Skip to content
Trang chủ » วิธีเขียน Flowchart: แนวทางแบ่งขั้นตอนของงานให้ประเมินก่อนทำ

วิธีเขียน Flowchart: แนวทางแบ่งขั้นตอนของงานให้ประเมินก่อนทำ

Ep.2 สรุป Flowchart แบบรวบรัดภายใน 3 นาที - สาระเดฟใน 3 นาที Season 2

วิธีเขียน Flowchart

วิธีเขียน Flowchart เบื้องต้น: กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการเขียนโมเดลเลิศฉบับ

Flowchart หรือแผนภาพกระบวนการเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับการออกแบบและแสดงกระบวนการทำงานในรูปแบบกราฟิก ที่มีการใช้สัญลักษณ์และแบ่งการทำงานเป็นขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจและจัดการกับกระบวนการนั้นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ การเขียน Flowchart มีขั้นตอนและหลักการที่ควรปฏิบัติตามเพื่อให้ได้เอกลักษณ์ที่ชัดเจนและสื่อความหมายได้อย่างถูกต้อง ในบทความนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับขั้นตอนและการเขียน Flowchart เบื้องต้น พร้อมกับตัวอย่าง Flowchart ที่จะช่วยให้คุณเข้าใจได้อย่างชัดเจน

1. ตัวอย่าง Flowchart ขั้นตอนการทํางาน (Example of Workflow Process)

Flowchart ขั้นตอนการทำงานเป็นตัวอย่างของกระบวนการต่างๆ ที่แสดงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการทำงานต่อเนื่องของขั้นตอน ดังนั้น การเขียน Flowchart เบื้องต้นจะต้องเริ่มต้นจากขั้นตอนการทำงานก่อนที่จะไปต่อในขั้นตอนถัดไป ตัวอย่าง Flowchart ขั้นตอนการทำงานหนึ่งอาจมีดังนี้

– เริ่มต้น (Start)
– ภาระงาน 1 (Task 1)
– ภาระงาน 2 (Task 2)
– การตรวจสอบ (Decision)
– ถ้าใช่ (Yes) ไปยังภาระงาน 3 (Task 3)
– ถ้าไม่ใช่ (No) ไปยังภาระงาน 4 (Task 4)
– ภาระงาน 3 (Task 3)
– ภาระงาน 4 (Task 4)
– การสิ้นสุด (End)

Flowchart ขั้นตอนการที่เราตั้งใจจะแสดงถึงกระบวนการทำงานที่เริ่มต้นด้วยการเริ่มต้น (Start) และจบด้วยการสิ้นสุด (End) ภาระงาน (Task) คือขั้นตอนหรือกระบวนการใดๆ ที่ต้องการให้ทำ ส่วนการตรวจสอบ (Decision) คือขั้นตอนการพิจารณาเงื่อนไขที่เป็นไปได้ก่อนที่จะดำเนินการในขั้นตอนถัดไป

2. การเขียน Flowchart โปรแกรม (Program Flowchart)

Flowchart โปรแกรมเป็นการแสดงกระบวนการทำงานของโปรแกรมในรูปแบบกราฟิก ซึ่งเป็นการอธิบายรายละเอียดของทางที่โปรแกรมควรทำ และจัดลำดับของขั้นตอนการทำงานในรูปของ Flowchart โดยผู้เขียนจะใช้สัญลักษณ์และเครื่องหมายที่เหมาะสมกับการแสดงขีดความสำคัญของขั้นตอนการทำงานแต่ละขั้น

Flowchart โปรแกรมสามารถช่วยให้เราเข้าใจและวิเคราะห์กระบวนการทำงานของโปรแกรมได้อย่างชัดเจน บทความนี้จะเน้นการเขียน Flowchart โปรแกรมเบื้องต้นโดยใช้สัญลักษณ์ และอธิบายเกี่ยวกับแต่ละสัญลักษณ์ที่ใช้ใน Flowchart โปรแกรม

– เริ่มต้น (Start): แทนที่เริ่มของโปรแกรม
– กระบวนการ (Process): แทนที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโปรแกรม เช่น การคำนวณ การจัดเก็บข้อมูล เป็นต้น
– ตัดสินใจ (Decision): แทนที่เงื่อนไขที่ต้องตรวจสอบก่อนทำการตัดสินใจ เป็นขั้นตอนที่ต้องตรวจสอบ O เงื่อนไข
– หยุด (Stop/End): แทนที่สิ้นสุดของโปรแกรม

3. Flowchart เบื้องต้น (Basic Flowchart)

Flowchart เบื้องต้นคือการเขียน Flowchart ที่ช่วยแสดงรายละเอียดของกระบวนการทำงานเบื้องต้น โดยมีสัญลักษณ์พื้นฐานเพียงพอในการอธิบายการทำงานที่ไม่ซับซ้อนมากนัก สัญลักษณ์ที่ใช้ใน Flowchart เบื้องต้นมีดังต่อไปนี้

– เริ่มต้น (Start)
– กระบวนการ (Process)
– ตัดสินใจ (Decision)
– หยุด (Stop/End)

Flowchart เบื้องต้นใช้สัญลักษณ์นี้ในการแสดงแผนภาพกระบวนการทำงาน สามารถนำไปใช้กับการพัฒนาโปรแกรมหรือการออกแบบกระบวนการอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย

4. Flowchart สัญลักษณ์ (Flowchart Symbols)

Flowchart สัญลักษณ์คือสัญลักษณ์ที่ใช้ในการแสดงแผนภาพกระบวนการทำงานบน Flowchart โดยมีความหมายแตกต่างกันในแต่ละสัญลักษณ์ สัญลักษณ์ที่ใช้ใน Flowchart มีดังต่อไปนี้

– เริ่มต้น (Start): แทนที่จุดเริ่มต้นของกระบวนการ
– กระบวนการ (Process): แทนที่ขั้นตอนหรือกระบวนการการทำงาน
– Input/Output: แทนที่การรับข้อมูลเข้าสู่ระบบหรือการแสดงผลลัพธ์
– เงื่อนไข (Decision): แทนที่การตรวจสอบเงื่อนไข เพื่อตัดสินใจในการทำงานต่อไป
– เชื่อมโยง (Connector): แทนที่ทางเลือกที่สามารถต่อทางการทำงานระหว่างส่วนของ Flowchart ได้
– หยุด (Stop/End): แทนที่จุดสิ้นสุดของกระบวนการ

การใช้สัญลักษณ์ใน Flowchart จะช่วยให้เข้าใจและวิเคราะห์กระบวนการทำงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

5. Flowchart การทํางาน (Flowchart for Process)

Flowchart การทำงานเป็นกระบวนการที่ใช้ Flowchart เพื่อแสดงขั้นตอนการทำงานหลักของระบบหรือกระบวนการที่ใช้ในองค์กร คำสั่งหลักสำหรับ Flowchart การทำงานประกอบด้วย

– การเริ่มต้น (Start)
– กระบวนการหลัก
– เงื่อนไข (Decision)
– เชื่อมโยง (Connector)
– การสิ้นสุด (Stop/End)

Flowchart การทำงานมีความสำคัญในการให้ความชัดเจนและเคลียร์รูปแบบในการทำงานขององค์กรหรือระบบ

6. การเขียน Workflow การทํางาน (Workflow Flowchart)

Workflow Flowchart คือการใช้ Flowchart เพื่อแสดงกระบวนการทำงานหรือกระบวนการหลัก ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์และจัดการกระบวนการในองค์กร เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยให้การทำงานเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

Flowchart การทำงานมีลักษณะคล้ายกับ Flowchart ทั่วไป โดยมีพื้นฐานเต็มที่เพื่ออธิบายและแสดงกระบวนการทำงานขององค์กร เป้าหมายคือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและปรับปรุงกระบวนการ

7. การทำ Flowchart ใน Excel (Flowchart in Excel)

โปรแกรม Excel เป็นเครื่องมือสำหรับงานที่นิยมใช้กันมากในการทำงานทางธุรกิจหลายประเภท และยังสามารถใช้สร้าง Flowchart ได้อีกด้วย Flowchart ใน Excel สามารถใช้กับการแสดงกระบวนการทำงานในองค์กร โดยการใช้รูปร่างเฉพาะของ Excel และเครื่องมือต่างๆ เช่น การเชื่อมโยงลูกศร เพื่อช่วยประสานงานและให้ความชัดเจนในกระบวนการทำงาน

วิ

Ep.2 สรุป Flowchart แบบรวบรัดภายใน 3 นาที – สาระเดฟใน 3 นาที Season 2

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: วิธีเขียน flowchart ตัวอย่าง flowchart ขั้นตอนการทํางาน, การเขียน flowchart โปรแกรม, การเขียน flowchart เบื้องต้น, Flowchart, Flowchart สัญลักษณ์, flowchart การทํางาน, การเขียน workflow การทํางาน, การทํา flowchart ใน excel

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ วิธีเขียน flowchart

Ep.2 สรุป Flowchart แบบรวบรัดภายใน 3 นาที - สาระเดฟใน 3 นาที Season 2
Ep.2 สรุป Flowchart แบบรวบรัดภายใน 3 นาที – สาระเดฟใน 3 นาที Season 2

หมวดหมู่: Top 48 วิธีเขียน Flowchart

ดูเพิ่มเติมที่นี่: tuekhangduong.com

ตัวอย่าง Flowchart ขั้นตอนการทํางาน

ตัวอย่าง Flowchart: ขั้นตอนการทํางาน

Flowchart หรือแผนผังการทํางานเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างมากในการอธิบายและแสดงกระบวนการทํางานของระบบหรือโปรแกรมต่างๆ ด้วยรูปแบบไดอะแกรมที่สามารถเข้าใจได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นคนที่มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมมิ่งหรือไม่ก็ตาม ในบทความนี้จะแนะนําตัวอย่าง Flowchart ขั้นตอนการทํางาน ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใจและสร้างระบบหรือโปรแกรมของคุณได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

โดยทั่วไปแล้ว Flowchart จะมีรูปแบบที่คล้ายกับขั้นตอนการทํางานจริงๆ ใช้สัญลักษณ์ต่างๆ เพื่อแสดงขั้นตอนที่ต้องดำเนินการ ผู้ใช้สามารถเริ่มต้นพัฒนา Flowchart ได้โดยใช้โปรแกรมหรือเครื่องมือออนไลน์จากเว็บไซต์ต่างๆ ที่มีบริการให้เข้าถึงง่าย หรือสามารถใช้เครื่องมือเขียนเส้นแบบเก่าๆ ร่วมกับเอกสารหรือกระดาษ

ตัวอย่าง Flowchart ขั้นตอนการทํางานที่ดีเพื่อความเข้าใจที่ดีในกระบวนการทํางานของระบบหรือโปรแกรมมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. เริ่มต้น (Start): คือขั้นตอนแรกที่ระบุให้กับผู้ใช้รูปแบบ Flowchart เพื่อให้เห็นว่าขั้นตอนแรกของระบบหรือโปรแกรมเริ่มต้นตรงไหน

2. รับข้อมูล (Input): ประสิทธิภาพและความถูกต้องของระบบหรือโปรแกรมขึ้นอยู่กับขั้นตอนนี้ ผู้ใช้จะระบุวิธีที่ใช้ในการรับข้อมูลเข้าสู่ระบบ อาจเป็นการใช้คีย์บอร์ดหรือกดปุ่มบนหน้าจอและแต่ละข้อมูลจะถูกกำหนดให้อยู่ในตัวแปรที่ต้องการ

3. กระบวนการ (Process): ส่วนนี้บอกถึงขั้นตอนการประมวลผลหรือกระบวนการที่ต้องทำเพื่อนำข้อมูลที่รับเข้าสู่ระบบไปประกอบการทํางานต่างๆ เช่น การเชื่อมต่อฐานข้อมูล, การคํานวณ, โครงสร้างความต้องการของระบบ

4. เงื่อนไขตรวจสอบ (Decision): เงื่อนไขเป็นส่วนสำคัญของ Flowchart และสามารถใส่เงื่อนไขที่ต้องทำการตรวจสอบหรือตรวจสอบว่าเงื่อนไขตรงตามที่กำหนดหรือไม่ และเมื่อตรวจสอบแล้วหากเงื่อนไขเป็นจริงจะเรียกใช้งานกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จจะเลื่อนไปยังขั้นตอนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

5. ส่งผลลัพธ์ (Output): ช่วงนี้ระบบหรือโปรแกรมจะแสดงผลลัพธ์จากกระบวนการที่ผ่านมาให้ผู้ใช้เห็น อาจเป็นผลลัพธ์ที่แสดงแบบตรงๆ หรืออาจเป็นการแสดงผลข้อมูลในรูปแบบตารางหรือกราฟ

6. จบ (End): เป็นส่วนสุดท้ายของ Flowchart แสดงถึงการสิ้นสุดกระบวนการหรือโปรแกรม รายการนี้จะถูกใช้เมื่อทุกกระบวนการถูกดำเนินการหรือเงื่อนไขข้างต้นทั้งหมดไม่เป็นจริง

ตัวอย่าง Flowchart ขั้นตอนการทํางานที่ได้แก่การจัดการเครื่องพิมพ์ สมมุติว่าคุณต้องการสร้าง Flowchart ในการจัดการเครื่องพิมพ์ฟองน้ำ ซึ่งมีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

1. เริ่มต้น (Start)
2. รับข้อมูล (Input)
3. คืนค่า “กรุณาเปิดเครื่องพิมพ์” (Output)
4. เงื่อนไขตรวจสอบ (Decision): ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์เปิดหรือไม่
5. ถ้าเปิด (Yes) จะเรียกใช้กระบวนการ (Process) ที่เกี่ยวข้องและส่งผลลัพธ์ (Output) “เครื่องพิมพ์ทำงานอยู่”
6. ถ้าปิด (No) จะส่งผลลัพธ์ (Output) “เครื่องพิมพ์เปิดอยู่แล้ว”

ระบบนี้จะทำงานไปเรื่อยๆ จนกว่าจะถึงเงื่อนไขการสิ้นสุด (End) ซึ่งในกรณีนี้คือเมื่อผู้ใช้เลือกปิดเครื่องพิมพ์

ตัวอย่าง Flowchart ขั้นตอนการทํางานที่สร้างขึ้นตามความต้องการต่างๆ จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับระบบหรือโปรแกรมที่คุณต้องการสร้าง สามารถดูตัวอย่างเพิ่มเติมจากเว็บไซต์หรือหนังสือที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าใจและออกแบบ Flowchart ที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณเอง

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Flowchart:

Q: Flowchart ใช้ประโยชน์อย่างไรในการทำงาน?
A: Flowchart ใช้เพื่ออธิบายและแสดงกระบวนการทํางานของระบบหรือโปรแกรมต่างๆ โดยรูปแบบที่เข้าใจง่าย ช่วยให้ผู้ใช้มีความเข้าใจและรู้เรื่องภายในของระบบหรือโปรแกรมด้วย

Q: Flowchart สามารถสร้างด้วยเครื่องมือใด?
A: มีเครื่องมือออนไลน์หลายประเภทที่สามารถใช้สร้าง Flowchart ได้ง่ายๆ เช่น Lucidchart, Creately, Gliffy และมีโปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft Visio, draw.io

Q: Flowchart ช่วยให้การพัฒนาระบบหรือโปรแกรมเป็นไปได้อย่างไร?
A: Flowchart ช่วยให้ผู้พัฒนาระบบหรือโปรแกรมเข้าใจสิ่งที่ต้องทำในแต่ละขั้นตอน อย่างรวดเร็วและประหยัดเวลา และช่วยให้พัฒนาและปรับปรุงระบบหรือโปรแกรมเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การทํางานกับ Flowchart และการสร้าง Flowchart ที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาระบบหรือโปรแกรม ความรู้เกี่ยวกับ Flowchart และการวางแผนกระบวนการทํางานจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการเข้าใจการทํางานของระบบและช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการพัฒนาและดำเนินการเป็นไปอย่างราบรื่น

การเขียน Flowchart โปรแกรม

การเขียน flowchart โปรแกรมในภาษาไทย

การเขียน flowchart โปรแกรมเป็นกระบวนการที่สำคัญในการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยช่วยให้ผู้พัฒนาเข้าใจและภาพรวมของโปรแกรมที่ต้องการพัฒนาได้อย่างชัดเจน หัวใจหลักของ flowchart คือการแสดงภาพขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมในรูปแบบของรายการขั้นตอนต่างๆ ที่จะถูกรันเมื่อโปรแกรมถูกเรียกใช้งาน

ในการเขียน flowchart โปรแกรม คุณต้องมีความรู้และความเข้าใจในหลักการและองค์ประกอบของ flowchart อย่างเพียงพอ ซึ่งประกอบไปด้วยรูปร่างและสัญลักษณ์ที่ใช้ในการแสดงตัวแปรมี การกำหนดค่า การทำงานเงื่อนไข เป็นต้น ในภาษาไทย สัญลักษณ์ที่ใช้ทั่วไปในการเขียน flowchart อาจแตกต่างจากที่ใช้ในภาษาอังกฤษ แต่หลักการสร้างและออกแบบ flowchart คงเป็นที่เหมือนกัน

สำหรับการเริ่มต้นเขียน flowchart โปรแกรมแบบง่ายๆ คุณสามารถใช้สัญลักษณ์พื้นฐานเช่น รูปวงกลม (หรือ bubble) ในการแสดงการเริ่มต้นของโปรแกรมและสุดท้ายของโปรแกรม และจุดเริ่มต้นที่หลัง bubble แทนการขยายออกและแสดงรายละเอียดของแต่ละขั้นตอน คุณสามารถใช้ลูกศร (flow lines) ในการเชื่อมต่อและกำหนดลำดับของขั้นตอนการทำงาน

เพื่อให้โปรแกรมง่ายต่อการอ่านและเข้าใจ ควรมีคำอธิบายเพิ่มเติมในแต่ละ bubble เพื่อให้เห็นว่าขั้นตอนชี้ขาดหรือใช้โปรแกรมย่อยใดในขั้นตอนนั้นๆ ช่องในแต่ละ bubble ยังสามารถใช้ในการระบุข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนนั้นๆ เช่น การรวบรวมข้อมูล การเปรียบเทียบค่า เป็นต้น

เมื่อคุณได้เขียน flowchart โปรแกรมเสร็จสิ้น ควรทดสอบ flowchart โดยการตรวจสอบว่ามันสอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจและหน้าที่ที่โปรแกรมควรปฏิบัติ สามารถทดสอบโปรแกรมได้โดยการทดสอบกับข้อมูลที่คาดหวังและข้อมูลสุ่มที่ไม่คาดหวัง หากโปรแกรมทำงานตามที่คาดหวังและให้ผลลัพธ์ถูกต้อง คุณสามารถใช้ flowchart โปรแกรมนี้ในการโปรแกรมจริงได้

FAQs เพื่อตอบคำถามที่พบบ่อย

คำถาม 1: การเขียน flowchart โปรแกรมสำคัญอย่างไรต่อการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์?
คำตอบ: Flowchart โปรแกรมเป็นสื่อที่ช่วยให้ผู้พัฒนาเข้าใจและวางแผนการทำงานของโปรแกรมอย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของระบบ แยกแยะงานอย่างชัดเจน และพบข้อผิดพลาดที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการทดสอบโดยทันที นอกจากนี้ Flowchart ยังช่วยให้การทำงานร่วมกันของทีมการพัฒนาเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์

คำถาม 2: ต้องมีความรู้และทักษะใดในการเขียน flowchart โปรแกรมในภาษาไทย?
คำตอบ: การเขียน flowchart โปรแกรมต้องใช้ความรู้และข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการโปรแกรม รูปร่างและสัญลักษณ์ที่ใช้ใน flowchart นั้นมีความเฉพาะเจาะจงที่ต้องทราบ นอกจากนี้ ความเข้าใจในหลักการและการทำงานของโปรแกรมก็เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมี

คำถาม 3: มีสองแบบหลักในการเขียน flowchart โปรแกรมใช่ไหม?
คำตอบ: ใช่ มีสองแบบหลักในการเขียน flowchart โปรแกรม คือ แบบโครงสร้างและแบบประมวลผล แบบโครงสร้างช่วยแสดงกระบวนการวางโครงสร้างของโปรแกรม เช่น การทำงานเงื่อนไข การทำงานซ้ำ เป็นต้น แต่แบบประมวลผลจะแสดงขั้นตอนการประมวลผลด้านคำนวณ เช่น การคำนวณค่าในสูตรต่างๆ

คำถาม 4: Flowchart ที่สร้างขึ้นจะมีความแตกต่างอย่างไรจากฝึกที่ใช้ในภาษาอังกฤษ?
คำตอบ: สัญลักษณ์ที่ใช้ใน Flowchart ในภาษาไทยอาจจะมีความแตกต่างเล็กน้อยจากภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม หลักการสร้างและออกแบบ Flowchart คงเป็นอย่างเดียว เนื่องจาก Flowchart เป็นภาษาเชิงกราฟที่สามารถอ่านและเข้าใจได้ทั้งภาษา

คำถาม 5: องค์ประกอบหลักใน Flowchart คืออะไรบ้าง?
คำตอบ: องค์ประกอบหลักใน Flowchart ประกอบไปด้วย bubble (วงกลมเต็ม) เป็นเริ่มต้นและสิ้นสุดของโปรแกรม สลับกันไปมาระหว่าง bubble (วงกลมเปล่า) เริ่มต้นของรายการขั้นตอนแต่ละขั้นตอน และลูกศร (flow lines) ที่ใช้ในการเชื่อมต่อระหว่างขั้นตอน

การเขียน Flowchart เบื้องต้น

การเขียน Flowchart เบื้องต้น

Flowchart เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการแสดงกระบวนการหรือลำดับขั้นตอนของงานต่างๆ โดยใช้อักษร สัญลักษณ์ และลูกศรในการเชื่อมต่อภายในรูปภาพที่มีการออกแบบตามลำดับขั้นตอนที่เกิดขึ้น การเขียน Flowchart เบื้องต้นมีความสำคัญอย่างมากในการวางแผนระบบการทำงานขององค์กรหรือกิจการต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาด และสร้างความเข้าใจในการทำงานร่วมกันระหว่างบุคลากรต่างๆ ดังนั้นในบทความนี้เราจะพูดถึงขั้นตอนการเขียน Flowchart เบื้องต้นอย่างละเอียด

ขั้นตอนในการเขียน Flowchart เบื้องต้น

1. กำหนดเป้าหมาย: ก่อนที่จะเริ่มเขียน Flowchart เราควรกำหนดเป้าหมายของกระบวนการหรืองานที่ต้องการแสดงโดย Flowchart ให้ชัดเจน ว่าต้องการให้เกิดอะไรขึ้นในแต่ละขั้นตอน

2. หาข้อมูล: เพื่อให้โครงสร้างของ Flowchart เชื่อมโยงกับกระบวนการหรืองานจริง เราต้องหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานนั้นๆ โดยหากได้รับข้อมูลจากคนที่มีความเชี่ยวชาญในงานเป็นอย่างดีจะทำให้ Flowchart ที่เขียนขึ้นมีความถูกต้องและเป็นประโยชน์กับบุคคลอื่นๆ

3. กำหนดสัญลักษณ์: สัญลักษณ์ใน Flowchart จะถูกใช้เพื่อแสดงรูปแบบหรือกระบวนการต่างๆ ดังนั้นควรกำหนดบัญญัติในการใช้สัญลักษณ์ทั้งแบบพื้นฐานและแบบเฉพาะ เพื่อให้ทุกคนที่เข้าใจ Flowchart สามารถอ่านและตีความได้ถูกต้อง

4. เรียงลำดับงาน: เมื่อรวบรวมข้อมูลและกำหนดสัญลักษณ์เพื่อใช้ใน Flowchart เราก็สามารถเริ่มหาพื้นที่ใน Flowchart ที่จะใช้ในแต่ละขั้นตอนและทำการเรียงลำดับงานตามลำดับขั้นตอนที่เกิดขึ้น

5. เชื่อมโยงและกำหนดลูกศร: เมื่อมีลำดับขั้นตอนที่เรียงลำดับเรียบร้อยแล้ว เราจะต้องทำการเชื่อมโยงขั้นตอนเหล่านี้เข้าด้วยกันโดยใช้ลูกศร และกำหนดเงื่อนไขต่างๆ เพื่อให้กระบวนการหรืองานสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง

6. ทดสอบและปรับปรุง: เมื่อ Flowchart ถูกเขียนและรวบรวมตามลำดับขั้นตอนที่กำหนดแล้ว เราควรทดสอบ Flowchart ด้วยกระบวนการหรืองานจริง เพื่อให้แน่ใจว่า Flowchart นี้สามารถตีความได้ถูกต้องและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากพบปัญหาหรือข้อผิดพลาด เราควรปรับปรุง Flowchart ให้สอดคล้องกับงานจริง

FAQs เกี่ยวกับการเขียน Flowchart เบื้องต้น

Q: หากไม่มีความชำนาญในการเขียน Flowchart สามารถเรียนรู้ได้จากที่ไหนบ้าง?
A: มีหลายแหล่งที่สามารถเรียนรู้การเขียน Flowchart ได้ เช่น มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา หรือคลิกเว็บไซต์ออนไลน์ที่มีเนื้อหาฟรีที่ช่วยให้คุณเข้าใจและฝึกทักษะการเขียน Flowchart เบื้องต้นได้

Q: Flowchart สามารถใช้ทำอะไรได้บ้าง?
A: Flowchart สามารถใช้ในการแสดงกระบวนการทำงานหรือลำดับขั้นตอนในองค์กรหรือกิจการต่างๆ ได้ เช่น กระบวนการการผลิต การจัดอบรม หรือการตรวจสอบคุณภาพ

Q: การเขียน Flowchart ต้องใช้กระดาษเพื่อวาดหรือไม่?
A: ความจริงแล้ว Flowchart สามารถเขียนและวาดบนกระดาษได้ แต่ย่อมต้องใช้แผนภาพคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ Flowchart ต่างๆ เพื่อสร้างสี ชั้นเงิน และทำการปรับปรุงได้ง่ายกว่า

Q: Flowchart จำเป็นต้องเรียงลำดับขั้นตอนตามลำดับที่เกิดขึ้นหรือไม่?
A: ในกรณีที่กระบวนการหรืองานที่ต้องแสดงด้วย Flowchart เป็นแบบแบ่งภายในองค์กร โดยผู้เขียนสามารถเรียงลำดับขั้นตอนตามที่เคยได้ทราบหรือเรียนรู้ได้ เพื่อให้ง่ายต่อการตีความและเข้าใจทำงานกับเพื่อนร่วมงาน

มี 26 ภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ วิธีเขียน flowchart.

การเขียนผังงาน (Flowchart) - ครูไอที
การเขียนผังงาน (Flowchart) – ครูไอที
การเขียนผังงาน (Flowchart) | M.Wannaporn C.
การเขียนผังงาน (Flowchart) | M.Wannaporn C.
การเขียนผังงาน (Flowchart) | M.Wannaporn C.
การเขียนผังงาน (Flowchart) | M.Wannaporn C.
การเขียนผังงาน (Flowchart) - ครูไอที
การเขียนผังงาน (Flowchart) – ครูไอที
ผังงาน Flowchart
ผังงาน Flowchart
Flowchart – Data Revol
Flowchart – Data Revol
การเขียนผังงาน (Flowchart) | M.Wannaporn C.
การเขียนผังงาน (Flowchart) | M.Wannaporn C.
การเขียนผังงาน ( Flowchart )
การเขียนผังงาน ( Flowchart )
Flow Chart คืออะไร - การเขียนผังงาน (พร้อมภาพประกอบ) - Thai Winner
Flow Chart คืออะไร – การเขียนผังงาน (พร้อมภาพประกอบ) – Thai Winner
การเขียนผังงาน By Mamiew Kmitl - Issuu
การเขียนผังงาน By Mamiew Kmitl – Issuu
28 สัญลักษณ์ Flowchart ที่ต้องรู้ สำหรับพรีเซนต์งาน และ  อธิบายการพัฒนาโปรแกรมกับทีม Dev
28 สัญลักษณ์ Flowchart ที่ต้องรู้ สำหรับพรีเซนต์งาน และ อธิบายการพัฒนาโปรแกรมกับทีม Dev
จาก Flowchart สู่ Scratch – สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (สสวท.)
จาก Flowchart สู่ Scratch – สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
ป.6 การเขียนผังงาน - Youtube
ป.6 การเขียนผังงาน – Youtube
วิชา : การออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น: Flowchart
วิชา : การออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น: Flowchart
ผังงาน – ครูทีม วรวิทย์ ไชยวงศ์คต | Teemtaro.Com
ผังงาน – ครูทีม วรวิทย์ ไชยวงศ์คต | Teemtaro.Com
Flow Chart คืออะไร - การเขียนผังงาน (พร้อมภาพประกอบ) - Thai Winner
Flow Chart คืออะไร – การเขียนผังงาน (พร้อมภาพประกอบ) – Thai Winner
ตัวอย่างการเขียนผังงาน
ตัวอย่างการเขียนผังงาน
การเขียนแผนผังงาน Flowchart การเดินทางไปทำงาน - Youtube
การเขียนแผนผังงาน Flowchart การเดินทางไปทำงาน – Youtube
Ejercicio Interactivo De การเขียนผังงาน (Flowchart)
Ejercicio Interactivo De การเขียนผังงาน (Flowchart)
การเขียนผังงาน (Flowchart) - ครูไอที
การเขียนผังงาน (Flowchart) – ครูไอที
ผังงาน Flowchart
ผังงาน Flowchart
เรียนรู้หลักการในการเขียน Flow Chart ให้ง่ายต่อการแสดงลำดับการทำงาน -  เว็บบอร์ด Php เว็บส่งเสริมการเรียนรู้ Hosting Crm Erp Server Programming  ถาม-ตอบปัญหา
เรียนรู้หลักการในการเขียน Flow Chart ให้ง่ายต่อการแสดงลำดับการทำงาน – เว็บบอร์ด Php เว็บส่งเสริมการเรียนรู้ Hosting Crm Erp Server Programming ถาม-ตอบปัญหา
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงาน - Youtube
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงาน – Youtube
2. การเขียนแผนผัง (Flowchart) | Krusarayut
2. การเขียนแผนผัง (Flowchart) | Krusarayut
Flowchart-Worksheet
Flowchart-Worksheet
บทเรียนที่ 2 ผังงาน Flowchart::
บทเรียนที่ 2 ผังงาน Flowchart::
Flowchart Napatsawanp
Flowchart Napatsawanp
รูปแบบการเขียนผังงาน (Flowchart) | วิทยาการคำนวณ - Youtube
รูปแบบการเขียนผังงาน (Flowchart) | วิทยาการคำนวณ – Youtube
ใบงานที่ 2.2 สัญลักษณ์ที่ใช้ในผังงาน Flow Chart
ใบงานที่ 2.2 สัญลักษณ์ที่ใช้ในผังงาน Flow Chart
Ielts Flow Char โครงสร้างการเขียน และตัวอย่างข้อสอบ
Ielts Flow Char โครงสร้างการเขียน และตัวอย่างข้อสอบ
หลักการเขียนผังงาน(Flow Chart)
หลักการเขียนผังงาน(Flow Chart)
การเขียนผังงาน ( Flowchart )
การเขียนผังงาน ( Flowchart )
Page 4 - การเขียนผังงาน (Flow Chart)
Page 4 – การเขียนผังงาน (Flow Chart)
คู่มือการเขียนผังปฏิบัติงาน (Work Flow) - ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-8 หน้า |  Pubhtml5
คู่มือการเขียนผังปฏิบัติงาน (Work Flow) – ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-8 หน้า | Pubhtml5
สอน Flowchart ผ่านการล้างจาน – Codelab
สอน Flowchart ผ่านการล้างจาน – Codelab
ป.6 ใบงานที่ 2.2 การเขียนโปรแกรมด้วยแผนผีง Flowchart Worksheet
ป.6 ใบงานที่ 2.2 การเขียนโปรแกรมด้วยแผนผีง Flowchart Worksheet
การเขียนผังงาน (Flowchart) | M.Wannaporn C.
การเขียนผังงาน (Flowchart) | M.Wannaporn C.
รหัสลำลองและผังงาน - ครูไอที
รหัสลำลองและผังงาน – ครูไอที
อัลกอริทึมและผังงานเบื้องต้น
อัลกอริทึมและผังงานเบื้องต้น
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษา C
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษา C
ผังงาน – ครูทีม วรวิทย์ ไชยวงศ์คต | Teemtaro.Com
ผังงาน – ครูทีม วรวิทย์ ไชยวงศ์คต | Teemtaro.Com
ไอเดีย Flow Chart 22 รายการ | การเขียนโปรแกรม, การตลาดสำหรับธุรกิจ,  การตลาดดิจิตอล
ไอเดีย Flow Chart 22 รายการ | การเขียนโปรแกรม, การตลาดสำหรับธุรกิจ, การตลาดดิจิตอล
28 สัญลักษณ์ Flowchart ที่ต้องรู้ สำหรับพรีเซนต์งาน และ  อธิบายการพัฒนาโปรแกรมกับทีม Dev
28 สัญลักษณ์ Flowchart ที่ต้องรู้ สำหรับพรีเซนต์งาน และ อธิบายการพัฒนาโปรแกรมกับทีม Dev
การเขียนผังงาน | Pdf
การเขียนผังงาน | Pdf
การเขียนผังงานเบื้องต้น Basic Flowcharting - ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-32 หน้า |  Pubhtml5
การเขียนผังงานเบื้องต้น Basic Flowcharting – ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-32 หน้า | Pubhtml5
การเขียนโปรแกรมกับการพัฒนาทักษะด้านการคิด –  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
การเขียนโปรแกรมกับการพัฒนาทักษะด้านการคิด – สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
การเขียนผังงาน (Flow Chart) - Flip Ebook Pages 1-25 | Anyflip
การเขียนผังงาน (Flow Chart) – Flip Ebook Pages 1-25 | Anyflip
การเขยนผงงาน Flowchart - ทรัพยากรการสอน
การเขยนผงงาน Flowchart – ทรัพยากรการสอน
ผังงาน - วิกิพีเดีย
ผังงาน – วิกิพีเดีย
พื้นฐานเริ่มเขียน Flowchart - Youtube
พื้นฐานเริ่มเขียน Flowchart – Youtube

ลิงค์บทความ: วิธีเขียน flowchart.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ วิธีเขียน flowchart.

ดูเพิ่มเติม: https://tuekhangduong.com/category/television

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *