่น การทำงานของธุรกิจ แผนที่กระบวนการ ระบบความเสี่ยงในองค์กร แผนการตลาด และอื่น ๆ

คำถาม: ผังงานควรระบุรายละเอียดต่างๆ อย่างไร?
คำตอบ: ควรระบุรายละเอียดและข้อมูลสำคัญที่จำเป็นในแต่ละกิจกรรม นอกจากนี้ควรใส่ลูกศรเพื่อเชื่อมโยงและแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

คำถาม: ผังงานควรอยู่ในรูปแบบของไฟล์ใด?
คำตอบ: คุณสามารถสร้างผังงานในรูปแบบไฟล์ที่รองรับการแสดงผลกราฟิกได้ เช่น PowerPoint, Word, Visio, และโปรแกรมอื่นๆ

คำถาม: ใครสามารถอ่านและแก้ไขผังงานได้?
คำตอบ: ผังงานสามารถถูกอ่านและแก้ไขได้โดยผู้ที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบหรือกระบวนการที่แสดง การมีคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องในการเขียนผังงานย่อมเป็นประโยชน์อีกด้วย

คำสรุป
การเขียนผังงานเป็นเทคนิคที่มีประโยชน์อย่างมากในการวางแผนและบริหารงาน มีหลายรูปแบบที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย เช่น รูปธรรมดา เป็นรูปแบบที่เข้าใจง่ายที่สุด ผังงานที่ใช้ชื่อเรียกแตกต่าง เช่น แผนภูมิกระบวนการ แผนภูมิรายงาน เป็นต้น หากคุณมีความรู้เกี่ยวกับการเขียนผังงาน คุณสามารถใช้เทคนิคนี้ในงานของคุณได้ง่ายขึ้น คำถามที่พบบ่อยนี้ได้ช่วยให้คุณเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนผังงานและการใช้งานของมัน

การเขียนผังงาน (Flowchart) คืออะไร

การเขียนผังงาน (Flowchart) คืออะไร

การเขียนผังงานหรือ Flowchart เป็นเทคนิคการสร้างรูปภาพที่ใช้ในการแสดงขั้นตอนการทำงานหรือกระบวนการต่าง ๆ ด้วยการใช้สัญลักษณ์และลูกศรเพื่อระบุจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ และระบุการเชื่อมโยงระหว่างขั้นตอนหนึ่งกับอีกขั้นตอนหนึ่ง เสริมสร้างความเข้าใจและความชัดเจนให้กับผู้อ่าน

Flowchart นั้นเกิดขึ้นมาในอดีตเพื่อการใช้ในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการผลิต แต่ระหว่างช่วงศตวรรษที่ 20 Flowchart ได้รับความนิยมมากขึ้นในการใช้งานในหลายสาขาอาชีพ รวมทั้งในการพัฒนาซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ และงานวิจัยต่าง ๆ

สำคัญของ Flowchart

การเขียน Flowchart มีความสำคัญอย่างมากในงานหลายสาขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับระบบหรือกระบวนการทำงานต่าง ๆ ซึ่งทำให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายต่าง ๆ ในองค์กร เราสามารถสร้างความคล่องตัวในการทำงาน และลดความลำบากที่เกิดขึ้นขณะมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงกระบวนการภายใน

นอกจากนี้ Flowchart ยังมีประโยชน์ในการศึกษาและการสอน สร้างความเข้าใจให้กับผู้ที่เรียนรู้ด้วยการแสดงองค์ประกอบและความสัมพันธ์ระหว่างขั้นตอนต่าง ๆ ทำให้เกิดความมั่นใจและสามารถจำเป็นไว้สำหรับการทบทวนองค์ความรู้ในภายหลังได้

ส่วนประกอบของ Flowchart

Flowchart ประกอบด้วยสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการแสดงขั้นตอนทำงาน นอกจากนี้ยังสามารถใช้สัญลักษณ์เพิ่มเติมกำกับการ์ดที่สำคัญเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านและเข้าใจ ดังนี้

1. แท่งสี่เหลี่ยม: แท่งสี่เหลี่ยมจะแสดงถึงกระบวนการหรือกิจกรรมที่ต้องทำ โดยสามารถระบุชื่อของกระบวนการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ได้

2. วงกลม: วงกลมสามารถใช้แทนจุดเริ่มต้นของกระบวนการหรือกิจกรรม หรือสามารถใช้แทนจุดสิ้นสุดของกระบวนการหรือกิจกรรมได้

3. ลูกศร: ลูกศรแสดงถึงการเชื่อมโยงระหว่างแท่งสี่เหลี่ยมในแต่ละขั้นตอน โดยลูกศรจะยึดชายหน้าด้านล่างของแท่งสี่เหลี่ยมก่อนหน้าเพื่อแสดงกระบวนการหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้น

4. ลูกศรที่แตกยอด: ลูกศรที่แตกยอดแสดงถึงการกระทำทางเลือก หรือการตัดสินใจที่ต้องทำก่อนทำกิจกรรมหรือกระบวนการถัดไป ลูกศรที่แตกยอดสามารถแสดงกรอบเงี่ยนทางตรรกศาสตร์ เช่น กรณีที่เป็นจริงและเป็นเท็จ เป็นต้น

5. ลูกศรที่มีรูปหัวลูกศรเปิดร่วมที่ทางซ้าย: ลูกศรที่มีรูปหัวลูกศรเปิดร่วมแสดงถึงการเชื่อมโยงระหว่างแท่งสี่เหลี่ยมกันที่แตกยอด

6. ลูกศรที่มีรูปหัวลูกศรเปิดร่วมที่ทางขวา: ลูกศรที่มีรูปหัวลูกศรเปิดร่วมแสดงถึงการเชื่อมโยงระหว่างแท่งสี่เหลี่ยมกันที่แตกยอดและทิศทางที่ขั้นตอนถัดไป

Flowchart และความเกี่ยวข้องกับดิจิทัล

Flowchart เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาซอฟต์แวร์ เนื่องจากมันช่วยให้นักพัฒนาสามารถระบุขั้นตอนและลำดับที่ชัดเจน ซึ่งอาจช่วยหยุดความเสี่ยงในขณะที่จะพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อน

นอกจากนี้ Flowchart ยังช่วยให้ผู้ที่ไม่มีความรู้เชิงลึกในฐานะผู้ใช้สามารถเข้าใจกระบวนการทำงานของซอฟต์แวร์ได้โดยง่าย อีกทั้งยังช่วยในการตรวจสอบและการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในระบบ

FAQs

1. Flowchart มีประโยชน์อะไรบ้างในการใช้งานในสาขาวิชาต่าง ๆ?
Flowchart เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างมากในการวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานศึกษาและการสอน สร้างความเข้าใจในผู้เรียนและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

2. ทำไม Flowchart ถึงถูกนำมาใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์?
Flowchart ช่วยให้นักพัฒนาสามารถระบุขั้นตอนการทำงานและลำดับที่ชัดเจนเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในขณะพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อน

3. Flowchart มีความสำคัญอย่างไรในการออกแบบระบบและกระบวนการ?
Flowchart เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการออกแบบระบบและกระบวนการ เพราะมันช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการทำงานและลดความลำบากที่เกิดขึ้นขณะมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงกระบวนการภายในองค์กร

4. Flowchart สามารถใช้ทำอะไรได้บ้างในงานการศึกษา?
Flowchart เป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ในการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและจดจำแนวคิดและกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. มีสัญลักษณ์ใดบ้างที่ใช้ใน Flowchart?
Flowchart จะประกอบไปด้วยสัญลักษณ์ต่าง ๆ เช่น แท่งสี่เหลี่ยม วงกลม ลูกศร และอื่น ๆ เพื่อแสดง한องค์ประกอบของกระบวนการหรือกิจกรรม

ดูเพิ่มเติมที่นี่: tuekhangduong.com

ตัวอย่าง Flowchart ขั้นตอนการทํางาน

ตัวอย่าง flowchart ขั้นตอนการทํางาน: แนวคิดและการประยุกต์ใช้

Flowchart หรือแผนภาพกระแสงานเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราเข้าใจกระบวนการทำงานหรือรายละเอียดของงานที่ต้องทำอย่างดีเยี่ยม โดยมีรูปแบบที่ชัดเจนและละเอียดถี่ถ้วน และนี่เป็นเหตุผลที่ flowchart ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในการวางแผนกระบวนการทำงานทั้งในภาคธุรกิจและงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ในบทความนี้เราจะหันมาพูดถึงตัวอย่าง flowchart ขั้นตอนการทํางานอย่างละเอียด เพื่อให้คุณเข้าใจและประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเมื่อใช้งานจริง

วิธีใช้ flowchart เพื่อวางแผนและสื่อสารแนวคิด
การวางแผนและสื่อสารกระบวนการทำงานเป็นสิ่งสำคัญในการประสบความสำเร็จในงานใดๆ โดยการใช้ flowchart เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพและเข้าใจง่ายในการแสดงกระบวนการทำงานหรือลำดับขั้นตอนที่ต้องทำ โดยสิ่งที่ทำให้ flowchart นั้นเป็นประสบการณ์ที่ดีคือความชัดเจน รูปแบบที่เข้าใจง่าย และมีความถี่ถ้วนในรายละเอียดทุกส่วน

โดยทั่วไปแล้ว flowchart ประกอบด้วยสัญลักษณ์หรือรูปแบบคำสั่งต่างๆ ที่ใช้ในการแสดงถึงการทำงานของแต่ละขั้นตอน รวมถึงการยกเครื่องหมายเพื่อแสดงให้เห็นถึงการตรวจสอบหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการ อีกทั้งยังมีการใช้สัญลักษณ์เพื่อแสดงทิศทางการทำงานของกระบวนการ เรามาดูตัวอย่างที่จะช่วยให้คุณเข้าใจและประยุกต์ใช้ flowchart ในชีวิตประจำวันของคุณได้ง่ายขึ้น

ตัวอย่างแรกที่น่าสนใจที่จะพูดถึงคือการวางแผนการเดินทาง เพื่อให้เข้าใจตัวอย่างนี้ดีขึ้น เรามาดู flowchart ที่แสดงกระบวนการการวางแผนการเดินทางข้ามประเทศกัน

[Insert flowchart of travel planning process]

เมื่อดูที่ flowchart ข้างต้น เราสามารถรู้ว่าก่อนที่เราจะเดินทางเราจะต้องกำหนดจุดหมายปลายทาง หลังจากนั้นเราต้องเลือกประเทศที่เราต้องการไป เมื่อเราตัดสินใจแล้ว เราต้องดำเนินการใบอนุญาตท่องเที่ยวหรือวีซ่า หลังจากนั้นเราต้องวางแผนสำหรับรายละเอียดการเดินทาง เช่น การจองที่พัก การจองตั๋วเครื่องบิน การจัดการประกันการเดินทาง การหาข้อมูลที่อยู่ และอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบเอกสารที่จำเป็นพร้อมทั้งทำความเข้าใจกฎและข้อบังคับของประเทศปลายทาง หลังจากที่เราสำเร็จทุกกระบวนการเราก็สามารถเริ่มเดินทางได้แล้ว

ตัวอย่างที่สองเราจะพูดถึงการจัดระเบียบธุรกิจที่เป็นเครื่องมือที่ดีในการทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ ดังนั้นเรามาดู flowchart ที่แสดงถึงกระบวนการระบบการบริหารจัดการธุรกิจเบื้องต้นของหนึ่งร้านค้าออนไลน์กัน

[Insert flowchart of basic business management process]

ในการเริ่มต้นทุกอย่าง เราต้องมีแนวคิดที่ชัดเจนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่เราต้องการขาย หลังจากนั้นเราต้องผ่านกระบวนการที่ค่อนข้างซับซ้อน เช่น การเลือกธุรกิจที่เหมาะสมกับแนวคิดของเรา รวมถึงการตั้งชื่อบริษัทตามกฎหมาย การจัดการทางบัญชีและการเงิน การทำการตลาด เพื่อให้สินค้าหรือบริการของเราก้าวเข้าสู่ตลาดและกองทุนเริ่มต้นที่เหมาะสม สุดท้าย การรักษาและดูแลลูกค้าเป็นสิ่งที่สำคัญ โดยมีการใช้เครื่องหมายเพื่อแสดงถึงแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ

FAQs:

1. Flowchart คืออะไร?
Flowchart คือแผนภาพกระแสงานที่ใช้ในการแสดงรายละเอียดของกระบวนการทำงานหรือลำดับขั้นตอนที่ต้องทำ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะช่วยให้คนที่ใช้งานเข้าใจง่ายและประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. Flowchart มีประโยชน์อย่างไร?
Flowchart มีประโยชน์ที่สำคัญในการวางแผนและสื่อสารกระบวนการทำงาน เช่น การแสดงกระบวนการการเดินทางและการสื่อสารภายในองค์กร ซึ่งช่วยให้มีการเข้าใจที่ดีขึ้นและปรับปรุงกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. Flowchart มีสัญลักษณ์จำนวนมากใช้ในการแสดงถึงอะไร?
Flowchart มีสัญลักษณ์หลายรูปแบบที่ใช้แสดงถึงกระบวนการ รวมถึงแสดงให้เห็นเงื่อนไขและการตรวจสอบที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอน สัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงทิศทางการทำงานของกระบวนการก็เป็นส่วนหนึ่งของ flowchart

4. Flowchart ใช้งานในสาขาอะไรบ้าง?
Flowchart นั้นมีความสำคัญและถูกใช้งานในหลายสาขา เช่น ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ การเงินและการบัญชี โดยทั่วไปแล้ว flowchart จะถูกใช้เพื่อวางแผนกระบวนการทำงานหรือลำดับขั้นตอนที่จะทำให้กระบวนการใดกระบวนการหนึ่งเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. Flowchart สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร?
Flowchart สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ในหลายสถานการณ์ เช่น การวางแผนการท่องเที่ยว การเตรียมความพร้อมในการจัดการธุรกิจ เป็นต้น โดย flowchart จะช่วยให้เราเข้าใจและแนะนำขั้นตอนที่ต้องทำอย่างเป็นระบบ

การเขียน Flowchart โปรแกรม

การเขียน flowchart เป็นเทคนิคหนึ่งที่ช่วยให้เราสามารถวางแผนและออกแบบโปรแกรมได้อย่างเป็นระบบและชัดเจน โดยใช้สัญลักษณ์และเครื่องหมายต่าง ๆ ที่เข้าใจง่าย นอกจากนี้ยังช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์และตรวจสอบว่าโปรแกรมของเราทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่ ในบทความนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียน flowchart โปรแกรมในภาษาไทย พร้อมทั้งมีส่วนคำถามที่พบบ่อยด้านล่างเพื่อช่วยในการเข้าใจเรื่องของการเขียน flowchart โปรแกรมอย่างลึกซึ้ง

การเขียน flowchart โปรแกรมไม่แตกต่างจากการเขียน flowchart ในภาษาอื่น ๆ เลย หลักการเดียวกันคือการใช้สัญลักษณ์และเครื่องหมายที่กำหนดมา โดยที่เราสามารถออกแบบ flowchart ขึ้นมาเพื่อวางแผนการทำงานของโปรแกรมต่าง ๆ ได้ นี่คือขั้นตอนการเขียน flowchart โปรแกรมเบื้องต้น:

1. กำหนดสัญลักษณ์และเครื่องหมาย: Flowchart โปรแกรมใช้สัญลักษณ์และเครื่องหมายเพื่อแสดงกระบวนการต่าง ๆ และการเชื่อมต่อระหว่างขั้นตอน ในภาษาไทยสามารถใช้ภาพหรือสัญลักษณ์ที่แสดงความหมายได้อย่างชัดเจน

2. วางแผนการทำงาน: เราจะต้องรู้ว่าโปรแกรมของเราต้องการทำอะไร การวางแผนการทำงานให้เป็นระเบียบจะช่วยให้เราเข้าใจและสามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ

3. กำหนดเงื่อนไข: การใช้เครื่องหมายเงื่อนไข เช่น IF-ELSE หรือ SWITCH-CASE จะช่วยให้เราตรวจสอบเงื่อนไขและดำเนินการต่อไปตามกรณีที่เป็นไปได้

4. วาดกระบวนการ: เราจะต้องระบุกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโปรแกรม ตั้งแต่รับข้อมูล เปลี่ยนแปลงข้อมูล ไปจนถึงการส่งออกผลลัพธ์ โดยใช้สัญลักษณ์และเครื่องหมายที่กำหนดไว้

5. เชื่อมต่อขั้นตอน: เราจะต้องเชื่อมต่อขั้นตอนกันอย่างชัดเจนและเรียงลำดับให้ถูกต้อง เช่น หากมีการตรวจสอบเงื่อนไข ให้ตั้ง bent arrow ที่สัญลักษณ์เครื่องหมายเงื่อนไขและตามด้วยเส้นทึบที่กระบวนการถัดไป

เมื่อเรามี flowchart โปรแกรมที่เขียนเสร็จแล้ว เราสามารถใช้ flowchart นี้ในการวางแผนและเขียนโปรแกรมจริงได้ โดยใช้ภาษาโปรแกรมที่เราต้องการ เช่น C++, Python, หรือ Java เพียงแต่เราต้องแปลงขั้นตอนใน flowchart เป็นโค้ดของภาษาโปรแกรมนั้น ๆ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเขียน flowchart โปรแกรม:

1. Flowchart โปรแกรมช่วยในการเข้าใจโค้ดหรือเพียงแค่ในการวางแผนเท่านั้นหรือไม่?
คำตอบ: Flowchart โปรแกรมมีเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราเข้าใจโค้ดและวางแผนการทำงานของโปรแกรมได้อย่างชัดเจน อีกทั้งยังช่วยให้เราสามารถติดตามกระบวนการทำงานของโปรแกรมและตรวจสอบความถูกต้องได้ด้วย

2. การเขียน flowchart โปรแกรมและการเขียนโค้ดเป็นขั้นตอนที่เหมือนกันหรือไม่?
คำตอบ: การเขียน flowchart โปรแกรมเป็นขั้นตอนก่อนการเขียนโค้ด โดย flowchart จะช่วยให้เราเข้าใจกระบวนการทำงานของโปรแกรมก่อนที่จะเริ่มเขียนโค้ด แต่เมื่อเราเขียนโค้ดแล้ว เราสามารถใช้ flowchart เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบและทดสอบโปรแกรมของเราได้

3. Flowchart โปรแกรมยังใช้ในอุตสาหกรรมของธุรกิจหรือไม่?
คำตอบ: ใช่ การเขียน flowchart โปรแกรมยังนิยมใช้ในอุตสาหกรรมของธุรกิจ เช่น การออกแบบกระบวนการธุรกิจ การวางแผนโครงสร้างทางธุรกิจ หรือการวางแผนการทำงานของระบบต่าง ๆ เป็นต้น

4. สัญลักษณ์และเครื่องหมายที่ใช้ใน flowchart โปรแกรมมีอะไรบ้าง?
คำตอบ: มีสัญลักษณ์และเครื่องหมายหลายอย่างที่ใช้ใน flowchart โปรแกรม เช่น หมายเลขหน้ากล่อง (บอกลำดับขั้นตอน) รูปสี่เหลี่ยม (บอกกระบวนการ) เส้นทึบ (การเชื่อมต่อ) เส้นประ (การส่งผลลัพธ์) และอื่น ๆ

5. Flowchart โปรแกรมสามารถนำมาใช้ในการทำงานแบบทีมได้หรือไม่?
คำตอบ: ใช่ การเขียน flowchart โปรแกรมเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการเข้าใจระบบงานของโปรแกรมโดยทั้งทีมสามารถใช้ flowchart เดียวกันในการวางแผนและออกแบบ ทำให้ทุกคนในทีมเข้าใจและปฏิบัติตามมาตรฐานที่เหมือนกัน

การเขียน flowchart โปรแกรมเป็นเทคนิคที่มีประโยชน์อย่างมากในการวางแผนและออกแบบโปรแกรมอย่างเป็นระบบ ไม่ว่าจะเป็นในเชิงธุรกิจหรือส่วนบุคคล เราสามารถใช้ flowchart เพื่อเข้าใจโค้ด ตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรม และแบ่งหน้าที่การทำงานของแต่ละบุคคลได้อย่างชัดเจน

การเขียน Flowchart เบื้องต้น

การเขียน flowchart เบื้องต้น

Flowchart คือ แผนภาพหรือแผนภาพที่ใช้ในการแสดงกระบวนการหรือลำดับขั้นตอนของงานในรูปแบบที่กราฟิก โดย Flowchart สามารถใช้สื่อสารได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นในหน่วยงานภายใน หรือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ การเขียน Flowchart ช่วยให้ทุกคนเข้าใจแนวคิดหรือแผนการทำงานในรูปแบบที่เป็นระเบียบเรียบร้อย อีกทั้งยังช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการประยุกต์ใช้กระบวนการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับเป้าหมายการทำงาน

การเขียน Flowchart เริ่มต้นด้วยการกำหนดหัวข้อหรือชื่องานที่ต้องการจะวาด Flowchart นั่นเอง หลังจากนั้นก็ใช้สัญลักษณ์และสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องในการแสดงกระบวนการหรือลำดับขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจการทำงานได้อย่างถูกต้องและเป็นระเบียบ ขั้นตอนในการเขียน Flowchart มีดังนี้

1. กำหนดหัวข้อหรือชื่องาน: ให้กำหนดชื่อหัวข้อหรืองานที่ต้องการจะวาด Flowchart ให้ชัดเจน อาจจะเป็นการอธิบายกระบวนการหรืองานที่ต้องการทดลอง

2. กำหนดเริ่มต้นและสิ้นสุด: เริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการหรืองานที่ต้องการวาด Flowchart วาดด้วยรูปวงกลมและเครื่องหมายและทำเส้นเชื่อมระหว่างวงกลมเพื่อแสดงตัวอย่างการทำงาน

3. วาดกระบวนการหรือลำดับขั้นตอน: เริ่มต้นวาดกระบวนการหรือลำดับขั้นตอนต่าง ๆ ภายใต้หัวข้อหรืองานที่ตั้งต้น ใช้รูปลายลูกศรเพื่อแสดงการหลุดไปยังกระบวนการหรือลำดับขั้นตอนต่อไป

4. ปรับแต่งและเสริมแต่ง: สร้างการกระทำเพิ่มเติมในกระบวนการหรือลำดับขั้นตอนเพื่อให้เสริมความหมายและความสำคัญ รวมถึงเส้นเชื่อมเพิ่มเติมในการสื่อสารระหว่างกระบวนการหรือลำดับขั้นตอนที่ซับซ้อน

5. ทดสอบและปรับปรุง: ทดสอบ Flowchart โดยใช้ทุกกระบวนการหรือลำดับขั้นตอนเป็นตัวอย่าง และเมื่อพบข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่อง จึงทำการปรับปรุงให้เหมาะสมกับความต้องการ

Flowchart เป็นเครื่องมือที่ใช้งานและเขียนง่าย โดยใช้สัญลักษณ์และเครื่องหมายที่มีความเข้าใจง่าย เพื่ออธิบายกระบวนการหรือลำดับขั้นตอนที่จำเป็นต้องปฏิบัติ หรือกระบวนการที่ต้องการอธิบายถึงผู้คนที่เกี่ยวข้อง

FAQs

Q: Flowchart คืออะไร?
A: Flowchart คือ แผนภาพหรือแผนภาพที่ใช้ในการแสดงกระบวนการหรือลำดับขั้นตอนของงานในรูปแบบที่กราฟิก

Q: Flowchart มีประโยชน์อย่างไร?
A: Flowchart ช่วยให้ทุกคนเข้าใจแนวคิดหรือแผนการทำงานในรูปแบบที่เป็นระเบียบเรียบร้อย และช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยกระบวนการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับเป้าหมายการทำงาน

Q: ทำไม Flowchart ถึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการทำธุรกิจ?
A: Flowchart เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจงานและกระบวนการในองค์กรได้อย่างชัดเจน ทำให้การทำงานเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยในการวิเคราะห์และพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Q: Flowchart เหมาะสำหรับใคร?
A: Flowchart เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการวาดแผนกระบวนการ ลำดับขั้นตอน หรือการทำงานต่าง ๆ ด้วยการใช้กราฟิกและสัญลักษณ์ เช่น นักศึกษาที่เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการทำงาน หรือผู้ที่ทำงานในธุรกิจและองค์กรต่าง ๆ ที่ต้องใช้งานและเขียน Flowchart ในการวาดแผนการทำงาน

พบ 23 ภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ วิธี การ เขียน flowchart.

การเขียนผังงาน (Flowchart) | M.Wannaporn C.
การเขียนผังงาน (Flowchart) | M.Wannaporn C.
การเขียนผังงาน (Flowchart) - ครูไอที
การเขียนผังงาน (Flowchart) – ครูไอที
6-2-2.Jpg?W=560
6-2-2.Jpg?W=560
ป.6 การเขียนผังงาน - Youtube
ป.6 การเขียนผังงาน – Youtube
Flow Chart คืออะไร - การเขียนผังงาน (พร้อมภาพประกอบ) - Thai Winner
Flow Chart คืออะไร – การเขียนผังงาน (พร้อมภาพประกอบ) – Thai Winner
การเขียนผังงาน (Flowchart) - Miniature Innovation : Inspired By Lnwshop.Com
การเขียนผังงาน (Flowchart) – Miniature Innovation : Inspired By Lnwshop.Com
Flowchart Napatsawanp
Flowchart Napatsawanp
28 สัญลักษณ์ Flowchart ที่ต้องรู้ สำหรับพรีเซนต์งาน และ อธิบายการพัฒนาโปรแกรมกับทีม  Dev
28 สัญลักษณ์ Flowchart ที่ต้องรู้ สำหรับพรีเซนต์งาน และ อธิบายการพัฒนาโปรแกรมกับทีม Dev
แบบทดสอบเรื่อง ผังงาน (Flowchart) Worksheet
แบบทดสอบเรื่อง ผังงาน (Flowchart) Worksheet
วิทยาการคำนวณ ม.1 : การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น → การเขียนผังงานสัญลักษณ์  Flowchart – ครูบอลออนไลน์
วิทยาการคำนวณ ม.1 : การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น → การเขียนผังงานสัญลักษณ์ Flowchart – ครูบอลออนไลน์
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงาน - Youtube
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงาน – Youtube
การเขียนผังงาน (Flowchart) | M.Wannaporn C.
การเขียนผังงาน (Flowchart) | M.Wannaporn C.
Ejercicio Interactivo De สัญลักษณ์ Flowchart
Ejercicio Interactivo De สัญลักษณ์ Flowchart
ตัวอย่างการเขียนผังงาน
ตัวอย่างการเขียนผังงาน
ผังงาน – ครูทีม วรวิทย์ ไชยวงศ์คต | Teemtaro.Com
ผังงาน – ครูทีม วรวิทย์ ไชยวงศ์คต | Teemtaro.Com
การออกแบบโปรแกรมโดยเขียนเป็นข้อความหรือผังงาน - ครูไอที
การออกแบบโปรแกรมโดยเขียนเป็นข้อความหรือผังงาน – ครูไอที
การเขียนแผนผัง (Flowchart) - เรียนรู้กับ Kru_Atitaya *
การเขียนแผนผัง (Flowchart) – เรียนรู้กับ Kru_Atitaya *
การเขียนแผนผังงาน Flowchart การเดินทางไปทำงาน - Youtube
การเขียนแผนผังงาน Flowchart การเดินทางไปทำงาน – Youtube
หลักการเขียนผังงาน(Flow Chart)
หลักการเขียนผังงาน(Flow Chart)
Ielts Flow Char โครงสร้างการเขียน และตัวอย่างข้อสอบ
Ielts Flow Char โครงสร้างการเขียน และตัวอย่างข้อสอบ
ทำความรู้จักกับ Flowchart สัญลักษณ์ และ การใช้งาน
ทำความรู้จักกับ Flowchart สัญลักษณ์ และ การใช้งาน
Flowchart สัญลักษณ์ และ การใช้งาน - เว็บบอร์ด Php เว็บส่งเสริมการเรียนรู้  Hosting Crm Erp Server Programming ถาม-ตอบปัญหา
Flowchart สัญลักษณ์ และ การใช้งาน – เว็บบอร์ด Php เว็บส่งเสริมการเรียนรู้ Hosting Crm Erp Server Programming ถาม-ตอบปัญหา
การเขียนผังงาน (Flowchart) « ปัณณวิช(ครูก้อง)
การเขียนผังงาน (Flowchart) « ปัณณวิช(ครูก้อง)
สอน Flowchart ผ่านการล้างจาน – Codelab
สอน Flowchart ผ่านการล้างจาน – Codelab
การเขียนผังงาน (Flowchart) - ครูไอที
การเขียนผังงาน (Flowchart) – ครูไอที
สัญลักษณ์ Flowchart Worksheet
สัญลักษณ์ Flowchart Worksheet
ผังงาน – ครูทีม วรวิทย์ ไชยวงศ์คต | Teemtaro.Com
ผังงาน – ครูทีม วรวิทย์ ไชยวงศ์คต | Teemtaro.Com
เขียนโปรแกรมจาก Flowchart (ภาษา Java) - Pantip
เขียนโปรแกรมจาก Flowchart (ภาษา Java) – Pantip
วิธีเขียน Flowchart พร้อมแก้โจทย์ปัญหาด้วย Flowchart - Youtube
วิธีเขียน Flowchart พร้อมแก้โจทย์ปัญหาด้วย Flowchart – Youtube
หลักการเขียนผังงาน(Flow Chart)
หลักการเขียนผังงาน(Flow Chart)
Flowchart – Data Revol
Flowchart – Data Revol
การเขียนผังงาน - การเขียนโปรแกรมภาษาซี
การเขียนผังงาน – การเขียนโปรแกรมภาษาซี
Circle Background Arrow, ผังงาน, ไดอะแกรม, อัลกอริทึม, การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์,  นักพัฒนาซอฟต์แวร์, Firebase, Gliffy, ขั้นตอนวิธี, มุม Png | Pngegg
Circle Background Arrow, ผังงาน, ไดอะแกรม, อัลกอริทึม, การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์, นักพัฒนาซอฟต์แวร์, Firebase, Gliffy, ขั้นตอนวิธี, มุม Png | Pngegg
อัลกอริทึมและผังงานเบื้องต้น
อัลกอริทึมและผังงานเบื้องต้น
28 สัญลักษณ์ Flowchart ที่ต้องรู้ สำหรับพรีเซนต์งาน และ อธิบายการพัฒนาโปรแกรมกับทีม  Dev
28 สัญลักษณ์ Flowchart ที่ต้องรู้ สำหรับพรีเซนต์งาน และ อธิบายการพัฒนาโปรแกรมกับทีม Dev
บทที่ 2 การจัดทำเอกสารของระบบสารสนเทศทางการบัญชี
บทที่ 2 การจัดทำเอกสารของระบบสารสนเทศทางการบัญชี
คู่มือการเขียนผังงานโปรแกรม - Flip Ebook Pages 1-17 | Anyflip
คู่มือการเขียนผังงานโปรแกรม – Flip Ebook Pages 1-17 | Anyflip
การเขียนผังงาน | Pdf
การเขียนผังงาน | Pdf
การเขียนผังงาน By O'Hayou Wxp - Issuu
การเขียนผังงาน By O’Hayou Wxp – Issuu
Gen X Reskill & Upskill] Algorithm Ep.04 - Basic Flowchart Symbols ถ้าพูดถึง การเรียบเรียงความคิดตัวเองไปพร้อมๆกับ การแสดงสิ่งที่คิดนั้นให้มองเห็นได้ -  เพื่อให้คนอื่นๆเข้าใจ - เพื่อให้คอมพิวเตอร์เข้าใจ*
Gen X Reskill & Upskill] Algorithm Ep.04 – Basic Flowchart Symbols ถ้าพูดถึง การเรียบเรียงความคิดตัวเองไปพร้อมๆกับ การแสดงสิ่งที่คิดนั้นให้มองเห็นได้ – เพื่อให้คนอื่นๆเข้าใจ – เพื่อให้คอมพิวเตอร์เข้าใจ*
แผนภูมิข้อมูลเครื่องหมายการค้า Flowchart สัญลักษณ์อื่น ๆ, มุม, พื้นที่ Png  | Pngegg
แผนภูมิข้อมูลเครื่องหมายการค้า Flowchart สัญลักษณ์อื่น ๆ, มุม, พื้นที่ Png | Pngegg
ไอเดีย Flow Chart 22 รายการ | การเขียนโปรแกรม, การตลาดสำหรับธุรกิจ, การ ตลาดดิจิตอล
ไอเดีย Flow Chart 22 รายการ | การเขียนโปรแกรม, การตลาดสำหรับธุรกิจ, การ ตลาดดิจิตอล
การเขียนผังงาน (Flowchart) | M.Wannaporn C.
การเขียนผังงาน (Flowchart) | M.Wannaporn C.
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษา C
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษา C
ครูอัง: การเขียนผังงาน (Flowchart)
ครูอัง: การเขียนผังงาน (Flowchart)
ผังงาน – ครูทีม วรวิทย์ ไชยวงศ์คต | Teemtaro.Com
ผังงาน – ครูทีม วรวิทย์ ไชยวงศ์คต | Teemtaro.Com
การเขียนผังงาน (Flowchart) - การจัดการความรู้ (Km)
การเขียนผังงาน (Flowchart) – การจัดการความรู้ (Km)
Algorithm (1) – ขั้นตอนวิธี หัวใจสำคัญของการเขียนโปรแกรม – Tamemo.Com
Algorithm (1) – ขั้นตอนวิธี หัวใจสำคัญของการเขียนโปรแกรม – Tamemo.Com
Ejercicio De สัญลักษณ์ของผังงาน
Ejercicio De สัญลักษณ์ของผังงาน
แนะนำการสร้าง Flowchart โดยใช้ Ms Word - Youtube
แนะนำการสร้าง Flowchart โดยใช้ Ms Word – Youtube

ลิงค์บทความ: วิธี การ เขียน flowchart.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ วิธี การ เขียน flowchart.

ดูเพิ่มเติม: https://tuekhangduong.com/category/television

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *