Skip to content
Trang chủ » วิธีการเขียน Flowchart: อิงกฎและขั้นตอนพื้นฐาน

วิธีการเขียน Flowchart: อิงกฎและขั้นตอนพื้นฐาน

Ep.2 สรุป Flowchart แบบรวบรัดภายใน 3 นาที - สาระเดฟใน 3 นาที Season 2

วิธีการเขียน Flowchart

วิธีการเขียน flowchart

Flowchart เป็นวิธีการแสดงแผนผังลำดับขั้นตอนที่ช่วยให้เราเข้าใจขั้นตอนการทำงานของระบบหรือโปรแกรมในลักษณะที่เป็นภาพขึ้นรูปแผนที่สื่อสารการทำงานของระบบให้เห็นได้ชัดเจน โดยมีการเชื่อมต่อกันระหว่างขั้นตอนต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

การวาดรูปขั้นตอนแบบดิจิตอลผ่านคอมพิวเตอร์

การวาด flowchart โดยใช้คอมพิวเตอร์มีขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้

1. เริ่มต้นจากการเปิดโปรแกรมที่ใช้สำหรับวาด flowchart เช่น Microsoft Visio หรือ Lucidchart
2. เลือกเมนูหรือไปที่ส่วนเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการวาด flowchart เช่น shape, line, connector เป็นต้น
3. เพิ่มรูปร่างของ flowchart ลงบนหน้ากระดาษวางแผนหรือพื้นที่ที่คุณต้องการ
4. ใส่ข้อความหรือชื่อในแต่ละรูปร่าง เพื่ออธิบายแต่ละขั้นตอนหรือข้อมูลที่ต้องการแสดง
5. ใช้เครื่องมือส่วนเสริมเพื่อปรับรูปแบบหรือสัดส่วนของรูปร่าง และเพิ่มข้อความเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น สีพื้นหลังรูปร่าง เส้นของ connector เป็นต้น
6. บันทึกและพิมพ์ flowchart เพื่อนำไปใช้งานหรือแสดงผล

การรวบรวมข้อมูลเพื่อเริ่มการวาด flowchart

เพื่อเริ่มการวาด flowchart คุณจำเป็นต้องมีข้อมูลหรือข้อความที่ชัดเจนเกี่ยวกับขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในระบบหรือโปรแกรมที่คุณกำลังวาด flowchart เพื่อความรวดเร็วและคุณภาพของ flowchart ที่ดี คุณสามารถดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. ทำความเข้าใจและวิเคราะห์ระบบหรือโปรแกรมที่ต้องการวาด flowchart ให้เข้าใจอย่างละเอียด ทราบข้อมูลเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การทำงาน และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
2. เก็บข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับแต่ละขั้นตอนที่คุณต้องการแสดงใน flowchart อาจมาจากเอกสาร หรือการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในระบบหรือโปรแกรมนั้น ๆ
3. ออกแบบโครงสร้างของ flowchart โดยกำหนดว่าควรจะใช้รูปแบบหมวดหมู่ใด ๆ เพื่อเรียงลำดับและอยู่ในรูปแบบที่มีความเหมาะสมกับระบบหรือโปรแกรม
4. ทำการจัดอันดับหรือเรียงลำดับขั้นตอนที่ต้องเน้นการทำงานใน flowchart ของคุณ โดยใช้ข้อมูลที่เก็บมาจากข้อ 2
5. เลือกสัญลักษณ์ที่เหมาะสมในการแสดงแต่ละขั้นตอนใน flowchart ของคุณ และใส่ข้อความหรือชื่ออย่างชัดเจน
6. ตรวจสอบและปรับปรุง flowchart เพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลและขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง โดยส่งเสริมความกระตือรือร้นและความเหมาะสมของแผนผัง

การใช้สัญลักษณ์และรูปแบบหมวดหมู่ในการเขียน flowchart

การใช้สัญลักษณ์และรูปแบบหมวดหมู่ในการเขียน flowchart เป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้รู้วิธีการดูและอ่าน flowchart ให้เหมาะสม โดยสัญลักษณ์ที่ใช้ใน flowchart มีหลากหลายรูปแบบ ดังต่อไปนี้:

1. รูปหรือพื้นที่การทำงาน: ใช้สัญลักษณ์รูปสี่เหลี่ยมและวงกลมเป็นส่วนหนึ่งของ flowchart โดยสี่เหลี่ยมแทนการดำเนินการหรือกระบวนการ และวงกลมแทนจุดแยกแยะหรือส่วนการตัดสินใจ
2. สัญลักษณ์การเชื่อมต่อ: ใช้เส้นตรงหรือเส้นเป็นส่วนหนึ่งของ flowchart เพื่อเชื่อมต่อรูปร่างที่เกี่ยวข้องกันใน flowchart โดยเส้นตรงแสดงถึงการเคลื่อนที่เรียงลำดับหรือขั้นตอนเดียวกัน และเส้นเป็นส่วนหนึ่งของการแยกส่วนหรือการตัดสินใจ
3. สัญลักษณ์การวนซ้ำ: ใช้สัญลักษณ์รูปวงกลมมีลูป (loop) เพื่อแสดงถึงกระบวนการที่ซ้ำกันซ้อนกันภายใต้เงื่อนไขเฉพาะ
4. สัญลักษณ์การเรียกใช้คำสั่งหรืออื่น ๆ: ใช้รูปสี่เหลี่ยมที่มีช่องศูนย์กลางเป็นกลาง เพื่อแสดงถึงการเรียกใช้คำสั่งหรือข้อมูลจากการป้อนเข้า และอื่น ๆ

การเริ่มต้นในการวาด flowchart

เมื่อคุณเตรียมข้อมูลที่จำเป็นและรูปแบบหมวดหมู่ที่เหมาะสมแล้ว คุณสามารถเริ่มต้นการวาด flowchart ได้โดย ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. เลือกรูปสี่เหลี่ยมหรือวงกลมเป็นรูปหลักที่ใช้ในการแสดงแต่ละขั้นตอนใน flowchart ของคุณ
2. เพิ่มและวางรูปร่างต่าง ๆ บนหน้ากระดาษหรือพื้นที่ที่คุณต้องการจัด flowchart
3. ใช้สัญลักษณ์เส้นตรงหรือเส้นเพื่อเชื่อมต่อแต่ละขั้นตอน โดยคำนึงถึงความสอดคล้องและความชัดเจนของแผนภาพ
4. เพิ่มข้อความหรือชื่ออย่างชัดเจนในแต่ละรูปร่าง เพื่ออธิบายและเรื่องราวในแต่ละขั้นตอน
5. ตรวจสอบและรีวิว flowchart ของคุณเพื่อให้แน่ใจว่ามีความสอดคล้องและครบถ้วน และตรวจสอบการเชื่อมต่อและเนื้อหาในรูปร่าง

วิธีการเชื่อมต่อขั้นตอนใน flowchart

การเชื่อมต่อขั้นตอนใน flowchart เป็นกระบวนการสำคัญที่เชื่อมโยงแต่ละขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อรวมเป็นกระบวนการการทำงานในระบบหรือโปรแกรม ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเชื่อมโยงขั้นตอนใน flowchart:

1. ใช้เส้นตรงหรือเส้นเพื่อเชื่อมต่อแต่ละขั้นตอนที่แสดงใน flowchart ของคุณ
2. ทำให้รูปร่างที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับขั้นตอนที่ต้องการใน flowchart โดยคำนึงถึงความสอดคล้องและความชัดเจนของแผนภาพ
3. เลือกเส้นเชื่อมต่อที่เหมาะสมในทางเทคนิค และใช้สัญลักษณ์ที่ทันสมัยเพื่อความชัดเจนและเสถียรภาพ

เทคนิคในการเขียน flowchart ขั้นสูง

การเขียน flowchart ขั้นสูงคือกระบวนการการออกแบบและเคล็ดวิชาที่ใช้สำหรับกำหนดโครงสร้างและภาพที่เหมาะสมของ flowchart รวมถึงแนวทางแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการวาด flowchart ดังต่อไปนี้:

1

Ep.2 สรุป Flowchart แบบรวบรัดภายใน 3 นาที – สาระเดฟใน 3 นาที Season 2

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: วิธีการเขียน flowchart ตัวอย่าง flowchart ขั้นตอนการทํางาน, การเขียน flowchart โปรแกรม, การเขียน flowchart เบื้องต้น, โปรแกรมเขียน flowchart ฟรี, flowchart ตัวอย่างโจทย์, Flowchart, เว็บเขียน flowchart ฟรี, flowchart การทํางาน

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ วิธีการเขียน flowchart

Ep.2 สรุป Flowchart แบบรวบรัดภายใน 3 นาที - สาระเดฟใน 3 นาที Season 2
Ep.2 สรุป Flowchart แบบรวบรัดภายใน 3 นาที – สาระเดฟใน 3 นาที Season 2

หมวดหมู่: Top 26 วิธีการเขียน Flowchart

การเขียน ผังงาน (Flowchart) มีกี่รูปแบบ

การเขียน ผังงาน (Flowchart) มีกี่รูปแบบ

การเขียนผังงาน (Flowchart) เป็นวิธีหนึ่งในการแสดงกระบวนการทำงานหรือลำดับขั้นตอนของธุรกิจโดยใช้รูปแบบแผนภาพที่มีสัญลักษณ์ต่างๆ หากใช้ให้ถูกต้องและมีความชัดเจน ผังงานอาจช่วยในการสื่อสารและประสานงานที่มีความซับซ้อนได้ดี เพราะมีรายละเอียดที่ชัดเจนและละเอียดถี่ถ้วน รวมถึงช่วยให้ความคล่องตัวในการวางแผน รวมทั้งช่วยลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของบุคคลที่มีเงื่อนไขอื่นๆ เช่นเขียนสคริปต์ การออกแบบโปรแกรม รวมถึงกระบวนการในการทำงานของระบบที่ซับซ้อน เช่น ระบบฐานข้อมูล การทำงานของอินเตอร์เน็ต และอื่นๆ

ชนิดของกฎการเขียนผังงาน (Flowchart) มีหลายรูปแบบที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย เรามาดูกันว่าแต่ละรูปแบบหมายถึงข้อหลังอะไรบ้าง:

1. รูปแบบอัศวิน (Swimlane Flowchart): รูปแบบนี้ใช้สัญลักษณ์ของสรรพากร เป็นรูปแบบการแบ่งชั้นโดยพื้นที่แต่ละส่วนจะแทนการชั้นโดยเฉพาะ เพื่อให้ง่ายต่อการสื่อสารภายในและภายนอกระหว่างส่วนต่างๆ

2. รูปแบบกระบวนการ (Process Flowchart): ในรูปแบบนี้ กระบวนการที่ต้องดำเนินการจะแสดงโดยใช้สัญลักษณ์วงกลมใหญ่ และข้อมูลการส่งออกในกระบวนการก็จะแสดงในรูปแบบอื่น

3. รูปแบบการตัดสินใจ (Decision Flowchart): ในรูปแบบนี้ การตัดสินใจจะมีทิศทางหลายทิศทาง และสามารถติดตามผลการตัดสินใจขั้นต่อไปได้

4. รูปแบบอนุญาตให้ปรับเปลี่ยน (Permission Flowchart): ในรูปแบบนี้ การขออนุญาตจะแสดงอย่างชัดเจนด้วยสัญลักษณ์ต่างๆ

5. รูปแบบคอมพิวเตอร์ (Computer Flowchart): ในรูปแบบนี้ เราจะใช้สัญลักษณ์ที่น่าคัดลอกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถเข้าใจรูปแบบการทำงานในคอมพิวเตอร์ได้ง่ายขึ้น

การเขียนผังงาน (Flowchart) เป็นวิธีที่มีความยืดหยุ่นสูง เราสามารถมีการจัดลำดับขั้นตอนหรือการทำงานต่างๆ ในรูปแบบที่แตกต่างกันได้ ซึ่งเพียงแค่มีความชัดเจนและได้รับความเข้าใจจากผู้ที่ต้องใช้งานอย่างถูกต้อง และมีการแสดงสัญลักษณ์ที่ถูกต้องตามมาตรฐาน

FAQs:

1. Flowchart คืออะไร?

Flowchart เป็นวิธีหนึ่งในการแสดงกระบวนการทำงานโดยใช้รูปแบบแผนภาพ มีสัญลักษณ์ต่างๆ และเชื่อมต่อกันเพื่อแสดงลำดับขั้นตอนที่จำเป็นต้องทำ

2. Flowchart มีประโยชน์อย่างไร?

– ช่วยในการสื่อสารและประสานงานที่มีความซับซ้อน
– ช่วยให้ความชัดเจนและละเอียดถี่ถ้วนในการวางแผนและการทำงาน
– ช่วยลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
– ช่วยในการออกแบบโปรแกรมและการเขียนสคริปต์
– ช่วยในการทำงานของระบบที่ซับซ้อน เช่น การทำงานของฐานข้อมูล และการทำงานของอินเตอร์เน็ต

3. Flowchart มีประเภทอะไรบ้าง?

Flowchart ใช้แบ่งออกเป็นหลายประเภท เช่น รูปแบบอัศวิน (Swimlane Flowchart) รูปแบบกระบวนการ (Process Flowchart) รูปแบบการตัดสินใจ (Decision Flowchart) รูปแบบอนุญาตให้ปรับเปลี่ยน (Permission Flowchart) และรูปแบบคอมพิวเตอร์ (Computer Flowchart)

4. Flowchart ใช้ในงานอะไรบ้าง?

Flowchart สามารถนำมาใช้ในหลายงาน ได้แก่ การวางแผนการทำงาน การออกแบบโปรแกรม การทำงานของระบบที่ซับซ้อน เช่น การทำงานของฐานข้อมูลและการทำงานของอินเตอร์เน็ต รวมถึงการเขียนสคริปต์

5. สิ่งสำคัญที่ควรรู้เมื่อเขียน Flowchart คืออะไร?

เมื่อเราต้องการเขียน Flowchart ควรใช้สัญลักษณ์และเชื่อมต่อที่ถูกต้อง ตามมาตรฐานและเข้าใจเนื้อหาที่ต้องการแสดงอย่างถูกต้อง นอกจากนี้การตั้งคำถามเพื่อที่จะเข้าใจความต้องการและเป้าหมายการทำงานในรูปแบบของ Flowchart จึงเป็นสิ่งสำคัญอีกด้วย

การเขียนผังงาน (Flowchart) คืออะไร

การเขียนผังงาน (Flowchart) คืออะไร?

การเขียนผังงาน (Flowchart) เป็นเทคนิคหนึ่งที่ใช้ในการแสดงกระบวนการหรือลำดับขั้นตอนที่เกิดขึ้นในธุรกิจหรืองานบริการต่างๆ ผ่านรูปแบบของกราฟที่มีระดับขั้นตอนและการเชื่อมโยงต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานเห็นภาพรวมของกระบวนการนั้นๆ อย่างชัดเจน และแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างขั้นตอนที่ต่อเนื่องกัน

เพื่อให้เข้าใจในแง่หน้าของการทำงานและกระบวนการต่างๆ เราสามารถใช้ผังงาน (Flowchart) เพื่อวิธีการมองเห็นแก่ผู้ใช้งานทุกคน เหนือประสบการณ์ที่มีอยู่และรู้จักในลักษณะอื่น ผู้ใช้งานสามารถเอาไปใช้สำหรับทั้งการแนะนำพนักงานใหม่ การสอนงาน หรือการอธิบายกฎระเบียบและกระบวนการต่างๆ

ผังงาน (Flowchart) สามารถกระทำหรือใช้งานได้ในหลากหลายลักษณะ แต่ละแบบขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราต้องการจะสื่อให้ผู้ใช้งานเห็น อาทิเช่น ลำดับขั้นตอนที่ซับซ้อน การเชื่อมโยงทางสัมพันธ์ระหว่างขั้นตอน หรืออาจเป็นรูปแบบการกระทำที่ต้องการลำดับและเงื่อนไขทางหลายๆ รายการ

มีการใช้เครื่องหมายพิเศษหรือธรรมชาติให้แก่ผังงาน (Flowchart) เพื่อให้ความหมายของรูปรัศมี อย่างเช่น
– วงกลมแทนการเริ่มต้นหรือสิ้นสุดของกระบวนการหรือลำดับขั้นตอน
– ลูกศรที่มีทิศทางแสดงถึงการเมื่อการกระทำเสร็จสิ้นในแต่ละขั้นตอน ผู้ใช้งานจะต้องเลื่อนไปยังขั้นตอนต่อไป
– รูปสี่เหลี่ยมแทนการควบคุมขั้นตอน ใช้สำหรับตรวจสอบเงื่อนไขหรือการทบทวนในแต่ละขั้นตอน

ด้วยความสามารถในการติดตามเหตุการณ์และกระบวนการ ผังงาน (Flowchart) เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างกลุ่มงานหรือองค์กรที่ต้องการสื่อสารขั้นตอนการทำงานให้ครอบคลุมทุกองค์ประกอบ

คำถามที่พบบ่อย (FAQs):

1. มีใครที่จะเป็นผู้ใช้งานผังงาน (Flowchart) ได้บ้าง?
ผังงาน (Flowchart) เป็นเครื่องมือสื่อสารที่ใช้ในทุกธุรกิจและองค์กร ทั้งใหญ่ทั้งเล็ก ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการใช้งานด้านการแสดงกระบวนการหรือการทำงานเพื่อความเข้าใจ

2. ผังงาน (Flowchart) มีประโยชน์อย่างไร?
การใช้ผังงาน (Flowchart) มีประโยชน์อย่างมาก เช่น ช่วยเพิ่มความซับซ้อนของกระบวนการให้เข้าใจง่ายขึ้น ช่วยให้เห็นขั้นตอนการทำงานอย่างชัดเจน ช่วยในการทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยในการวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการในธุรกิจหรือองค์กร

3. มีขั้นตอนใดบ้างในการสร้างผังงาน (Flowchart)?
ขั้นตอนในการสร้างผังงาน (Flowchart) อาจแยกตามลำดับดังนี้:
ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบกระบวนการหรือลำดับขั้นตอนที่จะถูกสร้างผังงาน (Flowchart)
ขั้นตอนที่ 2: รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการหรือลำดับขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 3: สร้างรูปแบบของผังงาน (Flowchart) ที่เหมาะสม อาทิเช่น ใช้รูปแบบที่มีลักษณะเฉพาะ และเครื่องหมายที่เหมาะสม
ขั้นตอนที่ 4: ตรวจสอบผังงาน (Flowchart) ว่าเข้าใจง่ายและสื่อถึงความหมายได้อย่างชัดเจนหรือไม่
ขั้นตอนที่ 5: ปรับปรุงและประสานผังงาน (Flowchart) ถ้าจำเป็น

4. ผังงาน (Flowchart) มีลักษณะเฉพาะอย่างไร?
ผังงาน (Flowchart) มีลักษณะเฉพาะที่ช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าใจง่ายและสื่อถึงความหมายได้อย่างชัดเจน โดยสัญลักษณ์หลักที่ใช้ซึ่งมีความหมายเป็นดังนี้:
– วงกลม: แทนการเริ่มต้นหรือสิ้นสุดของกระบวนการหรือลำดับขั้นตอน
– กล่องสี่เหลี่ยม: แทนการทำงานหรือกระบวนการ
– ลูกศร: แสดงถึงการเชื่อมโยงหรือการเหนี่ยวนำในการกระทำต่อไปในแต่ละขั้นตอน

5. ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้ผังงาน (Flowchart)
การใช้ผังงาน (Flowchart) มีผลประโยชน์มากมาย เช่น ช่วยให้เข้าใจกระบวนการหรือลำดับขั้นตอนได้อย่างง่ายดาย ช่วยในการวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการ ช่วยป้องกันความขัดแย้งในการทำงาน และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคคลหรือทีมงาน

รวมทั้งนี้ผังงาน (Flowchart) เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสื่อสารและเข้าใจกระบวนการหรือลำดับขั้นตอนที่สำคัญในธุรกิจหรือองค์กร การใช้เครื่องมือนี้จะสนับสนุนให้ทุกคนภายในองค์กรเข้าใจและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ของบริษัทหรือองค์กรเช่นกัน

ดูเพิ่มเติมที่นี่: tuekhangduong.com

ตัวอย่าง Flowchart ขั้นตอนการทํางาน

ตัวอย่าง Flowchart ขั้นตอนการทำงาน: แปลงกระบวนการให้เป็นแผนผังโครงสร้าง

Flowchart หรือแผนผังงานเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราเข้าใจกระบวนการทำงาน หรือแผนงานในองค์กรได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว โดยปกติแล้ว Flowchart จะถูกใช้ในหลายงาน เช่น แผนงานในการเปิดร้านอาหาร เช่น กรรมวิธีการทำอาหาร เป็นต้น อีกทั้งยังมีการนำ Flowchart มาใช้ในงานทางการศึกษา เช่น กระบวนการสอนนักเรียน และอื่นๆ อีกมากมาย

Flowchart หรือแผนผังงานจะประกอบด้วยสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการแสดงกระบวนการทำงานแต่ละขั้นตอน อันจะเป็นการอธิบายรายละเอียดการทำงานให้ดูง่ายและเข้าใจได้ทั้งทีเดียว และสำคัญที่สุดคือ Flowchart ช่วยรวบรวมข้อมูลทั้งหมดลงไปและบันทึกลงในแผนผังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงได้อีกด้วย เพื่อให้ประสิทธิภาพในการทำงานมีระดับสูงขึ้น

มีโจทย์ตัวอย่างเรื่องคำสั่งนี้ เราจะมาดูตัวอย่างการทำ Flowchart ของสมการต่อไปนี้
สมการ: y = mx + c

คำมาตรฐานสำหรับ Flowchart เราสามารถพิจารณาได้จากตัวช่วยที่ใช้เดิมในการจัดแผนการทำงานของเรา

1. ตรวจสอบค่า m และ c
2. คำนวณค่าของ mx
3. นำค่าที่ได้จากการคำนวณในข้อ (2) มาบวกรูปแบบของ x
4. และ ค่าที่ได้จากข้อ (3) นำมาบวกกับ c จะให้คำตอบ y

Flowchart ของสมการนี้จะเป็นดังนี้

[ตรวจสอบค่า m และ c]

[คำนวณค่าของ mx]

[บวกรูปแบบของ x]

[บวกกับ c]

[ได้คำตอบ y]

ซึ่งดูเหมือนว่าง่ายมาก และน่าจะทำงานได้ง่าย แต่จริงๆ แล้ว Flowchart สามารถมีขั้นตอนที่ซับซ้อนขึ้นกว่านี้ได้ เช่น การใช้เงื่อนไขหรือการสร้างวงวน ดังนั้น Flowchart นั้นเกิดจากกระบวนการที่รวมถึงการตัดสินใจและการวนซ้ำ

ความสำคัญของ Flowchart:
1. เพื่ออธิบายกระบวนการทำงานให้เข้าใจง่ายและรวดเร็ว
2. เพื่อแก้ไขปัญหาหรือข้อผิดพลาดในกระบวนการทำงาน
3. เพื่อจัดแผนการทำงานและวิธีการในองค์กร ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อสนับสนุนในการพัฒนาซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อความสะดวกและเรียบง่ายในการใช้งาน

FAQs (คำถามที่พบบ่อย):

1. Flowchart มีประโยชน์ในการใช้งานอย่างไร?
Flowchart มีประโยชน์มากมายในการทำงาน เช่น ช่วยให้เราเข้าใจได้ง่ายและรวดเร็วว่ากระบวนการทำงานนั้นมีลำดับยังไง ช่วยลดความซับซ้อนในการทำงาน ช่วยให้เราสามารถระบุประสิทธิผลของกิจกรรม และช่วยแก้ไขปัญหาหรือข้อผิดพลาดในกระบวนการทำงานที่เกิดขึ้น

2. มีหลายประเภทของ Flowchart ใช่ไหม? แล้วมีความแตกต่างกันอย่างไร?
ใช่ จริงๆ แล้วมีหลายประเภทของ Flowchart เช่น Flowchart แบบพื้นฐานที่แสดงกระบวนการทำงานเป็นลำดับ หรือ Flowchart แบบบล็อกที่ใช้สัญลักษณ์เพื่อแสดงประเภทของกิจกรรม เป็นต้น แต่สิ่งที่แตกต่างกันอยู่ที่รูปแบบการแสดงความคิดเห็นของผู้ใช้งาน ซึ่งอาจเลือกใช้ประเภทที่ตรงกับการทำงานเฉพาะขององค์กรนั้นๆ

3. Flowchart มีข้อจำกัดอย่างไรบ้าง?
Flowchart มีข้อจำกัด เช่น มันไม่สามารถแสดงความซับซ้อนของแต่ละกระบวนการได้อย่างละเอียด เนื่องจากมันสามารถเน้นการแสดงผลของกระบวนการที่สำคัญกว่า นอกจากนี้ Flowchart ยังไม่สามารถแสดงการทำงานแบบพร้อมเงื่อนไข และการวนซ้ำได้อย่างชัดเจน ดังนั้นในกรณีที่มีกระบวนการทำงานที่ท้าทายเครื่องคอมพิวเตอร์ เราอาจต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการวิเคราะห์และออกแบบ

4. แผนงาน Flowchart ใช้ในงานอะไรบ้าง?
Flowchart สามารถนำมาใช้ในหลากหลายงาน และองค์กร เช่น ใช้ในงานจัดซอฟต์แวร์ เพื่อดูความซับซ้อนของซอฟต์แวร์และออกแบบระบบ ใช้ในงานวิทยาศาสตร์ เพื่อตรวจสอบขั้นตอนในการทำรายการทางวิทยาศาสตร์ เช่น การทำทดลอง หรือใช้ในงานการผลิต เพื่อจัดแผนการทำงานในการผลิตสินค้า และอื่นๆ

ในสรุป Flowchart เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากมายในการแสดงกระบวนการทำงาน และช่วยให้งานที่ทำมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในภาคธุรกิจ การศึกษา หรือการพัฒนาซอฟต์แวร์ ด้วยเครื่องมือดังกล่าวเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การเขียน Flowchart โปรแกรม

การเขียน Flowchart โปรแกรม: เครื่องมือที่ช่วยให้การพัฒนาโปรแกรมง่ายขึ้น

Flowchart โปรแกรมเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างแผนภาพที่แสดงกระบวนการทำงานของโปรแกรม ขั้นตอนวิธีการและลำดับขององค์ประกอบต่างๆในโปรแกรม โดยที่สามารถอธิบายได้อย่างเป็นระบบและชัดเจน บทความนี้จะสอนคุณเกี่ยวกับการเขียน Flowchart โปรแกรมในภาษาไทยอย่างละเอียดพร้อมเทคนิคบางอย่างที่จะช่วยให้คุณเขียนแผนภาพโปรแกรมอย่างมีประสิทธิภาพและเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น

ทำไม Flowchart โปรแกรมถึงสำคัญ?

Flowchart โปรแกรมเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาโปรแกรม เนื่องจากมันช่วยให้เราสามารถมองเห็นภาพรวมของโครงสร้างและลำดับของโปรแกรมได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะการอธิบายกระบวนการที่ซับซ้อน หรือเมื่อมีการสร้างโปรแกรมที่มีขนาดใหญ่ ดังนั้นการใช้ Flowchart โปรแกรมช่วยให้นักพัฒนามีความเข้าใจและสามารถบริหารโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้

สิ่งที่คุณควรรู้ก่อนเขียน Flowchart โปรแกรม

ก่อนที่คุณจะเริ่มเขียน Flowchart โปรแกรม คุณควรรู้ถึงคำศัพท์บางอย่างที่มักจะใช้ใน Flowchart โปรแกรม:

1. เริ่มต้น (Start): สัญลักษณ์นี้ใช้เพื่อระบุจุดเริ่มต้นของการทำงาน

2. สิ้นสุด (End): สัญลักษณ์นี้ใช้เพื่อระบุจุดสิ้นสุดของการทำงาน

3. กระบวนการ (Process): สัญลักษณ์นี้แทนการประมวลผลหรือการดำเนินการที่ต้องทำซึ่งอาจประกอบไปด้วยรายละเอียดเพิ่มเติมภายใน

4. เช็ค (Decision): สัญลักษณ์นี้ใช้สำหรับการตัดสินใจ โดยจะมีข้อเท็จจริงสองทางเพื่อกำหนดบทเงื่อนไขที่แตกต่างกัน

ทุกๆ สัญลักษณ์ใน Flowchart โปรแกรมนั้นจะต้องมีสัญลักษณ์เชื่อมโยง (Connector) เพื่อเชื่อมต่อกันและกำหนดลำดับการทำงานของโปรแกรม

เทคนิคการเขียน Flowchart โปรแกรมที่มีประสิทธิภาพ

1. แบ่งปัญหาเป็นส่วนย่อย: การแบ่งปัญหาใหญ่ออกเป็นส่วนย่อยช่วยให้ง่ายต่อการเข้าใจและวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหา รวมทั้งช่วยลดความซับซ้อนของ Flowchart โปรแกรม

2. ใช้การเชื่อมโยงและการเจาะจง: เมื่อมีส่วนย่อยหลายอันที่ต้องเรียกใช้ซ้ำ คุณสามารถใช้การเชื่อมโยงเพื่อลดการทำซ้ำของกระบวนการและเลื่อนสิ่งที่ซ้ำกันมายังส่วนย่อยแยกต่างหาก

3. ใช้ชื่อที่ใช้เห็นคุณภาพ: ทำให้ Flowchart โปรแกรมเข้าใจง่ายขึ้นโดยการตั้งชื่อที่สื่อความหมายของแต่ละสัญลักษณ์ โดยใช้คำที่สื่อความหมายอย่างชัดเจนและกำหนดลำดับขึ้นก่อนให้กระบวนการแต่ละชิ้น

4. ใช้สัญลักษณ์ที่เข้าใจง่ายและเหมาะสม: เลือกใช้สัญลักษณ์ที่เหมาะสมเช่น รูปสี่เหลี่ยมแทนโปรแกรม รูปวงกลมแทนการตัดสินใจ และสายเชื่อมโยงเป็นตัวเชื่อมโยงส่วนย่อย

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Flowchart โปรแกรม

Q1: Flowchart โปรแกรมสามารถใช้กับภาษาโปรแกรมไหนบ้าง?

A1: Flowchart โปรแกรมสามารถใช้กับภาษาโปรแกรมใดๆ ที่ได้รับความนิยม ไม่ว่าจะเป็นภาษา C, C++, Java, Python, หรือภาษาอื่นๆ โดยสัญลักษณ์ของ Flowchart เองไม่มีความเกี่ยวข้องกับภาษาโปรแกรมที่ใช้

Q2: Flowchart โปรแกรมสามารถใช้ในการเขียนโปรแกรมทุกประเภทได้หรือไม่?

A2: ใช่ใช้ได้ อย่างไรก็ตาม Flowchart โปรแกรมมีความเหมาะสมในการระบุกระบวนการทำงานและโครงสร้างของโปรแกรมที่ซับซ้อน เพราะฉะนั้น Flowchart ที่ใช้สำหรับโปรแกรมที่ซับซ้อนอาจจะมีความซับซ้อนเช่นกัน

Q3: Flowchart โปรแกรมสามารถช่วยให้เราแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ไหม?

A3: ใช่ใช้ได้ การใช้ Flowchart โปรแกรมช่วยในการแยกและกระจายปัญหาที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนย่อยจะทำให้เราพบว่าปัญหากลับเล็กลงและง่ายต่อการแก้ไข นอกจากนี้การวางแผนการทำงานและเพิ่มความเข้าใจในโครงสร้างของโปรแกรมยังช่วยลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

Q4: คุณลักษณะอื่นๆ ของ Flowchart โปรแกรมที่ควรรู้หรือเตรียมตัวไว้?

A4: นอกจากคำศัพท์พื้นฐานที่กล่าวมาแล้ว ควรรู้ถึงการใช้การกระจายและการเชื่อมโยงของ Flowchart โปรแกรม รวมทั้งคือการระบุข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการทำงานของโปรแกรม

Q5: Flowchart โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นจะใช้สำหรับอะไร?

A5: Flowchart โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเป็นเพียงแผนภาพที่ใช้ในการอธิบายและวางแผนการทำงานของโปรแกรม ซึ่งจะช่วยในการสื่อสารและการเข้าใจระหว่างนักพัฒนาและผู้อื่นที่เกี่ยวข้องในกระบวนการพัฒนาโปรแกรม

การเขียน Flowchart เบื้องต้น

การเขียน Flowchart เบื้องต้น

Flowchart หรือแผนผังงานเป็นเทคนิคที่ใช้ในการแสดงกระบวนการหรือลำดับขั้นตอนของงานที่ต้องทำให้คนที่สนใจเข้าใจได้ง่าย แม้ว่า Flowchart จะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือคอมพิวเตอร์ แต่ Flowchart ก็สามารถใช้เพื่ออธิบายลำดับขั้นตอนหรือกระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ต่างๆ ได้ เช่น การกระทำในธุรกิจ, กระบวนการทำงานในองค์กร, ระบบการเดินทาง, และอื่นๆ การเขียน Flowchart เบื้องต้นนี้จะช่วยให้ผู้ที่สนใจเข้าใจและประยุกต์ใช้ Flowchart ในการแสดงกระบวนการหรือลำดับขั้นตอนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

ขั้นตอนการเขียน Flowchart เบื้องต้น

1. กำหนดหัวข้อหรือขั้นตอนที่ต้องการแสดง
เริ่มต้นด้วยการกำหนดหัวข้อหรือขั้นตอนที่ต้องการแสดง ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ต้องการให้องค์ประกอบทั้งหมดของ Flowchart ไปสู่การทำงานตามลำดับ

2. ใช้รูปร่างเป็นสัญลักษณ์ภายใน Flowchart
Flowchart ใช้รูปร่างและสัญลักษณ์เพื่อแสดงการทำงานที่ต้องมีการดำเนินการ รูปร่างและสัญลักษณ์ที่ใช้ใน Flowchart นั้นจะมีหลากหลายให้เลือกใช้ อย่างไรก็ตาม มีสัญลักษณ์เบื้องต้นบางประการที่ควรรู้ดังนี้

– รูปสี่เหลี่ยม (Process)
รูปสี่เหลี่ยมใช้แสดงขั้นตอนของงานที่ต้องมีการปฏิบัติ โดยบรรทัดที่เขียนอยู่ภายในรูปสี่เหลี่ยมจะเป็นคำอธิบายขั้นตอนหรือกระบวนการที่ต้องปฏิบัติ

– เครื่องหมายเริ่มต้นและหยุด (Start/Stop)
เครื่องหมายเริ่มต้นแสดงการเริ่มต้นของกระบวนการหรืองาน ส่วนเครื่องหมายหยุดแสดงการสิ้นสุดของกระบวนการหรืองาน

– ลูกศร (Flow Line)
ลูกศรใน Flowchart ใช้แสดงการต่อกันของการทำงานหรือขั้นตอน โดยจะมีลูกศรเชื่อมระหว่างรูปร่างของกระบวนการที่จะทำงานตามลำดับ

3. เรียงลำดับขั้นตอนหรือกระบวนการ
เพื่อให้ Flowchart สามารถอธิบายลำดับขั้นตอนหรือกระบวนการได้อย่างชัดเจน Flowchart ควรเรียงลำดับขั้นตอนหรือกระบวนการให้ถูกต้องตามเหตุการณ์ โดยจะมีการเชื่อมโยงด้วยลูกศรในขั้นตอนหรือกระบวนการที่ต้องการต่อ

4. ใส่คำอธิบายและรายละเอียดเพิ่มเติม (Optional)
คำอธิบายและรายละเอียดเพิ่มเติมใน Flowchart เป็นสิ่งที่มีไว้เพื่อเป็นคำอธิบายเพิ่มเติมให้กับผู้ที่สนใจได้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น หรือเพื่อแบ่งปันข้อมูลเพิ่มเติมที่สำคัญ

5. ตรวจสอบและปรับปรุงขั้นตอนที่ต้องการ
หลังจากเขียน Flowchart เสร็จสิ้น นักพัฒนาหรือผู้รับผิดชอบกระบวนการที่กำหนดลำดับขั้นตอนจะต้องตรวจสอบและปรับปรุง Flowchart เพื่อให้ถูกต้องและเหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการในขั้นตอนหรือกระบวนการที่กำลังจะทำ

FAQs เกี่ยวกับการเขียน Flowchart

Q1: Flowchart สามารถใช้ในทางธุรกิจได้อย่างไร?
A1: Flowchart เป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในกระบวนการธุรกิจ เช่น การประมวลผลทางธุรกิจ, กระบวนการผลิตสินค้า, หรือการจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อช่วยในการทำสิ่งต่างๆ ให้มีการดำเนินการอย่างชัดเจนและรวดเร็วยิ่งขึ้น

Q2: Flowchart สามารถใช้ในภาคการศึกษาได้อย่างไร?
A2: Flowchart สามารถนำมาใช้ในภาคการศึกษาเพื่ออธิบายกระบวนการการเรียนการสอน, การสร้างหลักสูตร, หรือการวางแผนการเรียนรู้ เพื่อให้แนวทางการพัฒนาการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีการดำเนินการที่ถูกต้อง

Q3: Flowchart เป็นเครื่องมือที่ใช้ในภาษาคอมพิวเตอร์ได้อย่างไร?
A3: Flowchart เป็นเครื่องมือที่นักพัฒนาซอฟต์แวร์ใช้เพื่อแสดงลำดับขั้นตอนในการประมวลผลข้อมูลหรือการทำงานของโปรแกรม สามารถนำ Flowchart มาใช้ในการแก้ไขข้อผิดพลาดหรือปรับปรุงประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์ในระบบที่มีขนาดใหญ่

Q4: การเรียนรู้ Flowchart น่าสนใจหรือยากตามความคิดของหลายๆ คน?
A4: การเรียนรู้ Flowchart เบื้องต้นนั้นเป็นสิ่งที่น่าสนใจและมีความสำคัญในการสื่อสารและการเข้าใจกระบวนการหรือลำดับขั้นตอน อย่างไรก็ตาม บางคนอาจพบว่า Flowchart เบื้องต้นมีความยาก เนื่องจากต้องมีความคิดเชิงตรรกะในการการวิเคราะห์และแสดงกระบวนการ

ในสรุป Flowchart เบื้องต้นเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการแสดงกระบวนการหรือลำดับขั้นตอนของงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในทางธุรกิจ การศึกษา หรือการพัฒนาซอฟต์แวร์ Flowchart ช่วยให้ผู้ที่สนใจเข้าใจและติดตามขั้นตอนหรือกระบวนการได้อย่างถูกต้องและง่ายต่อการประยุกต์ใช้งาน

พบ 26 ภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ วิธีการเขียน flowchart.

การเขียนผังงาน (Flowchart) | M.Wannaporn C.
การเขียนผังงาน (Flowchart) | M.Wannaporn C.
การเขียนผังงาน (Flowchart) - ครูไอที
การเขียนผังงาน (Flowchart) – ครูไอที
6-2-2.Jpg?W=560
6-2-2.Jpg?W=560
การเขียนผังงาน (Flowchart) | M.Wannaporn C.
การเขียนผังงาน (Flowchart) | M.Wannaporn C.
การเขียนผังงาน (Flowchart) - Miniature Innovation : Inspired By Lnwshop.Com
การเขียนผังงาน (Flowchart) – Miniature Innovation : Inspired By Lnwshop.Com
ผังงาน Flowchart
ผังงาน Flowchart
การเขียนผังงาน By Mamiew Kmitl - Issuu
การเขียนผังงาน By Mamiew Kmitl – Issuu
Flowchart สัญลักษณ์ และ การใช้งาน - เว็บบอร์ด Php เว็บส่งเสริมการเรียนรู้  Hosting Crm Erp Server Programming ถาม-ตอบปัญหา
Flowchart สัญลักษณ์ และ การใช้งาน – เว็บบอร์ด Php เว็บส่งเสริมการเรียนรู้ Hosting Crm Erp Server Programming ถาม-ตอบปัญหา
ป.6 การเขียนผังงาน - Youtube
ป.6 การเขียนผังงาน – Youtube
ตัวอย่างการเขียนผังงาน
ตัวอย่างการเขียนผังงาน
การเขียนผังงาน (Flowchart) | M.Wannaporn C.
การเขียนผังงาน (Flowchart) | M.Wannaporn C.
ผังงาน – ครูทีม วรวิทย์ ไชยวงศ์คต | Teemtaro.Com
ผังงาน – ครูทีม วรวิทย์ ไชยวงศ์คต | Teemtaro.Com
การออกแบบโปรแกรมโดยเขียนเป็นข้อความหรือผังงาน - ครูไอที
การออกแบบโปรแกรมโดยเขียนเป็นข้อความหรือผังงาน – ครูไอที
Flow Chart คืออะไร - การเขียนผังงาน (พร้อมภาพประกอบ) - Thai Winner
Flow Chart คืออะไร – การเขียนผังงาน (พร้อมภาพประกอบ) – Thai Winner
28 สัญลักษณ์ Flowchart ที่ต้องรู้ สำหรับพรีเซนต์งาน และ อธิบายการพัฒนาโปรแกรมกับทีม  Dev
28 สัญลักษณ์ Flowchart ที่ต้องรู้ สำหรับพรีเซนต์งาน และ อธิบายการพัฒนาโปรแกรมกับทีม Dev
ผังงาน Flowchart
ผังงาน Flowchart
จาก Flowchart สู่ Scratch – สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (สสวท.)
จาก Flowchart สู่ Scratch – สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
4. การออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนผังงาน ป.5 - Kruaof.Com
4. การออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนผังงาน ป.5 – Kruaof.Com
การเขียนผังงานเบื้องต้น Basic Flowcharting - ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-32 หน้า |  Pubhtml5
การเขียนผังงานเบื้องต้น Basic Flowcharting – ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-32 หน้า | Pubhtml5
ผังงาน – ครูทีม วรวิทย์ ไชยวงศ์คต | Teemtaro.Com
ผังงาน – ครูทีม วรวิทย์ ไชยวงศ์คต | Teemtaro.Com
2. การเขียนแผนผัง (Flowchart) | Krusarayut
2. การเขียนแผนผัง (Flowchart) | Krusarayut
แนะนำการสร้าง Flowchart โดยใช้ Ms Word - Youtube
แนะนำการสร้าง Flowchart โดยใช้ Ms Word – Youtube
สัญลักษณ์ รวมเอาไว้มากที่สุด ที่นี่: สัญลักษณ์ Flowchart
สัญลักษณ์ รวมเอาไว้มากที่สุด ที่นี่: สัญลักษณ์ Flowchart
เขียนโปรแกรมจาก Flowchart (ภาษา Java) - Pantip
เขียนโปรแกรมจาก Flowchart (ภาษา Java) – Pantip
Flowchart สัญลักษณ์ และ การใช้งาน - เว็บบอร์ด Php เว็บส่งเสริมการเรียนรู้  Hosting Crm Erp Server Programming ถาม-ตอบปัญหา
Flowchart สัญลักษณ์ และ การใช้งาน – เว็บบอร์ด Php เว็บส่งเสริมการเรียนรู้ Hosting Crm Erp Server Programming ถาม-ตอบปัญหา
การเขียนผังงาน (Flowchart) - ครูไอที
การเขียนผังงาน (Flowchart) – ครูไอที
อัลกอริทึมและผังงานเบื้องต้น
อัลกอริทึมและผังงานเบื้องต้น
Flowchart – Data Revol
Flowchart – Data Revol
แบบฝึกทักษะ เรื่อง การเขียนผังงาน (Flowchart) - ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-23  หน้า | Pubhtml5
แบบฝึกทักษะ เรื่อง การเขียนผังงาน (Flowchart) – ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-23 หน้า | Pubhtml5
หลักการเขียนผังงาน(Flow Chart)
หลักการเขียนผังงาน(Flow Chart)
การเขียนผังงาน | Pdf
การเขียนผังงาน | Pdf
ผังงาน (Flowchart Diagram)
ผังงาน (Flowchart Diagram)
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษา C
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษา C
การเขียนผังงาน (Flowchart) « ปัณณวิช(ครูก้อง)
การเขียนผังงาน (Flowchart) « ปัณณวิช(ครูก้อง)
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงาน - Youtube
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงาน – Youtube
การเขียนผังงาน By O'Hayou Wxp - Issuu
การเขียนผังงาน By O’Hayou Wxp – Issuu
28 สัญลักษณ์ Flowchart ที่ต้องรู้ สำหรับพรีเซนต์งาน และ อธิบายการพัฒนาโปรแกรมกับทีม  Dev
28 สัญลักษณ์ Flowchart ที่ต้องรู้ สำหรับพรีเซนต์งาน และ อธิบายการพัฒนาโปรแกรมกับทีม Dev
วิธีการ สร้าง Flowchart ใน Word (พร้อมรูปภาพ) - Wikihow
วิธีการ สร้าง Flowchart ใน Word (พร้อมรูปภาพ) – Wikihow
การเขียนผังงาน (Flow Chart) - Flip Ebook Pages 1-25 | Anyflip
การเขียนผังงาน (Flow Chart) – Flip Ebook Pages 1-25 | Anyflip
ผังงาน – ครูทีม วรวิทย์ ไชยวงศ์คต | Teemtaro.Com
ผังงาน – ครูทีม วรวิทย์ ไชยวงศ์คต | Teemtaro.Com
3.1 | Krubinaryit
3.1 | Krubinaryit
การเขยนผงงาน Flowchart - ทรัพยากรการสอน
การเขยนผงงาน Flowchart – ทรัพยากรการสอน
หลักการเขียนผังงาน(Flow Chart)
หลักการเขียนผังงาน(Flow Chart)
การเขียนผังงาน Interactive Activity
การเขียนผังงาน Interactive Activity
การเขียนอัลกอริทึมแบบโฟลวชาร์ต
การเขียนอัลกอริทึมแบบโฟลวชาร์ต
อัลกอริทึมและผังงานเบื้องต้น
อัลกอริทึมและผังงานเบื้องต้น
การเขียนผังงาน ( Flowchart )
การเขียนผังงาน ( Flowchart )
การเขียนผังงาน Flowchartเละสัญลักษณ์ (1) - Ssangjunn66 - หน้าหนังสือ 1 - 17  | พลิก Pdf ออนไลน์ | Pubhtml5
การเขียนผังงาน Flowchartเละสัญลักษณ์ (1) – Ssangjunn66 – หน้าหนังสือ 1 – 17 | พลิก Pdf ออนไลน์ | Pubhtml5
Flowchart - Glurgeek.Com
Flowchart – Glurgeek.Com
การเขียนโปรแกรมกับการพัฒนาทักษะด้านการคิด – สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (สสวท.)
การเขียนโปรแกรมกับการพัฒนาทักษะด้านการคิด – สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ลิงค์บทความ: วิธีการเขียน flowchart.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ วิธีการเขียน flowchart.

ดูเพิ่มเติม: https://tuekhangduong.com/category/television

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *